Geef de Tilburgers het Right to Challenge!

Categorie: Tilburg
Maandag heeft het CDA Tilburg een initiatiefvoorstel rondom het Right to Challenge aangekondigd. Dit ‘recht’ moet Tilburgers meer mogelijkheden geven tot het overnemen van gemeentelijke taken.

Het CDA wil inwoners van de gemeente Tilburg het zogenaamde ‘Right to Challenge’, het recht om de gemeente ‘uit te dagen’, geven. Dat kondigde commissielid Ernst van Welij vandaag aan in de vergadering van de themacommissie Bestuur, tijdens de behandeling van de Informatienota Uitvoeringsagenda Burgerparticipatie.

Het ‘Right to Challenge’, dat in Engeland inmiddels landelijk beleid is, houdt in dat een groep burgers, of leden van bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties, die menen een publieke dienst zelf beter te kunnen organiseren, het recht heeft om de gemeente ‘uit te dagen’. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moet de gemeente de betreffende dienst (opnieuw) aanbesteden en burgers in de gelegenheid stellen zelf een offerte uit te brengen. Blijken welzijn, financiering e.d. daarin inderdaad te zijn geborgd én verbeterd, dan moet de dienst worden overgedragen. Zo kunnen kleine, compacte diensten als buurtonderhoud, groenbeheer en wijkwerk, waarvan inwoners denken dat deze efficiënter en effectiever kunnen worden geregeld, door burgers zélf worden overgenomen.

Volgens het CDA past het ‘Right to Challenge’ uitstekend bij de huidige politieke tijdgeest, waarin een steeds groter beroep op de samenleving zelf wordt gedaan, en bij een gemeente waarbinnen de kracht van de stad niet in het stadhuis maar in de gemeente zelf zit: in datgene wat inwoners met elkaar tot stand kunnen brengen, in bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties. Juist daarom zou invoering van het ‘Right to Challenge’ ook in Tilburg serieus moeten worden onderzocht, vindt het CDA.

Commissielid Ernst van Welij, die samen met Cécile van Berkel en Joost van Puijenbroek het initiatiefvoorstel namens de CDA-fractie voorbereidt: “Met de invoering van het ‘Right to Challenge’ komen we niet alleen tegemoet aan de eisen en omstandigheden van de huidige politieke tijdgeest, maar ook en nog belangrijker: we geven ruim baan aan de deskundigheid, het enthousiasme en de creativiteit van de inwoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot”.

De CDA-fractie legt op dit moment de laatste hand aan de technische details van het initiatiefvoorstel, dat binnenkort zal worden ingediend.

CDA doet voorstel voor Ambachtshuis in Tilburg

CDA-raadslid Rein Valk heeft samen met de SP-fractie een voorstel ingediend voor een Tilburgs Ambachtshuis.

In een Ambachtshuis worden vakmensen vanuit de ambachtseconomie en mensen die graag met hun handen willen werken samengebracht. Authentieke ambachten in sectoren als mode, design en duurzaamheid krijgen zo de aandacht die ze verdienen en werkzoekenden krijgen de kans zich om te scholen. Ruim 20.000 Tilburgers zitten momenteel zonder werk, de noodzaak aan nieuwe banen is dan ook groter dan ooit. Het CDA wil met dit voorstel deze Tilburgers de kans geven een nieuwe loopbaan op te bouwen.

Het CDA roept de Gemeenteraad op het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht te geven de haalbaarheid van een Tilburgs Ambachtshuis te onderzoeken.

CDA Tilburg geschokt door vliegramp in Oekraïne

Geschokt heeft het CDA Tilburg kennisgenomen van de vliegtuigramp boven de Oekraïne, waarbij afgelopen donderdag 298 mensen omkwamen. Hieronder waren 193 Nederlandse slachtoffers, onder wie meerdere inwoners van onze gemeente. Wij leven intens mee met hun nabestaanden en zijn in gedachten bij hen en het immense verlies dat zij moeten dragen.

CDA Tilburg roept op tot fatsoen & respect

Middels een open brief aan de leden van het presidium heeft het CDA Tilburg opgeroepen tot een brede discussie over de verruwing van omgangsvormen in de raad en op straat.

Geachte voorzitter en leden van het presidium, geachte fractievoorzitters, beste collega’s,

Zoals u allen weet heeft het CDA waarden en normen, fatsoen en respect, hoog in het vaandel staan. Zowel landelijk maakten wij dit al vele malen bespreekbaar, maar ook in ons lokale programma voor de komende vier jaren maakten wij hier een belangrijk issue van.Wij maken ons namelijk zorgen over het steeds verder oprekken van de grenzen van het acceptabele in de samenleving en de verruwing van omgangsvormen. Deze verruwing lijkt niet alleen op straat merkbaar en zichtbaar, maar lijkt ook binnen de muren van ons gemeentehuis haar weg te vinden.

Het CDA roept het presidium van de Tilburgse gemeenteraad daarom op om zich hierover uit te spreken en een brede discussie in de raad te starten over hoe wij met elkaar willen omgaan in het belang van onze gemeente en haar inwoners.Het gesprek dat we hierover voeren is, naar ons idee, waardevoller dan alle daaruit voortvloeiende regels of afspraken! Wij hopen middels deze oproep, die wij graag nog voor het zomerreces, eventueel in een extra te plannen presidium, willen bespreken, nogmaals het gesprek op gang te brengen om zodoende de komende raadsperiode er een te laten worden van constructief kritisch samenwerken aan onze gemeente.Wij verblijven, in afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

De voltallige fractie van het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

CDA Tilburg brengt raad naar de straat

De fractie van het CDA Tilburg dient een initiatiefvoorstel in om te komen tot de organisatie van publieksdebatten in de gemeente Tilburg. Op deze manier wil het CDA er voor zorgen dat het publieke debat in Tilburg een impuls krijgt.

Met het voorstel wil het CDA verwezenlijken dat de gemeenteraad als collectief publieksdebatten binnen de gemeente gaat organiseren. Deze debatten gaan plaats vinden op diverse plaatsen in de stad. Als onderwerp zal gekozen worden voor actuele thema’s. Het doel van deze informatieve debatten is om inwoners van de gemeente meer te betrekken bij de onderwerpen die leven in de lokale politiek.

Het CDA is van mening dat met deze nieuwe de gemeenteraad een positieve impuls zal geven aan de Tilburgse debatcultuur. Daarnaast is het CDA van mening dat het organiseren van debatten in de stad de drempel naar de lokale politiek verder zal verlagen en meer mensen zich betrokken kunnen tonen bij de lokale politiek.

Het CDA stelt voor om tot juli 2015 twee of drie van dit soort debatten te organiseren. Hierna zal eind 2015 een evaluatie plaats vinden.

Het initiatiefvoorstel staat op de raadsagenda van 23 juni 2014 en zal in de commissie bestuur van 30 juni 2014 worden behandeld.

Marcel van den Hoven unaniem verkozen tot fractievoorzitter

De CDA fractie heeft dinsdagavond Marcel van den Hoven unaniem aangesteld als fractievoorzitter.

Sinds de verkiezingen van 19 maart nam lijsttrekker Erik de Ridder de rol van fractievoorzitter van de Tilburgse CDA-fractie op zich. Met de voordracht van De Ridder als wethouder was het voor de fractie noodzakelijk een nieuwe fractievoorzitter aan te stellen. Marcel van den Hoven was in de afgelopen raadsperiode al enkele jaren fractievoorzitter. Volgens de fractieleden heeft hij tijdens die periode al menig maal laten zien over de kwaliteiten en kunde te beschikken om deze functie op zich te nemen. De fractie was dan ook unaniem in haar oordeel en benoemde Van den Hoven voor een nieuwe periode tot fractievoorzitter. Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 mei zal Van den Hoven opnieuw het fractievoorzitterschap op zich nemen. Erik de Ridder wordt tijdens dezelfde vergadering wederom voorgedragen als wethouder.

Stoplichten op kruising Noordhoekring/Elzenstraat!

Na tijden van klachten en discussies zijn vandaag eindelijk de stoplichten op de kruising tussen Elzenstraat en Noordhoekring geplaatst.

Het CDA heeft (verkeers)veilige en leefbare wijken hoog in het vandaal staan en is daarom ook erg blij en opgelucht dat de stoplichten op de kruising van de Noordhoekring en de Elzenstraat er nu staan. Vandaag was namelijk eindelijk de dag van de daadwerkelijke plaatsing! Wij wensen de buurtbewoners en schoolgaande kinderen van de Bomenbuurt een veilige oversteek!

Sjef Robben Lid in de Orde van Oranje-Nassau

CDA-commissielid en oud-raadslid Sjef Robben is tijdens de lintjesregen geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wij willen Sjef feliciteren met deze welverdiende onderscheiding en hem nogmaals hartelijk dank toewensen voor zijn grote inzet binnen het CDA in Tilburg.

CDA neemt initiatief voor Tilburgs Respijthuis

Respijthuis moet mantelzorgers in Tilburg ontlasten

Het CDA Tilburg heeft in de afgelopen maanden onderzocht wat nodig is voor de

realisatie van een Tilburgs Respijthuis. Een respijthuis is een huis waar zorgvragers voor bepaalde tijd kunnen verblijven, zodat de voor hen zorgende mantelzorgers even worden ‘ontlast’. In een tijd waarin, als gevolg van de diverse bezuinigingen en transities van rijkswege, de druk op mantelzorgers steeds groter wordt, pleit het CDA voor meer aandacht voor en ondersteuning van deze onmisbare mensen.

Een respijthuis geeft mantelzorgers niet alleen gelegenheid om even de batterij op te laden, maar is ook een plek waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Ervaringen uit Alkmaar, waar op initiatief van Iris Zeijlemaker al enige tijd een respijthuis succesvol in bedrijf is, tonen dit aan. Recent hebben Rein Valk en Ernst van Wely, trekkers van dit initiatief namens het CDA Tilburg, gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van o.a. De Wever, MEE en WonenBreburg om maatschappelijk draagvlak voor een Tilburgs Respijthuis te organiseren. Alle gesprekspartners, onder wie Willem Kieboom (De Wever), Marijke van Weert (MEE) en Johan Dunnewijk (Wonen Breburg) toonden zich zeer enthousiast en hebben hun medewerking aan het project toegezegd. Vervolgstap is nu het maken van een plan van aanpak met alle betrokken organisaties, waartoe het CDA Tilburg op korte termijn een rondetafelbijeenkomst zal organiseren. CDA-lijsttrekker Erik de Ridder over het respijthuis: “Mantelzorgers verdienen groot respect en waardering voor hun inzet. Mantelzorg is geen keuze, want mensen ontkomen er niet aan, en de zorg neemt vaak alleen maar toe. Juist daarom wil het CDA mantelzorgers ontlasten door een volwaardig Respijthuis in te richten, zoals dat in Alkmaar al bestaat”.