CDA tevreden met uitkomsten perspectiefnota 2016

Het CDA kijkt tevreden terug op de behandeling van moties en amendementen op de Perspectiefnota 2016. Op twee belangrijke punten hebben wij een mooi resultaat geboekt.

Integrale visie 3 decentralisaties
De motie van raadslid Dankers waarin zij oproept om te komen tot een integrale visie op de drie decentralisaties (Jeugdzorg, Zorg en Participatie) werd na een kort debat door wethouder Kokke overgenomen.

Het CDA vindt het belangrijk dat bij de decentralisaties steeds wordt uitgegaan van het belang de mensen die de hulp krijgen en niet van de instanties of procedures. Het gaat altijd om mensen.

Van WijKen Weten
Ook de motie van raadslid Van Puijenbroek waarin het CDA het college oproept om het initiatief Van WijKen Weten uit Arnhem te omarmen en te bekijken of en op welke wijze een dergelijk project ook voor Tilburg een positieve bijdrage kan leveren kon op bijval rekenen. Zowel de gemeenteraad als het college reageerde positief.

Het project Van WijKen Weten zet in op een verregaande mate van wijkgericht werken. Hierbij worden de meeste budgetten ingezet vanuit een wijkbenadering in plaats van een centrale voor de hele gemeente geldend beleid. Dit initiatief sluit aan bij de wens van het CDA om Tilburgers meer te betrekken bij de gemeente en meer invloed te geven aan wijk en dorpsraden.

De gemeente Arnhem verwacht tot € 10 miljoen te kunnen bezuinigen. Het CDA wil ook voor Tilburg bezien of er een besparing te halen is, maar het CDA onderschrijft vooral ook de maatschappelijke waarde die burgerparticipatie met zich meebrengt.

A58
De motie van raadslid Van Berkel waarin zij oproept tot een krachtige lobby om de A58 te verbreden werd door wethouder Jacobs onderschreven. Hij gaf aan hier al volop mee bezig te zijn, de motie was daarbij overbodig.

Het CDA is verheugd dat ook het college de dagelijkse files rond onze stad beu is en hard inzet om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken. De motie werd daarom ingetrokken.

CDA draagt ambachtseconomie een warm hart toe

Het CDA Tilburg heeft tesamen met de SP het ambachtshuis mogelijk gemaakt.

In September heeft het CDA namens Rein Valk en Francy van Iersel van de SP een initiatiefvoorstel gelanceerd om een Ambachtshuis in Tilburg op te starten. In de commissievergadering van 18 Mei heeft CDA Wethouder Erik de Ridder dit initiatief overgenomen waardoor het Ambachtshuis in Tilburg een feit is

In 2015 zullen minimaal 10 Tilburgers voor een Ambacht via de Meester- Gezel visie worden opgeleid.

Het Ambachtshuis ondersteunt mensen die zich willen ontwikkelen tot moderne vaklieden. Door het Ambachtshuis wordt perspectief geboden aan mensen zonder werk of van baan willen veranderen. Hiermee wordt de lokale ambachtseconomie volop ondersteunt.

Dinsdag 2 juni is het zover en Rein Valk is een van de sprekers tijdens de startbijeenkomst. De aftrap is om 14.30 uur bij Bouwatelier 013, Goirkezijstraat 3 in Tilburg. Na het welkomswoord stappen genodigden op de fiets voor een tocht van 1,5 -2 uur langs lokale ambachtslieden.

CDA blij met komst internationale retailer naar Tilburg

De Tilburgse CDA-fractie is blij met het bericht dat een ‘grote internationale retailer’ zich wil vestigen in de binnenstad van Tilburg. Dat nieuws werd gisteren bekend.

Het CDA denkt dat de komst van een grote retailer een belangrijke impuls kan geven aan het, door meerdere partijen, gewenste “winkelrondje”. Dat draagt niet alleen bij aan een florerende binnenstad, maar versterkt ook de positie van het MKB in onze stad. Beide vindt het CDA van groot belang voor Tilburg.

Al tijdens de bespreking van de visie Detailhandel Binnenstad bleek een ontwikkeling op het Stadshuisplein (Stadskantoor 3) een belangrijke factor om het winkelrondje mogelijk te maken. Die ontwikkeling doet zich nu dus voor, tot vreugde van het CDA.

“Dat partijen, ontwikkelaar en retailer, elkaar hebben gevonden in deze ontwikkeling zegt iets over het vertrouwen in de Tilburgse binnenstad. Het is een logisch vervolg op de ingezette koers en inspanningen die de gemeente en de ondernemers van de binnenstad samen in gang hebben gezet.” Aldus raadslid Cécile van Berkel.

Mantelzorgmakelaar in Tilburg, mantelzorgers zitten goed bij CDA Tilburg.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de mensen waar zij dag in dag uit voor zorgen. Daarnaast wordt door de veranderingen in de zorg een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Deze groep mag niet overbelast raken. Daarom wil CDA Tilburg de mantelzorgmakelaar naar Tilburg halen. Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. Voor meer informatie over de mantelzorgmakelaar kunt u terecht op www.mantelzorgmakelaar.nl.

CDA blij met duidelijkheid over Stappegoor

Het CDA vindt het goed dat de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Stappegoor duidelijkheid biedt voor onze stad. Met name omdat de gewenste voorgenomen ontwikkeling van dit gebied doorgang kan vinden en grote financiële risico’s voor de gemeente hierdoor worden afgewend. Ook voor de sportwinkels en andere voorzieningen die hier al geruime tijd zijn gevestigd en als een van de eersten ‘hun nek hebben uitgestoken’, is dit een positieve ontwikkeling. Ook voor de andere ondernemingen zoals de bioscoop, sportschool, T – kwadraat, horeca, ijsbaan en zwembad kan het een versteviging zijn van hun positie.

Vanuit de woonvisie van Tilburg is de noodzaak aan grondgebonden betaalbare woningbouw, een mogelijkheid om hierin op korte termijn te voorzien. Een mooie locatie waar groen en wonen in elkaar op gaan en rekening wordt gehouden met waardevol groen. Dit gebied leent zich bij uitstek voor de vestiging van gezinnen, zowel vanuit Tilburg als daarbuiten.

Of de ontwikkeling van de supermarkt XL doorgaat, is aan de markt. Door de uitspraak van de Raad van State is de kans op realisatie groter geworden. Het CDA zal deze ontwikkeling scherp in de gaten houden, en ook aandacht blijven vragen voor de positie van andere (kleinere) winkelconcentraties zoals buurtcentra en de Korvelseweg, die mogelijk consumenten verliezen aan de nieuwe XL supermarkt.

Wel zal er nog gekeken moeten worden naar de opmerkingen in de uitspraak van de Raad van State betreffende de geplande gestapelde woningbouw aan de Tatraweg. Dit onderwerp komt binnenkort opnieuw op de agenda van de Gemeenteraad.

CDA enthousiast over raadsvoorstel Verordening Duurzaamheidslenin

Het CDA is enthousiast over het raadsvoorstel ‘Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg’, dat voor 12 januari op de agenda staat van de raadscommissie Leefbaarheid.

Met dit voorstel gaat een lang gekoesterde wens van het CDA in vervulling, dat graag ziet dat energiebesparende maatregelen voor de Tilburgers financieel aantrekkelijker worden gemaakt.

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2015 diende de partij daartoe al een motie in om deze wens te bekrachtigen. Hierin bepleitte raadslid Rein Valk een zogenaamde ‘duurzaamheidslening’ die het voor huiseigenaren mogelijk maakt om tegen een laag rentetarief zonnepanelen en/of andere energiebesparende maatregelen aan te schaffen. Zijn motie, overgenomen door het college, is nu vertaald naar het raadsvoorstel dat morgen voorligt.

“Dit initiatief is goed voor het milieu, goed voor onze stad én goed voor de portemonnee van de Tilburger”, aldus initiatiefnemer Rein Valk.

Doe beroep op ouders bij tegengaan illegaal vuurwerk

De jaarwisseling is één van de hoogtepunten van het jaar, en tegelijkertijd als je kijkt naar voorgaande jaren en je ziet de vernielingen, brandstichting en overlast, één van de dieptepunten. Veel van deze schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk.

Het CDA Tilburg wil de strijd aanbinden met dit illegaal vuurwerk. “Bij het tegengaan van illegaal vuurwerk moeten we zowel repressief als preventief optreden. Hierbij moeten we de rol van de ouders niet vergeten.” Aldus Joost van Puijenbroek, raadslid CDA.

Slachtoffers

Dit jaar is er al eerder een dieptepunt bereikt door illegaal vuurwerk. In de nacht van 6 op 7 december overleed een niets vermoedende Jack Russel. Het beestje werd gedood door een ontploffende mortier. Jammerlijk is dit tragische incident slechts één van de vele voorbeelden.

Jaarlijks vallen er circa 700 vuurwerkslachtoffers waarvan tientallen blijvend letsel overhouden aan de viering van de jaarwisseling. “Afgelopen jaarwisseling zaten alle wachtruimtes van de Tilburgse ziekenhuizen vlak na twaalven al vol met slachtoffers met brandwonden en ernstigere verwondingen”.

Illegaal vuurwerk is populair, zeker bij jongeren. Niet voor niets vallen in deze leeftijdscategorie de meeste vuurwerkslachtoffers. Het CDA is van mening dat we dan ook zeker moeten kijken naar de rol van ouders bij het bestrijden van illegaal vuurwerk.

Motie actueel

Het CDA zal tijdens de raadsvergadering van 15 december een motie actueel indienen om de burgemeester op te roepen om ook de ouders van Tilburgse jongeren te betrekken bij de bestrijding van illegaal vuurwerk.

Het CDA wil een “vuurwerkbrief” sturen aan alle ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar waarin een dringend beroep op de ouders wordt gedaan om te voorkomen dat hun kinderen illegaal vuurwerk kopen.

Ook overweegt het CDA verdere maatregelen om het gebruik van illegaal vuurwerk tegen te gaan. Hierbij denkt de partij aan een breed pallet aan mogelijke maatregelen, van een afsteekverbod op bepaalde plaatsen tot het betrekken van vuurwerkslachtoffers bij de voorlichting aan jongeren op scholen. “De komende jaarwisseling moet uitwijzen welke maatregelen we in Tilburg het beste kunnen nemen. Maar doorgaan op de huidige weg is wat ons betreft geen optie.” aldus het CDA.

CDA rekent op de stad en hoopt op het stadhuis bij Respijthuis

De fractie van het CDA Tilburg heeft na de behandeling van het initiatiefvoorstel om te komen tot een Respijthuis in Tilburg besloten het initiatiefvoorstel voorlopig van de agenda te halen.

“Met dit initiatiefvoorstel stonden we pal voor de 20.000 mantelzorgers binnen onze gemeente, het enthousiasme in de stad is groot. Helaas laat het enthousiasme in het stadhuis nog even op zich wachten.” Aldus CDA-raadslid Rein Valk, die samen met commissielid Ernst van Wely het initiatiefvoorstel heeft ingediend.

Respijthuis

Een respijthuis is een huis waar zorgvragers voor bepaalde tijd kunnen verblijven, zodat de voor hen zorgende mantelzorgers even worden ontlast. Dit geeft mantelzorgers niet alleen gelegenheid om even de batterij op te laden, maar is ook een plek waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen.

In Alkmaar is sinds enkele jaren een respijthuis actief en met succes. Het CDA ziet een belangrijke toegevoegde waarde voor een dergelijk Respijthuis in Tilburg.

Het CDA probeerde met het initiatiefvoorstel ervoor te zorgen dat het stadhuis de stad uit zou dagen en zo de vestiging van een respijthuis zo initiëren. Het uiteindelijke initiatief zou moeten komen uit de bevolking en het beroepsveld. Helaas bleek er tijdens de behandeling van dit initiatiefvoorstel op 1 december nog geen warm onthaal in de raadzaal voor dit initiatief om de 20.000 mantelzorgers te kunnen ontzien.

Hoe verder

Hoewel het initiatiefvoorstel voorlopig van de agenda is laat het CDA het er niet bij zitten. “Het CDA hoopt dat wethouder Kokke net als het CDA het belang van een Respijthuis in Tilburg inziet en deze zal opnemen in zijn nota over respijtzorg die hij heeft aangekondigd na april 2015. “Als het respijthuis niet in deze nota voorkomt zullen wij dit middels een motie of amendement alsnog proberen te realiseren.” aldus Rein Valk.

Maar het CDA rekent erop dat het niet zo lang hoeft te duren. Rein Valk: “Veel betrokken partijen in de stad zijn enthousiast geworden voor dit idee, wij rekenen er dan ook op dat zij het er niet bij laten zitten en een burgerinitiatief zullen indienen om zo ook in Tilburg een respijthuis te realiseren.”

CDA verheugd met uitbreiding Tesla

Het CDA Tilburg heeft verheugd gereageerd op de komst van een tweede vestiging van Tesla in Tilburg.

Met de uitbreiding van Tesla in Tilburg wordt bevestigd dat onze gemeente een gunstig vestigingsklimaat bezit. CDA-wethouder Erik de Ridder heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een verdere (internationale) specificatie van het beleid wat nu resulteert in een nieuwe vestiging van Tesla.

CDA-Wethouder Erik de Ridder: ‘Het is geweldig nieuws dat Tesla nu al wil uitbreiden en dat ze een locatie hebben gevonden die dicht bij de huidige vestiging ligt. Het gaat goed met het bedrijf. We weten nog niet hoeveel arbeidsplaatsen erbij komen, maar de werkgelegenheid krijgt in ieder geval een positieve impuls.’ Er werken nu al zo’n 180 mensen voor Tesla in Tilburg.

Kabinet wil afvaldumpers en wildplassers opnieuw vrij spel geven

Raadslid Marti de Brouwer is bezorgd over het voornemen van het kabinet om te stoppen met de vergoeding aan gemeenten voor de aanpak van overlast.

Deze bezuiniging van het kabinet zou al per 1 januari 2014 moeten ingaan. Dit zou betekenen dat de gemeente over minder middelen zal beschikken om overlast(gevers) aan te pakken. Het CDA heeft de Burgemeester gevraagd hoe de gemeente Tilburg met deze bezuiniging de overlast per 2015 wil aanpakken.