Hier rijden in de toekomst de auto’s in onze stad

Het is belangrijk om stil te staan bij de toekomst van ons wegennet. De verwachte groei van Tilburg en de keuzes die we in de raad maken hebben gevolgen voor de hoeveelheid auto’s die er zullen rijden in onze stad. Deze netwerkanalyse brengt keuzes scherper in beeld. Wie is er niet voor een sterke verbinding van het kenniskwartier met de spoorzone, maar wat betekent dit voor de noodzaak van een nieuwe ringbaan-west richting Reeshof?  Veel fracties zijn voor een mooi, groen centraal hart – een stadsforum- in onze stad, maar wat zijn de consequenties hiervan voor de bereikbaarheid van de ondernemers in de Korvel of de Besterd? We willen allemaal bouwen om de krapte op de woningmarkt op te lossen, maar wat gebeurt er met ons autonetwerk als er 20.000, of waarschijnlijker 35.000 woningen of meer bijkomen in de komende jaren?
Nu zien we dat het autoverkeer juist groeit op plekken waar kansen liggen voor Tilburg: Op de Ringbaan-west, de Hart van Brabantlaan, de professor Cobbenhagenlaan en op de cityring. En om met dat laatste te beginnen: laten we eerlijk zijn, daar hebben we al heel lang een probleem. Als je even van een afstandje kijkt, dan kan iedereen ook wel snappen dat het nooit de bedoeling is geweest dat er meer mensen op de cityring rijden dan op de tangent.

Met het aannemen van dit raadsvoorstel stellen we vast dat:

  • We de beschikbare capaciteit van de buitenring (de tangent) van Tilburg beter gaan benutten voor vrachtverkeer en doorgaand autoverkeer. Daar staat de CDA-fractie achter. Wel vragen we aandacht voor de veiligheid van fietsers in de. stad en richting de dorpen en wijken en de effecten op leefbaarheid (geluid, uitstoot) voor bijvoorbeeld Tilburg-Noord.
  • Dat we de ringbanen transformeren en een alternatief zoeken voor de ringbaan-west. Ook die verkenning steunt mijn fractie. Ik benoem het wel bewust zo. Want wij begrijpen de wens van bijvoorbeeld de Reeshof dat zij serieus mee willen praten over hoe het dat alternatief er dan uit moet zien. En ik kan me goed voorstellen dat dit ook voor andere wijken geldt. Om die reden hebben wij het initiatief genomen om volgende week samen met 50plus, VVD,  lokaal Tilburg en de SP een amendement op het raadsvoorstel in te dienen. Met dat amendement houden we de mogelijkheid voor inwoners open om in de toekomst een referendum aan te vragen over de in de netwerkanalyse genoemde verkeersingrepen. Niet omdat we nu opeens het licht gezien hebben en groot voorstander zijn van referenda. Zeker niet, maar wel omdat we ze de garantie willen geven dat het participatietraject serieus genomen wordt.  Dit amendement is in de vergadering aangenomen.
  • De CDA-fractie is voor het verluwen van de cityring. We zien er naar uit om straks in een mooie groen stadshart onze boodschappen op de markt te doen of naar de kermis te gaan. En we hebben – gesteund  door de inspraakreacties- vertrouwen in het participatietraject  dat hieromheen in gang gezet is. Ook wij hebben de afgelopen weken gesproken met ondernemers van de binnenstad en van de linten. De Babylonische spraakverwarring over het belang van doorgaand verkeer of bereikbaarheid voor de linten wil ik hier maar even parkeren. Wij houden het college aan zijn “ bereikbaarheidsgarantie”, het centrum van Tilburg en de Tilburgse linten moeten ook in de toekomst bereikbaar blijven per auto.  Wij zien en voelen het belang en de rol die de linten in onze stad hebben en dat je daar met de auto fatsoenlijk moet kunnen komen. Ook als je vanuit Noord naar de Korvel wilt.  Om die reden wil ik dan ook graag de bevestiging van de wethouder dat de raad  gelijktijdig met het besluit over de cityring ook het besluit over tweerichting-verkeer op de Noordhoekring voorgelegd krijgt. En dus niet eerst het één (de knip) en dan het ander (de Noordhoekring). We willen alle informatie, ook van het nog te volgen participatietraject waarin iedereen zijn stem kan laten horen, en dan EEN besluit.

Tot slot. De voorgestelde ingrepen en zeker het verluwen van de cityring,  zal op korte termijn veel impact hebben op andere plekken in de stad. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Het is geen rustig ingroeimodel. Verkeer is soms net een waterbed, als je hier drukt, komt het op een andere plek omhoog. Dat stelt hoge eisen aan ons bestuur in de uitvoering. Dat ze continu meten en bij de les blijven en snel ingrijpen als er ongewenste nieuwe sluiproutes ontstaan. Dat ze aandacht houden voor economische effecten van de ingrepen en daar – als het  nodig blijkt – redelijke compensatie tegenover zetten. Het vraagt veel in de kwaliteit van uitvoering. We hebben allemaal besmuikt gelachen om de opmerking  dat de heuvel er bij ligt alsof er een aannemer plotseling failliet is gegaan en zijn spullen heeft laten staan. Maar het is wel doodzonde als dat het beeld is dat blijft hangen, nadat we zo veel geld in het centrum steken.
Maar het stelt ook hoge eisen aan ons als raad. Om de lusten en lasten eerlijk te verdelen. Er zijn veel belangen van ondernemers, inwoners,  bezoekers. Belangen van de binnenstad, de dorpen, van voetgangers, fietsers en automobilisten.  En die belangen moeten allemaal aan bod komen bij het uitwerken van de concrete maatregelen. Maar we kunnen ze nu wel in het perspectief van het belang van de ontwikkeling van de stad plaatsen. En dat is wat de CDA- fractie betreft winst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *