Berichten

CDA publiceert mantelzorgkrant

Vandaag is het de Dag van de mantelzorg. Het CDA draagt de groeiende groep mantelzorgers een warm hart toe.

Om aandacht te vragen voor het belang van mantelzorg publiceert de fractie van het CDA vandaag een speciale mantelzorgrkant in de Tilburgse Koerier. Hierin gaan onze raadsleden Claudia Dankers en Rein Valk in gesprek met mantelzorgers binnen onze gemeente.

Lees de volledige mantelzorgkrant via deze link.

Begroting 2017 maakt keuzes voor een beter Tilburg

Vandaag presenteerde het college van Burgemeester en wethouders de programmabegroting 2017 voor de gemeente Tilburg. Het CDA ziet in deze begroting dat de politiek keuzes maakt voor een beter Tilburg.

Lage woonlasten
Het CDA ziet in het feit dat de begroting, ondanks de turbulentie op het gebied van gemeentefinanciën, meerjaren sluitend is en in het feit dat de woonlasten verwaarloosbaar stijgen (ong. 50 cent per maand) duidelijk de hand van het CDA in deze coalitie. “En dat er hierdoor meer dan voldoende ruimte is om door te blijven bouwen aan de ambities van dit college voor onze gemeente, stemt het CDA tot meer dan tevredenheid”, aldus fractievoorzitter Marcel van den Hoven.

Veiligheid
De aandacht die dit college heeft voor de ondermijnende criminaliteit en de aanpak van hufterigheid passen meer dan goed bij de aandacht die het CDA hiervoor in haar programma en de afgelopen jaren heeft gevraagd.
De middelen voor de aanpak voor de wietgerelateerde en ondermijnende criminaliteit in onze stad zijn tot 2019 gedekt en bieden daarmee de ruimte om hier meerjarig tegen op te blijven treden en ook de aanpak van fraudeurs met gemeentelijke uitkeringen passen prima in de lijn die het CDA Tilburg hiermee voor ogen had.

Werken aan de stad
Het CDA Tilburg is verder trots op de vooruitgang en ontwikkeling die overal in onze stad in de fysieke en sociale zin zichtbaar is.

Het Piushavengebied nadert haar voltooiing en is verworden tot een geliefd woon- en verblijfsgebied. De Spoorzone groeit gestaag door, de ontwikkeling van de binnenstad raakt in een stroomversnelling en de groei van de werkgelegenheid krijgt meer ruimte door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Allemaal fysieke ingrepen die dit college succesvol heeft opgepakt of daadkrachtig heeft doorgepakt.

Daarnaast is er ook aandacht voor de sociale kant van onze stad. Bijvoorbeeld door het vooralsnog vasthouden aan de huidige inzet van de huishoudelijke hulp. Dit biedt voor veel Tilburgers die hierop aangewezen zijn de mogelijkheid voor het behouden van hun zorg op maat! Want zoals het CDA Tilburg stelt; “Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee geholpen is!”.

Het CDA pleit ook al vele jaren voor aandacht en zorgvuldig omgaan met materieel en immaterieel erfgoed. Het is dan ook goed te zien dat in de nieuwe cultuurnota erfgoed een plek heeft gekregen en dat ook de Tilburgse Kermis een doorontwikkeling kan doormaken die haar positie en functie ook voor de komende jaren veilig stelt.

Wat zou het CDA Tilburg nog graag willen zien?
Bij de behandeling van de begroting zal het CDA Tilburg, als aanvulling op de vandaag gepresenteerde plannen, een pleidooi houden voor een gemeentelijke Mantelzorgvisie en -aanpak. Wat hebben we op dit gebied al in onze gemeente, maar vooral ook wat missen Mantelzorgers nog en hoe kunnen we dat als gemeente regelen of in beleid verankeren? “Het zou goed zijn als de totstandkoming van deze Matelzorgvisie en –aanpak in samenspraak met de stad en met name belanghebbenden tot stand zou komen en de mogelijkheden van de ‘Right to Challengeaanpak’ hierin een plek zou krijgen”, zo roept het CDA Tilburg het college op.
Ook zullen we tijdens de begrotingsbehandeling pleiten voor een wijze van communiceren en dienstverlening vanuit de gemeente die beter is afgestemd op de doelgroep waarvoor die is bedoeld. “Een jongere benader je nu eenmaal anders dan een oudere inwoner van onze stad. Zo is een jongere mogelijk meer bereid tot het sturen van een Whatsapp bericht of het kijken van een filmpje via een QR-code en vindt een oudere inwoner het nog fijn om zaken op papier te krijgen of in een persoonlijk gesprek zaken te kunnen regelen”, zo stelt van den Hoven.

Tot slot
Het CDA Tilburg ziet in deze begroting, zoals gesteld, keuzes die zullen leiden tot een beter Tilburg en wijst daarbij op het evenwicht dat in deze begroting zichtbaar is tussen middelen die beschikbaar zijn voor groen, stenen en mensen. Het is en blijft goed leven in Tilburg!

Op verzoek van CDA gaat wethouder kijken of leerstoel mantelzorg naar Tilburg kan komen.

Het CDA Tilburg spant zich al jaren in om de positie van de Mantelzorger onder de aandacht te brengen. Ook de landelijke overheid ziet het toenemend belang van de Mantelzorger in de samenleving steeds meer in. Onlangs heeft Minister  Schipper van Volksgezondheid en Welzijn gepleit om een leerstoel Mantelzorg met steun van de overheid in te stellen.
Rein Valk heeft via een intiatiefvoorstel het College gevraagd om tesamen met de Universiteit Tilburg te onderzoeken om een leerstoel Mantelzorg in Tilburg te laten landen. In de Commissievergadering Sociale Stijging van 3 oktober heeft Wethouder Kokke toegezegd op korte termijn contact op te nemen met het Bestuur van Tranzo dat onderdeel van de Universiteit Tilburg uitmaakt om gezamenlijk de mogelijkheden op dit terrein te bespreken.

CDA pleit voor leerstoel Mantelzorg in Tilburg

Nederland kent 4 miljoen mantelzorgers, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. Door de terugtredende overheid op het terrein van de zorg en de vergrijzing zal het aantal Mantelzorgers de komende jaren verder toenemen.
Ook in Tilburg zijn Mantelzorgers een steeds belangrijkere groep zorgverleners die meer ondersteuning verdienen. Onlangs heeft Minister Edith Schipper (Volksgezondheid, Welzijn) gepleit om een leerstoel Mantelzorger in te stellen.

Het CDA roept het college van Burgemeester en wethouders in een initiatiefvoorstel op actief met de Tilburgse Universiteit, Fontys en Avans te onderzoeken of het mogelijk is een al dan niet gesponsorde leerstoel in te stellen

CDA agendeert problematiek rond regiotaxi

Recent maakte diverse media melding van problemen met de regiotaxi. Het CDA heeft de voorzitter verzocht om deze problematiek te agenderen voor de Voor de Commissievergadering Sociale Stijging van 12 september as. Dit omdat de nieuwe aanbesteding op 1 maart 2017 van toepassing wordt.

Stadswinkels worden beschikbaar gesteld voor de Toegang

Dankzij een motie van het CDA Tilburg en D66 gaat het college onderzoeken of de stadswinkels open gesteld kunnen worden voor gesprekken met de Tilburgse Toegang.

De motie van de hand van CDA-raadslid Rein Valk werd gesteund door D66, SP, LST, VSP, OPA en Lokaal Tilburg.

Download hier de motie

Tandzorg op maat voor mensen in armoede

Op 12 november heeft het CDA, tijdens de behandeling van de programmabegroting, een motie ingediend over “Tandzorg op maat voor mensen in armoede”. Hiermee wilde het CDA goede tandzorg mogelijk maken voor mensen in armoede. Deze motie is tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen.
Gisteren werd bekend dat partijen het eens zijn en dat inmiddels alles in gang gezet is. De eerste signalen, door de drie tandartsen die hieraan belangeloos meewerken, zijn zeer positief.
Het CDA dankt alle betrokkenen voor hun inzet en wensen hen veel succes met dit mooie programma.

CDA: “Geef ambtenaren de mogelijkheid verlof te delen.”

Ambtenaren bij het rijk kunnen collega’s gaan helpen die meer vrije dagen nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg. Ze mogen hun verlof met andere collega’s delen. Dat maakte minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) afgelopen donderdag bekend bij de Libelle Zomerweek in Almere.

Het delen van verlofdagen is wettelijk al mogelijk maar gebeurt in de praktijk nog maar weinig. ‘Met deze proef geeft de rijksoverheid het goede voorbeeld in de hoop dat meer werkgevers volgen’, aldus Asscher. ‘Er wordt veel van mensen gevraagd. Met vrijwillig delen van verlofdagen kun je je collega helpen om werk en zorgtaken op een verantwoorde manier te combineren’.

De gemeente Amsterdam heeft al goede ervaringen opgedaan met het vrijwillig delen van verlofdagen. In 2015 schonken 87 ambtenaren in totaal 170 verlofdagen aan 43 mantelzorgende collega’s. Het CDA heeft het college gevraagd om ook Tilburgse ambtenaren deze mogelijkheid te bieden.

CDA Tilburg bezoekt NAHuis Tilburg

Claudia Dankers en Rein Valk hebben een bezoek gebracht aan het Nahuis. Het Nahuis biedt mensen met een niet aangeboren hersenafwijking een plek om te ontmoeten en te ontplooien. Het Nahuis is gevestigd in zorgcentrum Koningsvoorde waarbij een kleine 20 vrijwilligers iedere dag activiteiten organiseren en begeleiden of gewoon tijd vrij maken om een praatje te maken met Tilburgers met een niet aangeboren hersenafwijking. Het Nahuis is een voorbeeld van een burgerinitiatief dat een opstartsubsidie van 60.000 euro van de Gemeente Tilburg heeft mee gekregen. Het Nahuis is een groot succes en voldoet aan de noodzaak om mensen met deze handicap te ondersteunen. Met Els Aarts en Diek van Laarhoven van het Nahuis is onder meer gesproken om Respijtzorg onder te brengen in het Nahuis. Het CDA Tilburg heeft hiertoe voor de opzet van een Respijthuis al initiatiefvoorstellen gedaan die helaas geen meerderheid in de Raad haalde maar zal blijven strijden om een Respijthuis van de grond te krijgen.

CDA Tilburg wil een dekkend AED netwerk

Jaarlijks krijgt 1 op de 1000 Nederlanders te maken met een hartstilstand. Dat zijn in gemeente Tilburg 213 mensen. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Omstanders die snel hulp kunnen bieden maken het verschil. Een van de belangrijke factoren hiervoor is de aanwezigheid van een dekkend en goedwerkende AED-netwerk. De gemeente Tilburg doet het als grote gemeente goed. Dankzij de inzet van vrijwilligers en sponsoren zijn er 126 AED-apparaten. Ook zijn er steeds meer vrijwilligers die kunnen reanimeren en opgepiept kunnen worden. Om een dekkend AED- netwerk te krijgen zijn er 159 apparaten nodig. Controle en onderhoud van AED-apparaten is op dit moment nog nergens belegd.

Een bereikbaar, beschikbaar en optimaal functionerend AED-netwerk is van levensbelang. Daarom kan er wat CDA Tilburg betreft nog een schepjebovenop. Wij zien een drietal verbeterpunten.

Ten eerste door het aantal AED apparaten uit te breiden naar 159. Waardoor er een dekkend AED-netwerk komt. Hierdoor wordt de bereikbaarheid vergroot. Ten tweede het vergroten van de bereikbaarheid van AED’s buiten kantooruren. Door het gebruik van AED-buitenkasten. Waardoor de beschikbaarheid wordt vergroot. Ten derde door AED’s aan te sluiten op het ‘piepsysteem’ voor burgerhulpverleners. Op deze manier wordt vanuit de alarmcentrale automatisch gecontroleerdof de AED’s werken. Hiermee krijgen we een optimaal functionerend AED-netwerk.

Lees hier de raadsvragen