Berichten

CDA stemt in met Sport op orde

CDA heeft ingestemd met het voorstel “Sport op Orde”. Nadat vorig jaar een begin gemaakt is om de sport op orde te brengen door de tarieven van de binnensporten te harmoniseren en meer uitlegbaar te maken, was nu de beurt aan de buitensporten. Een lastig karwei omdat er grote verschillen waren tussen de verschillende verenigingen om allerlei redenen.
CDA heeft er wel op aangedrongen om voor de verenigingen, waar de verhoging wel heel groot was, een overbrugging te regelen.

Inbreng CDA over jaarstukken 2015

Afgelopen week besprak de gemeenteraad van Tilburg de concept jaarstukken 2015. Het CDA heeft binnen iedere themacommissie haar inbreng gehad. Onderstaand een korte samenvatting van onze inbreng.

Themacommissie Leefbaarheid

Openbare orde en veiligheid

Hier kunnen we niet anders beginnen dan met de woorden “burgemeester u heeft uw belofte voor het grootste gedeelte waargemaakt”. Het CDA heeft gevraagd om op de AD misdaadmeter uit de top 15 te gaan en dat was een behoorlijke opgave. Het werd een 17de plaats en dat is heel mooi, nu proberen dit minimaal vast te houden.
De toename van het aantal geweldsincidenten in de binnenstad baart de burgemeester terecht zorgen. Fijn dat er op dit moment al een analyse en een plan van aanpak gemaakt wordt om hier gericht aan te kunnen werken.

Wij als CDA hebben het volste vertrouwen dat Tilburg op de goede weg is.

Duurzaamheid, Milieu en afval

Het is goed om te lezen dat minder kosten hebben om ons afval te verwerken. De hoeveelheid afval is minder gedaald dan begroot. Hier is onze vraag wel, denkt de wethouder dat door de acties van gescheiden afval de hoeveelheden in gewicht totaal ook teruglopen?

Wellicht heeft het CDA iets over het hoofd gezien in deze 289 pagina’s maar wij zagen niets over illegale stortingen en de kosten hiervan. Het CDA maakt zich hier nog steeds zorgen over. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot het, weer, gratis ophalen van grofvuil en of dit het aantal meldingen en kosten reduceert, en uiteraard de overlast verminderd.

Beheer openbare ruimte

De uitkomst van de nulmeting voor het groen en biodiversiteit is natuurlijk niet prettig. De inhaalslag die gedaan zal moeten worden is een moeilijke en de moeilijkheid zit hem meer in de uitvoering van het geheel dan de financiën. Maar het CDA is blij dat eindelijk duidelijk is waar we staan en wat we moeten doen.

Sport

Op het gebied van sport geeft het CDA veel complimenten aan de stad, ambtenaren en wethouder. We vragen als raad namelijk heel veel van deze groepen met sport op orde en een bezuinigingsoperatie. Sport is zo veel meer dan bewegen en financiën alleen. Het gaat over vrijwilligers die in weer en wind en dag in dag uit klaar staan voor hun club. Om stimulering van sport en bewegen onder jongeren, het bevorderen van gezond gewicht. Bovendien gaat het ook om het verbinden van de lokale gemeenschap via sport. Laten we eens benadrukken dat het op het gebied van sport heel goed gaat in Tilburg. Denk hierbij aan jongeren op gezond gewicht (JOGG). European City of Sport 2016, waar het verbinden de lokale gemeenschap via sport voorop staat. De transparante tarieven en steeds realistischere begroting.

Natuurlijk zijn we er nog niet. Voor sport op orde is nog een lange weg te gaan. Verder baart ons de afname van sportdeelname onder volwassenen zorgen. Uiteindelijk komt sport alleen op orde als we met zijn allen blijven uitdragen dat het voornamelijk heel goed gaat met sport in Tilburg. En wij de confrontatie voor het andere deel niet uit de weg gaan.

Parkeren

Op het gebied van parkeren is het CDA duidelijk: een zwaluw maakt nog geen zomer! We willen onze verantwoordelijkheid nemen en degelijk financieel beleid voeren. Dus pas bij structureel voordeel de tarieven aanpassen, niet nu na 1 jaar al.

Schoon, heel, veilig en groen

De broze balans komt duidelijk naar voren in de jaarstukken. Voornamelijk het oordeel van 6,7 voor de fysieke leefomgeving heeft onze constante zorg. Hier zullen wij constant aandacht voor blijven vragen. Want soms zijn het kleinste dingen die voor de grootste irritatie zorgen.

Themacommissie Bestuur

In de themacommissie Bestuur heeft het CDA positief gereageerd. We zijn blij te zien dat de decentrale stadswinkels weer zijn geopend. We vinden het jammer dat dit nog niet terug te zien is in de waarderingscijfers van de klanttevredenheid. Ongetwijfeld wordt deze verbetering zichtbaar als de nog op stapel staande technologische verbeteringen in de stafwinkels zijn doorgevoerd.

Ook zijn we blij dat de leesbaarheid van de jaarstukken enorm is toegenomen en dat het college consistent handelt waar het gaat over de bestemming van het positieve resultaat in de jaarrekening.

Anderzijds is er nog genoeg werk aan de winkel. Het CDA kijkt uit naar de visie Dienstverlening die door het college wordt vastgesteld. Ook vroeg het CDA nogmaals om haast te maken met het opstellen van de gouvernance voor verbonden partijen.

Tenslotte vroeg het CDA het college ook oog te blijven houden voor de hoogte van de woonlasten. Op dit moment behoort Tilburg nog tot de goedkoopste gemeenten van Nederland waar het gaat om woonlasten, het CDA wil dit zo houden.

Themacommissie Sociale Stijging

Participatie

Het CDA heeft aangegeven dat er meer op scholing moet worden ingezet om weklozen en bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Scholing moet veel meer prioriteit krijgen. In het aangepaste NOMA-beleid zal dit gaan gebeuren. Hier zal het CDA nauwlettend op toezien.

Mantelzorg

Mantelzorgers hebben altijd veel aandacht van het CDA. De wethouder gaat onderzoeken of de huidige respijtzorg aansluit bij de behoefte. Daar zijn we heel blij mee.  Daarnaast wil de wethouder meedenken over hoe we meer mantelzorgers in beeld krijgen. Dat is voor het CDA een heel belangrijk punt.

Jeugdzorg

Waar we eerst nog en dreigend tekort bij jeugdzorg hadden van 8 miljoen zien we nu een overschot. Ik begrijp dat het qua gegevens een Black Box was en sturen in de mist. het bevestigt echter wel ons punt om zo veel mogelijk inzicht te krijgen. Mijn welbekende nulmeting. Nogmaals niet om iemand af te rekenen, maar voor meer inzicht. Om op die manier de juiste keuzes te kunnen maken! Het risico bestaat namelijk op dit moment dat we te veel op financiën sturen en daarmee de echte opgave, namelijk de transformatie uit het zicht verliezen. Alleen op geld sturen kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Kijk bijvoorbeeld wat er gebeurde bij het innovatiebudget jeugdzorg. Dit hebben we geschrapt bij het dreigende te kort.

Ons volgende punt van zorg zit hem in de rijksoverheid. Als ik als rijksoverheid deze overschotten zou zien, zou ik het wel weten. Dit is wel heel makkelijk voor de volgende bezuinigingsronde. Voor mij is het echter nog niet gezegd of deze trend zich wel voort blijft zetten.Wat kunnen we hier nou van leren voor de nabije toekomst? Hebben we nu beter zicht op het verbruik en de financiële situatie? Voor mij is het nu namelijk nog te veel koffie dik kijken. Graag hier duidelijk over zowel voor wmo als jeugd.

Hoe gaat het college er voor zorgen dat we voor de toekomst ook echt gaan inzetten op de broodnodige transformatie? Hier geld voor reserveren en dit ook tot de laatste cent uitgeven?
Op het gebied van jeugdzorg is er meer inzicht en gaat de wethouder vol voor de jeugd. Hopelijk wordt er volop inzet op de overgang van transitie naar transformatie. Want dat is hard nodig er liggen nog veel onbenutte kansen.

Armoedebestrijding.

Vorig jaar waren er 7466 bijstandsgerechtigde die van een minimum rond moesten zien te komen. Dit is een stijging van zo’n 9%. Dat is natuurlijk veel te veel maar als je dit afzet tegen een landelijke stijging van 10,2% dan doet Tilburg toch iets goed. Dat zegt niet dat we achterover kunnen leunen. We moeten vol aan de bak. Buiten deze groep is er altijd nog een grote groep die 110% van het minimum heeft. Door de nieuwe methodiek, die de Gemeente Tilburg vanaf dit jaar gebruikt, krijgen we deze groep beter in beeld.

Als wij kijken naar de economie dan is deze gestegen in 2014 en 2015 met respectievelijk 1 en 2%. Bijstandsuitkeringen zijn met 1% gestegen. Het aantal banen is voor het eerst in de geschiedenis 10 miljoen.

Op pagina 15 wordt terecht opgemerkt dat de keten van beschermingsbewind wel verbeterd mag worden. Al meerdere keren heeft het CDA om aandacht gevraagd om de problemen die hier spelen aan te pakken en een onderzoek te doen om het als gemeente Tilburg zelf uit te gaan voeren. Het past wel in het idee van de Tilburgse Toegang. Het CDA is nog steeds van mening dat dit voor meer rust en structuur zorgt bij de gebruikers en minder kosten aan de kant van de gemeente.

Armoede ontwricht gezinnen en complete wijken daarom is dit samen met arbeid een van de belangrijkste aandachtsgebieden. Als ik zie dat in Stokhasselt 28,5% van de mensen met een inkomen op of onder de 1010,- per maand zitten (12.140,- per jaar) en dat dit in de wijk Jerusalem zelfs 34,2 is dan schrikken wij hiervan. Het CDA vindt dan ook dat we als gemeenschap alles in het werk moeten stellen om de armoede daar waar mogelijk terug te dringen. En het CDA vraagt nog een keer, speciale aandacht voor kinderen, want zij zijn het slachtoffer van iets waar ze niets aan kunnen doen.

Themacommissie Vestigingsklimaat

Het CDA heeft bij het onderwerp “Wonen” haar zorgen geuit over het feit dat er in Tilburg een lange wachtlijst is (gemiddeld 4.8 jaar) om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ook zijn er te weinig kleinere units voor jonge alleenstaande starters (20 tot 27 jaar).

Samen met de PvdA hebben we in 2015 al gepleit voor het feit dat de gemeente goedkope bouwgrond ter beschikking moet stellen aan de Woningcorporaties om hen in staat te stellen meer goedkope sociale huurwoningen te kunnen bouwen.

Overigens heeft Tilburg haar doelstelling wel bereikt in het bouwen van de afgesproken aantallen woningen (862). De wethouder heeft beloofd om binnenkort met meer informatie te komen.

Spreektekst begroting 2016

Voorzitter, vandaag bespreken we de begroting 2016. Allereerst wil het CDA deze gelegenheid gebruiken om het college te complimenteren met deze CDA-begroting. Wij zijn trots op deze begroting! Trots omdat het huishuidboekje op orde is. Wij vinden het belangrijk dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Binnen de uitgaven is er een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen. Geld voor Tilburgers die het nodig hebben en geld voor ambities en uitdagingen waar we als gemeente mee te maken hebben.

We zijn ook trots omdat het evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit, waar het CDA als sinds jaar en dag voor staat, terug te vinden is in deze begroting. Het evenwicht dat in deze begroting zit tussen het stimuleren van het eigen initiatief en het bieden van een helpende hand waar nodig is. Mantelzorgers, pleegouders, vrijwilligers kunnen wat dat betreft altijd op de warme belangstelling, steun en waardering van het CDA rekenen. Het CDA ziet namelijk een taak voor iedere Tilburger of dit nu is doordat hij een baan of een eigen zaak heeft, vrijwilligerswerk doet bij de sportvereniging of mantelzorgers is.

Het is voor het CDA belangrijk dat we toezeggingen ook waar maken. Daarom zijn wij ook blij te zien dat de woonlasten niet noemenswaardig stijgen!

Wat er nog wel verbeterd kan worden is de concreetheid. In deze begroting zouden wat ons betreft doelstellingen en KPI’s op diverse terreinen scherper en ambitieuzer geformuleerd mogen worden. Wij begrijpen dat niet alles smart, concreet en meetbaar geformuleerd kan worden. Bij het economisch actieplan zagen wij hiervan echter een mooi voorbeeld hoe dit wel kan. En ook de recent vastgestelde cultuuragenda en de daaruit voortvloeiende cultuurnota zou een  mooie aanleiding zijn om deze ambitie en duidelijk KPI’s wel in te zetten.

een baan of een eigen zaak

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Daar moeten we zuinig op zijn! Het CDA is dan ook blij te zien dat het college ruimte heeft gevonden voor het blijvend ondersteunen van startende en het ontlasten van kleine ondernemers.

vrijwilligerswerk

Voorzitter, voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeen, zorginstellingen, bedrijven, ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Vertrouwen is belangrijk. Niet alles hoeft volgens de regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Dit jaar berekent het CBS dat 49% van de Nederlanders vrijwilligerswerk verricht.  Een mooie ontwikkeling. Ook het beleid de gemeente Tilburg richt zich steeds meer op de vrijwillige inzet van onze inwoners. Het door het CDA bepleitte, en inmiddels door het college ingevoerde right to challenge biedt inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de kans om op eigen initiatief taken van de gemeente over te nemen.

Maar voorzitter, de nota over de invoering is erg technisch en veel van de programma’s van eisen zijn niet te begrijpen door mensen buiten de gemeentelijke organisatie. Hier liggen nog kansen voor dit college. Ga actief de straat op om uit te leggen wat het right to Challenge inhoudt. Herschrijf programma’s in een taal die inwoners ook begrijpen. Zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt en zij ook echt gebruik kunnen gaan maken van hun nieuw verworven recht tot uitdagen.

Het CDA roept het college om binnen de bestaande budgetten ook ruimte te zoeken voor ontlasting van kleine stichtingen die zich bezig houden met herdenkingen van onze vrijheid. Deze worden op dit moment belast met een legesheffing van € 236,40 per stichting. Het totaalbedrag voor de gemeente bedraagt maar € 715,20.  Deze heffing is dus voor ons verwaarloosbaar, maar voor hen onevenredig zwaar. We horen graag van het college of zij bereid zijn de ruimte hiertoe te zoeken.

Sportclubs

Ook veel Tilburgs zijn actief binnen sportverenigingen. Dit juichen wij toe. Niet alleen vanuit gezondheidsoverwegingen maar bovenal ook vanuit het sociale aspect binnen deze clubs. Het CDA zal kritisch meedenken bij het uitwerken van sport op orde, wat vorm gaat krijgen bij de perspectiefnota 2017. Onze voorwaarde is een evenwichtige beoordeling van de economische factoren en daarnaast ook het menselijke en sociale aspect.

Het CDA stelt nogmaals nadrukkelijk haar vraagtekens bij de geprognotiseerde bezoekersaantallen van de zwembaden en ijshallen. Het college geeft aan dat deze zijn gebaseerd op bezoekersaantallen uit het verleden, echter het CDA vreest dat resultaten uit het verleden, mede gezien prijsstijgingen,  geen garanties zullen bieden voor de toekomst.

Mantelzorg

Voorzitter, ook de zorg is aan het veranderen. Professionele zorg is inmiddels een samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. Daar moet de gemeente ruimte voor maken. Van de one size fits all mentaliteit naar kijken wat iemand echt nodig heeft en waar hij mee geholpen is. Soms een trampoline om zelf op te kunnen veren, soms een vangnet waar nodig en in andere gevallen helemaal niets omdat iemand in staat is met zijn omgeving zelf op te lossen.

Daarin spelen mantelzorgers een grote rol. Hun belangeloze inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Wij zien echter dat de rol van een mantelzorgers steeds zwaarder wordt en daar hoort ondersteuning van de gemeente bij. Het CDA zou het toejuichen als binnen het Programma ven Eisen Sociaal werk 2016 ook ruimte wordt geboden aan kleinere innovatieve  initiatieven en de gelden dus niet automatisch worden toegekend aan Contour de Twern. Wat ons betreft zou het college hierbij mogen onderzoeken om een deel van de innovatiegelden binnen het egalisatiefonds in het kader van de WMO in te zetten om organisaties uit te dagen tot het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven om mantelzorg te ontlasten.

Voorzitter, morgen is het de dag van de mantelzorgers. Een goed moment om aandacht te besteden aan het belang van dit onvrijwillige vrijwilligerswerk. Het CDA ziet ook daarin een taak voor zichzelf. Wij gaan dan ook morgen de straat op om tientallen mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Voorzitter, zoals gezegd zijn wij trots op deze begroting. Hier en daar hebben we nog een opmerking geplaatst of wens geuit en vragen wij om uw mening of bereidheid.

In deze begroting herkennen wij immers waar we als CDA voor staan. Een goede balans in verantwoordelijkheid en solidariteit. Het evenwicht dat in deze begroting zit, wat ons betreft, tussen het stimuleren van het eigen initiatief en het bieden van een helpende hand waar dat nodig is.

We wonen immers met z’n allen in deze mooie gemeente in wisselwerking met anderen. De begroting gaat er vanuit dat iedere Tilburger verantwoordelijkheid draagt. Een taak voor iedere Tilburger, zoals het CDA dat in haar uitgangspunten heeft staan. Of dit nu is doordat hij of zij een baan of een eigen zaak heeft, vrijwilligerswerk doet bij de sportvereniging of mantelzorger is. Iedereen levert een bijdrage aan deze stad. Maar als iemand dat echt niet kan, dan mag je solidariteit verwachten. Deze begroting staat gelukkig ook voor dat uitgangspunt en zorgt er voor dat mensen die het nodig hebben, geholpen worden. Die combinatie houdt de balans in evenwicht, precies in het midden! En daar voorzitter, daar in het midden kunt u altijd op het CDA rekenen.

Reactie CDA op stijging zwemtarieven

Vanmorgen werd in de themacommissie Leefbaarheid een initiatiefvoorstel om de stijging van de zwemtarieven terug te draaien besproken.Het CDA beseft zich dat het de week tegen de eenzaamheid is. Zoals de in sprekers al duidelijk aangaven.  fifty-fit is meer dan in het zwembad duiken, het gaat om dat kopje koffie erna. Tarief stijging mag nooit zorgen dat mensen afhaken. Laat staan dat belangrijke kopje koffie niet drinken. De sociale basis in haar volle glorie. Samen tegen eenzaamheid. Het kan niet zo zijn dat deze forse tarief stijging er voor zorgt dat er mensen afhaken, laat staan dat belangrijke kopje koffie niet meer drinken.

Zoals eerder hebben wij heel duidelijk gemaakt: een verhoging van 40 % vinden wij te hoog. Kijk naar alle oplossingen, zoals bijvoorbeeld de temperatuur te verlagen.

Ons belangrijkste argument: meer inkomsten is wat ons betreft niet zeker door deze tarief stijging. Kijk bijvoorbeeld wat in Eindhoven gebeurde.

Het sociale aspect mag niet vergeten worden.

Stapsgewijs invoeren is wat ons betreft een veel betere en eerlijkere optie.

Wij blijven, net als iedereen is deze commissie, groot voorstander van Sport op orde.

Maar vragen de wethouder met klem om dit nogmaals te bekijken. Want dit is geen sport op orde.

Reactie CDA op situatie Gym4you

Tijdens de commissievergadering van 15 juni heeft het CDA, bij monde van Sjef Robben, gesproken over de gevolgen van de problematiek, waar gym4you in terecht gekomen is.

Gym4you een commerciele instelling op sportschool gebied in het T-kwadraat, die zijn financiele verplichtingen, waaronder het betalen van huur aan de gemeente Tilburg niet kan nakomen. Omdat dit wederom een voorbeeld is van een aantal zaken, die de noodzaak aangeven om te komen tot “sport op orde”, is er door de politieke partijen uitgebreid over gesproken.

Kritiek is gegeven op de wethouder (kaders niet altijd even duidelijk aangegeven en te weinig controle), maar zeker ook op het sportbedrijf.

Om tot een oplossing van de problematie te komen waren er in feite 2 mogelijkheden:

A)  Gym4you failliet laten verklaren.

B)  Het sportbedrijf neemt de bedrijfsvoering over.

Het CDA heeft gekozen voor het overnemen van de bedrijfsvoering door het sportbedrijf. Het CDA is het eens met de wethouder en een meerderheid van de politieke partijen, dat het failliet laten verklaren van gym4you een ramp zou zijn niet alleen voor de clienten van gym4you, maar zeker voor de overige huurders van ruimtes in het T-kwadraat. (ROC-sport en beweging, het SportMedisch Centrum en de gebruikers van de budozalen en squashbanen).

Duidelijk heeft het CDA in de inbreng aangegeven dat het overnemen door het sportbedrijf gezien moet worden als een overbrugging naar een definitieve overname door een commerciele partij.

Inbreng CDA tijdens behandeling perspectiefnota

Lees hier het betoog van CDA-fractievoorzitter Marcel van den Hoven bij de behandeling van de perspectiefnota na.

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de perspectiefnota van dit nieuwe college. Een perspectiefnota die, vlak na het vaststellen van het nieuwe coalitieprogramma, een eerste doorkijkje geeft naar de wijze waarop dit college de komende jaren vorm en inhoud wil geven aan het beleid en de opgaven waar we als gemeente voor staan.Vanwege het feit dat het CDA achter het coalitieprogramma staat zal en kan onze inbreng vandaag beperkt zijn.

Voorzitter, het gaat in Tilburg op veiligheidsgebied steeds beter en toch weten we dat er een actieve criminele onderstroom in onze, ook Tilburgse, samenleving waarneembaar is die soms onder- en bovenwereld met elkaar verbindt. Wat het CDA Tilburg, maar ook vele anderen, betreft een ongewenste ontwikkeling die we, door verder in te zetten op een integrale aanpak vanuit gemeente, politie, justitie, belastingdienst en andere betrokken partijen, efficiënter, effectiever en hard moeten aanpakken. Wij zien dan ook uit naar de uitwerking van het in het coalitieprogramma aangekondigde plan van aanpak om de ontwrichtende, vaak wietgerelateerde, criminaliteit aan te pakken.Wij geven op voorhand alvast aan dat criminaliteit zich niet binnen gemeentegrenzen laat vangen en dringen dat ook aan op een aanpak die qua aanpak en financiering verder rijkt dan enkel onze gemeente. Daarnaast zou een aanpak van deze criminaliteit weer een bijdrage kunnen leveren aan het veiligheidsgevoel van onze Inwoners, want dat blijft nog altijd een aandachtspunt.Voorzitter, concreet,….. wanneer kunnen we dat plan van aanpak verwachten?

We staan aan de vooravond van grote en belangrijke transities op het gebeid van de WMO, de Jeugdzorg en participatie. Er zal een steeds grote beroep worden gedaan op de eigen kracht en het netwerk van burgers. Voor deze veranderingen is een nog sterkere sociale cohesie ons inziens noodzakelijk. Wij roepen het college om de uitwassen hiervan bij de uitvoering van het beleid op de drie transities steeds goed op het netvlies te houden.Zo moet er goed gekeken worden naar de mogelijkheden om mantelzorgers te ontzien en zogenaamde kangoeroewoningen kunnen hieraan een bijdrage leveren. De wetgeving die het plaatsen van deze zorgeenheden in de achtertuin van mantelzorgers mogelijk maakt wordt binnenkort gewijzigd waardoor het makkelijker wordt hiervoor toestemming te krijgen. Het CDA roept de wethouder op om dit na wijziging van de wetgeving snel en slagvaardig op te pakken.

Tilburg participeert op meerdere terreinen in regionale samenwerkingsverbanden. Maar door meer geld en verantwoordelijkheid te geven aan de regio plaatsen we een groter deel van ons beleid wel buiten onze directe invloedssfeer. Het CDA heeft er vertrouwen in dat de regio Hart van Brabant deze verantwoordelijkheid goed kan dragen. Anderzijds wordt het bij een groter wordende regio steeds belangrijker dat de raad zijn kaderstellende rol goed pakt. De komende tijd wil het CDA daarom graag de discussie aan hoe we deze rol vorm gaan geven.
We weten allemaal dat een gemeente geen banenmachine heeft of is. Maar de gemeente kan wel helpen, stimuleren en faciliteren. We zijn dan ook blij met de doorkijkjes op het gebied van de aanpak van jeugdwerkloosheid, de stimulering van de arbeidsmarkt, citymarketing en de ondersteuning aan ondernemers.Wij doen u bij motie nogmaals de suggestie om de mogelijkheid van het invoeren van zogenaamde kennischeques te onderzoeken.

Daarnaast dienen we motie in om de mogelijkheden te onderzoeken om de maatschappelijke stage voor scholieren in Tilburg te behouden. De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving, waardoor ze zich meer betrokken en verantwoordelijk kunnen gaan voelen voor de problemen in de samenleving. Bovendien; jong geleerd is oud gedaan en deze maatschappelijk verantwoordelijkheid is de basis voor de door ons gewenste sociale cohesie.

Voorzitter, ook op sportgebied liggen er een aantal opgaven. Te denken valt aan de herschikking van de voetbalcomplexen en de harmonisatie van de sporttarieven. We staan als sportstad goed aangeschreven en juist daarom zou het goed zijn om een visie topsport te ontwikkelen. We nodigen de wethouder in deze uit zich hierover uit te spreken. Met een motie over de Ireen Wust ijsbaan willen we een suggestie bieden om de problemen aldaar mogelijk het hoofd te bieden.Ten aanzien van de sportportefeuille vragen we de wethouder op zeer korte termijn aandacht te hebben voor het lichtprobleem bij Jong Brabant, die overigens zeer content zijn met hun kunstgrasveld en voor de stroperigheid van het proces rond Sportpark de Zeshoeven in Udenhout waar men graag aan de slag wil.

Verder willen we vanavond nog aandacht ragen voor het maatschappelijk fenomeen dat armoede heet. We hebben als stad een goed armoedebeleid en maken daar jaarlijks veel middelen voor vrij. Toch zien we nog steeds dat vele stadsgenoten het moeilijk hebben en problemen hebben om wekelijks rond te komen en deze groep lijkt nog altijd te groeien. Een deel van deze groep zal dan ook nog langjarig onder of tegen de armoedegrens blijven zitten en dan worden eenzaamheid en sociale uitsluiting heel vaak gemeen goed. Het CDA als gezinspartij vraagt nu extra aandacht voor de gevolgen hiervan voor kinderen, maar deed dat eerder bij de begrotingsbehandeling in 2012 ook al voor ouderen. Wat is overigens van de uitvoering van die motie ter bestijding van eenzaamheid bij destijds ouderen terecht gekomen? Het zou fijn zijn als we daarover voor de begrotingsbehandeling wat meer informatie kregen.

Afrondend voorzitter was ik afgelopen week bij de dorpsraad in Udenhout waar werd gesproken over het mogelijk wegvallen van het consultatiebureau en terugkomst van de stadswinkels. Graag zouden we over beide fenomenen op korte termijn horen wat de ontwikkelingen zijn.

Voorzitter, het CDA heeft oog voor de uitdagingen waar onze stad voor staat, ziet kansenvoor het verder brengen van onze gemeente en heeft vertrouwen in de in deze perspectiefnota geschetste grote lijnen. Wij kijken uit naar de concretisering hiervan in de begroting.

CDA: Geen openstelling zwembad tijdens studentenfeest

Tijdens de zwemdag van de TOP-Week op 22 augustus was het zwembad tevens open voor reguliere bezoeken. Dit leidde tot onwenselijke situaties voor gezinnen, kinderen en studenten.

Geacht college,

Met verbazing zagen wij op zaterdag 23 augustus jongstleden de foto’s van vrijdag 22 augustus, de ‘zwemdag’ van de TOP-Week. Sinds jaar en dag organiseert de Tilburgse introductie week op vrijdag een zwemdag om te zwemmen, te relaxen met bier en een dj. Dit op zichzelf verbaast ons dus niets. Wat ons desalniettemin wel verbaast is dat het zwembad gewoon open was voor reguliere bezoekers. Zoals op de foto’s te zien zijn dit voornamelijk gezinnen met jonge kinderen. De CDA-fractie is als gezinspartij van mening dat deze situatie niet wenselijk is. De zwemdag kan ons inziens niet samen met een reguliere openstelling van het zwembad. Het plezier van rustig met het gezin zwemmen en de veiligheid van de jonge kinderen kan op deze manier niet worden gewaarborgd. De signalen over deze onwenselijke situatie hebben ons via meerdere kanalen bereikt.

Daarom stelt de CDA-fractie de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze onwenselijke situatie?
2. Deelt het college de mening dat deze situatie onwenselijk is?
3. Is het college bereid om deze situatie voor komend jaar te voorkomen?

In afwachting van uw antwoorden verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Claudia Dankers, Marti de Brouwer en Rein Valk