Berichten

Goede basis voor evenementen in Tilburg, wel met een vlekje erop!

Tilburg is een stad met tal van mooie evenementen. Daar zijn we trots op, dankzij alle inzet van velen, waaronder vrijwilligers en daar hebben we vandaag met het unaniem aangenomen nieuwe evenementenbeleid weer een goede basis voor gelegd.

Een aantal partijen in de gemeenteraad ziet dit blijkbaar als vanzelfsprekend. Zij besloten vandaag om verdergaande eisen op het gebied van duurzaamheid van de organisatoren te vragen, dan zij op korte termijn kunnen realiseren.

Het is voor het CDA niet de vraag of de milieu-impact van evenementen beperkt moet worden, maar wel hoe. Ieder evenement is anders en iedere organisatie is anders. De ene keer zit er een professioneel bedrijf achter, dan weer een geoliede machine van een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat. Louter regels opleggen die voor iedereen van toepassing zijn is onhaalbaar. Maatwerk is dus nodig.

Helaas heeft vandaag een meerderheid van de gemeenteraad ervoor gekozen om wel dwingende regels op te leggen aan de organisatoren van evenementen. Omdat ze op te korte termijn moeten gaan voldoen aan een duurzaamheidscertificering of een statiegeldsysteem moeten organiseren.

Duurzaamheid bij evenementen in Tilburg drijft vaak op vrijwilligerswerk. We moeten ervoor waken dat vrijwilligers tureluurs worden van de toenemende regeldruk en duurzaamheidseisen. Een carnaval zonder confetti, een feest zonder ballonnen en een verbod op aggregaten.

Het zal u geen verrassing zijn: het CDA stemde tegen deze moties, een meerderheid hebben we echter niet gevonden.

 

 

 

 

CDA niet blij met ruimere openingstijden

Afgelopen week heeft de meerderheid van de Gemeenteraad Tilburg ingestemd met de openstelling van de winkels op alle Christelijke Feestdagen. De openstelling op 1e Pinksterdag is in 2017 voor de binnenstad nog niet definitief ingevuld, daar op deze dag normaliter de Meimarkt gehouden wordt in de binnenstad. De combinatie Meimarkt en openstelling van de winkels in de Binnenstad is geen wenselijke c.q. werkbare situatie.

De CDA-fractie Tilburg betreurt het dat de meerderheid van de Gemeenteraad heeft ingestemd met het collegevoorstel. Het voorstel kwam voort uit een eerder ingediende motie, waaraan  door het college invulling werd gegeven.

Onze belangrijkste argumentatie bij de afwijzing van dit voorstel:

 1. het betreft 3 dagen per jaar. Deze dagen zijn niet van belang voor omzet van de winkeliers of voegt niets toe.
 2. De vraag voor extra openingstijden is niet ingegeven door de winkeliers en/of bezoekers.
 3. Voor medewerkers uit de sector verstoort het echter wel de mogelijkheid om in sociaal-/ gezinsverband eens rustig bij elkaar te zijn. Mede omdat op alle andere zondagen de winkels al geopend zijn.
 4. In de nieuwe cao’s vervalt de extra beloning voor het werken op deze dagen. Met name voor de mensen op de werkvloer (zeker niet de grootverdieners) betekent dit een extra nadeel in de uitoefening in hun werk.

 

Ontwikkelingen in verkoop MIDI theater

Twee weken geleden ontvingen we als CDA fractie het collegebesluit om over te gaan tot daadwerkelijke juridische levering van het Midi pand aan de kopers hiervan, waardoor zij in de mogelijkheid worden gebracht het pand door te verkopen.

Hiermee lijkt een einde te gaan komen aan een langslepend dossier dat vele verliezers kende. Het CDA Tilburg is echter van meet af aan helder geweest over de aankoop van Midi en ontwikkeling tot theater. Het CDA was hier destijds op tegen en heeft daar ook de consequenties van aanvaard, wat leidde tot de val van het toenmalige college en het uit de coalitie zetten van het CDA.

In de daarop ingestelde enquêtecommissie die de hele gang van zaken moest onderzoeken, namen we wel weer onze verantwoordelijkheid en werd onder leiding van CDA-er Kasper Groten een grondig onderzoek uitgevoerd met een heldere uitkomst over de toenmalige gang van zaken.

De realiteit was echter wel dat het Midi pand door het nieuwe college, zonder CDA,  wel was aangekocht en de gemeente met een niet te exploiteren theater zat opgescheept. Een uiteindelijke verkoop werd een voor de hand liggende optie die dan ook werd geëffectueerd. Dat hiermee een flink financieel verlies moest worden genomen was onvermijdelijk en dat verlies werd drie jaar geleden dan ook ingeboekt en verwerkt.

 

Het nu vanuit de juridische verplichting daadwerkelijk ook leveren van het pand dat we een aantal jaren geleden al hebben verkocht is juridisch en praktisch onontkoombaar en het enige mogelijke.

 

Voor het CDA en de gemeente komt hiermee nu dus een einde aan een beladen dossier met een turbulente geschiedenis. Wij hopen nu op een in het gebied passende herontwikkeling en zullen daar waar dat mogelijk is op (bij)sturen.

 

De fractie van de LST diende afgelopen maandag echter een motie actueel in, die de raad en daarmee ook de CDA Tilburg fractie voor een duivels dilemma plaatste. Zij vroegen om een integriteitsonderzoek naar het handelen van een voormalige wethouder en een onderzoek naar het verloop van het verkoopproces.

Vóór een onderzoek stemmen zou de twijfel over de integriteit en fouten in het verkoopproces doen toenemen terwijl daar geen enkel aanwijsbaar feit voor te vinden is.

Tegen het onderzoek stemmen zou het beeld kunnen oproepen dat we dat niet willen omdat er iets te verbergen is, waarvoor ook geen enkel aanwijsbaar feit is. Beide antwoorden zouden dus fout zijn en verkeerd uitgelegd (kunnen) worden.

He volledige dossier is openbaar, de verkoopprijs is in lijn met de vastgestelde taxatiewaarde, de financiële pijn is inmiddels genomen, wij hebben als fractie antwoorden op al onze vragen en zouden daarmee geen reden hebben om een onderzoek te wensen, maar……

We wilden wel gehoor geven aan de vele vragen, twijfels, oordelen, etc. die er ten aanzien van dit dossier in de stad leven en die door een onderzoek zouden kunnen worden weggenomen. Er bleek echter al een juridische procedure te lopen, aangespannen door een andere bieder die meent dat de gemeente in zijn richting niet correct heeft gehandeld. Om dat proces niet te verstoren wilden we de uitspraak hierover afwachten en dan alsnog het onderzoek laten uitvoeren.

In samenspraak met enkel andere fracties wilden wij hiervoor een motie opstellen, maar die ruimte werd ons door de indiener niet geboden. Hij staakte de beraadslaging door de motie aan te houden. Het uiteindelijk effect is hetzelfde, met het risico dat door nieuwe ontwikkelingen de steun voor een onderzoek afbrokkelt.

Wordt vervolgd dus…….

Stedenbouwkundig plan en uitvoeringskrediet Binnenstad Tilburg

Eind 2015 werd Tilburg geconfronteerd met de sluiting van het V&D warenhuis. Dit was een behoorlijke dreun voor de binnenstad en natuurlijk voor de werknemers.

 

Eerder was de gemeente gestart met een nieuwe visie op de Binnenstad, mede door leegstand van winkels in de binnenstad. Hierdoor werd de binnenstad steeds onaantrekkelijker om te verblijven en te winkelen, zowel voor eigen inwoners als bezoekers. Naast dit gegeven waren er verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente geen ‘vat’ op had, zoals het verdwijnen / failliet gaan van belangrijke winkelketens, de algehele malaise in de detailhandel waardoor investeringen en bestedingen uitbleven. Een vicieuze en negatieve cirkel waar het moeilijk uit te komen was.

Sluiting van het V&D pand en een andere investeringspartner, gaven een nieuwe dimensie en mogelijkheden aan de Binnenstad studie.

Dit heeft er toe geleid dat er nu, ruim 10 maanden later, een nieuw stedenbouwkundig plan ligt met daarbij een financiële uitwerking. Over oorzaak en gevolg kan men discussiëren, maar het is een knappe prestatie van alle betrokken partijen.

 

Het CDA ziet het Stedenbouwkundig plan niet alleen als een versterking van het winkelgebied, maar draagt dit plan bij aan de totale binnenstad visie. Het draagt positief bij aan de leefbaarheid en kwaliteit in de Binnenstad door de te bouwen woningen, het verblijfsklimaat en het georganiseerd winkelen. Het plan is nu nog een globaal plan, wensen en bedenkingen van zowel bewoners als andere betrokken zijn nog mogelijk.

We wilden bij deze besprekingen hier nog niet tot in detail op vooruit lopen. Wel hebben we enkele voor ons belangrijke zaken benoemd die bij de verdere uitwerking onze aandacht hebben:

 • Kwalitatieve en groene invulling van de openbare ruimte.
 • Aandacht geven aan de gehele Heuvelstraat en de eerder afgesproken ladderstructuur
 • Nog afspraak maken over strategische keuze van wel of niet verhuur/verkoop winkelplint onder Stadskantoor 1
 • Omdat de diverse verbouwingen in de Binnenstad de komende tijd ook overlast zullen gaan geven, hebben we de wethouder gevraagd om hier extra aandacht aan te besteden. Dit kan volgens ons door via impressies te visualiseren wat er gebouwd wordt. Voor bezoekers wordt dan duidelijk hoe mooi en aantrekkelijk de binnenstad van Tilburg wordt. En daar doen we het voor!

Dwalerij ook in 2017

Het CDA vraagt tijdens de rondvraag van de commissievestigingsklimaat om zo snel mogelijk een evaluatie te houden van de zondagsmarkt Dwalerij in onze binnenstad. Het CDA zou graag zien dat er bij een positieve evaluatie een vervolg wordt gegeven aan de zondagsmarkt.

Uit de antwoorden van het college blijkt het volgende: Er komt nog een Dwalerij in december, in combinatie met de winterkermis. Daarna volgt de definitieve evaluatie. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt de Dwalerij een groot succes te zijn en is daarom ook reeds opgenomen in de evenementkalender voor 2017. Of men ook  in 2017 in aanmerking komt voor de aangevraagde evenementensubsidie wordt in december bekend gemaakt, nadat de weging van alle evenementenaanvragen is uitgevoerd.

Goed nieuws dus voor onze binnenstad en de middenstand.

CDA feliciteert Tilburgers met opening Willem II-passage

Vanmiddag werd onder ruime belangstelling de Willem II-passage in de Tilburgse Spoorzone geopend. Onder de aanwezigen waren ook CDA-raadsleden Cécile van Berkel en Joost van Puijenbroek.

De nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers vormt een directe verbinding tussen de Spoorzone en het centrum.Met de opening van de Willem II-passage is er een nieuwe poort naar de Spoorzone, een gebied waar prachtige kansen voor de toekomst liggen. De Willem II-passage vormt misschien wel zowel letterlijk als figuurlijk de belangrijkste doorbraak voor de ontwikkeling van de Spoorzone.

Om de opening te vieren zal het CDA zaterdag as, tijdens de feestelijkheden rond de Willem II-passage een passend cadeautje aanbieden aan de aanwezigen.

 

 

CDA Tilburg stemt tegen referendum over winkelrondje

Onderstaande spreektekst is uitgesproken door fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens het debat over  het inleidend verzoek tot een referendum.

Voorzitter, zoals algemeen bekend mag worden geacht, is het CDA geen voorstander van het houden van referenda. Het ontbreken van ruimte voor nuance, maar enkel ja of nee kunnen zeggen en het feit dat een referendum geen bindend karakter heeft, maar slechts een advies geeft, zal onherroepelijk, ook in dit geval, leiden tot een teleurstelling voor diegene die hun stem uitbrengen.

Daar komt bij dat het CDA in het raadsvoorstel wel degelijk redenen zou kunnen zien om dit referendum te blokkeren, maar het college noemt die desondanks niet onoverkomelijk.

Het CDA constateert dat er wel degelijk op deelgebieden mogelijkheden zijn geweest om eerder bij besluiten die aan dit besluit te grondslag liggen een referendum te houden én het CDA vindt de financiële gevolgen van mogelijk meer dan € 2,65 miljoen, de gevolgen voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de gevolgen voor de binnenstad en andere partijen wel degelijk van een dusdanige omvang dat hiermee het stadsbelang in het geding kan komen.

Voorzitter, wij vinden het echt ongelofelijk dat, nota bene een partij die zegt op te komen voor de ondernemers en een detaillist als voorman heeft dit referendum najaagt!

In het verleden was die voorman immers altijd groot voorstander van plannen die voor de versterking van de binnenstad en de leefbaarheid in dat gebied waren. Lokaal Tilburg is in essentie zelfs voor het winkelrondje, zo bleek uit het recentelijk gehouden debat.

Wij vinden het dan ook echt ongelofelijk dat uitgerekend deze partij middels een referendum alle plannen hiertoe voor een langere tijd wil ophouden, traineren en mogelijk wil blokkeren! Lokaal Tilburg is daarmee bereid om meer dan € 2,65 miljoen aan gemeenschapsgeld extra te vergokken en is bereid om een door heel veel Tilburgers wel gewenste komst van Primark en versterking van de binnenstad in de waagschaal te leggen.

Het CDA betreurt het, voorzitter, dat middels dit referendum een wenselijke ontwikkeling mogelijk tot een tijdelijke of permanente stilstand wordt gebracht, het CDA betreurt het in de tweede plaats dat er in dit geval eerder in deelbelangen dan ik het algemeen belang gedacht lijkt te worden en wij betreuren het tenslotte dat hiermee de zo noodzakelijke impuls die de Tilburgse binnenstad zo nodig heeft en zo verdiend, voor ons uit wordt geschoven, waardoor de impuls  voor de binnenstad mogelijk te laat komt en deze inmiddels is overleden.

Maar,….. het CDA in Tilburg heeft in het verleden ook ingestemd met de referendumverordening. We deden dit omdat we vinden dat de stad in uitzonderlijke gevallen een raadgevende stem zou moeten hebben, als zij daar behoefte aan heeft. In onze optiek hoort dat dan wel plaats te vinden tijdens het besluitvormingsproces. En hoe complex het ook was en hoeveel mitsen en maren er nodig waren om te komen tot een evenwichtig plan, uiteindelijk heeft de gemeenteraad bij meerderheid voor het huidige plan gekozen. Het besluitvormingsproces is afgerond! Daarom is het CDA tegen DIT referendum, in DIT dossier op DIT moment.

Mocht het referendum er dan toch komen dan geven we graag op voorhand aan dat we die verordening tot op de letter willen volgen en daarin is, wat ons betreft, geen ruimte voor marchanderen.

Wel steunen wij, als het dan toch moet, het idee om nu al direct een commissie in te stellen die de vraagstelling voor het referendum moet gaan bepalen. Het lijkt ons namelijk een onmogelijke taak om alle belangen en alle facetten van het dossier te vervatten in één vraag. Door daar nu al over na te denken, voorkomen we hopelijk nog meer vertraging in dit dossier en verschaft het de indieners mogelijk nog het inzicht dat ze aan een schier onmogelijk uit te voeren opdracht zijn begonnen.

Wij onderschrijven volledig de conclusie van de column die afgelopen zaterdag in het Brabants Dagblad stond. Hierin werd gesteld dat het referendum tot niks zinnigs zal leiden. Het probleem is namelijk te complex om tot een bruikbare uitspraak te kunnen leiden, het is verder onwaarschijnlijk dat de voorgeschreven opkomst van 44 procent zal worden gehaald en ondertussen duurt de onzekerheid voor de binnenstad voort, wordt het proces gefrustreerd en wordt de verdeeldheid in de stad verder gevoed. Dit referendum wordt dus hoogstens duur theater met louter verliezers!

Afrondend voorzitter, heeft Lokaal Tilburg het referendum en de stad gebruikt om zichzelf op de kaart te zetten. Laten we dan maar stellen dat dat is gelukt, maar dan willen we hen nu vragen om te stoppen met die campagne! Kies weer voor de inhoud. Dat is waar de Tilburgers bij hun raadsleden van op aan moeten kunnen.  Behoed onze stad voor de verspilling van 2,65 miljoen en geef de binnenstad de kans die ze verdient!

CDA Tilburg verguld met komst hostel in Dwaalgebied

Recent werd bekend dat er in het rijksmonument aan de Stationsstraat 41 een hostel wordt gevestigd. Dit budgethotel voor jongeren gaat zo’n 60 bedden tellen. Het CDA Tilburg heeft verguld gereageerd op dit nieuws.

“Met de komst van dit hostel gaat een lang gekoesterde wens van het CDA in vervulling. Een dergelijke verblijfsaccommodatie is een mooie aanvulling op alles wat onze gemeente al op het gebied van toerisme te bieden heeft.” aldus Cecile van Berkel, raadslid CDA Tilburg.

Al in 2009 heeft het CDA gepleit voor de komst van een hostel in onze binnenstad. Op dat moment bleek dit geen haalbare kaart. Nu 6 jaar later zetten twee jonge ondernemers alsnog hun schouders eronder. Het CDA wenst Marion Leijtens en Koen Molkenboer veel succes met de opening en exploitatie.

CDA vraagt naar impact van een mogelijk Tilburgs referendum

Met het behalen van de voldoende handtekeningen door het actiecomité ‘GeenPeil’ lijkt een landelijk referendum aanstaande. Inmiddels blijkt uit berichtgevingen dat de kosten hiervan oplopen tot mogelijk meer dan € 30 miljoen.

Ook in Tilburg is een initiatief gestart om een referendum te houden over het complexe dossier Stadskantoor 1, mits de initiatiefnemers afdoende handtekeningen weten te verzamelen. Het CDA is geschrokken van de kosten van het GeenPeil referendum en heeft een aantal vragen over het Tilburgse initiatief”.

 1. Wat waren de kosten van het referendum omtrent de Mall?
 2. Heeft het college een raming gemaakt over de te verwachten kosten bij een referendum omtrent Stadskantoor 1?
 3. Gezien de complexiteit van het dossier is het niet eenvoudig een eenduidige allesomvattende vraagstelling te formuleren. Heeft het college een beeld bij deze vraagstelling en denkt het college deze vraagstelling allesomvattend te kunnen formuleren in slechts een vraag? Hoe moet deze vraag er volgens u uit zien?
 4. Kan het college enig beeld schetsen over mogelijke (niet financiële) gevolgen voor Tilburg indien een lokaal referendum doorgang zal vinden?

Het college van B&W zal deze vragen binnen 4 weken beantwoorden.

Spreektekst verbouwing stadskantoor 1 en winkelrondje

UITGANGSPUNT

Het voor ons liggende Raadsvoorstel is tweeledig:

 1. het aantrekkelijker maken van de binnenstad waardoor het verblijfsklimaat aangenamer wordt en de bezoekersaantallen worden verhoogd. Door verbetering van de winkelstructuur van het kernwinkelgebied, de aanpassing en het verbeteren van de verblijfsomgeving van SK1 (het Willemsplein en de aansluiting met  het Willemsplein en Cityring/Koningsplein.
 2. Dit in combinatie met de ontwikkeling rond het huidige SK3, MAX-gebouw en de verbouwing van SK1.

CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK SK1 / SteenhuisMEURS

UITKOMST IN GROTE LIJNEN:

Gebouw Kraayvanger heeft waarde.

 • historisch
 • stedenbouwkundig
 • architectonisch

Een aantal zaken uit dit onderzoek is meegewogen in het concept van DeDrieArchitecten in april 2015 en heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp.

Voor een aantal partijen/insprekers zijn de aanpassingen niet ver genoeg gegaan. Vanuit hun optiek en professie heb ik daar respect voor.

We HEBBEN ONS goed GEINFORMEERD of laten informeren 

Met meerdere partijen uit de stad hebben we gesprekken gevoerd, ofwel in fractieverband of individueel.

Ook hebben we de nodige informatie gelezen gedurende het gehele proces vanaf 2010 tot heden. Uit de hoeveelheid info kunnen we in ieder geval opmaken dat de besluitvorming over een lange periode en in verschillende samengestelde coalities heeft plaatsgevonden.

We zijn bij meerdere informatiebijeenkomsten aanwezig geweest zoals o.a. eind vorig jaar met CAST, bijeenkomst met de ondernemers binnenstad en ondernemers(partijen). Ook hebben we ons georiënteerd in en bij andere steden. Tijdens de hoorcie visie binnenstad/ detailhandel hebben we veel informatie en suggesties gekregen.

Ook partijen die niet vanuit hun professie hebben gereageerd (burgers) hebben we om reacties gevraagd.

Waarom dan toch afwijken van het Cultuur Historisch onderzoek?

Wij willen het verblijfsklimaat van de binnenstad verbeteren.  We hebben nu de kans om dit integraal aan te pakken met een nieuwe winkelstructuur, mogelijkheid om > meer exclusieve winkelruimtes in te vullen, huidige omgeving te verbeteren en te verbinden dmv aanpassing van de openbare ruimte. Daarom kiezen wij bewust voor het bebouwen van de Noordkant met winkels onder de plint en de hoekpartijen. Wij denken dat we met het winkelrondje een kwaliteitsslag kunnen maken en beter uitgerust zijn voor de toekomst. Onderscheidend zijn in type winkels, meer aandacht voor het verblijf in de stad kan hiermee worden ingevuld. Evenals een meer bovenregionale uitstraling van de stad die op dit moment onvoldoende wordt benut. We weten een ding zeker: als we niets doen wordt ook de huidige leegstand niet opgelost….

Ik kom hier later nog op terug.

INFORMATIE AAN INWONERS

Voorzitter als een ding ons in de afgelopen periode is opgevallen, dan is het hoe verschillend informatie wordt gelezen, gehoord of doorgegeven. Communicatie blijft een lastig begrip.

Het heeft ons veel tijd en energie gekost om de juiste informatie en afwegingen te communiceren omtrent dit voorstel. Dit betekent dat wij daar dus onvoldoende in zijn geslaagd. Ik zeg bewust ‘ wij’, omdat het ook onze taak is.

Vraag: we zouden graag van het college vernemen op welke wijze zij het beoogde plan verder in de stad gaat communiceren.

2e termijn voorstellen:

 • allerlei organisaties + belangengroepen info sturen die ze aan hun leden kunnen doorsturen
 • website
 • stadswinkels, wijk- en buurtwinkels schriftelijke info leggen

Renovatie STADSKANTOOR 1

Bij de renovatie van het Stadskantoor 1 zijn voor ons de functionele uitgangspunten belangrijk, met daarbij oog voor de Cultuur Historische waarde en de samenhang met het Paleis-raadhuis. Voor een groot gedeelte zien we die terug in het aangepaste Stedenbouwkundig plan in zowel de aangepaste architectuur als de openbare ruimte.

Het functionele hebben we gesplitst in 3 functie’s, nl:

 • kantoorfunctie
 • bestuursfunctie
 • publieksfunctie

In de rapportage van Steenhuis/Meurs wordt aangegeven dat de opzet, functionaliteit en betekenis van Stadhuizen wezenlijk anders is, dan 40 jaar geleden.

Tevens heeft de Raad uitgesproken dat bij de renovatie, het uitgangspunt duurzaamheid een belangrijke factor is bij de uitvoering van het plan. Met dit voorstel wordt hier invulling aan gegeven en wel alsvolgt.

 

De  Kantoorfunctie: met het clusteren van de verschillende kantoorlocaties in de stad naar de binnenstad in SK1 en 2 wordt hieraan voldaan. Voor het ambtelijk apparaat is dit ook noodzakelijk dat men elkaar spreekt, ziet en hoort. Hiermee kan een betere invulling gegeven worden aan het ‘nieuwe werken’: zoals flexibele werkplekken, het werken in een netwerk organisatie. Ook wordt met de renovatie tegemoetgekomen aan de noodzakelijke verbetering van de werkomstandigheden die op dit moment niet meer van deze tijd zijn.

Het gebouw is na ruim 40 jaar gebruik, gewoon ‘ op’..

Bestuursfunctie: dit betreft de functie voor zowel het college als de gemeenteraad. Ook voor de nieuwe bestuursvorm (duale stelsel) is dit een belangrijk onderdeel. Meer transparantie en betere bereikbaarheid en zichtbaarheid.

Publieksfunctie: dit laat zich vertalen in de makkelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid van het te verbouwen Stadskantoor, de raadszaal, publieksfuncties. Het ontwerp laat ook duidelijk zien dat door het gelijkvloerse en transparantie van het gebouw dit tot uiting komt. Dit sluit feitelijk aan bij het originele ontwerp van het huidige stadskantoor 1 dat in een later stadium steeds meer is ontkracht.

Nog belangrijke  items voor het CDA

Raadszaal

In uw voorstel hebt u aangegeven dat de raadszaal verplaatst wordt boven de ingang van het gebouw.

Vraag: we zouden wat meer argumenten willen horen over de verplaatsing van de Raadszaal.

Wat betekent het architectonisch en financieel als de Raadszaal blijft zitten?

Stadswinkel

De verplaatsing van de stadswinkel naar Sk2 is voor het CDA  een lastige afweging geweest. Uw argumentatie daarbij is dat u dit doet omdat  de publieke dienstverlening hiermee geoptimaliseerd wordt. Wij begrijpen de argumenten van het college, maar zouden aan de wethouder  willen vragen of u ons kunt laten zien hoe u de Stadswinkel in Sk2 hebt bedacht? Kunt u ons hierover wat meer informatie verschaffen. 

Kunt u ook al aangeven waar u de tijdelijke stadswinkel  (tijdens verbouwing SK1) wilt plaatsen?

WINKELRONDJE

Voor het CDA is het uitbreiden van het aantal vierkante meters geen doel op zich. Vanuit de verschillende onderzoeken komt echter naar voren dat Tilburg meer structuur kan en moet brengen in het zogenaamde ‘ winkelrondje’. Dit, omdat de huidige structuur met name wordt bepaald door een rondje op en neer door de Heuvelstraat en het dwaalgebied.  Dit is niet voldoende om als een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied bekend te staan.

Het winkelrondje moet een natuurlijke routing worden met winkels, verblijfplaatsen die er toe doen.  Dat betekent dat zichtbaar moet zijn vanuit de huidige winkelroute (Heuvelstraat)  ‘ waar, wat’ te zien en te beleven is.  Dit is in het huidige Stedenbouwkundig Plan vorm gegeven door de grote ‘ hoekwinkels’.  Het moet meer een mix en match worden. Ook in relatie met de omgeving, bewoners, cultuur, horeca. De huidige openingstijden laten het toe dat het verblijf in de binnenstad mogelijk is.  Mede hierdoor wordt winkelen aantrekkelijker, uitdagender, meer een beleving in een aangename verblijfsomgeving.  Bij zowel de voor- als tegenstanders van het winkelrondje komt steeds naar voren dat: er meer beleving nodig is, we ons aanbod moeten verruimen om zowel Tilburgers als regiobezoekers naar de binnenstad te krijgen. Dan zullen we ervoor moeten zorgen dat we ook wat te bieden hebben wat anders is, dan wat er al is.

Misschien saillant detail: in 2009 hebben we een referendum gehouden over de de mall. Tegenstemmers (o.a. burgers, het CDA en Frans van Aarle) waren tegen, met als belangrijkste argument: versterk de binnenstad. En dat doen we nu….

Daaruit voortgekomen is de binnenstadsvisie. Nu hebben we een unieke en eenmalige kans om de binnenstad te verfraaien, naar een hoger niveau te brengen en je te profileren als een echte centrumstad. Zie ook de aanbevelingen vanuit de hoorcie detailhandel.

Zoals eerder aangegeven hebben we in het coalitie akkoord bepaald dat we daarvoor een sterke trekker voor het gebied nodig hebben. Dit is ingevuld met de komst van Primark. Echter deze keten alleen is niet voldoende.

Met Multi Vastgoed als investeerder voor de winkels in de plint en de hoeken van SK1 denken we de juiste partner te hebben. Zij hebben in hun brief aangegeven dat zij zeker mogelijkheden zien om de binnenstad te versterken.

Voor het CDA gelden daarbij een aantal belangrijke uitgangspunten die door het college meegenomen kunnen worden in de verdere onderhandeling en voor een gedeelte zijn toegezegd:

 • een substantieel deel van de winkels zal ingevuld moeten worden door nieuwkomers
 • we vragen Multi Vastgoed de bereidheid uit te spreken om de invulling te doen in samenspraak met een stevige adviescommissie
 • de hoekwinkels die een behoorlijk aantal vierkante meters bevatten worden de ‘ uithangborden’ voor de bezoekers die vanuit de Monumenten-, Heuvel- en de Willem 2 straat de route richting Stadhuisstraat moeten nemen. Dit om het winkelrondje daadwerkelijk in te kunnen vullen. Dit betekent dat deze winkels extra aandacht verdienen bij de invulling, namelijk anders en vernieuwend.

INRICHTING OPENBAAR GEBIED

Ik wil hierbij onderscheid maken in:

 • de stenen en straatmeubilair
 • groen en bomen

Stenen en straatmeubilair

Bij de inrichting van het gebied Noordkant zoekt u aansluiting bij de Heuvelstraat. Ik neem aan dat u hiermee de plavuizen en straatmeubilair bedoeld. In het meegestuurde visualisatieplan van de zuidkant hebt u een eerste mogelijke schets gegeven van uw plannen. Dat lijkt hoopgevend, maar gaan we nog uitgebreid over discussiëren. Maar van de, in dit voorstel, te nemen besluit over de Noordkant hebben we geen visualisatie. En dat vinden we wel belangrijk ook in combinatie met de aankleding van de Kattenrug.

Vraag: kunt u ons voor de komende raadsvergadering een beeld geven van de intenties van aankleding  en het groenplan van het gebied aan de noordkant? Zodat we een beter beeld krijgen van wat uw invulling van dit gebied behelst?

Groen en bomen

De monumentale platanen. We hebben de rapportage van  het ‘groeiplaats onderzoek’ plataan Stadhuisplein gelezen. Het CDA verwacht dat het college de adviezen hierover integraal overneemt. We willen geen risico lopen dat er schade wordt toegebracht aan deze monumentale bomen.

Vraag: –   gaat het college dit advies integraal opvolgen?

 • we hebben begrepen dat dit mogelijk een aanpassing van het huidige

ontwerp SK1 vraagt. Het rapport geeft aan dat dit aanpassing van het huidige ontwerp van de ‘ gaanderij’  behoeft. Kunt u ons hierover iets meer vertellen hoe u dit gaat oplossen?

 1. Bomen: Voor ons is het verlies van de huidige 43 bomen zeker ook belangrijk. Uit de beantwoording van de technische vragen van D’66  blijkt dat u de huidige bomen gaat verplaatsen of met herplant plicht komt. Toezegging??

Indien u ons meer inzicht geeft over de groene invulling van de Noordkant kunnen we aangeven of de compensatie groen voor ons voldoende is.

Voor ons is het belangrijk dat de functies van SK1 en SK2 mede door de aankleding en openheid van het Willemsplein en ingang van het Stadskantoor goed wordt ingevuld. De 1e schetsen hebben we gezien.  Wij vragen u bij de verdere uitwerking de intentie overeind te houden dat het een ontmoetingsplaats is en de samenhang met de Kerk, Schouwburg, Paleis Raadhuis in het plan tot uiting komt. Ook de huidige monumenten die op het huidige plein staan, horen hierin een plaats te krijgen. Ik weet dat we er nog over komen te spreken. Maar de aankleding is voor ons wel belangrijk omdat we nu de kans hebben om de omgeving behoorlijk te verbeteren en het een belangrijk onderdeel is van het versterken van het beoogde verblijfsklimaat.

Ook verlichting hoort hier bij, zeker in de smallere passages tussen Oost- en westkant van SK1.

BEVOORRADING

In uw voorstel hebt u aangegeven op welke wijze u de bevoorrading van de winkels Stadhuisstraat wilt gaan invullen. Met de door u voorgestelde normale route kunnen we instemmen. Met uitzondering van de ‘escape’ – route. Inmiddels heeft D’66 hiervoor een alternatief aangedragen die ook onze voorkeur heeft/had.

Uit de beantwoording van deze technische vraag begrijpen we dat dit ook mogelijk is en serieus meegenomen wordt.

Vraag: klopt dit.

Indien alsnog niet mogelijk: toezegging om hiermee terug te komen naar de Raad daar dit ten koste gaat van het groen/aankleding van het Willemsplein.  De breedte  tussen Kerk/Stadskantoor is m.n. vanwege visuele  redenen (zicht vanuit Monumentenstraat/Heuvelstraat) bepaald, maar daarom is het des te belangrijker om niet te beperken in omgevingsgroen.

PLEINEN

KONINGSPLEIN

Bij de nota detailhandel heb ik reeds aangegeven dat  Tilburg geen gelukkige hand heeft qua pleinen.  Het Koningsplein ziet er vreselijk uit. Het is een koud, winderig, ongezellig plein wat nou niet uitnodigt om er eens gezellig rond te lopen.

Als we een zak met geld hadden zouden we als CDA zeggen: ‘ gooi de Oostkant plat, maak een mooie verbinding met de Piushaven en laat het leven door er een andere invulling aan te geven. Echter die zak met geld hebben we niet. Wel hebben wij al eerder de opmerking gemaakt dat een goede versmarkt een goede oplossing zou zijn. De toenmalig woordvoerder TVP heeft  eerder een motie voor een zondagsmarkt ingediend. We hebben inmiddels begrepen dat er op dit moment ook andere initiatieven.

Naast deze ideeen en initiatieven zou het CDA het volgende voor het Koningsplein willen voorstellen, we kunnen dit namelijk niet los zien van de huidige ontwikkeling rond SK1 en 2.

Namelijk:

 • geen winkelfunctie meer voor Koningsplein
 • huidige winkels verplaatsen naar binnenstad
 • maak een Masterplan voor dit gebied
 • neem de huidige initiatieven ter harte en integreer deze.
 • maak het groen, maar dan zo dat kermis en evenementen kunnen plaatsvinden. B.v. door gebruik te maken van ‘ hangtuinen’ (een beproefd concept in het buitenland en bij o.a. Rabobank Utrecht en meerdere hotels). Ook voor de omliggende bewoners eens een wat aardiger aanblik. En sluit goed aan bij het onlangs gereedgekomen appartementengebouw met kleine stadstuin.
 • Zorg bij invulling omgeving zuidkant SK1 voor een goede verbinding

Met Cityring en Koningsplein, Schouwburg

Vraag: is het college bereid dit mee te nemen in het Masterplan?  Toezegging?

PIETER VREEDEPLEIN

Bewust neem ik ons betoog dit plein mee. Mede omdat meerdere insprekers dit plein ter sprake brengen. Men ziet de ontwikkeling in de omgeving van SK1 als een bedreiging.

Ik heb als ondernemer geleerd dat bedreigingen als een kans gezien moeten worden.

Vraag: u hebt onlangs aangegeven dat u vorige week  in gesprek zou treden met Wereldhaven. Kunt u hierover iets vertellen?

 Het CDA hoopt dat we met de nieuwe investeerder Wereldhave meer kans hebben op het meedenken in mogelijke ontwikkelingen voor dit plein. Bij de notitie van de raadswerkgroep detailhandel / Binnenstad visie hebben we al aangegeven dat  de

leegstand op het huidige plein en de nog steeds niet opgevulde lege plek, dit plein niet verdiend. Tijdens de inspraakavond hoorden we gelukkig dat er alsnog invulling komt en dat stemt ons tevreden.

Voordat nu collega’s mijn betoog aangrijpen om te zeggen: zie je wel… wil ik een ander geluid laten horen.

We zouden graag zien dat pandeigenaren eens anders zouden willen kijken naar de huidige mogelijkheden.

 • Zoals een andere manier van denken bij de invulling van de leeg staande panden. B.v. meerdere huurders in een winkelpand. In verschillende plaatsen gebeurt dit al.
 • We hebben aangegeven dat er subsidie mogelijkheden zijn voor startende ondernemers. Tot op heden hebben we daar nog weinig van gezien of gehoord.
 • Pandeigenaren zullen water bij de wijn moeten doen met het vragen van hun huurprijzen. Zoals iedereen aangeeft: tijden zijn veranderd, er wordt minder rendement behaald.

Maar dit hebben we ook meegemaakt bij de huizenprijzen en kantoor-/bedrijfslocaties. De hoofdprijs wordt niet meer betaald. Blijkbaar is dit nog niet tot iedereen doorgedrongen.

 • Grenzend aan de loop vanuit het Veemarktkwartier met culturele en vernieuwende ondernemers, zou hier een andere/ thematische invulling van winkels kunnen komen. Wellicht > ambachtelijk, gelieerd aan culturele instellingen, musea, etc. Maak meer thematische clusters van winkels, we zijn een stad van maakindustrie. Laat dit zien!
 • Zorg ervoor dat het meer een verblijfslocatie wordt, wellicht ook met andere bestemmingen.
 • Er is voor de binnenstad provinciegeld beschikbaar, maak er gebruik van.

BEWEGWIJZERING EN ROUTING

Eerder hebben we al eens gepleit voor een goede bewegwijzering en routing naar de diverse winkelstraten en parkeerterreinen. We hebben begrepen dat dit wordt opgepakt.

Er is met de komst van de cityring wel een extra (ongewilde) barrage voor het bereik van de parkeergarage Pieter Vreedeplein gekomen als je vanuit de Noordoostkant (dus langs Interpolis) de stad binnenkomt.

Dan word je of rechts (Spoorzone) verwezen of linksaf naar de Heuvelring. Dan is de 1e garage Heuvelpoort/Emmapassage. Daarmee mis je wel de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein, zeker als je de weg niet goed kent in Tilburg. Niemand maakt namelijk ‘ het cityrondje’ Noordhoekring – Spoorlaan – Pieter Vreedeplein.

Vraag:

Wij willen dan ook graag dat u onderzoekt of er een aparte P-baan(dit hoeft maar een klein stukje te zijn, bv langs het oude postkantoor samen met bus-/taxi) kan komen op de Spoorlaan. Dit zou het bezoek aan het P. Vreedeplein aanzienlijk kunnen vergroten. En daarmee ook de bezoekersaantallen.

HUIDIGE BINNENSTAD

Aan de hand van de uitkomsten en adviezen van de werkgroep detailhandel, de aanstelling van de kwartiermaker, oprichting OFT-fonds, hebben we gepoogd om in onze rol als facilitator mede invulling te geven aan de ontwikkeling van de binnenstad.

We beseffen heel goed dat het niet makkelijk is in deze tijd. Maar nogmaals, dit geldt voor heel veel ondernemers. Het vergt echter een andere manier van denken en kijken naar nieuwe kansen.

We zijn dan ook blij dat er ondernemers zijn die wel tevreden zijn met de huidige ontwikkelingen, zoals het BMT/OFT. Ook dit geluid mag worden uitgedragen.

We zouden als gemeente nog eens  extra kunnen meedenken naar mogelijkheden om de binnenstad ook daadwerkelijk te promoten naar burgers en regio. Wellicht met behulp van Citymarketing.

B.v:

 • het nog meer uitdragen van de verschillende mogelijkheden die er nu al zijn door de flexibele bestemmingen. Nu is het al mogelijk om naast winkels ook andere bestemmingen in b.v. de Heuvelstraat in te vullen. Hiermee verhoog je het verblijfsklimaat.
 • Verloedering tegen te gaan, door een strengere handhaving van de leegstandsverordening. Nu is er  een ‘ kunstmatige’ leegstand doordat er te hoge huren worden gevraagd.
 • We hebben begrepen dat er financiële middelen beschikbaar zijn om verloedering tegen te gaan.

Vraag:

Gaat het college bovenstaande inspanningen nog meer concretiseren zodat er synergie ontstaat in de diverse ontwikkelingen?

AFSLUITEND 

Het CDA vindt dat dit debat gepolariseerd wordt gevoerd en geen recht doet aan het doel: ‘ het versterken van de binnenstad en het verblijfsklimaat in Tilburg.

Met alleen winkels plaatsen zijn we er niet. Wat maakt ons dan NOG MEER onderscheidend  van anderen (als je die term al zou willen gebruiken)?  We hebben oog voor het DNA van deze stad, namelijk: studentenstad (dus die willen > verblijfsmogelijkheden),  we zijn een ‘ doen’  stad, het gezamenlijk optrekken van ondernemers/ cultuursector/onderwijsvoorzieningen/ dienstverleners, maakt het dat we hiermee een kans hebben om gebruik te maken van de sterkte van Tilburg: gebruik maken van de netwerken, cultureel ondernemerschap, de schouders er onder zetten en trots zijn op de stad: dat zijn de sterktes die hiermee invulling krijgen. Er is nergens zo’n

grote cohesie in een gemeenschap dan in Tilburg.  Dit moeten we ook verder uitnutten. Alleen het plaatsen van winkels is dus niet voldoende.  Maar geeft  wel meer kansen. Ook de steunbetuiging van SOBT, OFT, BMT onderstreept dit initiatief en we nemen hun opmerkingen ook graag mee bij dit plan.

Daarom kiezen wij er als CDA voor om mee te denken hoe dit vorm te geven en daarbij willen en durven wij keuzes te maken.  We gaan daarom niet mee in alle (vanuit de professie) wenselijke keuzes van de verschillende insprekers. Maar het is op sommige punten ook een elitaire discussie.  Het blijft altijd een lastige discussie en kwetsbaar gebeuren: Cultureel Erfgoed en moderne gebouwen.

Mooiheid en functionaliteit gaan niet altijd samen!

En ja: er moet nog verder gesproken worden met omwonenden…

En ja:  er moet nog gekeken worden naar de invulling van een groene omgeving…

En ja: er moet zeker nog gewerkt worden aan de communicatie: zowel tijdens als na de invulling en restauratie

Maar duizenden Tilburgers en mensen uit de regio die niet inspreken zijn het met ons eens: we hebben een gezamenlijk belang namelijk de binnenstad aantrekkelijker maken voor alle groepen die hier willen verblijven! Daarmee onderstrepen wij de oproep van het BMT!