Erik de Ridder: “Tilburg legt zich niet neer bij de totaal geflopte wet werk en zekerheid”

Onderstaande speech sprak wethouder Erik de Ridder uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA Tilburg op 9 januari 2016:

Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes,

Allereerst wens ik u graag een zalig nieuwjaar. Dat het voor u en de uwen een jaar mag worden met voorspoed, gezondheid, liefde en betrokkenheid.

Aan het begin van een nieuw jaar is het altijd goed om je positie te bepalen. Wat heeft het vorige jaar ons gebracht? 2015 was voor mij persoonlijk een bijzonder spannend en leerzaam jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de lokale politiek. Aan ons thuisfront veranderde begin vorig jaar het een en ander, zoals u wellicht weet. En dat relativeert behoorlijk. Alles wat het jaar daarna nog te bieden had staat in geen verhouding tot dit bijzondere moment.

Maar dat wil niet zeggen dat er verder niks is gebeurd natuurlijk. Het zal u niet ontgaan zijn dat ik politiek wat onder vuur heb gelegen afgelopen jaar. Ik zal vandaag niet te uitgebreid ingaan op het dossier stadskantoor 1, het winkelrondje en de Primark, omdat daar al – meer dan – genoeg over geschreven is, en het debat nog uitgebreid in 2016 zal worden gevoerd. Wat ik alleen wil onderstrepen is dat we niet uit het oog moeten verliezen waarvoor we het deden – en doen: de al tientallen jaren gekoesterde wens en geconstateerde noodzaak om onze binnenstad te versterken. Wat er qua besluitvorming en referendum verder ook gaat gebeuren, ik zal me blijven inzetten op die versterking van de binnenstad. De recente faillissementen in de retail onderstrepen de noodzaak eens te meer: alleen sterke binnensteden zullen deze kaalslag overleven. En Tilburg, hoe zeer wij onze stad ook waarderen en zullen verdedigen, is simpelweg niet vanzelf sterk genoeg om te winnen in aantrekkingskracht van Den Bosch, Breda, of zelfs Eindhoven.Maar genoeg over dit dossier.

Er is iets anders dat ik met u wil delen. Ik maak me namelijk zorgen. En ik deel aan de hand van die zorgen graag een aantal van mijn ambities voor 2016. Want ik ben ervan overtuigd dat het nog niet te laat is.

Ik zei al, ik maak me zorgen. Toevallig zag ik gisteravond op Nieuwsuur een uitzending waarin de politieke leiders van SP, D66 en ons CDA aan het woord kwamen over de tweedeling in de samenleving. Het is iets dat ik ook in Tilburg zie gebeuren.

En dan bedoel ik niet de tweedeling van Piketty die een tweedeling beschrijft door verschillen in vermogen, bijvoorbeeld tussen generaties. Ouderen hebben bezit opgebouwd, en jongeren kunnen deze vermogens niet bereiken. Grote vermogens worden ondertussen groter, en daarmee de tweedeling ook. Maar die tweedeling bedoel ik niet.

Ook bedoel ik niet de tweedeling die de SP leider Roemer beschreef gisteravond, in de vorm van een tweedeling door verschillen in inkomen. Hieruit haalt Roemer een missie voor nivellering, lage lonen laten stijgen en hogere inkomens aanpakken. Met vaak slechts enkele uitschieters valt de SP dan maar gemakshalve iedereen aan die z’n kop boven het maaiveld uitsteekt. Dit is ook niet wat ik bedoel.

Ik bedoel een tweedeling door verschillen in kansen! Verschil in kansen is van alle jaren en alle generaties. Daarvan hebben we ook in Tilburg de voorbeelden gezien, oa in het fantastische boek van onze Jan Timmermans, over de geschiedenis van sociale woningbouw, wonen als textielarbeider eind voor-vorige, begin vorige eeuw.

Ik hoor onze Sybrand Buma in Nieuwsuur gisteravond zeggen dat het niet mogelijk is om de verschillen in de samenleving helemaal weg te nemen. Het CDA wil een schild zijn voor de zwakkeren. In dat laatste herken ik me. In dat eerste, dat we hebben te accepteren dat er verschillen zijn en blijven in onze samenleving, dat kan en wil ik niet accepteren. Zeker niet, nu onder invloed van het VVD/PvdA kabinet hard wordt gewerkt aan het versterken van de verschillen in kansen. Dat er verschillende kansen zijn voor verschillende mensen op verschillende momenten, a la. Maar een structurele eenzijdigheid in wie kansen krijgt en wie niet, dat is ongewenst, maar een rechtstreekse uitkomst van sommig goed bedoeld maar zwaar mislukt beleid van het dramatische kabinet Rutte 2. Ze zijn erop gebrand om “de rit uit te zitten”, maar het zou ze sieren als ze erkenen dat hun uitruilkabinet de belofte – pardon, geen enkele belofte – heeft waargemaakt. Ik noem een paar voorbeelden.

– flex nul-uren (WWZ)

– definitie van werk (mantelzorg)

– studie (leenstelsel)

– nuggers (vluchtelingen)

– over de hoofden van de mensen

– granieten bestand

– jeugdzorg – pleegzorg

– mensen met een beperking – de grootste beperking zit in of ze wel goed worden gekeurd..!

– tweede & derde generatie allochtonen wegzetten

En dan heb ik het nog niet over de manier waarop dit kabinet zich verhoudt tot gemeenten en provincies, omdat dat vooral zorgen zijn van politici. Denk aan de bijdrage die Brabant ontvangt uit het provinciefonds: waar andere provincies de miljoenen bijschrijven, draagt Brabant af aan den haag! Of denk aan de nieuwe verdeelmodellen, die gemeenten soms tientallen procenten tekorten opleveren… Of aan de zogenaamde opschaling van gemeenten (alle gemeenten moesten 100.000+ worden) – de opschaling flopte totaal – maar de kortingen blijven gewoon staan…

U hoort, het zijn en blijven spannende tijden. 2016 is hierin een jaar dat het kabinet zal proberen te maskeren wat allemaal is mislukt. Bijvoorbeeld door wat lastenverlichting via belasting verlaging. Maar het nieuwe belastingstelsel, met de echte oplossingen voor de echte problemen, blijft uit. Of door nog wat extra banenplannen en sectorplannen, om te verbloemen dat de wet werk en zekerheid totaal is geflopt.

In Tilburg leggen we ons hier niet bij neer. Wij gaan, zoals ons motto was bij de gemeenteraadsverkiezingen, samen vooruit. Samen met onze werkgevers, onze maatschappelijke organisaties, onze inwoners, onze wel goedwillende vertegenwoordigers van de Rijksoverheid,

SAMEN VOORUIT.

Wij vinden onze weg slalommend door de puinhopen van Rutte 2. Manoeuvrerend langs de systeemfouten die de afgelopen tijd alleen maar groter zijn geworden. Zoals ooit de voetgangers tussen station Tilburg universiteit en de universiteitscampus niet de door de gemeente bedachte wandelroute langs het grasveld liepen, maar hun eigen weg vonden dwars eroverheen. De gemeente kwam later tot inzicht en verhardde dit olifantenpaadje alsnog. Samen vooruit.

Noem het innovatie. Noem het Social Innovation. Noem het hoe u wilt, maar ik wens het u toe in 2016.

Gelukkig nieuwjaar.

Spreektekst noodopvang vluchtelingen in st. Jozefzorg

Onderstaande spreektekst is uitgesproken door CDA-raadslid Marti de Brouwer tijdens het raadsdebat over noodopvang van 400 vluchtelingen in St Jozefzorg in de wijk Fatima op 5 oktober 2015.

Dank u wel voorzitter, eerst wil het CDA alle insprekers en bezoekers bedanken voor hun tips, opmerkingen en aanwezigheid. Het is niet niks om hier in te komen spreken of zelfs aanwezig zijn bij een debat over zo’n beladen onderwerp.

Wij besluiten vanavond niet over het collegebesluit dat over de komst gaat, wij praten alleen over een maatregelenpakket om de komst en verblijf in goede banen te leiden.

Het CDA is in eerste plaats een voorstander van opvang in de regio en dat gebeurd ook in grote getale. Vele miljoenen vluchtelingen worden opgevangen in Turkije, Irak, Jordanië en andere landen in de regio. Enkele honderduizenden komen naar Europa, tienduizenden naar Nederland en 400 naar Tilburg. Hier mogen we als stad toch niet van wegkijken, dit aantal moet toch op te vangen zijn, dit moeten we als stad doen en niet als Fatima alleen, ook al is de locatie daar gelegen.

Het CDA is van mening dat daar waar gevraagd word om humanitaire hulp, wij deze hulp moeten bieden. Immers in deze situaties is de bescherming van de menselijke waardigheid in het gedrang en is het wat ons betreft de plicht van iedereen om bij te dragen aan het verminderen van menselijk lijden. Wij staan dan ook achter het besluit van het college om 400 asielzoekers binnen onze stad op te vangen.

De laatste weken heeft het CDA goed geluisterd naar de inbreng vanuit de wijk en veel mensen gesproken, zowel voor- als tegenstanders. De punten die steeds naar voren komen zijn drie punten:

 • de late communicatie
 • het onveilige gevoel
 • behoefte aan toezicht in de wijk

Voorzitter, enerzijds kunnen wij ons het gevoel dat bij de buurtbewoners leeft,dat de aankondiging overkomt als een overval, goed voorstellen. Anderzijds zien we ook dat eerdere communicatie niet mogelijk was omdat er nog geen besluit genomen was. Het is goed te zien dat het College op dezelfde dag dat zij het besluit nam de dialoog met de buurt is aangegaan. Deze dialoog mag niet stoppen na vanavond.

Wat veiligheid betreft, is dit geen taak voor de politie, COA of gemeente alleen. Een veiliger Tilburg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maatregelen zoals het instellen van een team Leefbaarheid en Veiligheid, een versterking van het wijkteam bij de politie en de extra inzet van gemeentelijke toezichthouders zijn een goede zaak. Maar dat kan niet zonder de maatregelen waarbij ook buurtbewoners worden betrokken. Een permanente bereikbaarheid van het COA per telefoon en een WhatsApp-groep verhogen de meldingsmogelijkheden en hiermee de betrokkenheid. Belangrijk is wel dat er actief iets gedaan wordt met deze meldingen uit de buurt. Kan de wethouder toezeggen de Raad periodiek op de hoogte te houden van het aantal meldingen uit de buurt en de acties die hieraan zijn gekoppeld? Op deze wijze kunnen ook wij als Raad de vinger aan de pols houden. Ik doe hier ook een oproep aan de heer Marcel Timmermans, als voorzitter van de bewonerswerkgroep Fatima, om zitting te nemen in de beheerscommissie om ook hier de stem van de bewoners van Fatima te laten horen en daar waar nodig als intermediair tussen partijen onderling op te treden.

Voorzitter, Verder wil het CDA nog een keer een oproep doen om voor zoveel mogelijk activiteiten te zorgen. In de jaren dat er aan de Vlashoflaan een AZC was werkte ik bij Lips en werden wij geconfronteerd met asielzoekers die meerdere keren per week kwamen vragen of ze alsjeblieft iets mochten komen doen. Ze zaten daar maar en mochten verder niets, waardoor de verveling toesloeg. Diep geraakt werd ik en veel van mijn collega’s als je de verhalen hoorde die achter de man of vrouw zaten. Voor de mensen die “Wit Licht” nog nooit gezien hebben, een film die gaat over het leven van een kindsoldaat, zou ik zeggen kijk daar eens naar. Een van de vluchtelingen die lang bij mij gewerkt heeft had zo’n achtergrond. Zo heeft iedere vluchteling zijn of haar eigen verhaal en neem van mij aan dat zijn geen verhalen waar wij mee zouden willen ruilen.

Het doet het CDA deugt te zien dat er al diverse initiatieven en aanbiedingen zijn om dit programma met betrekking tot activiteiten vorm te geven. Kan de wethouder aangeven over wat voor initiatieven het hier gaat en hoeveel uur programma wij naar verwachting kunnen gaan bieden aan de bewoners van de noodopvang?

Het CDA zou graag een evenwichtige samenstelling zien van de toekomstige bewoners van St. Jozefzorg. Wij begrijpen dat het COA niet kan sturen op wie zich melden als asielzoeker in ons land.  Toch willen wij gehoor geven aan de oproep vanuit de buurt om te komen tot zo veel mogelijk opvang voor gezinnen. In dit kader vraag ik de wethouder vast onderzoek te doen naar welke vormen van scholing er te regelen zijn en wanneer er zich docenten onder de vluchtelingen bevinden deze daar waar mogelijk in te zetten bij dit onderwijs.

Voorzitter, Laten we eindigen met mijn favoriete zin:  Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen.

Reactie CDA op stijging zwemtarieven

Vanmorgen werd in de themacommissie Leefbaarheid een initiatiefvoorstel om de stijging van de zwemtarieven terug te draaien besproken.Het CDA beseft zich dat het de week tegen de eenzaamheid is. Zoals de in sprekers al duidelijk aangaven.  fifty-fit is meer dan in het zwembad duiken, het gaat om dat kopje koffie erna. Tarief stijging mag nooit zorgen dat mensen afhaken. Laat staan dat belangrijke kopje koffie niet drinken. De sociale basis in haar volle glorie. Samen tegen eenzaamheid. Het kan niet zo zijn dat deze forse tarief stijging er voor zorgt dat er mensen afhaken, laat staan dat belangrijke kopje koffie niet meer drinken.

Zoals eerder hebben wij heel duidelijk gemaakt: een verhoging van 40 % vinden wij te hoog. Kijk naar alle oplossingen, zoals bijvoorbeeld de temperatuur te verlagen.

Ons belangrijkste argument: meer inkomsten is wat ons betreft niet zeker door deze tarief stijging. Kijk bijvoorbeeld wat in Eindhoven gebeurde.

Het sociale aspect mag niet vergeten worden.

Stapsgewijs invoeren is wat ons betreft een veel betere en eerlijkere optie.

Wij blijven, net als iedereen is deze commissie, groot voorstander van Sport op orde.

Maar vragen de wethouder met klem om dit nogmaals te bekijken. Want dit is geen sport op orde.

Spreektekst uitwijkpakket

Onderstaand de spreektekst van de CDA-fractie tijdens het debat over het voorgenomen uitwijkpakket voor 2016.

Voorzitter een lijst met maar liefst 105 uitwijkmogelijkheden, mogelijke ombuigingen of bezuinigingen. Maar net welke naam je het wilt geven. Als het CDA kijkt naar deze lijst en de keuzes die het college hierin maakt zien wij een evenwichtig pakket aan maatregelen. Toch hebben wij nog wel enkele wensen en bedenkingen die wij graag met het college delen. Deze wensen en bedenkingen hebben we onderverdeeld in drie categorieën:

 • Consistent beleid
 • Penny wise pound foolish
 • Betrokken Tilburgers

Consistent beleid

Het CDA is een partij die hecht aan betrouwbaar bestuur. Dit betekent ook dat we van mening zijn dat beleid dat wij vaststellen ook voorzien moet worden van de benodigde middelen. Het bevreemd ons dan ook het college een bezuiniging van 10% op evenementensubsidies heeft opgenomen. Wat het CDA betreft is dit niet in lijn ons evenementenbeleid, onze aanpak citymarketing en onze visie op detailhandel in het centrum.

We zetten op alle fronten in om de verblijfsduur van bezoekers in ons centrum te verlengen en ons centrum aantrekkelijk te houden en daar waar kan nog aantrekkelijker te maken. Graag horen wij van het college hoe zij de voorgenomen bezuiniging op evenementsubsidies zien in relatie tot de ambities van langere verblijfsduur in het centrum en ons eerder vast college nog eens onderzoeken of binnen het culturele veld geen verdere besparingen te halen zijn.

Tenslotte is het een consistente gedragslijn van het CDA om niet zo maar in te stemmen met verhogingen van de parkeertarieven. Bij de laatste stijging gaf wethouder jacobs aan dat hiermee de tarieven de komende jaren niet zouden hoeven te stijgen. Nu wordt hier in het uitwijkpakket toch nadrukkelijk naar gehint.

Door de toewijzing van de beleidscapaciteit aan de parkeerxploitatie zullen de parkeertarieven moeten worden verhoogd. De exacte stijging is nog niet doorgerekend. Het CDA heeft hier moeite met een verdere stijging van de parkeertarieven. Zeker gezien er naar onze informatie nog een boventalligheid zit binnen de parkeerexploitatie.  Wat het CDA betreft dienen we eerst deze boventalligheid op te lossen alvorens we de parkeertarieven verder laten stijgen.

Penny wise pound foolish

Voorzitter, het CDA heeft zo zijn bedenkingen bij enkele opties in het ombuigpakket als het gaat om de vraag of ze wel opleveren wat we verwachten.

Als eerste kunnen we de besparing op de regio Hart van Brabant niet eenzijdig opleggen. Hiervoor is afstemming met de partners in de regio noodzakelijk. Pas na akkoord binnen de regio kan de besparing worden gerealiseerd. Het lijkt dus voorbarig deze bezuiniging nu al op te nemen.  We horen dan ook graag van het college in hoeverre zij verwachten dat deze besparing ook echt in te boeken zal zijn?

Ook stelt het CDA zo haar vraagtekens bij de bezuiniging op Contour de Twern. Wij zien zeker mogelijkheden tot besparingen binnen Contour de Twern maar vrezen dat als we de besparing  alleen willen binnen de welzijnsactiviteiten en dan met name in de “nulde lijn” dat we in de toekomst worden geconfronteerd met alleen maar hogere kosten voor zorg.  Kan het college aangeven waarom zij ervoor kiest juist op dit vlak de besparing op te leggen? Is het college bereid te overwegen om de voorgenomen besparing om te zetten naar een taakstellende bezuiniging voor de gehele organisatie van Contour de Twern?

Horende de insprekers kunnen we onze vraagtekens zetten bij de haalbaarheid van het stoppen van budgetbeheer met ingang van 1 januari 2016. Het zou goed zijn als het college kijkt naar de haalbaarheid van een overgangsregeling om de dienstverlening op peil te houden voor cliënten in financiele problemen.

Voorzitter ook met betrekking tot de besparing op cameratoezicht heeft het CDA haar bedenkingen. Op de dagen dat de bemensing weg zou vallen heeft zo’n 16% van de meldingen betrekking op winkeldiefstal waarop direct actie ondernomen kan worden. Dit kan straks niet meer. Een aderlating voor dienstverlening aan winkeliers in ons centrum die in veel gevallen toch al onder druk staan. Het CDDA stelt dan ook  haar vraagtekens of de kosten voor extra toezicht en handhaving op termijn wel opweegt tegen de bezuinigingen.

Betrokken Tilburgers

Voorzitter, naast betrouwbaar bestuur staat het CDA ook voor betrokken Tilburgers.  Betrokkenheid begint bij het informeren van onze inwoners. Al eerder was het CDA niet heel gelukkig met het verminderen van informatievoorziening middels StadsNieuws. Wij wijzen er nog maar eens op dat naar schatting zo’n 12.500 Tilburgers zijn zonder internetaansluiting. Het betreft hier voornamelijk, maar zeker niet alleen ouderen. Het CDA vindt het belangrijk dat alle Tilburgers op een laagdrempelige manier toegang hebben tot informatie over hun gemeente. Graag horen we van het college hoe zij denkt deze informatievoorziening ook in de toekomst te borgen als de informatiepagina’s in het StadsNieuws zouden komen te vervallen.

Het CDA staat voor een samenleving waarbij wij Tilburgers betrekken bij de stad en hen aanzetten en ondersteunen om hun steentje aan de Tilburgse samenleving bij te dragen. In dit licht zet het CDA haar vraagtekens bij het wegbezuinigen van de bladkorven.  Veel dorps- en wijkbewoners vegen niet alleen hun tuin maar ook hun straat schoon en verzamelen de bladeren in deze korven.Als het aan het CDA ligt zouden we dit soort betrokkenheid juist toejuichen. Deze Tilburgers zouden we niet moeten demotiveren door te melden dat zij de bladeren die ze van straat vegen voortaan maar in hun groenbak moeten  gooien.  Daarom zou het college er wat het CDA betreft goed aan doen deze bezuiniging voor relatief kleingeld op het hele pakket niet door te voeren.  Hetzelfde geldt voor ons voor de voorgenomen bezuiniging op TOG.

Spreektekst verbouwing stadskantoor 1 en winkelrondje

UITGANGSPUNT

Het voor ons liggende Raadsvoorstel is tweeledig:

 1. het aantrekkelijker maken van de binnenstad waardoor het verblijfsklimaat aangenamer wordt en de bezoekersaantallen worden verhoogd. Door verbetering van de winkelstructuur van het kernwinkelgebied, de aanpassing en het verbeteren van de verblijfsomgeving van SK1 (het Willemsplein en de aansluiting met  het Willemsplein en Cityring/Koningsplein.
 2. Dit in combinatie met de ontwikkeling rond het huidige SK3, MAX-gebouw en de verbouwing van SK1.

CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK SK1 / SteenhuisMEURS

UITKOMST IN GROTE LIJNEN:

Gebouw Kraayvanger heeft waarde.

 • historisch
 • stedenbouwkundig
 • architectonisch

Een aantal zaken uit dit onderzoek is meegewogen in het concept van DeDrieArchitecten in april 2015 en heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp.

Voor een aantal partijen/insprekers zijn de aanpassingen niet ver genoeg gegaan. Vanuit hun optiek en professie heb ik daar respect voor.

We HEBBEN ONS goed GEINFORMEERD of laten informeren 

Met meerdere partijen uit de stad hebben we gesprekken gevoerd, ofwel in fractieverband of individueel.

Ook hebben we de nodige informatie gelezen gedurende het gehele proces vanaf 2010 tot heden. Uit de hoeveelheid info kunnen we in ieder geval opmaken dat de besluitvorming over een lange periode en in verschillende samengestelde coalities heeft plaatsgevonden.

We zijn bij meerdere informatiebijeenkomsten aanwezig geweest zoals o.a. eind vorig jaar met CAST, bijeenkomst met de ondernemers binnenstad en ondernemers(partijen). Ook hebben we ons georiënteerd in en bij andere steden. Tijdens de hoorcie visie binnenstad/ detailhandel hebben we veel informatie en suggesties gekregen.

Ook partijen die niet vanuit hun professie hebben gereageerd (burgers) hebben we om reacties gevraagd.

Waarom dan toch afwijken van het Cultuur Historisch onderzoek?

Wij willen het verblijfsklimaat van de binnenstad verbeteren.  We hebben nu de kans om dit integraal aan te pakken met een nieuwe winkelstructuur, mogelijkheid om > meer exclusieve winkelruimtes in te vullen, huidige omgeving te verbeteren en te verbinden dmv aanpassing van de openbare ruimte. Daarom kiezen wij bewust voor het bebouwen van de Noordkant met winkels onder de plint en de hoekpartijen. Wij denken dat we met het winkelrondje een kwaliteitsslag kunnen maken en beter uitgerust zijn voor de toekomst. Onderscheidend zijn in type winkels, meer aandacht voor het verblijf in de stad kan hiermee worden ingevuld. Evenals een meer bovenregionale uitstraling van de stad die op dit moment onvoldoende wordt benut. We weten een ding zeker: als we niets doen wordt ook de huidige leegstand niet opgelost….

Ik kom hier later nog op terug.

INFORMATIE AAN INWONERS

Voorzitter als een ding ons in de afgelopen periode is opgevallen, dan is het hoe verschillend informatie wordt gelezen, gehoord of doorgegeven. Communicatie blijft een lastig begrip.

Het heeft ons veel tijd en energie gekost om de juiste informatie en afwegingen te communiceren omtrent dit voorstel. Dit betekent dat wij daar dus onvoldoende in zijn geslaagd. Ik zeg bewust ‘ wij’, omdat het ook onze taak is.

Vraag: we zouden graag van het college vernemen op welke wijze zij het beoogde plan verder in de stad gaat communiceren.

2e termijn voorstellen:

 • allerlei organisaties + belangengroepen info sturen die ze aan hun leden kunnen doorsturen
 • website
 • stadswinkels, wijk- en buurtwinkels schriftelijke info leggen

Renovatie STADSKANTOOR 1

Bij de renovatie van het Stadskantoor 1 zijn voor ons de functionele uitgangspunten belangrijk, met daarbij oog voor de Cultuur Historische waarde en de samenhang met het Paleis-raadhuis. Voor een groot gedeelte zien we die terug in het aangepaste Stedenbouwkundig plan in zowel de aangepaste architectuur als de openbare ruimte.

Het functionele hebben we gesplitst in 3 functie’s, nl:

 • kantoorfunctie
 • bestuursfunctie
 • publieksfunctie

In de rapportage van Steenhuis/Meurs wordt aangegeven dat de opzet, functionaliteit en betekenis van Stadhuizen wezenlijk anders is, dan 40 jaar geleden.

Tevens heeft de Raad uitgesproken dat bij de renovatie, het uitgangspunt duurzaamheid een belangrijke factor is bij de uitvoering van het plan. Met dit voorstel wordt hier invulling aan gegeven en wel alsvolgt.

 

De  Kantoorfunctie: met het clusteren van de verschillende kantoorlocaties in de stad naar de binnenstad in SK1 en 2 wordt hieraan voldaan. Voor het ambtelijk apparaat is dit ook noodzakelijk dat men elkaar spreekt, ziet en hoort. Hiermee kan een betere invulling gegeven worden aan het ‘nieuwe werken’: zoals flexibele werkplekken, het werken in een netwerk organisatie. Ook wordt met de renovatie tegemoetgekomen aan de noodzakelijke verbetering van de werkomstandigheden die op dit moment niet meer van deze tijd zijn.

Het gebouw is na ruim 40 jaar gebruik, gewoon ‘ op’..

Bestuursfunctie: dit betreft de functie voor zowel het college als de gemeenteraad. Ook voor de nieuwe bestuursvorm (duale stelsel) is dit een belangrijk onderdeel. Meer transparantie en betere bereikbaarheid en zichtbaarheid.

Publieksfunctie: dit laat zich vertalen in de makkelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid van het te verbouwen Stadskantoor, de raadszaal, publieksfuncties. Het ontwerp laat ook duidelijk zien dat door het gelijkvloerse en transparantie van het gebouw dit tot uiting komt. Dit sluit feitelijk aan bij het originele ontwerp van het huidige stadskantoor 1 dat in een later stadium steeds meer is ontkracht.

Nog belangrijke  items voor het CDA

Raadszaal

In uw voorstel hebt u aangegeven dat de raadszaal verplaatst wordt boven de ingang van het gebouw.

Vraag: we zouden wat meer argumenten willen horen over de verplaatsing van de Raadszaal.

Wat betekent het architectonisch en financieel als de Raadszaal blijft zitten?

Stadswinkel

De verplaatsing van de stadswinkel naar Sk2 is voor het CDA  een lastige afweging geweest. Uw argumentatie daarbij is dat u dit doet omdat  de publieke dienstverlening hiermee geoptimaliseerd wordt. Wij begrijpen de argumenten van het college, maar zouden aan de wethouder  willen vragen of u ons kunt laten zien hoe u de Stadswinkel in Sk2 hebt bedacht? Kunt u ons hierover wat meer informatie verschaffen. 

Kunt u ook al aangeven waar u de tijdelijke stadswinkel  (tijdens verbouwing SK1) wilt plaatsen?

WINKELRONDJE

Voor het CDA is het uitbreiden van het aantal vierkante meters geen doel op zich. Vanuit de verschillende onderzoeken komt echter naar voren dat Tilburg meer structuur kan en moet brengen in het zogenaamde ‘ winkelrondje’. Dit, omdat de huidige structuur met name wordt bepaald door een rondje op en neer door de Heuvelstraat en het dwaalgebied.  Dit is niet voldoende om als een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied bekend te staan.

Het winkelrondje moet een natuurlijke routing worden met winkels, verblijfplaatsen die er toe doen.  Dat betekent dat zichtbaar moet zijn vanuit de huidige winkelroute (Heuvelstraat)  ‘ waar, wat’ te zien en te beleven is.  Dit is in het huidige Stedenbouwkundig Plan vorm gegeven door de grote ‘ hoekwinkels’.  Het moet meer een mix en match worden. Ook in relatie met de omgeving, bewoners, cultuur, horeca. De huidige openingstijden laten het toe dat het verblijf in de binnenstad mogelijk is.  Mede hierdoor wordt winkelen aantrekkelijker, uitdagender, meer een beleving in een aangename verblijfsomgeving.  Bij zowel de voor- als tegenstanders van het winkelrondje komt steeds naar voren dat: er meer beleving nodig is, we ons aanbod moeten verruimen om zowel Tilburgers als regiobezoekers naar de binnenstad te krijgen. Dan zullen we ervoor moeten zorgen dat we ook wat te bieden hebben wat anders is, dan wat er al is.

Misschien saillant detail: in 2009 hebben we een referendum gehouden over de de mall. Tegenstemmers (o.a. burgers, het CDA en Frans van Aarle) waren tegen, met als belangrijkste argument: versterk de binnenstad. En dat doen we nu….

Daaruit voortgekomen is de binnenstadsvisie. Nu hebben we een unieke en eenmalige kans om de binnenstad te verfraaien, naar een hoger niveau te brengen en je te profileren als een echte centrumstad. Zie ook de aanbevelingen vanuit de hoorcie detailhandel.

Zoals eerder aangegeven hebben we in het coalitie akkoord bepaald dat we daarvoor een sterke trekker voor het gebied nodig hebben. Dit is ingevuld met de komst van Primark. Echter deze keten alleen is niet voldoende.

Met Multi Vastgoed als investeerder voor de winkels in de plint en de hoeken van SK1 denken we de juiste partner te hebben. Zij hebben in hun brief aangegeven dat zij zeker mogelijkheden zien om de binnenstad te versterken.

Voor het CDA gelden daarbij een aantal belangrijke uitgangspunten die door het college meegenomen kunnen worden in de verdere onderhandeling en voor een gedeelte zijn toegezegd:

 • een substantieel deel van de winkels zal ingevuld moeten worden door nieuwkomers
 • we vragen Multi Vastgoed de bereidheid uit te spreken om de invulling te doen in samenspraak met een stevige adviescommissie
 • de hoekwinkels die een behoorlijk aantal vierkante meters bevatten worden de ‘ uithangborden’ voor de bezoekers die vanuit de Monumenten-, Heuvel- en de Willem 2 straat de route richting Stadhuisstraat moeten nemen. Dit om het winkelrondje daadwerkelijk in te kunnen vullen. Dit betekent dat deze winkels extra aandacht verdienen bij de invulling, namelijk anders en vernieuwend.

INRICHTING OPENBAAR GEBIED

Ik wil hierbij onderscheid maken in:

 • de stenen en straatmeubilair
 • groen en bomen

Stenen en straatmeubilair

Bij de inrichting van het gebied Noordkant zoekt u aansluiting bij de Heuvelstraat. Ik neem aan dat u hiermee de plavuizen en straatmeubilair bedoeld. In het meegestuurde visualisatieplan van de zuidkant hebt u een eerste mogelijke schets gegeven van uw plannen. Dat lijkt hoopgevend, maar gaan we nog uitgebreid over discussiëren. Maar van de, in dit voorstel, te nemen besluit over de Noordkant hebben we geen visualisatie. En dat vinden we wel belangrijk ook in combinatie met de aankleding van de Kattenrug.

Vraag: kunt u ons voor de komende raadsvergadering een beeld geven van de intenties van aankleding  en het groenplan van het gebied aan de noordkant? Zodat we een beter beeld krijgen van wat uw invulling van dit gebied behelst?

Groen en bomen

De monumentale platanen. We hebben de rapportage van  het ‘groeiplaats onderzoek’ plataan Stadhuisplein gelezen. Het CDA verwacht dat het college de adviezen hierover integraal overneemt. We willen geen risico lopen dat er schade wordt toegebracht aan deze monumentale bomen.

Vraag: –   gaat het college dit advies integraal opvolgen?

 • we hebben begrepen dat dit mogelijk een aanpassing van het huidige

ontwerp SK1 vraagt. Het rapport geeft aan dat dit aanpassing van het huidige ontwerp van de ‘ gaanderij’  behoeft. Kunt u ons hierover iets meer vertellen hoe u dit gaat oplossen?

 1. Bomen: Voor ons is het verlies van de huidige 43 bomen zeker ook belangrijk. Uit de beantwoording van de technische vragen van D’66  blijkt dat u de huidige bomen gaat verplaatsen of met herplant plicht komt. Toezegging??

Indien u ons meer inzicht geeft over de groene invulling van de Noordkant kunnen we aangeven of de compensatie groen voor ons voldoende is.

Voor ons is het belangrijk dat de functies van SK1 en SK2 mede door de aankleding en openheid van het Willemsplein en ingang van het Stadskantoor goed wordt ingevuld. De 1e schetsen hebben we gezien.  Wij vragen u bij de verdere uitwerking de intentie overeind te houden dat het een ontmoetingsplaats is en de samenhang met de Kerk, Schouwburg, Paleis Raadhuis in het plan tot uiting komt. Ook de huidige monumenten die op het huidige plein staan, horen hierin een plaats te krijgen. Ik weet dat we er nog over komen te spreken. Maar de aankleding is voor ons wel belangrijk omdat we nu de kans hebben om de omgeving behoorlijk te verbeteren en het een belangrijk onderdeel is van het versterken van het beoogde verblijfsklimaat.

Ook verlichting hoort hier bij, zeker in de smallere passages tussen Oost- en westkant van SK1.

BEVOORRADING

In uw voorstel hebt u aangegeven op welke wijze u de bevoorrading van de winkels Stadhuisstraat wilt gaan invullen. Met de door u voorgestelde normale route kunnen we instemmen. Met uitzondering van de ‘escape’ – route. Inmiddels heeft D’66 hiervoor een alternatief aangedragen die ook onze voorkeur heeft/had.

Uit de beantwoording van deze technische vraag begrijpen we dat dit ook mogelijk is en serieus meegenomen wordt.

Vraag: klopt dit.

Indien alsnog niet mogelijk: toezegging om hiermee terug te komen naar de Raad daar dit ten koste gaat van het groen/aankleding van het Willemsplein.  De breedte  tussen Kerk/Stadskantoor is m.n. vanwege visuele  redenen (zicht vanuit Monumentenstraat/Heuvelstraat) bepaald, maar daarom is het des te belangrijker om niet te beperken in omgevingsgroen.

PLEINEN

KONINGSPLEIN

Bij de nota detailhandel heb ik reeds aangegeven dat  Tilburg geen gelukkige hand heeft qua pleinen.  Het Koningsplein ziet er vreselijk uit. Het is een koud, winderig, ongezellig plein wat nou niet uitnodigt om er eens gezellig rond te lopen.

Als we een zak met geld hadden zouden we als CDA zeggen: ‘ gooi de Oostkant plat, maak een mooie verbinding met de Piushaven en laat het leven door er een andere invulling aan te geven. Echter die zak met geld hebben we niet. Wel hebben wij al eerder de opmerking gemaakt dat een goede versmarkt een goede oplossing zou zijn. De toenmalig woordvoerder TVP heeft  eerder een motie voor een zondagsmarkt ingediend. We hebben inmiddels begrepen dat er op dit moment ook andere initiatieven.

Naast deze ideeen en initiatieven zou het CDA het volgende voor het Koningsplein willen voorstellen, we kunnen dit namelijk niet los zien van de huidige ontwikkeling rond SK1 en 2.

Namelijk:

 • geen winkelfunctie meer voor Koningsplein
 • huidige winkels verplaatsen naar binnenstad
 • maak een Masterplan voor dit gebied
 • neem de huidige initiatieven ter harte en integreer deze.
 • maak het groen, maar dan zo dat kermis en evenementen kunnen plaatsvinden. B.v. door gebruik te maken van ‘ hangtuinen’ (een beproefd concept in het buitenland en bij o.a. Rabobank Utrecht en meerdere hotels). Ook voor de omliggende bewoners eens een wat aardiger aanblik. En sluit goed aan bij het onlangs gereedgekomen appartementengebouw met kleine stadstuin.
 • Zorg bij invulling omgeving zuidkant SK1 voor een goede verbinding

Met Cityring en Koningsplein, Schouwburg

Vraag: is het college bereid dit mee te nemen in het Masterplan?  Toezegging?

PIETER VREEDEPLEIN

Bewust neem ik ons betoog dit plein mee. Mede omdat meerdere insprekers dit plein ter sprake brengen. Men ziet de ontwikkeling in de omgeving van SK1 als een bedreiging.

Ik heb als ondernemer geleerd dat bedreigingen als een kans gezien moeten worden.

Vraag: u hebt onlangs aangegeven dat u vorige week  in gesprek zou treden met Wereldhaven. Kunt u hierover iets vertellen?

 Het CDA hoopt dat we met de nieuwe investeerder Wereldhave meer kans hebben op het meedenken in mogelijke ontwikkelingen voor dit plein. Bij de notitie van de raadswerkgroep detailhandel / Binnenstad visie hebben we al aangegeven dat  de

leegstand op het huidige plein en de nog steeds niet opgevulde lege plek, dit plein niet verdiend. Tijdens de inspraakavond hoorden we gelukkig dat er alsnog invulling komt en dat stemt ons tevreden.

Voordat nu collega’s mijn betoog aangrijpen om te zeggen: zie je wel… wil ik een ander geluid laten horen.

We zouden graag zien dat pandeigenaren eens anders zouden willen kijken naar de huidige mogelijkheden.

 • Zoals een andere manier van denken bij de invulling van de leeg staande panden. B.v. meerdere huurders in een winkelpand. In verschillende plaatsen gebeurt dit al.
 • We hebben aangegeven dat er subsidie mogelijkheden zijn voor startende ondernemers. Tot op heden hebben we daar nog weinig van gezien of gehoord.
 • Pandeigenaren zullen water bij de wijn moeten doen met het vragen van hun huurprijzen. Zoals iedereen aangeeft: tijden zijn veranderd, er wordt minder rendement behaald.

Maar dit hebben we ook meegemaakt bij de huizenprijzen en kantoor-/bedrijfslocaties. De hoofdprijs wordt niet meer betaald. Blijkbaar is dit nog niet tot iedereen doorgedrongen.

 • Grenzend aan de loop vanuit het Veemarktkwartier met culturele en vernieuwende ondernemers, zou hier een andere/ thematische invulling van winkels kunnen komen. Wellicht > ambachtelijk, gelieerd aan culturele instellingen, musea, etc. Maak meer thematische clusters van winkels, we zijn een stad van maakindustrie. Laat dit zien!
 • Zorg ervoor dat het meer een verblijfslocatie wordt, wellicht ook met andere bestemmingen.
 • Er is voor de binnenstad provinciegeld beschikbaar, maak er gebruik van.

BEWEGWIJZERING EN ROUTING

Eerder hebben we al eens gepleit voor een goede bewegwijzering en routing naar de diverse winkelstraten en parkeerterreinen. We hebben begrepen dat dit wordt opgepakt.

Er is met de komst van de cityring wel een extra (ongewilde) barrage voor het bereik van de parkeergarage Pieter Vreedeplein gekomen als je vanuit de Noordoostkant (dus langs Interpolis) de stad binnenkomt.

Dan word je of rechts (Spoorzone) verwezen of linksaf naar de Heuvelring. Dan is de 1e garage Heuvelpoort/Emmapassage. Daarmee mis je wel de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein, zeker als je de weg niet goed kent in Tilburg. Niemand maakt namelijk ‘ het cityrondje’ Noordhoekring – Spoorlaan – Pieter Vreedeplein.

Vraag:

Wij willen dan ook graag dat u onderzoekt of er een aparte P-baan(dit hoeft maar een klein stukje te zijn, bv langs het oude postkantoor samen met bus-/taxi) kan komen op de Spoorlaan. Dit zou het bezoek aan het P. Vreedeplein aanzienlijk kunnen vergroten. En daarmee ook de bezoekersaantallen.

HUIDIGE BINNENSTAD

Aan de hand van de uitkomsten en adviezen van de werkgroep detailhandel, de aanstelling van de kwartiermaker, oprichting OFT-fonds, hebben we gepoogd om in onze rol als facilitator mede invulling te geven aan de ontwikkeling van de binnenstad.

We beseffen heel goed dat het niet makkelijk is in deze tijd. Maar nogmaals, dit geldt voor heel veel ondernemers. Het vergt echter een andere manier van denken en kijken naar nieuwe kansen.

We zijn dan ook blij dat er ondernemers zijn die wel tevreden zijn met de huidige ontwikkelingen, zoals het BMT/OFT. Ook dit geluid mag worden uitgedragen.

We zouden als gemeente nog eens  extra kunnen meedenken naar mogelijkheden om de binnenstad ook daadwerkelijk te promoten naar burgers en regio. Wellicht met behulp van Citymarketing.

B.v:

 • het nog meer uitdragen van de verschillende mogelijkheden die er nu al zijn door de flexibele bestemmingen. Nu is het al mogelijk om naast winkels ook andere bestemmingen in b.v. de Heuvelstraat in te vullen. Hiermee verhoog je het verblijfsklimaat.
 • Verloedering tegen te gaan, door een strengere handhaving van de leegstandsverordening. Nu is er  een ‘ kunstmatige’ leegstand doordat er te hoge huren worden gevraagd.
 • We hebben begrepen dat er financiële middelen beschikbaar zijn om verloedering tegen te gaan.

Vraag:

Gaat het college bovenstaande inspanningen nog meer concretiseren zodat er synergie ontstaat in de diverse ontwikkelingen?

AFSLUITEND 

Het CDA vindt dat dit debat gepolariseerd wordt gevoerd en geen recht doet aan het doel: ‘ het versterken van de binnenstad en het verblijfsklimaat in Tilburg.

Met alleen winkels plaatsen zijn we er niet. Wat maakt ons dan NOG MEER onderscheidend  van anderen (als je die term al zou willen gebruiken)?  We hebben oog voor het DNA van deze stad, namelijk: studentenstad (dus die willen > verblijfsmogelijkheden),  we zijn een ‘ doen’  stad, het gezamenlijk optrekken van ondernemers/ cultuursector/onderwijsvoorzieningen/ dienstverleners, maakt het dat we hiermee een kans hebben om gebruik te maken van de sterkte van Tilburg: gebruik maken van de netwerken, cultureel ondernemerschap, de schouders er onder zetten en trots zijn op de stad: dat zijn de sterktes die hiermee invulling krijgen. Er is nergens zo’n

grote cohesie in een gemeenschap dan in Tilburg.  Dit moeten we ook verder uitnutten. Alleen het plaatsen van winkels is dus niet voldoende.  Maar geeft  wel meer kansen. Ook de steunbetuiging van SOBT, OFT, BMT onderstreept dit initiatief en we nemen hun opmerkingen ook graag mee bij dit plan.

Daarom kiezen wij er als CDA voor om mee te denken hoe dit vorm te geven en daarbij willen en durven wij keuzes te maken.  We gaan daarom niet mee in alle (vanuit de professie) wenselijke keuzes van de verschillende insprekers. Maar het is op sommige punten ook een elitaire discussie.  Het blijft altijd een lastige discussie en kwetsbaar gebeuren: Cultureel Erfgoed en moderne gebouwen.

Mooiheid en functionaliteit gaan niet altijd samen!

En ja: er moet nog verder gesproken worden met omwonenden…

En ja:  er moet nog gekeken worden naar de invulling van een groene omgeving…

En ja: er moet zeker nog gewerkt worden aan de communicatie: zowel tijdens als na de invulling en restauratie

Maar duizenden Tilburgers en mensen uit de regio die niet inspreken zijn het met ons eens: we hebben een gezamenlijk belang namelijk de binnenstad aantrekkelijker maken voor alle groepen die hier willen verblijven! Daarmee onderstrepen wij de oproep van het BMT!

Perspectiefnota 2016: Keuzes maken voor het Tilburg van onze kinderen en kleinkinderen

Onderstaand de spreektekst zoals deze door fractievoorzitter Marcel van den Hoven is uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen van de perspectiefnota 2016.

Voorzitter, tijdens de meivakantie genoot ik samen met mijn gezin van een rustige vakantie in Zeeland. Met een gezin bestaande uit een vader, moeder en twee dochters zit daar altijd wel een winkel moment in, waar de vader zich ondergeschikt maakt aan de drang om de kledingkast van de dames aan te vullen. Mijn oudste dochter, inmiddels 16 jaar, heeft daarvoor sinds een tijdje de beschikking over haar eigen kleedgeld.

De oudste verkeerde in een goede vakantiestemming en meende aan het eind van de dag de rekening bij vader te kunnen neerleggen. De mededeling dat ze daar eerder al kleedgeld voor had ontvangen en ze daar de rekening van moest betalen viel haar dan ook wat tegen.

De les die zij die dag leerde was dat geld uitgeven uiteindelijk betekende dat ze keuzes moest maken. Immers haar kleedgeld had ze mogelijk liever aan andere zaken uit willen geven.

Deze anekdote, leert ons als gemeente dat ook wij ons geld maar één keer uit kunnen geven en dus keuzes moeten maken. Het CDA kiest er dan voor om keuzes te maken voor een Tilburg dat ook op de lange termijn leefbaar en betaalbaar is en blijft. Hiermee dienen we niet alleen het ik en nu, maar het wij en later!

Kijkend naar het perspectief dat ons college ons hier voorlegt, toont dit de noodzaak aan om goed na te denken over de keuzes die gemaakt moeten worden om ook op de lange termijn het huishoudboekje op orde te houden. De spaarpotten raken leeg en de risico’s nemen, mede door het huidige kabinetsbeleid, alleen maar toe. Denk alleen al aan de bewuste herverdeling van de uitkeringsmiddelen, waardoor grote gemeenten er enorm op achteruit gaan. Voor Tilburg praten we dan al snel over zo’n 14 miljoen en de waarschuwing van het college op dit terrein is dan ook terecht!

Wat ons betreft is het dan ook goed dat dit college werkt aan een uitwijkpakket met ruimtescheppende maatregelen. Wat het CDA betreft moeten de ruimtescheppende maatregelen zoveel mogelijk gezocht worden aan de kostenkant. Denk aan besparingen, efficiënter werken, minder inhuur derden, etcetera. En ga niet meteen voor de “gemakkelijke” weg van de inkomstenkant.

Voorzitter, het aantal gezinnen dat in armoede leeft is opnieuw gestegen. Van de ouders met minderjarige kinderen leefde in Tilburg 1 op de 7 minstens een jaar in armoede.

Nog voor de zomervakantie zal het college aan de commissie Sociale Stijging een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voorleggen. Het uitgangspunt is niet om meer geld uit te geven om armoede te verminderen maar om het slimmer en eerlijker te verdelen. Wij leveren hieraan als CDA graag onze inhoudelijke bijdrage.

Daar komt bij dat recentelijk in het nieuws kwam dat meer en meer mensen in de financiële problemen komen door stijgingen van huren en gemeentelijke lasten. Het CDA hecht dan ook aan de uitspraak in ons coalitieakkoord, dat Tilburg een stad moet blijven met betaalbare woonlasten. Als gemeente moeten we alles in het werk stellen om onnodige lastenverzwaring te voorkomen.

Wij vragen het college te onderzoeken hoe in Arnhem een bezuiniging van maar liefst 10 miljoen wordt behaald en hoe dit in Tilburg ook kan worden ingevoerd. In het project ‘van wijken weten’ dat de gemeente Arnhem uitvoert, worden taken op wijkniveau, in samenspraak met bewoners, ingericht, waardoor ze een flinke besparing denken te kunnen realiseren van 10% van het budget voor onderhoud. In Tilburg zou met deze verhouding de begroting in één klap sluitend zijn!

Ten aanzien van de drie decentralisaties kunnen we constateren dat de zachte landing gerealiseerd lijkt te zijn. Nu komt de fase van de transformatie. We weten immers allemaal dat de meegekomen middelen op de lange termijn niet voldoende zullen zijn. Het CDA roept u dan ook op snel te komen met een integrale visie op de drie domeinen. Wat mensen nodig hebben moet, wat het CDA betreft daarbij leidend zijn, niet de procedures of de instituties! Graag horen wij van de betreffende wethouders hoe en wanneer wij hier meer gaan horen en zien.

Het CDA verbaast zich verder over de nog altijd niet voorhanden zijnde echte concreetheid van de impulsen op het gebied van Onderwijs en Cultuur en roept het college met klem op hier voor de begroting invulling aan te geven.

Naast een betaalbare gemeente streeft het CDA ook naar een goede leefbaarheid in wijken en dorpen. Allereerst willen we felicitaties overbrengen aan het college en aan de inwoners van onze dorpen met de heropening van de stadwinkels aldaar. Dienstverlening dichtbij draagt bij aan een verhoogd gevoel van leefbaarheid voor nu en later.

Maar voorzitter, Tilburg stijgt weer op de AD misdaadmeter naar een ongewenste 11e plek. Nog net genoeg om onze doelstelling, uit de top 10 blijven, te realiseren maar het wordt krap aan. De afgelopen week besproken Kadernota Veiligheid lijkt hierin een aantal stappen in de goede richting, maar alertheid blijft meer dan geboden!

En ook op het gebied van de A58 blijft het, naar ons idee, al weer te lang stil. Nu ook het sprookjesakkoord van de provincie inmiddels de focus legt op de A58, wordt het tijd om spijkers met koppen te slaan. Pak de handschoen op, neem de regie en verlos Tilburg nu en in de toekomst van dagelijkse files ter hoogte van de afritten de Baars, Centrum en Reeshof.

Voorzitter, afrondend constateren we dat ondanks dat de bodem van de spaarpot in zicht is, we niet op onze handen hoeven te gaan zitten, maar dat we, net als mijn dochter, vooral slim en toekomstgericht moeten gaan denken. Niet voor ieder feestje een nieuwe outfit, maar een aantal kledingstukken die makkelijk te combineren zijn. Zo komt ze zonder veel geld uit te geven toch steeds weer stralend voor de dag, zowel nu als later!

Laat de kinderen van Tilburg niet de kinderen van een onbetaalde rekening worden!

De stad, niet het stadhuis

Lees in dit bericht de bijdrage van onze fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Tilburg op 10 november.

Voorzitter, in april las ik het volgende verhaal in de krant. Op basisschool de Cocon in Alkmaar waren de wc’s zo smerig dat de leerlingen met buikpijn in de klas zaten. Bodil van 10 hield liever zijn plas op dan dat hij naar het toilet ging. Wat de directrice ook deed, extra schoonmaakbeurten, de kinderen er op aanspreken, niets hielp. Voorzitter, ze besloot het uiteindelijk anders aan te pakken. De schoonmaakster zouden de wc’s niet langer meer poetsen, maar iedere klas kreeg twee toiletten toegewezen. En, voorzitter, niet alleen kregen de leerlingen de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van deze wc’s, ze mochten er ook mee doen wat ze zelf wilden. Tegenwoordig hangen de wc’s vol met posters, maar het allerbelangrijkste; ze zijn schoon en netjes! De moraal van dit verhaal; samen kunnen we meer, ook in Tilburg! Vaak blijken mensen prima in staat, soms met een klein beetje hulp van de gemeente of omgeving, om tot oplossingen te komen voor uitdagingen waar zij als individu of wij als gemeente voor staan.

Een van de zeven principes van het CDA is dat wij uitgaan van “de samenleving, niet de overheid”. Dit principe vertaalt het CDA in Tilburg naar “de stad, niet het stadhuis”. In de programmabegroting zien we dit principe op diverse terreinen terugkomen. Zo stelt u zichzelf in het begrotingsboekwerk de vraag of burgerparticipatie niet moet zijn gebaseerd op wederkerigheid tussen overheid en burger. Ja natúúrlijk, is het antwoord van het CDA! Het is daarom dat wij recent ook een initiatiefvoorstel hebben ingediend dat inwoners van Tilburg het ‘recht’ moet verschaffen de gemeente uit te dagen bij het aanbesteden en uitvoeren van publieke taken. Beter bekend als het ‘Right to Challenge’.”

Maar van het CDA mag het principe “de Stad, niet het stadhuis” nog wel wat meer vorm krijgen. Daarom geven we, met verschillende moties, meer invulling aan dit principe. Bijvoorbeeld waar het gaat over de decentralisaties.

We staan immers nu echt aan de vooravond van grote transities en transformaties. De drie decentralisaties op het gebied van zorg, welzijn en participatie raken ons indirect allemaal. Vertrouwen is een belangrijk centraal thema, want uiteindelijk schept vertrouwen betrouwbaarheid. Vertrouwen in de beleidskaders, in de professionals op de werkvloer en de mensen in de stad. Desalniettemin houden wij onze oren en ogen open voor signalen vanuit de stad. Om zo te monitoren of plannen ook in de praktijk de gewenste uitwerking hebben. Bovendien zullen wij er voor waken dat de aller kwetsbaarste mensen in onze gemeente niet tussen wal en schip vallen. Daarom ook dat wij nog een sturingsvoorstel doen voor waar het gaat over de inzet van de egalisatiereserve 3D’s.

Een ander punt waarbij wij de samenleving willen uitdagen is bij initiatief te nemen voor de organisatie van een Nieuwjaarsdrink, naar Vlaams voorbeeld. Deze laagdrempelige ontmoeting voor en door de inwoners zelf heeft zijn positieve bijdrage aan de verbondenheid in de samenleving in Vlaanderen al ruimschoots bewezen.

Voorzitter, uitgaan van “de stad, niet het stadhuis” betekent niet dat we alles maar aan de stad over moeten laten. Als gemeente moeten we soms ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen en moeten we luisteren naar de signalen vanuit de stad. Daarom dat het CDA ook werk wil maken van de volgende zaken:

• bereikbaarheid van onze stad, door de verbreding van de A58 te bespoedigen door recent vrijgevallen geld te claimen;

• Het groenonderhoud in Berkel-Enschot (het liefst met de inwoners) een impuls te geven na klachten uit het dorp

• Als gemeente moderne communicatie middelen als WhatsApp in te gaan zetten voor communicatie met de stad.

Voorzitter, tenslotte nog een zorg of knipoog en een compliment. Het CDA ziet dat er voor 2015 slechts organisatiekosten voor twee verkiezingen zijn ingeboekt, terwijl de collega’s van VVD en PvdA in het kabinet juist zo hun best doen om de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 naar voren te halen. Moeten we niet serieus rekening houden met drie verkiezingen in het 2015?

En ik sluit af, voorzitter, met het compliment. Als CDA hechten we veel waarde aan degelijk en solide financieel beleid. Deze begroting en het meerjaren perspectief voldoen daar wat ons betreft aan. Een begroting waarin voor komend jaar geen lastenverzwaring aan de Tilburger wordt doorberekend en een begroting die bovendien meerjaren sluitend is. Hierdoor hoeven we dan ook, voor zover we nu kunnen overzien, de komende jaren geen bezuinigingen uit te voeren, die altijd negatief uitpakken voor de mensen en organisaties in onze stad. Zo geeft het stadhuis de stad de waardering en slagkracht die zij verdient.

CDA verwerpt motie van wantrouwen Burgemeester Noordanus

Het CDA Tilburg heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag tegen de motie van wantrouwen tegenover Burgemeester Peter Noordanus gestemd. De stemverklaring leest u hieronder.

Voorzitter, het CDA heeft met veel interesse kennis genomen van dit zware rapport met niet mis te verstane conclusies. Echter, het CDA verwerpt deze motie omdat wij deze zien als misplaatste stemmingmakerij. En wel om de volgende redenen:

• De motie bevat naast de verwijzing naar het rapport van de onderzoekscommissie geen enkel feit waar de indieners nog geen weet van hadden bij hun aantreden in maart;

• Daarnaast is de inkt van het rapport nog niet droog en dient de Tweede Kamer haar werk te doen alvorens de Gemeenteraad haar conclusies kan trekken.

Voorzitter, het CDA werkt niet mee aan misplaatste stemmingmakerij en zal deze motie dan ook niet steunen.

Inbreng Marcel van den Hoven debat coalitieakkoord

Op maandag 19 mei vond het debat over het coalitieakkoord 2014-2018 plaats. Lees hieronder de inbreng van onze Fractievoorzitter Marcel van de Hoven

Voorzitter,

Het CDA steunt dit coalitieakkoord van harte. Met D66, SP en GroenLinks hebben we een akkoord weten te maken dat uitgaat van een gedeelde inhoudelijke koers, een gezamenlijk mensbeeld en toekomstperspectief voor onze stad. Een akkoord dat beantwoordt aan de vragen van deze tijd; een gedegen transitie van rijkstaken op zorg en arbeid, een stevige inzet op de economische ontwikkeling van onze stad en een tandje bij op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. En voorzitter, dat alles binnen heldere, gedegen financiële kaders. Voorzitter, een akkoord waar het CDA, maar ook Tilburg, mee vooruit kan!

Een jaar geleden zijn wij als CDA al gestart met de voorbereidingen voor dit akkoord en leverden wij de eerste bouwstenen aan. We formuleerden toen het programma waarmee wij als partij aan de verkiezingsstrijd zouden gaan deelnemen. Samen met de leden destilleerden we uit dat programma 13 speerpunten en die 13 dienden als meetlat waarlangs we dit akkoord hebben gelegd en gemeten.

Sociale cohesie, schone stad en fatsoen moet je doen

In onze 13 speerpunten nemen sociale cohesie, fatsoen en een schone stad een belangrijke plek in. Niet de overheid maar de mensen in de stad staan centraal. De kracht zit in onze stad of het nu gaat om het er samen voor zorgen dat niemand in deze stad buiten de boot valt, of dat het gaat om de verantwoordelijkheid voor de aanpak van plekken in onze stad die verloederd zijn, of als het gaat over het vorm geven aan een adequate aanpak van overlast en crimineel gedrag van overlastgevende en criminele elementen in onze stad. Samen kunnen we meer! Maar de gemeente moet dan wel haar verantwoordelijkheid nemen.

Het is dan ook goed te constateren dat we met dit akkoord een bezuiniging op de schuldhulpverlening niet effectueren en we in dit akkoord het beleid ten aanzien van de aanpak van hot spots, ofwel de rotte plekken aanpak, voortzetten. En we maken in dit akkoord middelen vrij om de gemeentelijke basisadministratie op orde te brengen en te houden om daarmee fraude en criminaliteit te bestrijden.

Menselijke maat, dienstverlening dichtbij en senioren

Met de opgaven die vanuit de drie transities op ons afkomen en de bezuiniging die het kabinet inboekt, zullen we meer en meer een beroep moeten gaan doen op de mensen in onze stad en goed na moeten denken hoe we met minder middelen zoveel mogelijk zorg kunnen bieden. In Tilburg willen we mensen, zowel jong als oud, de zorg geven die ze nodig hebben. Met het sociaal fonds hebben we een zichtbare buffer gecreëerd voor het geval de middelen in een bepaald jaar echt niet toereikend zijn. Mensen zijn in onze gemeente dus verzekerd van zorg en hulp ook als het geld vanuit de huidige PvdA/VVD regering echt opdroogt!

Dat we zorgvuldig omgaan met vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente wordt van essentieel belang. Het CDA brak in de verkiezingstijd al een lans voor de realisatie van een respijthuis om deze geweldige mensen bij tijd en wijlen even te ontzien van hun zorgtaak en bracht hiertoe zelfs tijdens de verkiezingsstrijd al relevante partijen bij elkaar om de haalbaarheid te onderzoeken. Dit akkoord onderschrijft het belang hiervan en het nieuwe college wil hiertoe dan ook een volgende stap zetten.

Vrijwilligers, het cement van onze samenleving, konden altijd al op de steun en warme aandacht van het CDA rekenen en ook dat zal in de komende vier jaar niet veranderen. Hun bijdrage aan onze gemeente op velerlei terreinen is dusdanig groot dat waardering uitspreken, faciliteren en ondersteunen wel het minste is wat we voor hen kunnen doen.

Voorzitter,

Het voorstel tot het heropenen van de stadswinkels kent inmiddels vele vaders. Maar het was het CDA die dit punt daadwerkelijk op de onderhandelingstafel legde, verdedigde en waarmaakte. En dan niet twee, maar gewoon alle eerder gesloten stadswinkels weer open om daarmee de dienstverlening in Udenhout en Berkel-Enschot, maar ook in Noord én de Reeshof weer dichtbij de mensen te laten plaatsvinden. Natuurlijk moet je dat op een effectieve, efficiënte en bij deze tijd passende wijze doen, maar je moet het wel doen! In het verlengde daarvan doen we nu dan ook alvast een vriendelijk beroep op het nieuwe college om op korte termijn nog eens naar de sluiting van het consultatiebureau in Udenhout te kijken. Mogelijk dat een handige combinatie van voorzieningen hier uitkomst kan bieden.

Tilburg, een stad die werkt!

We weten allemaal dat een gemeente geen banenmachine heeft. Maar de gemeente kan wel helpen. Wij zijn dan ook blij met het feit dat het akkoord inzet op een sterk economisch profiel en samen met de ondernemers wil werken aan een economisch klimaat waarin ruimte is voor ontwikkeling, groei en initiatieven.

Goed ook om te constateren dat de inzet op het versterken van de arbeidsmarkt, de economie, van acquisitie en van citymarketing, niet alleen met de mond gebeurd, maar dat daar ook middelen voor vrijgemaakt worden.

En dan de ambitie van deze coalitie ten aanzien van de jeugdwerkloosheid. De aanpak van dit probleem vraagt om een brede samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid en vraagt om een scala en soms op de persoon afgestemde interventies. Het is dan ook, wat het CDA betreft, prima als hier middelen voor vrijgemaakt worden. Het CDA doet u graag alvast de suggestie van het inzetten van kennischeques cadeau.

Trots op de stad

Als partij met een lange historie en verbondenheid met onze stad en gemeente, doet het ons goed dat het aankomende college het belang van zowel materieel als immaterieel erfgoed van onze stad en gemeente inziet en daar behoudend mee wil omgaan. Bij de invulling van de Spoorzone, bij het vormgeven van de structuurvisie 2040, bij het omgaan met panden met een cultuurhistorische waarde of bij het faciliteren van evenementen met een lange en rijke historie willen we in dit akkoord ruimte creëren, zodat we trots kunnen zijn op wat we als stad en dorpen hadden, hebben en houden.

Veilig opgroeien, ruimte voor initiatief

Het gaat in Tilburg op veiligheidsgebied steeds beter en toch weten we dat er een actieve criminele onderstoom in onze, ook Tilburgse, samenleving waarneembaar is. Door verder in te zetten op een integrale aanpak vanuit gemeente, politie, justitie of belastingdienst moeten frauduleuze praktijken eerder waarneembaar worden en kan de daar vaak dieper onderliggende, vaak maatschappij ontwrichtende criminaliteit efficiënter en wat het CDA betreft harder worden aangepakt. Vandaar ook dat wij extra middelen vrij maken voor het op orde brengen en/of houden van de basisadministratie, wij achter de harde aanpak van de vaak wietgerelateerde criminaliteit blijven staan en wij onze burgemeester zullen steunen als hij met goed doordachte plannen komt om nog specifieker en doeltreffender hufters, fraudeurs en maatschappijontwrichtende criminele activiteiten aan te pakken.

In dit akkoord wordt ruimte geboden voor initiatief vanuit de stad. We zagen daar in het verleden al mooie voorbeelden van en zien nu bijvoorbeeld in de groep actieve mensen rond het Hart van Brabantpark nog zo’n initiatief dat wij als CDA de moeite waard vinden. Het zou bij het verder invulling geven aan het gebied van het voormalige van Gend en Loosterrein een interessante ontwikkeling kunnen zijn en rekenen er dan ook op dat de nieuwe wethouder op dit dossier dat gesprek zal aangaan.

Daarnaast herkent het CDA zich in, de in dit akkoord, ingezette lijn over het anders gaan organiseren van het beheer en eigendom van onze buurthuizen. Mensen moeten hier zelf maatschappelijk in mee kunnen participeren en daar waar mogelijk zelf kunnen bepalen waar en hoe deze ‘buurthuizen van de toekomst’ zich gaan ontwikkelen.

Duurzaamheid

Voorzitter, het CDA nam het revitaliseren van bedrijventerreinen en meer mogelijkheden voor het gebruik van zonne- en windenergie in het kader van zorgvuldig omgaan met onze beschikbare ruimte en energiebronnen op in haar 13 speerpunten. Zaken die wij ook in dit akkoord realiseerden en die in samenspraak met het bedrijfsleven en met andere partners verder vorm krijgen.

Financiën op orde, inwoners ontzien en lage lokale lasten

Wie CDA zegt, zegt degelijk en duurzaam financieel beleid! Dat hebben we in de afgelopen vier jaar laten zien en daar gaan we uiteraard mee door!

We zorgen in dit akkoord voor een buffer voor de transities, investeren in onze economie, werkgelegenheid en onderwijs. In dienstverlening dichtbij de burger en in de leefbaarheid in onze stad en dorpen en dat alles zonder daarvoor de kosten af te wentelen op de inwoners van onze gemeente.

Het kabinet van VVD en PVDA heeft de lasten voor onze inwoners al teveel verhoogd en lokaal matigen wij dus de woonlastenontwikkeling door de eerder ingeboekte OZB-verhoging te halveren en een slimme inzet van onze egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

We brengen daarmee onze gemeente verder en ontzien daarbij de inwoners en houden de woonlasten laag. We geven daarmee dan ook invulling aan het voor het CDA kenmerkende degelijke financiële beleid.

Lef

Voorzitter, ik rond af.

Het CDA vindt het voorliggende akkoord een eigentijds akkoord. Een akkoord dat niet op voorhand al helemaal is dichtgetimmerd, maar op onderdelen ruimte laat voor een dialoog met de stad en met de raad als geheel, zowel coalitie en niet-coalitiepartijen. Sommige partijen echter , zo konden wij al in het Brabants Dagblad lezen, zijn van mening dat er te weinig lef spreekt uit dit akkoord. Niets is, wat ons betreft, minder waar! Voorzitter, deze coalitie breekt immers met de bestuurscultuur van de afgelopen jaren waarin alle belangrijke beslissingen vooraf tot de vierkante millimeter waren dichtgetimmerd. Voorzitter, we duwen op belangrijke dossiers niet een lijn door omdat we dat met elkaar af hebben afgesproken maar we gaan graag het debat aan. En voorzitter, bovenal steunt deze coalitie op een gedeelde inhoudelijke koers, een gezamenlijk mensbeeld en toekomstperspectief voor onze stad, waarbij we als overheid dichtbij mensen willen staan in plaats van dat we besturen op basis van een numerieke meerderheid. Dat voorzitter, dat is pas lef!

Met dit akkoord waarborgen we het karakter van onze stad, zorgen we ervoor dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien, laten we onze ondernemers ondernemen, waken we ervoor dat niemand buiten de boot valt, en dragen we zorg voor een goed woon- en leefklimaat voor álle generaties. Dat is immers wat Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot van deze coalitie in het algemeen en van het CDA in het bijzonder mogen verwachten: het lef om Tilburg en haar inwoners perspectief te bieden. En nu gaan we aan de slag, want er is ontzettend veel te doen

Inbreng fractievoorzitter Erik de Ridder bij debat over coalitievorming

Lees hier de inbreng van CDA-fractievoorzitter Erik de Ridder zoals uitgesproken op 27 maart tijdens de raadsvergadering over de voorgenomen coalitiebesprekingen.

Mijnheer de voorzitter,

 
Gisteravond zag ik mezelf toevallig terug op Omroep Tilburg, in een interview op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zag er niet al te fris uit, al zeg ik het zelf. Het was dan ook een uur of 2 ’s nachts, en het CDA stond op dat moment op 2 zetels verlies in de “voorlopige definitieve uitslag” die u toen net had uitgesproken. Mijn voorkomen van dat moment weerspiegelde het gevoel dat leefde binnen het CDA. We voelden ons verslagen. Korte tijd later vernamen we gelukkig nog dat we een restzetel hadden gekregen, waarmee het verlies met -1 iets draaglijker werd.

 
Ik postte die nacht op twitter “we zijn verslagen maar niet verloren.” Met hart en ziel hadden we campagne gevoerd om het CDA weer eens te laten winnen. Dat was al te lang geleden. Ik kijk met veel waardering terug op de campagne, waarin we straat voor straat in gesprek gingen over de gewenste koers voor Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot. De campagne gaf ons veel energie. Maar op 20 maart moest de knop om, en de stad bestuurd.

 
Voorzitter,

Als wij vanuit het CDA de uitslag van 19 maart op ons laten inwerken, zien wij het volgende beeld.

Dankzij de winst van D66 en het teleurstellend, maar bescheiden, verlies van het CDA wint het politieke midden. Ondanks de winst van de SP en het behoud van zetels door Groenlinks verliest links flink. Rechts verliest. En lokaal wint, maar alleen LST, voor de rest is lokaal wat ons betreft vooral versnipperd. 

 
We kunnen lang stil staan bij wat het CDA had gedaan als wij de grootste waren geworden op 19 maart. Helaas is ons dat niet gelukt. Het is daarom dat het CDA een bescheiden houding heeft aangenomen sinds de verkiezingen. D66 is de grootste; zij hebben de lead.

 
Voorzitter,

In het gesprek met de informateur hebben we gevraagd om te zoeken naar een stabiel bestuur, niet alleen qua meerderheid, maar ook, of juist, inhoudelijk. Een bestuur dat wat het CDA betreft niet noodzakelijkerwijs dezelfde overweldigende meerderheid hoeft te hebben als in de afgelopen periode. Een college van 5 wethouders heeft altijd onze voorkeur gehad. Zo ook nu. De stabiliteit moet ook niet volgen uit sec een numerieke meerderheid, maar uit een gedeelde visie op waar de stad naartoe moet. Tilburg staat immers voor een aantal grote uitdagingen. Het CDA wil de komende periode gebruiken om Tilburg verder vooruit te helpen. “Samen vooruit” is niet voor niets ons motto.

 
Het CDA is blij met de constatering van de informateur dat, en ik citeer “Voor alle fracties van enige omvang geldt dat zij zich bereid hebben getoond om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.” En dat “De bereidheid om daarbij over onderlinge verschillen heen te stappen en pragmatisch afspraken te maken groot was.” Ook de bevinding dat er binnen de raad de sterke behoefte bestaat aan stabiliteit en constructieve samenwerking, niet alleen binnen een te vormen coalitie, maar ook binnen de raad als geheel, doet het CDA deugd. Deze bevindingen bieden een goede basis voor een periode van stabiel bestuur, waar onze stad mee vooruit kan.

 
Samen vooruit in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van onze stad, en de grote opgaven die hier liggen. Denk aan de Spoorzone, de Piushaven, het winkelrondje en de gemeentelijke huisvesting. Maar denk ook aan de verdere versterking van ons vestigingsklimaat, oa door vitale bedrijventerreinen en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Stilstand is achteruitgang, en Tilburg moet juist vooruit!

 
Maar het CDA wil ook samen vooruit in maatschappelijke opgaven. De komende jaren staan in het teken van de drie grote transities op wmo/zorg, jeudzorg en participatie. Dit vraagt om een samenhangende visie op mens en maatschappij. Op zorgen voor en verzorgen van. En op participatie en op solidariteit. 

 
Voorzitter, ik rond af.

 
De informateur komt tot het advies om voor de formatie uit te gaan van vier partijen, te weten D66, de SP, Groenlinks en het CDA. Samen zijn zij, inmiddels, goed voor 25 van de 45 raadszetels. Een ruime meerderheid. Met 5 wethouders kunnen zij een evenwichtig bestuur samenstellen. Een ruimere meerderheid is geen doel op zich. Stabiliteit volgt zoals gezegd wat het CDA betreft niet uit een grotere numerieke meerderheid of meer portefeuillehouders, maar uit een gedeelde inhoudelijke visie op de stad. Ook wil het CDA nadrukkelijk op zoek naar allianties en verbinding, ook buiten de coalitie. De opgaven en ambities zijn te groot om alleen te steunen op een coalitiemeerderheid, en verdienen het om gedragen te worden door raad en stad.

 
De komende weken moeten uitwijzen in hoeverre we als beoogd coalitiepartijen ook in staat zullen zijn om de gewenste gezamenlijke visie op de stad, en de ruimtelijk-economische en maatschappelijke opgaven vorm en inhoud te geven, en met elkaar een stabiele koers vooruit uit te stippelen.

 
Het CDA stapt hier vol vertrouwen in. Een eerste verkenning van de inhoudelijke programma’s van onze beoogd coalitiepartners stemt ons hoopvol. Er liggen stevige opgaven die discussie en inzet zullen vragen van alle betrokkenen. Maar het gaat dan ook ergens om. Tilburg verdient een stabiel en stevig bestuur. Ik spreek graag het vertrouwen uit in dit voorstel en de beoogd coalitiepartners met wie wij graag in overleg treden.

 
Ik zou willen zeggen: samen vooruit.