Inbreng CDA tijdens behandeling perspectiefnota

Lees hier het betoog van CDA-fractievoorzitter Marcel van den Hoven bij de behandeling van de perspectiefnota na.

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de perspectiefnota van dit nieuwe college. Een perspectiefnota die, vlak na het vaststellen van het nieuwe coalitieprogramma, een eerste doorkijkje geeft naar de wijze waarop dit college de komende jaren vorm en inhoud wil geven aan het beleid en de opgaven waar we als gemeente voor staan.Vanwege het feit dat het CDA achter het coalitieprogramma staat zal en kan onze inbreng vandaag beperkt zijn.

Voorzitter, het gaat in Tilburg op veiligheidsgebied steeds beter en toch weten we dat er een actieve criminele onderstroom in onze, ook Tilburgse, samenleving waarneembaar is die soms onder- en bovenwereld met elkaar verbindt. Wat het CDA Tilburg, maar ook vele anderen, betreft een ongewenste ontwikkeling die we, door verder in te zetten op een integrale aanpak vanuit gemeente, politie, justitie, belastingdienst en andere betrokken partijen, efficiënter, effectiever en hard moeten aanpakken. Wij zien dan ook uit naar de uitwerking van het in het coalitieprogramma aangekondigde plan van aanpak om de ontwrichtende, vaak wietgerelateerde, criminaliteit aan te pakken.Wij geven op voorhand alvast aan dat criminaliteit zich niet binnen gemeentegrenzen laat vangen en dringen dat ook aan op een aanpak die qua aanpak en financiering verder rijkt dan enkel onze gemeente. Daarnaast zou een aanpak van deze criminaliteit weer een bijdrage kunnen leveren aan het veiligheidsgevoel van onze Inwoners, want dat blijft nog altijd een aandachtspunt.Voorzitter, concreet,….. wanneer kunnen we dat plan van aanpak verwachten?

We staan aan de vooravond van grote en belangrijke transities op het gebeid van de WMO, de Jeugdzorg en participatie. Er zal een steeds grote beroep worden gedaan op de eigen kracht en het netwerk van burgers. Voor deze veranderingen is een nog sterkere sociale cohesie ons inziens noodzakelijk. Wij roepen het college om de uitwassen hiervan bij de uitvoering van het beleid op de drie transities steeds goed op het netvlies te houden.Zo moet er goed gekeken worden naar de mogelijkheden om mantelzorgers te ontzien en zogenaamde kangoeroewoningen kunnen hieraan een bijdrage leveren. De wetgeving die het plaatsen van deze zorgeenheden in de achtertuin van mantelzorgers mogelijk maakt wordt binnenkort gewijzigd waardoor het makkelijker wordt hiervoor toestemming te krijgen. Het CDA roept de wethouder op om dit na wijziging van de wetgeving snel en slagvaardig op te pakken.

Tilburg participeert op meerdere terreinen in regionale samenwerkingsverbanden. Maar door meer geld en verantwoordelijkheid te geven aan de regio plaatsen we een groter deel van ons beleid wel buiten onze directe invloedssfeer. Het CDA heeft er vertrouwen in dat de regio Hart van Brabant deze verantwoordelijkheid goed kan dragen. Anderzijds wordt het bij een groter wordende regio steeds belangrijker dat de raad zijn kaderstellende rol goed pakt. De komende tijd wil het CDA daarom graag de discussie aan hoe we deze rol vorm gaan geven.
We weten allemaal dat een gemeente geen banenmachine heeft of is. Maar de gemeente kan wel helpen, stimuleren en faciliteren. We zijn dan ook blij met de doorkijkjes op het gebied van de aanpak van jeugdwerkloosheid, de stimulering van de arbeidsmarkt, citymarketing en de ondersteuning aan ondernemers.Wij doen u bij motie nogmaals de suggestie om de mogelijkheid van het invoeren van zogenaamde kennischeques te onderzoeken.

Daarnaast dienen we motie in om de mogelijkheden te onderzoeken om de maatschappelijke stage voor scholieren in Tilburg te behouden. De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving, waardoor ze zich meer betrokken en verantwoordelijk kunnen gaan voelen voor de problemen in de samenleving. Bovendien; jong geleerd is oud gedaan en deze maatschappelijk verantwoordelijkheid is de basis voor de door ons gewenste sociale cohesie.

Voorzitter, ook op sportgebied liggen er een aantal opgaven. Te denken valt aan de herschikking van de voetbalcomplexen en de harmonisatie van de sporttarieven. We staan als sportstad goed aangeschreven en juist daarom zou het goed zijn om een visie topsport te ontwikkelen. We nodigen de wethouder in deze uit zich hierover uit te spreken. Met een motie over de Ireen Wust ijsbaan willen we een suggestie bieden om de problemen aldaar mogelijk het hoofd te bieden.Ten aanzien van de sportportefeuille vragen we de wethouder op zeer korte termijn aandacht te hebben voor het lichtprobleem bij Jong Brabant, die overigens zeer content zijn met hun kunstgrasveld en voor de stroperigheid van het proces rond Sportpark de Zeshoeven in Udenhout waar men graag aan de slag wil.

Verder willen we vanavond nog aandacht ragen voor het maatschappelijk fenomeen dat armoede heet. We hebben als stad een goed armoedebeleid en maken daar jaarlijks veel middelen voor vrij. Toch zien we nog steeds dat vele stadsgenoten het moeilijk hebben en problemen hebben om wekelijks rond te komen en deze groep lijkt nog altijd te groeien. Een deel van deze groep zal dan ook nog langjarig onder of tegen de armoedegrens blijven zitten en dan worden eenzaamheid en sociale uitsluiting heel vaak gemeen goed. Het CDA als gezinspartij vraagt nu extra aandacht voor de gevolgen hiervan voor kinderen, maar deed dat eerder bij de begrotingsbehandeling in 2012 ook al voor ouderen. Wat is overigens van de uitvoering van die motie ter bestijding van eenzaamheid bij destijds ouderen terecht gekomen? Het zou fijn zijn als we daarover voor de begrotingsbehandeling wat meer informatie kregen.

Afrondend voorzitter was ik afgelopen week bij de dorpsraad in Udenhout waar werd gesproken over het mogelijk wegvallen van het consultatiebureau en terugkomst van de stadswinkels. Graag zouden we over beide fenomenen op korte termijn horen wat de ontwikkelingen zijn.

Voorzitter, het CDA heeft oog voor de uitdagingen waar onze stad voor staat, ziet kansenvoor het verder brengen van onze gemeente en heeft vertrouwen in de in deze perspectiefnota geschetste grote lijnen. Wij kijken uit naar de concretisering hiervan in de begroting.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *