CDA Tilburg wil een dekkend AED netwerk

Jaarlijks krijgt 1 op de 1000 Nederlanders te maken met een hartstilstand. Dat zijn in gemeente Tilburg 213 mensen. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Omstanders die snel hulp kunnen bieden maken het verschil. Een van de belangrijke factoren hiervoor is de aanwezigheid van een dekkend en goedwerkende AED-netwerk. De gemeente Tilburg doet het als grote gemeente goed. Dankzij de inzet van vrijwilligers en sponsoren zijn er 126 AED-apparaten. Ook zijn er steeds meer vrijwilligers die kunnen reanimeren en opgepiept kunnen worden. Om een dekkend AED- netwerk te krijgen zijn er 159 apparaten nodig. Controle en onderhoud van AED-apparaten is op dit moment nog nergens belegd.

Een bereikbaar, beschikbaar en optimaal functionerend AED-netwerk is van levensbelang. Daarom kan er wat CDA Tilburg betreft nog een schepjebovenop. Wij zien een drietal verbeterpunten.

Ten eerste door het aantal AED apparaten uit te breiden naar 159. Waardoor er een dekkend AED-netwerk komt. Hierdoor wordt de bereikbaarheid vergroot. Ten tweede het vergroten van de bereikbaarheid van AED’s buiten kantooruren. Door het gebruik van AED-buitenkasten. Waardoor de beschikbaarheid wordt vergroot. Ten derde door AED’s aan te sluiten op het ‘piepsysteem’ voor burgerhulpverleners. Op deze manier wordt vanuit de alarmcentrale automatisch gecontroleerdof de AED’s werken. Hiermee krijgen we een optimaal functionerend AED-netwerk.

Lees hier de raadsvragen

Vragen na faillissement grote retailers

De afgelopen dagen zijn wij erg geschrokken van het faillissement van Vroom&Dreesman, Perry Sport en Aktie Sport. Als gevolg hiervan is het personeel van de een op de andere dag zonder werk gekomen. Dit geldt ook voor het personeel van genoemde ondernemingen in onze stad. Werknemers zijn in dubbel opzicht de dupe, werkloos worden in een tijd waar het uiterst moeilijk is een passende baan te vinden wat name geldt voor de “oudere” werknemer en het ontbreken van een Sociaal Plan waardoor er geen ruimte is voor een fatsoenlijke afvloeiingsregeling waardoor werknemers met veelal langdurige dienstverbanden enigszins financieel worden gecompenseerd.

Het CDA heeft schriftelijk vragen over dit onderwerp gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

CDA stelt vragen over kosten opruimen en opslaan drugsafval

De dumpingen van drugsafval in de Brabantse natuur zorgen al jaren voor overlast, verontreiniging en giftige dampen. Vaak is de gemeente verantwoordelijk voor het opruimen van het gedumpte drugsafval. De kosten hiervan lopen in de vele (tien)duizenden euro’s. Deze hoge kosten hebben al meermaals geleid tot uitstel van het opruimen van drugsafval door Brabantse gemeenten. Na het opruimen moet de gemeente in afwachting van verschillende testen het afval opslaan. Deze opslagkosten komen bovenop de eerder gemaakte opruimingskosten. Zo lopen de uiteindelijke kosten nog meer op. Het opruimen van drugsafval dreigt hierdoor een steeds zwaarder wordende last te worden voor de financiën van de gemeente en dat vindt de CDA fractie een ongewenste ontwikkeling.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen voor u:

 1. Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor het opruimen van synthetisch drugsafval?
 2. Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor het opruimen van drugsafval afkomstig van wietkwekerijen?
 3. Wat zijn de gemiddelde kosten voor het opruimen van één dumping synthetisch drugsafval?
 4. Klopt het dat de gemeente Tilburg verplicht is om, in afwachting van verschillende testen, het opgeruimde drugsafval op te slaan?
 5. Hoe lang wordt het opgeruimde synthetische drugsafval gemiddeld opgeslagen in afwachting van deze testen?
 6. Welke instantie is verantwoordelijk voor het testen van het door de gemeente opgeruimde drugsafval?
 7. Hoeveel plekken/installaties zijn er beschikbaar om drugsafval, zowel synthetisch als wiet, na testen te vernietigen?
 8. Zijn er volgens u voldoende mogelijkheden om drugsafval, zowel synthetisch als wiet, snel en adequaat te vernietigen?
 9. Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor de opslag van drugsafval, zowel synthetisch als wiet?
 10. Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor de vernietiging van drugsafval, zowel synthetisch als wiet?
 11. Kunnen en worden kosten verhaald op daders, wanneer die kunnen worden achterhaald en in hoeveel gevallen is dat in 2014 en 2015 gebeurd en voor welk bedrag?
 12. Wat zijn voor de gemeente Tilburg de consequenties voor natuur en drinkwater in de afgelopen jaren geweest (denk aan bodemverontreiniging en grondwatervervuiling)?

CDA wil aanpak lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen

Vandaag meldde het Brabants Dagblad dat de wachtlijst voor de sociale huurwoningen wederom langer is geworden. De oorzaak hiervan is velerlei. Maar een van de reden is dat woningbouwverenigingen meer behoefte hebben aan goedkope bouwgrond en zij hiervoor de politiek nodig hebben. Het CDA heeft al meerdere keren aangedrongen op het snel in orde brengen van de voorraad sociale huurwoningen. Daarom hebben we de volgende vragen:

 1.  welke inspanningen heeft het college verricht om de wachttijd voor een sociale huurwoning terug te brengen?
 2. Heeft het college de, mede door ons, geopperde ‘omkatting’  van bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen naar sociale huur appartementen opgepakt? Wat is het resultaat?
 3.  Heeft het college kennis genomen van de wens van de woningcorporaties om meer goedkope bouwgrond? Wat heeft u ondernomen?
 4. Bent u van mening dat we nav de recente cijfers opnieuw met corporaties aan tafel moeten om de woningconvenanten bij te stellen?
 5. Gezien de grote nood aan sociale huurwoningen ‘ bent u van plan om aan te sturen op een (beter) beleid tav het ‘scheefwonen’? Wanneer wilt u ons hierbij informeren en/of betrekken?
 6. Hebt u het beleid tav het ‘ scheefwonen’ besproken met de woningcorporaties en wat is hiervan het resultaat?
 7. Zijn er landelijk andere initiatieven bekent die mogelijk kunnen leiden tot een kortere wachtlijst voor sociale huurwoningen?

CDA pleit voor behoud speelveldje Bomenbuurt

In de kinderrijke bomenbuurt weten veel kinderen het speelveldje te vinden aan de St Caeciliastraat/Elzenstraat, grenzend aan het terrein van de voormalige Vormenfabriek (oude locatie Hall of Fame). Met de ontwikkeling van het terrein van de Vormenfabriek worden nog meer jonge gezinnen aan deze kinderrijke buurt toegevoegd. Groot was dan ook de verbazing bij de fractie van het CDA toen wij vernamen dat met deze ontwikkeling het zo geliefde speelveldje juist zou verdwijnen. In de buurt is inmiddels een petitie gestart tegen deze ontwikkeling.

De buurt kent al niet zo veel speelgroen. Juist voor jonge kinderen is de aanwezigheid van speelplaatsen belangrijk. Het CDA wil daarom graag dat dit speelveldje voor de buurt behouden blijft.

Bovenstaande leidt voor de CDA fractie tot de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Is het college op de hoogte van de petitie die in de bomenbuurt rondgaat tegen het verdwijnen van het speelveldje? (Zie publicatie in wijkkrant)

2. Deelt het college het beeld dat de CDA fractie heeft van de bomenbuurt: een kinderrijke buurt waar veel jonge gezinnen met jonge kinderen wonen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de CDA fractie eens dat een kinderrijke buurt ook kindvrienlijk moet zijn, inclusief passende voorzieningen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college net als het CDA van mening dat een speelveldje zoals aan de St Caeciliastraat/Elzenstraat uitstekend past in een kinderrijke buurt als de bomenbuurt? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt het college de mening van het CDA dat het ongewenst is dat veel jonge kinderen in de toekomst de drukke en gevaarlijke Hart van Brabantlaan moeten oversteken om nog te kunnen spelen op een speelveldje? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom houdt het college het verdwijnen van dit speelveldje niet tegen?

6. Is het college bereid om de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Vormenfabriek zodanig aan te passen dat het speelveldje behouden kan blijven? Zo nee, waarom niet?

7. Mocht het college hiertoe niet bereid zijn, op welke wijze denkt het college het gat op te vullen dat hiermee ontstaat voor de vele jonge kinderen in de bomenbuurt?

Het college zal deze vragen binnen 4 weken beantwoorden.

CDA vraagt naar impact van een mogelijk Tilburgs referendum

Met het behalen van de voldoende handtekeningen door het actiecomité ‘GeenPeil’ lijkt een landelijk referendum aanstaande. Inmiddels blijkt uit berichtgevingen dat de kosten hiervan oplopen tot mogelijk meer dan € 30 miljoen.

Ook in Tilburg is een initiatief gestart om een referendum te houden over het complexe dossier Stadskantoor 1, mits de initiatiefnemers afdoende handtekeningen weten te verzamelen. Het CDA is geschrokken van de kosten van het GeenPeil referendum en heeft een aantal vragen over het Tilburgse initiatief”.

 1. Wat waren de kosten van het referendum omtrent de Mall?
 2. Heeft het college een raming gemaakt over de te verwachten kosten bij een referendum omtrent Stadskantoor 1?
 3. Gezien de complexiteit van het dossier is het niet eenvoudig een eenduidige allesomvattende vraagstelling te formuleren. Heeft het college een beeld bij deze vraagstelling en denkt het college deze vraagstelling allesomvattend te kunnen formuleren in slechts een vraag? Hoe moet deze vraag er volgens u uit zien?
 4. Kan het college enig beeld schetsen over mogelijke (niet financiële) gevolgen voor Tilburg indien een lokaal referendum doorgang zal vinden?

Het college van B&W zal deze vragen binnen 4 weken beantwoorden.

CDA Tilburg vraagt college naar bereidheid tot opvang van vluchtelingen

CDA Tilburg heeft samen met D66, PvdA, GroenLinks, SP, Voor Tilburg & OPA artikel 47 vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen in Tilburg. De partijen, samen goed voor 32 van de 45 zetels in de Tilburgse gemeenteraad, wensen van het college te vernemen of zij bereid is Tilburg aan te bieden voor de opvang van vluchtelingen. De partijen vragen het college tevens of zij voornemens is om, in overleg met de relevante partijen in de stad en indachtig de nieuwe status van het AZC Gilze-Rijen, in samenspraak met de partners in het Hart van Brabant samenwerkingsverband te onderzoeken of Tilburg en het Hart van Brabant zich kunnen en willen aanbieden voor de opvang van vluchtelingen.

Het verzoek van de zeven partijen volgt op een uitspraak van staatssecretaris Klaas Dijkhoff, waarin hij aangeeft op zoek te zijn naar “stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden” die, door de extra vraag naar opvang, bereid zijn hun stad aan te bieden voor de opvang van vluchtelingen. Het college en de raad hebben reeds bij eerdere aangelegenheden, zoals onder andere eerder dit jaar in het kader van de Bed, Bad en Brood discussie, aangegeven dat Tilburg een humane en gastvrije stad is die haar verantwoordelijkheid neemt wanneer dat noodzakelijk is.

CDA vraagt aandacht voor informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging wordt in een steeds verder digitaliserende samenleving steeds belangrijker. De hoeveelheid data bij gemeenten neemt snel toe. Veel van deze data betreft privacygevoelige informatie.

Eind 2013 voerde de Rekenkamer Den Haag een onderzoek uit naar de beveiliging van privacygevoelige informatie bij de gemeente door middel van een integrale hack op de gemeentelijke ICT. Ondanks vele getroffen maatregelen bleek het mogelijk binnen te dringen in het gemeentelijke netwerk en aan privacygevoelige informatie te komen.

Ook staatssecretaris Jetta Klijnsma sommeert gemeenten privacybeveiliging serieus op te pakken. “Ik heb afgelopen anderhalf jaar voldoende handreikingen gedaan. (…) Het moet nu echt veel steviger worden beetgepakt. Want de tijd van uitgestoken handen is nu wel voorbij.” aldus de staatsecretaris.

Het CDA vind het waarborgen van privacy door technologische ontwikkelingen belangrijker vindt dan ooit tevoren. Wat ons betreft is het recht op privacy intrinsiek voor ieder mens. De overheid moet zich dan ook zo goed als mogelijk inzetten om deze privacy te waarborgen.

Bovenstaande brengt de CDA fractie tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Burgemeester en wethouders:

 • Op welke wijze heeft het college uitvoering gegeven aan de VNG-Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’?
 • Op welke wijze is de bestuurlijke inbedding van informatieveiligheid in de gemeente vormgegeven?
 • Heeft het college zicht op de meest kritieke processen in de gemeenten waar veel vertrouwelijke (persoons-) gegevens worden verwerkt, zoals Suwinet, het gegevensuitwisseling systeem in het domein Werk en Inkomen? En zijn de risico’s en de kwetsbaarheden bij de verwerking bekend en de daarbij horende aanvullende maatregelen getroffen om deze risico’s te beheersen?
 • Heeft het college het afgelopen jaar de gemeentelijke informatiebeveiliging door een externe – daartoe gekwalificeerde – partij laten testen op kwetsbaarheden? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo nee, bent u bereidt een dergelijk onderzoek dit jaar uit te laten voeren?
 • Kan het college aangeven op welke wijze het gemeentelijk netwerk wordt gemonitord op verdachte activiteiten en of er een calamiteitenplan opgesteld is voor ingrijpen bij aanvallen op de informatiebeveiliging?
 • • Op welke wijze zet het college in op een proces van bewustwording, cultuurverandering en bekwaamheid ten aanzien van informatieveiligheid binnen de organisatie?
 • Heeft het college een kadernota in voorbereiding voor informatieveiligheid? Zo ja wanneer wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de raad? Zo nee, bent u bereid deze kadernota alsnog te gaan maken?

De vragen zullen binnen 4 weken beantwoord worden.

Eindhoven zet deur open voor drugstoerisme. CDA Tilburg stelt vragen!

Het CDA heeft het nieuws vernomen dat burgemeester van Gijzel van Eindhoven de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid en voor zijn stad het i-criterium heeft losgelaten. Hiermee hoeft een koper van softdrugs niet meer woonachtig in de gemeente te zijn. Hierdoor is de weg weer vrij voor drugtoeristen om naar Nederland (Eindhoven) af te reizen en hun drugs in te slaan.Een ongewenst effect wat het CDA betreft.

Naar aanleiding van dit bericht heeft het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 1. Is het college bekend met de actie van burgemeester van Gijzel van Eindhoven?
 2. Denkt het college dat het i-criterium leidt tot een toename van de straathandel?
 3. Is het college het met het CDA eens dat wiettoerisme ongewenst is?
 4. Is het college bereid om met buurtbewoners van coffeeshops te bespreken wat mogelijke
 5. risico’s zijn van het loslaten van het i-criterium?

Deze vragen zullen binnen vier weken beantwoord worden.

CDA: “BTW-verhoging zou doodsteek voor kermis kunnen zijn.”

De Nederlandse Kermisbond en de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders hebben in een brief aan de Tweede Kamer hun bezwaren aangegeven om de BTW van 6% eventueel te verhogen. Deze verhoging zou de doodsteek betekenen voor de kermisbranche in Nederland.

Het CDA sluit zich aan bij de, in de brief van de kermisbonden genoemde argumenten om de verhoging tegen te gaan, immers:

 • De kermisbranche kan beschouwd worden als één van de oudste, ongesubsidieerde vormen van cultuur en vermaak.
 • De branche is extra gevoelig voor externe kostenstijgingen.
 • Sterk arbeidsintensief en seizoengebonden.
 • Er zal een golf komen aan faillissementen binnen de branche.
 • Slecht dus voor de werkgelegenheid, gemeenten en het publiek.
 • Voor Tilburg als kermisstad zou dit zeer slecht zijn!

Het CDA dringt er tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2015 op aan om in een brief of in een andere vorm van lobby deze negatieve gevolgen voor een voor Tilburg beeldbepalend evenement onder de aandacht te brengen van de politieke partijen in Den Haag.