Raadsvragen huisvesting arbeidsmigranten Ringbaan Noord

Geachte dames, heren,

Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door het raadslid mevrouw C. van Berkel zijn gesteld op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2013. De vragen gaan over tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Ringbaan Noord en zijn ontvangen op 7 juni 2016.

Vraag 1
Indien er steeds aanpassingen c.q. uitzonderingen komen voor of wonen, of detailhandel, of culturele activiteiten zoals aan de Ringbaan Noord de laatste tijd gebruikelijk is, is het college het dan met ons eens dat dit consequenties heeft voor het hele gebied? Bent u het met ons eens dat als we afwijken, dat dit dan voor iedereen geldt?

Antwoord 1
We realiseren ons dat individuele beoordelingen consequenties zouden kunnen hebben voor het hele gebied. We zijn van mening dat meer duidelijkheid is gewenst en daarom is onlangs het Toekomstperspectief Kanaalzone vastgesteld (college op 9 juni 2017, geplande behandeling raadscommissie Vestigingsklimaat op 4 september en raadsvergadering op 11 september 2017). Dit toekomstperspectief geeft duidelijkheid en een afwegingskader voor ontwikkelingen in het gebied waardoor afwijkingen in de toekomst minder aan de orde zullen zijn.

Vraag 2
Mag Jumbo, als zij zich willen vestigen aan de Ringbaan Noord of de Kanaalzone zich daar dan vestigen zoals Lidl in BMW-garage? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 2
In het toekomstperspectief geven we aan dat voor detailhandel het uitgangspunt een saldo-0 benadering is, geen toevoeging van extra m2 detailhandel. Dit houdt in dat verplaatsing van detailhandelsfuncties van locaties binnen, buiten en uit de Kanaalzone mogelijk is, mits op de te verlaten locatie(s) de detailhandelsfunctie vervalt en op de nieuwe locatie wordt opgenomen. Daarnaast dient op de nieuwe locatie ook aan andere allerlei andere voorwaarden vanuit o.a. milieu, parkeren etc. te worden voldaan.
In basis streven we in Tilburg naar het behoud en versterken van de bestaande detailhandelsstructuur. Dat betekent onder andere dat we de vestiging van solitaire supermarkten niet toestaan omdat zij een negatief effect hebben op het voortbestaan van de (kleinere) winkelcentra.
Zoals bekend is voor de vestiging van een supermarkt (het betreft Aldi in plaats van de door u genoemde Lidl) een afwijkend college- en raadsbesluit genomen. Dit heeft te maken met een drietal aan elkaar gekoppelde verplaatsingsacties van bedrijven die er uiteindelijk toe leiden dat in de wijk Armhoefse Akkers een supermarkt plaats kan maken voor meer in de wijk passende woningbouw.

Vraag 3
Als er aanvragen zijn die niet passen in het bestemmingsplan van kantoorpanden aan de Ringbaan Noord, onder welke criteria worden die gehonoreerd? Zie eerdere bestemmingswijziging van kantoorpand in bestemming Danshuis en Van Gorp Kartonage in oefenruimtes. Indien de aanvragen niet worden gehonoreerd, waarom niet?

Antwoord 3
Voor iedere aanvraag die strijdig is met het vigerend bestemmingsplan wordt gemotiveerd een besluit genomen. Afhankelijk van het programma, de locatie en andere omstandigheden (vanuit o.a. milieu, parkeren etc.) wordt de afweging gemaakt voor het wel of niet afwijken van het bestemmingsplan.

Vraag 4
Bent u het met ons eens dat er geen eenduidig geluid is naar pandeigenaren als u steeds uitzonderingen maakt? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 4
Om een eenduidig beeld te geven naar vastgoedeigenaren en ondernemers is het Toekomstperspectief Kanaalzone opgesteld. In dit toekomstperspectief is benoemd welke ontwikkelingen wel of niet gewenst zijn. Hierin is ook aangegeven voor welke gevallen uitzonderingen worden gemaakt.

Vraag 5
Als de bestemming of visie van deze gebieden (Ringbaan Noord/Kanaalzone) anders moet, waarom past u het beleid c.q. het bestemmingsplan niet aan.

Antwoord 5
De bestemmingsplannen waar de Ringbaan Noord/Kanaalzone deel van uitmaakt (Oude Stad Noordwest 2016 en Groeseind 2017) zijn onlangs geactualiseerd en bieden daarmee een actueel toetsingskader. Zie verder beantwoording van vraag 4.

Vraag 6
Eerder zijn vergunningen voor verhuur van bedrijfs(woningen) in deze gebieden aan arbeidsmigranten geweigerd. Wat gaat u hiermee doen?

Antwoord 6
In de afweging voor het wel of niet toestaan van huisvesting van o.a. arbeidsmigranten betrekken wij op alle locaties (waaronder de Kanaalzone) o.a. programmatische en ruimtelijke overwegingen. U specificeert niet over welke vergunningen voor verhuur het gaat. In de Kanaalzone hebben we een aantal vergunningen moeten weigeren omdat huisvesting in strijd was en is met milieuregels. Het faciliteren en ongehinderd doorgang laten vinden van bedrijfsactiviteiten, en daarmee het respecteren van milieu- en hindercirkels in de Kanaalzone, blijft volgens het Toekomstperspectief het uitgangspunt. Ook bij toekomstige aanvragen nemen we dit in acht.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college,

drs. M.J.M. Meijs                                                                 mr. P.G.A. Noordanus
de gemeentesecretaris                                                             de burgemeester

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *