CDA vraagt naar impact van een mogelijk Tilburgs referendum

Met het behalen van de voldoende handtekeningen door het actiecomité ‘GeenPeil’ lijkt een landelijk referendum aanstaande. Inmiddels blijkt uit berichtgevingen dat de kosten hiervan oplopen tot mogelijk meer dan € 30 miljoen.

Ook in Tilburg is een initiatief gestart om een referendum te houden over het complexe dossier Stadskantoor 1, mits de initiatiefnemers afdoende handtekeningen weten te verzamelen. Het CDA is geschrokken van de kosten van het GeenPeil referendum en heeft een aantal vragen over het Tilburgse initiatief”.

 1. Wat waren de kosten van het referendum omtrent de Mall?
 2. Heeft het college een raming gemaakt over de te verwachten kosten bij een referendum omtrent Stadskantoor 1?
 3. Gezien de complexiteit van het dossier is het niet eenvoudig een eenduidige allesomvattende vraagstelling te formuleren. Heeft het college een beeld bij deze vraagstelling en denkt het college deze vraagstelling allesomvattend te kunnen formuleren in slechts een vraag? Hoe moet deze vraag er volgens u uit zien?
 4. Kan het college enig beeld schetsen over mogelijke (niet financiële) gevolgen voor Tilburg indien een lokaal referendum doorgang zal vinden?

Het college van B&W zal deze vragen binnen 4 weken beantwoorden.

CDA Tilburg vraagt college naar bereidheid tot opvang van vluchtelingen

CDA Tilburg heeft samen met D66, PvdA, GroenLinks, SP, Voor Tilburg & OPA artikel 47 vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen in Tilburg. De partijen, samen goed voor 32 van de 45 zetels in de Tilburgse gemeenteraad, wensen van het college te vernemen of zij bereid is Tilburg aan te bieden voor de opvang van vluchtelingen. De partijen vragen het college tevens of zij voornemens is om, in overleg met de relevante partijen in de stad en indachtig de nieuwe status van het AZC Gilze-Rijen, in samenspraak met de partners in het Hart van Brabant samenwerkingsverband te onderzoeken of Tilburg en het Hart van Brabant zich kunnen en willen aanbieden voor de opvang van vluchtelingen.

Het verzoek van de zeven partijen volgt op een uitspraak van staatssecretaris Klaas Dijkhoff, waarin hij aangeeft op zoek te zijn naar “stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden” die, door de extra vraag naar opvang, bereid zijn hun stad aan te bieden voor de opvang van vluchtelingen. Het college en de raad hebben reeds bij eerdere aangelegenheden, zoals onder andere eerder dit jaar in het kader van de Bed, Bad en Brood discussie, aangegeven dat Tilburg een humane en gastvrije stad is die haar verantwoordelijkheid neemt wanneer dat noodzakelijk is.

CDA vraagt aandacht voor informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging wordt in een steeds verder digitaliserende samenleving steeds belangrijker. De hoeveelheid data bij gemeenten neemt snel toe. Veel van deze data betreft privacygevoelige informatie.

Eind 2013 voerde de Rekenkamer Den Haag een onderzoek uit naar de beveiliging van privacygevoelige informatie bij de gemeente door middel van een integrale hack op de gemeentelijke ICT. Ondanks vele getroffen maatregelen bleek het mogelijk binnen te dringen in het gemeentelijke netwerk en aan privacygevoelige informatie te komen.

Ook staatssecretaris Jetta Klijnsma sommeert gemeenten privacybeveiliging serieus op te pakken. “Ik heb afgelopen anderhalf jaar voldoende handreikingen gedaan. (…) Het moet nu echt veel steviger worden beetgepakt. Want de tijd van uitgestoken handen is nu wel voorbij.” aldus de staatsecretaris.

Het CDA vind het waarborgen van privacy door technologische ontwikkelingen belangrijker vindt dan ooit tevoren. Wat ons betreft is het recht op privacy intrinsiek voor ieder mens. De overheid moet zich dan ook zo goed als mogelijk inzetten om deze privacy te waarborgen.

Bovenstaande brengt de CDA fractie tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Burgemeester en wethouders:

 • Op welke wijze heeft het college uitvoering gegeven aan de VNG-Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’?
 • Op welke wijze is de bestuurlijke inbedding van informatieveiligheid in de gemeente vormgegeven?
 • Heeft het college zicht op de meest kritieke processen in de gemeenten waar veel vertrouwelijke (persoons-) gegevens worden verwerkt, zoals Suwinet, het gegevensuitwisseling systeem in het domein Werk en Inkomen? En zijn de risico’s en de kwetsbaarheden bij de verwerking bekend en de daarbij horende aanvullende maatregelen getroffen om deze risico’s te beheersen?
 • Heeft het college het afgelopen jaar de gemeentelijke informatiebeveiliging door een externe – daartoe gekwalificeerde – partij laten testen op kwetsbaarheden? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo nee, bent u bereidt een dergelijk onderzoek dit jaar uit te laten voeren?
 • Kan het college aangeven op welke wijze het gemeentelijk netwerk wordt gemonitord op verdachte activiteiten en of er een calamiteitenplan opgesteld is voor ingrijpen bij aanvallen op de informatiebeveiliging?
 • • Op welke wijze zet het college in op een proces van bewustwording, cultuurverandering en bekwaamheid ten aanzien van informatieveiligheid binnen de organisatie?
 • Heeft het college een kadernota in voorbereiding voor informatieveiligheid? Zo ja wanneer wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de raad? Zo nee, bent u bereid deze kadernota alsnog te gaan maken?

De vragen zullen binnen 4 weken beantwoord worden.

Eindhoven zet deur open voor drugstoerisme. CDA Tilburg stelt vragen!

Het CDA heeft het nieuws vernomen dat burgemeester van Gijzel van Eindhoven de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid en voor zijn stad het i-criterium heeft losgelaten. Hiermee hoeft een koper van softdrugs niet meer woonachtig in de gemeente te zijn. Hierdoor is de weg weer vrij voor drugtoeristen om naar Nederland (Eindhoven) af te reizen en hun drugs in te slaan.Een ongewenst effect wat het CDA betreft.

Naar aanleiding van dit bericht heeft het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 1. Is het college bekend met de actie van burgemeester van Gijzel van Eindhoven?
 2. Denkt het college dat het i-criterium leidt tot een toename van de straathandel?
 3. Is het college het met het CDA eens dat wiettoerisme ongewenst is?
 4. Is het college bereid om met buurtbewoners van coffeeshops te bespreken wat mogelijke
 5. risico’s zijn van het loslaten van het i-criterium?

Deze vragen zullen binnen vier weken beantwoord worden.

CDA: “BTW-verhoging zou doodsteek voor kermis kunnen zijn.”

De Nederlandse Kermisbond en de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders hebben in een brief aan de Tweede Kamer hun bezwaren aangegeven om de BTW van 6% eventueel te verhogen. Deze verhoging zou de doodsteek betekenen voor de kermisbranche in Nederland.

Het CDA sluit zich aan bij de, in de brief van de kermisbonden genoemde argumenten om de verhoging tegen te gaan, immers:

 • De kermisbranche kan beschouwd worden als één van de oudste, ongesubsidieerde vormen van cultuur en vermaak.
 • De branche is extra gevoelig voor externe kostenstijgingen.
 • Sterk arbeidsintensief en seizoengebonden.
 • Er zal een golf komen aan faillissementen binnen de branche.
 • Slecht dus voor de werkgelegenheid, gemeenten en het publiek.
 • Voor Tilburg als kermisstad zou dit zeer slecht zijn!

Het CDA dringt er tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2015 op aan om in een brief of in een andere vorm van lobby deze negatieve gevolgen voor een voor Tilburg beeldbepalend evenement onder de aandacht te brengen van de politieke partijen in Den Haag.

CDA is bezorgd over stijging aantal comazuipers

Het jaar dat de regering besloot de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar zijn er in Brabant maar liefst tien procent meer comazuipers geweest. Veel meer jongeren tussen de 12 en de 17 jaar oud belandden vorig jaar in het ziekenhuis als gevolg van een alcoholvergiftiging, oftewel comazuipen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2014 van Novadic-Kentron, de expert op het gebied van verslavingszorg in Brabant. Deze monitort en onderzoekt de verslavingsproblematiek en geeft ook voorlichting en biedt verslavingszorg. In 2014 behandelde Novadic ruim 8900 mensen. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 8600.

783 comazuipers werden er landelijk geteld. In Brabant werden er ruim 200 kinderen opgenomen met een alcoholvergiftiging. Gemiddeld waren zij 16 jaar en 4 maanden oud en hadden ze een alcoholpromillage van 1.99 in hun bloed. Dat is vier keer zoveel om nog te mogen autorijden.

‘Groot probleem’
Alcohol is het grootste probleem. Daar werden ruim 3000 mensen voor behandeld. Maar Novadic-Kentron merkt ook dat xtc steeds normaler wordt. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de jongeren die 18 jaar of ouder zijn en wel eens naar een evenement gaan, in de laatste maand wel eens een pilletje geslikt hebben.

Bovenstaand nieuws nooptte het CDA Tilburg tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Burgemeester en wethouders:

 1. Bent u het met het CDA Tilburg eens dat comazuipen en een toename met 10% van het aantal jonge comazuipers een zorgelijke ontwikkeling is?
 2. Kunt u aangeven hoe deze cijfers zich verhouden tot de Tilburgse situatie? Over welke aantallen hebben we het in Tilburg en is hier ook sprake van een toename van het aantal gevallen? Betreft het in Tilburg overtredingen in de horeca of speelt e.e.a. zich mogelijk in grote mate in de privé situatie af?
 3. Hoe loopt de handhaving op de nieuwe drank- en horecawet? Zijn hier al gegevens van bekend? Zo ja, wilt u die dan hierbij verstrekken? Zo nee, wanneer zijn die gegevens dan wel te verwachten?
 4. Hoe verloopt de preventieve aanpak tav alcohol misbruik?

CDA en PvdA stellen vragen over veiligheidsmaatregelen op het spoor

Het CDA heeft samen met de PvdA onderstaande schriftelijke vragen ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. 

Geacht College,

Naar aanleiding van eerdere vragen van CDA aan staatssecretaris Mansveld kopte het Brabants Dagblad op dinsdag 7 april: ‘Na treinbotsing nog geen duidelijkheid over extra veiligheidsmaatregelen aan spoor in Tilburg’.

Er zijn klaarblijkelijk nog geen concrete afspraken gemaakt met Tilburg voor extra veiligheidsmaatregelen rond het spoor. Dit terwijl er in andere steden al wel concrete afspraken zijn gemaakt. Bovendien zullen er de komende tijd meer goederentreinen door Brabantse steden rijden. Dit baart ons grote zorgen en vandaar de volgende vragen aan het college. 

1. Zijn er al gesprekken geweest voor extra veiligheidsmaatregelen? 2. Op welke termijn kunnen wij concrete maatregelen verwachten? 

3. Is het college bereid om de mogelijkheid en wenselijkheid van het inzetten van schutwagons bij vervoer van schadelijke stoffen te onderzoeken als een van de maatregelen? Hierover te rapporteren en indien mogelijk en wenselijk hiervoor te pleiten of in Tilburg te verordenen? 

CDA stelt vragen over kosten onderzoek gereguleerde wietteelt

De fractie van CDA Tilburg heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Geachte College,

Gisteren lazen wij in het Brabants Dagblad dat uw college bereid is mee te betalen aan wederom een onderzoek om te zoeken naar een weg om een illegale en wat ons betreft ongewenst praktijk toch, via een U- bocht, legaal te laten worden.

Het is genoegzaam bekend dat het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout geen voorstander is van het legaliseren van de achterdeur en liever gisteren dan vandaag alle coffeeshops uit het straatbeeld van Tilburg ziet verdwijnen. Van die praktijk zijn inmiddels wel succesvolle voorbeelden bekend in Brabant, maar daarvoor lijkt u de ogen liever te sluiten.

U probeert het nu over de boeg van de ‘mensenrechten’ te gooien, maar gaat volledig voorbij aan de negatieve gezondheidsaspecten die met het veelvuldig gebruik van wiet gepaard gaan. Is het beschermen tegen of op z’n minst ontmoedigen van deze ongezonde verslaving niet een veel grotere taak van een overheidsorgaan en zijn daarmee niet veel meer de rechten van een mens gebaat?

Daarnaast zal het onderzoek ook niets bijdragen aan de drugsgerelateerde en samenlevingontwrichtende effecten die met de teelt van wiet en productie van drugs gepaard gaat. Om nog maar te zwijgen over de veiligheidsrisico’s in wijken door de exploitatie van wietzolders, waarvan dan ook nog eens het overgrote deel voor de export bedoeld is en niet voor de achterdeur van de Tilburgse coffeeshops.

Wij zouden dan ook liever zien dat u extra middelen vrij zou maken voor of beschikbaar zou stellen voor de aanpak van de wietgerelateerde en samenlevingontwrichtende criminaliteit en het nog adequater aanpakken van de wietzolders in onze stad. Dit onderzoek draagt aan die noden, in onze ogen, helemaal niets bij!

Het bericht over de steun aan dit, in onze ogen nutteloze en onnodig geld kostende onderzoek, noopt ons tot het stellen van de volgende vragen:

 • Wat gaat dit nutteloze en onnodig geld kostende onderzoek niet kosten en welke bijdrage zal Tilburg hieraan leveren?
 • Uit welk budget gaat u deze kosten dekken?
 • Mogen wij de bijdrage zien als het mogelijk maken van een illegale praktijk door een overheidsorgaan?
 • Zo ja, vind u dit dan een verantwoorde uitgave en is dit niet strijdig met alles waar een
 • overheidsorgaan voor zou moeten staan?
 • Zouden deze middelen niet beter kunnen worden ingezet voor de wietgerelateerde en samenlevingontwrichtende criminaliteit en de aanpak van de levensgevaarlijke en zeer onwenselijke wietzolders in onze stad?

De vragen zullen naar verwachting binnen vier weken worden beantwoord.

Meer aandacht nodig voor werkwijze bewindsvoering

Het CDA heeft het College, samen met Voor Tilburg, vragen gesteld over de werkwijze inzake de bewindsvoering.

Geacht college,

Op 15 juni jongstleden is een van de in Tilburg werkzame bewindvoerders om het leven gekomen. Deze bewindvoerder was zzp-er en aangesloten bij een grotere organisatie. In zijn bestand zaten ongeveer 140 cliënten en deze kwamen bijna allemaal uit Tilburg. Er zaten ook veel gecompliceerde zaken bij. Deze bewindvoerder voldeed aan de in de wet gestelde eisen, verder waren er geen voor dit werk geschoolde krachten in dienst.

Vanaf het begin hebben het CDA en Voor Tilburg de ontwikkelingen op de voet gevolgd en reeds meerdere malen vragen gesteld aan de wethouder. De afgelopen weken is er ook landelijk, op verzoek van het CDA Tilburg, meegekeken naar de ontwikkelingen en hoe de (nieuwe wetgeving) inzake bewindvoering wordt toegepast.

Het CDA en Voor Tilburg zijn van mening dat bij het toewijzen van cliënten aan een bewindvoerder door de rechtbank meer en beter naar eisen en uitvoering gekeken dient te worden dan nu het geval is. Uiteraard geldt als basis de wettelijke regeling maar daarnaast vind het CDA en Voor Tilburg dat er meer overleg en controle zou moeten zijn om wildgroei en excessen te voorkomen. De rechtbank is de organisatie die toewijst en dient te controleren.

Vandaar wil het CDA samen met Voor Tilburg de volgende vragen stellen:

1. Is het mogelijk om de gewijzigde wettelijke regels nu al toe te passen? En zo ja, is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de rechtbank om te overleggen of zij de gewijzigde wettelijke regels om als bewindvoerder(s) werkzaamheden uit te voeren (te gaan voeren), nu al toe kunnen en willen passen. En of zij bereid zijn om voor de bestaande kantoren tussentijds te controleren of deze op schema liggen om aan de nieuwe eisen te voldoen?

2. Is het college bereid om in overleg te treden met de rechtbank om te bewerkstelligen dat zij een antecedentenonderzoek uitvoeren naar bewindvoerders die zich in Tilburg willen vestigen of die cliënten uit Tilburg aan willen nemen?

3. Is het college bereid om in samenspraak met de rechtbank te bekijken of het mogelijk is om per bewindvoerder maximaal 80 cliënten toe te wijzen indien er sprake is van een gemiddeld bestand en maximaal 60 bij een bestand met overwegend gecompliceerde zaken, om zo de kwaliteit van de bewindvoerders te kunnen bewaken?

4. Is het college bereid om samen met de rechtbank te kijken naar de klachten over en door de bewindvoering? En daar op adequate wijze actie op te ondernemen en daar waar nodig de samenwerking met het betreffende bureau te beëindigen?

5. Is het college bereid om wisselingen van bewindvoerder alleen nog te vergoeden indien de rechtbank van mening is dat er een onherstelbare breuk is en de bewindvoerder geen oplossing kan bieden, waarbij wisselingen op eigen verzoek door cliënt zelf moet worden betaald.

6. Is het college bereid om bij de rechtbank aan te dringen om te controleren of er vervanging is tijdens afwezigheid van de bewindvoerder(s) en dat deze vervanging ook voldoet aan de wettelijke regels als ware het een zelfstandige bewindvoerder?

7. Is het college bereid om te de mogelijkheid van een gemeentelijk bewindvoerderskantoor te onderzoeken, om zo de dienstverlening vanuit 1 “loket” te organiseren.

Houd Willem II-gevangenis open met Noorse gevangenen!

CDA-raadslid Marti de Brouwer heeft vandaag het college gevraagd onderzoek te doen of het mogelijk is Noorse gevangenen naar de Tilburgse Willem II-gevangenis te halen. Hiermee zouden honderden banen gered kunnen worden. U kunt de vragen aan het college hieronder lezen.

Geachte College,

Honderden Noorse criminelen zullen in Nederland hun straf gaan uitzitten. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maandag aangekondigd. Het kabinet stelt cellen beschikbaar omdat hier leegstand is, terwijl Noorwegen een tekort heeft.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste Noren naar Nederland komen en in welke gevangenissen ze komen. Het gaat om mensen die nog minstens 2 jaar moeten uitzitten, anders is het volgens het ministerie de moeite niet waard om ze naar Nederland te brengen.

Er komen geen gevangenen met „een vluchtrisico of maatschappelijk risico“ waar de gevangenissen niet op gebouwd zijn. De Noren zullen bovendien niet naar buiten gaan, voor verlof of na vrijlating, benadrukt het ministerie. Zodra ze worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving, moeten de gevangenen terug naar Noorwegen. In de gevangenissen gelden Noorse regels en er komt een Noorse directeur.

Volgens Teeven is de komst van de Noren goed voor de banen van gevangenismedewerkers. Vanwege bezuinigingen werkt Teeven aan de sluiting van 19 gevangenissen en drie tbs-klinieken.

Sinds 2010 zitten er al ongeveer 500 Belgen in de Tilburgse gevangenis.

Het CDA ziet hier mogelijkheden omdat de overeenkomst met België over huisvesten van gedetineerden in de loop van 2016 afloopt. Op deze manier zouden de werkgelegenheid voor onze regio gewaarborgd kunnen blijven.

Vandaar wil het CDA de volgende vragen stellen:

1. Ziet het college hier ook kansen?

2. Zou het college en dan met name de burgemeester in contact willen treden met staatssecretaris Teeven om de mogelijkheden van een overeenkomst betreffende de opvang van Noorse criminelen in Tilburg te onderzoeken?

In afwachting van uw antwoorden verblijven wij.

Namens de fractie CDA Tilburg, Berkel‐Enschot en Udenhout

Claudia Dankers en Marti de Brouwer