Perspectiefnota 2017: Oog voor alle Tilburgers

Onderstaande spreektekst is op 11 juli uitgesproken door fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2017.

Voorzitter, voordat we beginnen aan de behandeling van deze stukken wil het CDA graag een compliment maken aan onze ambtelijke organisatie en de auditcommissie voor het door hen verzette werk. De voorliggende stukken zijn onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen. Het verdient dan ook een pluim dat alles op tijd klaar was en dat we bovendien ook nog eens een goedkeurende verklaring van de accountant hebben mogen ontvangen. Chapeau!

Denkt u, als eerste kritische opmerking, ook aan hun veiligheid in dit gebouw, want is die nog te garanderen?

  • Voorzitter, het gaat goed met Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.
    De Piushaven bruist, al zou een mogelijke aanstelling van een havenmeester een welkome aanvulling zijn.
  • De val van de V&D leidde niet tot de gevreesde neergang van onze binnenstad maar bleek juist de sleutel tot het nieuwe masterplan, waardoor Tilburg inmiddels landelijk een voorbeeld is geworden. Het detailhandelsfonds zou hier nog een goede bijdrage aan kunnen leveren. Ziet de wethouder hier mogelijkheden toe?
  • Verder draaien de vier stadswinkels weer op volle toeren, is er oog voor de minder bedeelden in onze gemeente, is Koningsoord in Berkel-Enschot vlot getrokken, lijkt sport op orde te komen en zijn we financieel gezond.

Maar, voorzitter, waar gewerkt wordt, vallen spaanders! En het werk is nooit klaar! Het CDA ziet dan ook nog voldoende uitdagingen of zaken die voor verbetering of verandering vatbaar zijn. Uitdagingen waarvoor de antwoorden en oplossingen deels binnen het gemeentehuis liggen, maar veelal ook gevonden kunnen worden in de samenleving.

Verbondenheid
Veel inwoners zien de gemeente als een entiteit waar zijn geen binding mee hebben. Een instantie die ervoor zorgt dat het huisvuil wordt opgehaald, dat hun buurt wordt onderhouden en die zorgt dat bij hevige regenval iedereen droge voeten houdt. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is niet meer vanzelfsprekend en de binding met de gemeente is minder geworden. Hoe komt dit voorzitter? Is dat omdat men het gevoel heeft niet gezien te worden door de politiek? Hoewel de bezoekers van de meedenkavond van 27 juni daar geen last van leken te hebben, maar toch…

Mantelzorgers
Je zult maar de dagelijkse zorg hebben voor een zieke partner en die zorg wordt eigenlijk te zwaar. Uit ondermeer het onderzoek van BeBright voor de sociale agenda en tijdens de interviews tijdens de dag van de verantwoording kwam duidelijk naar voren dat mantelzorgers overbelast dreigen te raken en het gevoel hebben weinig steun te krijgen.

Het CDA heeft hiervoor de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd om nog betere ondersteuning van Mantelzorgers te realiseren. Respijtzorg via een Respijthuis blijft hoog op ons wensenlijstje staan. Wij geven niet op en blijven hiervoor strijden.

Of stel je bent deze zieke partner en je bent genoodzaakt om met een rollator te lopen en bij het oversteken blijken de planologen jouw vergeten te zijn en moet daardoor halsbrekende toeren uithalen om de stoep af en op te kunnen. Maar ook invalidentoiletten in de binnenstad blijven een chronisch probleem, wat we nu echt samen met alle betrokkenen op moeten pakken.

Klein leed
Of stel je bent maar lid van het Sint Joris gilde en je weet nog altijd niet of je in dit jaar het traditionele koningsschieten wel kunt organiseren, omdat je niet weet of het terrein nog wel beschikbaar is omdat het plaats moet maken voor voetbalvelden.
Of je bent inwoner van Berkel-Enschot en je ziet dat de stadswinkel weer wordt geopend maar anderzijds de goedlopende milieustraat wordt gesloten. Kan dit niet anders?
Of je staat onder bewind en jouw bewindvoerder berooft zichzelf van het leven en jij zit tijden zonder geld en per slot van rekening blijkt hij er ook een potje van te hebben gemaakt. Is het idee van het CDA voor gemeentelijke bewind voering dan geen beter idee?

Werkgelegenheid
Voorzitter wat moet je als modaal verdienende hardwerkende werknemer als jouw werkgever plotseling failliet gaat? Tilburg heeft veel projecten opgestart om aan de onderkant van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren en werkzoekenden in deze categorie aan een baan te helpen. Begrijpelijk, maar toch willen wij ook aandacht vragen voor de middenmoot van de arbeidsmarkt.
Het aantrekken van bedrijven met hoogwaardige arbeid zorgt ervoor dat het gemiddeld inkomen in onze stad wordt verhoogd wat een positief effect heeft op de economie in onze stad. Dit zal op termijn ook banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt opleveren.

Woningbouw
Een andere uitdaging voor dit college ontstaat, wat ons betreft, op de woningmarkt. Huishoudens met een inkomen vanaf € 34.000 kunnen niet in de sociale huursector terecht, maar kunnen een dure commerciële huurprijs vaak ook niet opbrengen. En in de koopsector zijn woningen vaak ook niet bereikbaar voor deze doelgroep vanwege financieringsnormen, geen vaste arbeidscontracten, noodzakelijke flexibiliteit, ed. Deze mensen zitten op dit moment klem. U snapt welk gevoel bij deze mensen knaagt als zij vervolgens lezen dat de overheid, overigens terecht, alles in het werk stelt om statushouders te plaatsen.
Het CDA is dan ook blij met het voornemen van het college om de woningbouwplannen op deze situatie aan te gaan passen.

Groenonderhoud
Voorzitter, veel inwoners van onze gemeente voelen zich ook niet gehoord waar het gaat om groenonderhoud in onze stad. Steeds meer klachten bereiken ons van mopperende bewoners die geconfronteerd worden met de uitwassen van ons nieuwe beleid op groenonderhoud.
Grasvelden worden niet meer gemaaid, hondenpoep niet meer opgeruimd en tuinen overwoekerd door hardnekkige planten uit de bermen. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van ons beleid. Het CDA roept het college dan ook op werk te maken van het aanpakken van de uitwassen van ons nieuwe groenbeleid.
Het kan en mag niet meer zo zijn dat een Inwoner van de Reeshof maar liefst driemaal klaagt over overwoekerend onkruid wat zijn tuin teistert zonder dat wij hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Burgerparticipatie
Voorzitter, We moeten met elkaar werk blijven maken van de manier waarop de gemeente zichzelf verbindt aan de stad en de dorpen. Het uitgangspunt voor overheidsparticipatie moet niet liggen binnen deze vier muren, binnen werkgroepen of denktanks, maar juist bij de groepen waar we mee moeten samenwerken: de samenleving. Zij moeten weten dat zij worden gezien en gehoord!
Bijvoorbeeld als een inwoner de gemeente uitdaagt met ” dat kan ik beter”….. In de nota wordt in mooie bewoordingen beschreven hoe het zou moeten zijn, maar bewijst het enige tot nu toe bekende voorbeeld uit de Acaciastraat dat de werkelijkheid hier nog niet bij aansluit. De invulling zal het komende jaar een stuk concreter moeten! Het CDA zal daar continue aandacht voor blijven vragen.
En het wordt wat het CDA betreft dan ook tijd om nu al na te gaan denken over een logische vervolgstap. Namelijk het invulling te geven aan een door ons en, zo bleek de 27ste, ook van de samenleving lang gekoesterde wens, het buurtbudget. Geef mensen meer zeggenschap over hun buurt en faciliteer dat!

Senioren
Voorzitter, wij willen ook pleiten voor meer oog voor de ouderen in de samenleving. Als het gaat over sport hebben wij tegenwoordig een formeel overlegorgaan in de vorm van de Tilburgse Sportraad. Waarom zouden we dit niet ook doen voor een andere, niet uit te vlakken doelgroep binnen onze gemeente, de senioren! De ANBO, KBO en OTO hebben al meermaals aangegeven hiertoe bereidt te zijn. Is het college dat ook?

Voorbeeldfunctie
Maar er ligt tenslotte ook een opdracht voor ons als gehele politiek. We zullen als partijen meer gezamenlijk op moeten trekken met steeds de samenleving als uitgangspunt. We moeten laten zien dat we oog hebben voor wat er speelt in buurten en wijken, we moeten meer met elkaar discussiëren over de inhoud en wat we hiermee willen bereiken in plaats van elkaar de maat te nemen, de zwarte piet toe spelen of vliegen af te vangen.
Teveel partijen staan landelijk, maar helaas soms ook gemeentelijk tegenover elkaar. Van oudsher is het CDA de partij die weet dat je zo in de samenleving niet veel voor elkaar krijgt, wij doen dan ook niet mee aan deze polarisatie en zoeken oplossingen vanuit het midden en het overleg. Van hieruit bieden we perspectief, bouwen we aan vertrouwen en geven we invulling aan onze voorbeeldfunctie, die niet mag worden onderschat.

Voorzitter, het is onze taak als politiek om te laten zien dat wij oog hebben voor de zorgen van Tilburgers. Of het nu gaat over mantelzorg, werkgelegenheid of binding met jouw buurt of dorp: Wij hebben oog voor alle Tilburgers!

Wij hebben er vertrouwen in dat het college samen met de raad en de stad de handschoen oppakt, doorgaat met het goede werk en het laten zien van de goede resultaten die dit oplevert voor de stad en de Tilburgers! Het CDA blijft dan ook gaan voor een beter Tilburg!g

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *