In Memoriam Frans van Beurden

Een prominent lid van het Tilburgse CDA en het CDA-Seniorenberaad is niet meer.

Frans van Beurden mocht de gezegende leeftijd van 97 jaar bereiken.

Hoewel zonder politieke ambities, is Frans vanuit zijn gevoel van verbondenheid

met de waarden van het christendom reeds vanaf jonge leeftijd lid geweest

van – achtereenvolgens – de KVP en het CDA.

Frans heeft óók veel voor de Kerk betekent, getuige zijn langdurig lidmaatschap van

het bestuur van van de Trouwlaanparochie. Zijn verdiensten werden óók door

“Rome” gewaardeerd, getuige zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Sint

Sylvester, één van de hoogste kerkelijke onderscheidingen.

Frans is lange tijd – vanuit zijn eigen vakgebied als “mecaniciën” – voorzitter geweest van

zijn beroepsvereniging, de Metaalunie. Maatschappelijke waardering volgde met

een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bovendien was Frans

Drager van de Gouden Speld van de Gemeente Tilburg.

Omdat Frans als vroeg zijn geliefde echtgenote moest missen stond hij voor de

zware taak, zijn – toen nog jonge – kinderen alléén te moeten grootbrengen.

Frans was gewoon een aardig mens. We zullen hem missen!

Bernolf en Maurice bedankt!

Bernolf en Maurice hebben zich de afgelopen jaren binnen het bestuur van onze afdeling ingezet voor het CDA. Een dankwoord van Marcel van den Hoven.

Aan mij als fractievoorzitter de eer, bij het nog niet voorhanden zijn van een partijvoorzitter, om een woord van dank aan jullie te richten.

Aan ieder tijdperk komt een einde. Zo ook aan het tijdperk Kramer en Roovers als vaste steunpilaren in het bestuur van onze afdeling.

Bernolf heeft twee volle bestuursperiodes deel uitgemaakt van ons afdelingsbestuur. Hij nam in zijn eerste periode het penningmeestersstokje over van Erik, die instroomde in de raad, en begon zijn tweede periode in een duo-voorzittersrol met Anne Zouridis. Anne moest vanwege privé omstandigheden echter al snel verstek laten gaan en Bernolf pakte daarop de voorzittersrol volledig op zich. Bernolf heeft in zijn bestuursperiode werk proberen te maken van het beter herkenbaar en toegankelijker maken van de van de CDA politiek voor de mensen die in Tilburg wonen en werken.

Maurice trad aan het begin van de vorige gemeenteraadsperiode op verzoek van de toenmalige voorzitter, Rene Vrieling, opnieuw toe tot het bestuur. Maurice maakte namelijk al eerder deel uit van het CDA Tilburg bestuur maar legde die taak toen, vanwege een studie, neer. Maurice werd in zijn nieuwe bestuursrol mede verantwoordelijk voor het functioneren van de fractie en bezocht dan ook menige dinsdag de fractievergaderingen.

Na het recentelijke vertrek van Brian als secretaris nam Maurice ook die rol op zich en ook die rol vervulde Maurice met verve.

Het bestrijden van versnippering in de raad en het creëren van een podium voor het CDA geluid waren belangrijke drijfveren voor Maurice.

Beide heren waren dus lange tijd bestuurlijk actief voor onze afdeling en maakten meerdere verkiezingen op alle niveaus mee. Vaak waren de uitslagen daarvan geen redenen tot vreugde en gaven zij blijk van een dalende trend. Daarnaast hebben er in hun bestuursperiode ook in onze afdeling wat strubbelingen voor gedaan, het waren woelige tijden.

Het dan nu ook mooi om te constateren dat Bernolf en Maurice ook hun bijdrage hebben geleverd aan het revitaliseren van onze afdeling. De saamhorigheid van de afgelopen verkiezingscampagne volgde zij op de voet en gaven reden tot hoop, de uitslag viel dan weliswaar wat tegen, maar de hervonden energie biedt kansen. En hoewel we nog geen voorzitter hebben, laten zij een bestuur achter dat ook weer blijk geeft van nieuwe energie en mogelijkheden. Hopelijk dat de verkiezingsuitslagen van vandaag in de herverkiezingsgemeenten en de komende provinciale verkiezingen de negatieve trend doorbreken en er derhalve alle reden is tot optimisme voor het Christen-Democratisch geluid.

Beste aanwezigen, het CDA, en zeker de afdeling Tilburg is zowel Bernolf als Maurice veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid en om daar blijk van te geven, ontvangen zij hierbij een kleine attentie!

Bernolf en Maurice, bedankt!

CDA Tilburg en CDJA Brabant op de TOP-week!

Op het Stadsfestival van de TOP-week hebben het CDA Tilburg en CDJA Brabant samen een TOP-dag beleefd! Onder meer dankzij het speciaal ontworpen CDA-ganzenbordspel dat door menig (aankomend) student werd gespeeld.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn duizenden studenten in aanraking gekomen met het CD(J)A en hebben enkelen zelfs aangegeven graag lid te willen worden.

CDA Tilburg unaniem achter coalitieakkoord

Tijdens de ledenraadpleging van het CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot hebben de leden unaniem ingestemd met het coalitieakkoord 2014-2018.

Zowel leden als onderhandelaars tonen zich verheugd met het bereikte resultaat, dat Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot de komende jaren ‘samen vooruit’ zal helpen.

Het CDA heeft in dit akkoord duidelijke onderhandelingsresultaten bereikt.

Voorzitter Bernolf Kramer roemt de inzet van fractie, campagneteam en onderhandelaars: “De geleverde inspanningen van de afgelopen periode hebben zich uitbetaald in een coalitieakkoord waarin veel typische CDA-punten te herkennen zijn en de menselijke maat leidend is. Het verraste mij dan ook niet dat de leden met volle overtuiging hebben onderschreven.”

De leden omarmen de heropening van de eerder gesloten stadswinkels in De Reeshof, Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg Noord, een van de belangrijkste speerpunten uit de verkiezingscampagne en het CDA programma. Het CDA is ervan overtuigd dat met een nieuwe invulling van de decentrale stadswinkels de dienstverlening en nabijheid van de gemeente zal worden verbeterd.

Het CDA is verheugd dat de stevige ambities van deze nieuwe coalitie ook gepaard gaan met een sterk gematigde ontwikkeling van de lokale woonlasten én een solide financieel CDA beleid. Tegelijkertijd krijgt het economisch beleid een impuls en investeren we extra in de bestrijding van jeugdwerkloosheid, richting een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Daarmee bieden we Tilburgse jongeren een perspectiefrijke toekomst!

Het CDA vindt het belangrijk dat iedere Tilburger de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Met dit coalitieakkoord blijft de Tilburger van een goede zorg verzekerd. Dit geldt zowel voor de zorg aan onze oudere inwoners als voor diegenen die zijn aangewezen op hulp vanuit bijvoorbeeld Jeugdzorg. Extra aandacht is er voor gewaardeerde mantelzorgers door het streven naar een door het CDA bepleite Respijthuis.

Met het coalitieakkoord en deelname aan het college via lijsttrekker Erik de Ridder zien de leden van het CDA de komende periode met vertrouwen tegemoet. Er is ruimte en ambitie om de komende jaren een stevig beleid te voeren, en daarbinnen een herkenbaar CDA geluid te laten horen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot. Samen vooruit!