Berichten

Eerste stap op weg naar duidelijkheid over Chroom-6

De Onzerzoekscommissie Chroom-6 Tilburg heeft het rapport over het onderzoek naar de blootstelling aan Chroom-6 aangeboden, waarin harde feiten worden gegeven. Het is onvoorstelbaar wat er met je gebeurt wanneer je hoort dat je ziek bent, of misschien wel de kans hebt om ziek te worden, omdat je ooit in aanraking bent gekomen met Chroom-6. Wij leven mee met alle betrokkenen en hun familie.

Het onderzoek is zorgvuldig geweest, waardoor we lang hebben moeten wachten op deze uitkomst. Dat is voor de betrokkenen erg vervelend geweest. Het is belangrijk dat aan die tijd van onzekerheid nu een einde gaat komen. Wij waarderen de snelheid waarmee het college hiermee aan de slag gaat. Op 6 februari  zal duidelijk worden hoe de adviezen van de commissie worden opgepakt. Wij hebben er vertrouwen in dat dit proces tot een goede uitkomst zal leiden.

Begroting 2017 maakt keuzes voor een beter Tilburg

Vandaag presenteerde het college van Burgemeester en wethouders de programmabegroting 2017 voor de gemeente Tilburg. Het CDA ziet in deze begroting dat de politiek keuzes maakt voor een beter Tilburg.

Lage woonlasten
Het CDA ziet in het feit dat de begroting, ondanks de turbulentie op het gebied van gemeentefinanciën, meerjaren sluitend is en in het feit dat de woonlasten verwaarloosbaar stijgen (ong. 50 cent per maand) duidelijk de hand van het CDA in deze coalitie. “En dat er hierdoor meer dan voldoende ruimte is om door te blijven bouwen aan de ambities van dit college voor onze gemeente, stemt het CDA tot meer dan tevredenheid”, aldus fractievoorzitter Marcel van den Hoven.

Veiligheid
De aandacht die dit college heeft voor de ondermijnende criminaliteit en de aanpak van hufterigheid passen meer dan goed bij de aandacht die het CDA hiervoor in haar programma en de afgelopen jaren heeft gevraagd.
De middelen voor de aanpak voor de wietgerelateerde en ondermijnende criminaliteit in onze stad zijn tot 2019 gedekt en bieden daarmee de ruimte om hier meerjarig tegen op te blijven treden en ook de aanpak van fraudeurs met gemeentelijke uitkeringen passen prima in de lijn die het CDA Tilburg hiermee voor ogen had.

Werken aan de stad
Het CDA Tilburg is verder trots op de vooruitgang en ontwikkeling die overal in onze stad in de fysieke en sociale zin zichtbaar is.

Het Piushavengebied nadert haar voltooiing en is verworden tot een geliefd woon- en verblijfsgebied. De Spoorzone groeit gestaag door, de ontwikkeling van de binnenstad raakt in een stroomversnelling en de groei van de werkgelegenheid krijgt meer ruimte door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Allemaal fysieke ingrepen die dit college succesvol heeft opgepakt of daadkrachtig heeft doorgepakt.

Daarnaast is er ook aandacht voor de sociale kant van onze stad. Bijvoorbeeld door het vooralsnog vasthouden aan de huidige inzet van de huishoudelijke hulp. Dit biedt voor veel Tilburgers die hierop aangewezen zijn de mogelijkheid voor het behouden van hun zorg op maat! Want zoals het CDA Tilburg stelt; “Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee geholpen is!”.

Het CDA pleit ook al vele jaren voor aandacht en zorgvuldig omgaan met materieel en immaterieel erfgoed. Het is dan ook goed te zien dat in de nieuwe cultuurnota erfgoed een plek heeft gekregen en dat ook de Tilburgse Kermis een doorontwikkeling kan doormaken die haar positie en functie ook voor de komende jaren veilig stelt.

Wat zou het CDA Tilburg nog graag willen zien?
Bij de behandeling van de begroting zal het CDA Tilburg, als aanvulling op de vandaag gepresenteerde plannen, een pleidooi houden voor een gemeentelijke Mantelzorgvisie en -aanpak. Wat hebben we op dit gebied al in onze gemeente, maar vooral ook wat missen Mantelzorgers nog en hoe kunnen we dat als gemeente regelen of in beleid verankeren? “Het zou goed zijn als de totstandkoming van deze Matelzorgvisie en –aanpak in samenspraak met de stad en met name belanghebbenden tot stand zou komen en de mogelijkheden van de ‘Right to Challengeaanpak’ hierin een plek zou krijgen”, zo roept het CDA Tilburg het college op.
Ook zullen we tijdens de begrotingsbehandeling pleiten voor een wijze van communiceren en dienstverlening vanuit de gemeente die beter is afgestemd op de doelgroep waarvoor die is bedoeld. “Een jongere benader je nu eenmaal anders dan een oudere inwoner van onze stad. Zo is een jongere mogelijk meer bereid tot het sturen van een Whatsapp bericht of het kijken van een filmpje via een QR-code en vindt een oudere inwoner het nog fijn om zaken op papier te krijgen of in een persoonlijk gesprek zaken te kunnen regelen”, zo stelt van den Hoven.

Tot slot
Het CDA Tilburg ziet in deze begroting, zoals gesteld, keuzes die zullen leiden tot een beter Tilburg en wijst daarbij op het evenwicht dat in deze begroting zichtbaar is tussen middelen die beschikbaar zijn voor groen, stenen en mensen. Het is en blijft goed leven in Tilburg!

CDA haalt landelijke lobby voor kosteloze VOG binnen

Vanmiddag werd het initiatiefvoorstel voor een kosteloze Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers besproken in de commissie Sociale Stijging.

Met het initiatiefvoorstel poogde het CDA om het aanvragen  van een VOG ook gratis te maken voor vrijwilligersorganisaties die werken met een zwakke doelgroep anders dan kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

De commissie had de nodige op- en aanmerkingen bij het voorstel. Uiteindelijk bleek er wel een meerderheid te vinden om samen met andere gemeenten die een dergelijk voorstel hebben omarmd een lobby te starten richting Den Haag. Deze lobby heeft als doel om de bestaande regeling gratis VOG uit te breiden.

Op dit moment gaan de fracties van de LST en het CDA in overleg over de vraag of we het voorstel alsnog in stemming willen brengen tijdens de raadsvergadering van 17 oktober as.

 

Behandeling voorstel kosteloze VOG weer doorgeschoven.

Vanmorgen stond ons initiatiefvoorstel voor het kosteloos aanbieden van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligersorganisaties op de agenda van de commissie Bestuur.

Wegens een administratief foutje binnen de gemeentelijke organisatie was het college niet in de gelegenheid om vooraf wensen en bedenkingen te formuleren bij ons voorstel. Hierdoor was het niet mogelijk om het idee inhoudelijk te behandelen.

Het CDA is teleurgesteld dat de behandeling nu nogmaals is uitgesteld. “Het is jammer dat waar anderen gemeente binnen enkele weken over dit onderwerp kunnen beslissen het in Tilburg meer dan 3 maanden moet gaan duren. Vooral de vrijwilligersorganisaties en hun cliënten zijn onnodig de dupe van het steeds maar vooruit schuiven van een inhoudelijk debat.” aldus Joost van Puijenbroek, CDA raadslid en initiatiefnemer.

De behandeling van dit voorstel zal nu naar alle waarschijnlijkheid plaats vinden tijdens de commissievergadering Sociale Stijging op 3 oktober as.

CDA verheugd met Koningsdag in Tilburg

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag 27 april 2017 aanwezig bij de viering van Koningsdag in de gemeente Tilburg.

Het CDA vroeg in 2014 al aan het college zich in te zetten om grote nationale evenementen, zoals de Passionof de intocht van Sinterklaas, naar Tilburg  te halen. Een bezoek van de Koninklijke familie op Koningsdag hoort zeker op dit lijstje van beoogde evenementen thuis. Het CDA is dan ook zeer verheugd dat de Koning voor Tilburg heeft gekozen.

Samen met Tilburgers

De gemeente Tilburg wil graag samen met haar bewoners het programma voor Koningsdag 2017 samenstellen. Bewoners kunnen ideeën doorgeven via het emailadres koningsdag@tilburg.nl.

 

CDA wil aanvragen parkeervergunningen ook in stadswinkels buiten centrum

Het aanvragen van een parkeervergunning, invalidenparkeerkaart of het maken van bezwaar tegen een parkeerboete is op dit moment alleen mogelijk in de stadswinkel in het centrum.

De afgelopen tijd heeft de gemeente Tilburg, tot groot genoegen van de inwoners, de decentrale stadswinkels weer geopend. Via deze stadswinkels is de dienstverlening aan Tilburgers weer dichterbij en laagdrempelige geworden. Helaas blijkt dat dus nog niet alle diensten ook decentraal worden aangeboden.

Het CDA pleit voor dienstverlening dichtbij Tilburgers en wil daarom ook de aanvragen van parkeervergunningen, invalidenparkeerkaarten en alle aanverwante diensten ook aan gaan bieden in de stadswinkels in de Reeshof, Berkel-Enschot, Udenhout en Tilburg Noord.

CDA raadslid Joost van Puijenbroek heeft hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld.

CDA blijft zich inzetten voor kosteloze VOG voor vrijwilligers

Op 15 juli jl. diende de Tilburgse fractie van het CDA een motie actueel in om de Verklaring omtrent gedrag (VOG) kosteloos te maken voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor een kwetsbare doelgroep in de Tilburgse samenleving. Het presidium oordeelde dat het onderwerp niet actueel genoeg was, hierdoor werd behandeling in de gemeenteraad van 18 juli geblokkeerd. Het CDA laat het hier niet bij zitten.

Initiatiefvoorstel
Het CDA blijft zich inzetten voor de Tilburgse organisaties en hun vrijwilligers. Daarom dient het CDA nu een initiatiefvoorstel in dat op 19 september behandeld zal worden.

Het initiatiefvoorstel vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om te onderzoeken of het, al dan niet via het ministerie van Veiligheid en Justitie, de aanvraag voor een VOG kosteloos te maken voor Tilburgse vrijwilligersorganisaties.

De steun voor het CDA plan groeit. Het voorstel wordt mede ingediend door de LST.

Vol vertrouwen
Het CDA kijkt vol vertrouwen uit naar de behandeling van het initiatiefvoorstel in de commissie Bestuur op 19 september as. “Inmiddels hebben gemeenten als Asten en Bergen een initiatief met een gelijke strekking aangenomen. Nu kan Tilburg niet achterblijven om ook de Tilburgse vrijwilligersorganisaties een duwtje in de rug te geven.” aldus Joost van Puijenbroek CDA-raadslid en indiener van het initiatiefvoorstel.

Hogere lasten helpen politici, niet de inwoners

Tilburg heeft de afgelopen jaren een scherp financieel beleid gevoerd. Noodgedwongen. PvdA en VVD schoven vanuit Den Haag een groot aantal taken door naar gemeenten maar vergaten gemakshalve de kosten te financieren. Dat moesten gemeenten zelf maar oplossen. Lees meer

Maak Verklaring omtrent gedrag kosteloos voor vrijwilligersorganisaties

Om vrijwilliger te worden bij een organisatie die werkt met een kwetsbare doelgroep, zoals ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor een dergelijke verklaring (€ 41,35 per stuk) worden gedragen door de organisatie. Deze kostenpost kan een behoorlijke kostenpost vormen op de begroting van een vereniging of stichting.

Gratis VOG
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor personen die werken met kinderen of verstandelijk beperkten het aanvragen van een VOG gratis gemaakt. Andere vrijwilligersorganisaties worden sinds die tijd geconfronteerd met een 30% hoger tarief voor dezelfde verklaring dan voorheen.

“Vrijwilligers zijn de smeerolie binnen de Tilburgse samenleving. Daar moeten we voortdurend in investeren. Als we de aanvraag van een VOG gratis maken borgen we de kwaliteit van de organisaties en kan het budget dat organisaties eerst kwijt waren aan de aanvragen ten goede komen aan de doelgroep, een win-win-situatie.” aldus Joost van Puijenbroek, raadslid CDA Tilburg.

Motie actueel
Het CDA dient maandag 18 juli tijdens de raadsvergadering een motie actueel in die het college van Burgemeester & Wethouders opdraagt te onderzoeken of het mogelijk is om kosteloos een VOG te verstrekken aan vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de Tilburgse samenleving en niet vallen onder de landelijke regeling.
Download hier de motie actueel

Vergoeding raadswerk in kleinere gemeenten niet in verhouding met werklast

Woensdag 22 juni 2016 besteedde het Brabants Dagblad aandacht aan de vergoeding die een raadslid krijgt voor zijn raadswerk. Terecht concludeert het artikel dat er grote verschillen zijn in de beloning tussen diverse gemeenten. Lees meer