CDA motie ‘bescherm het Hasseltplein’ vindt gehoor bij het college

De fractie van het CDA maakt zich zorgen over de toekomst van het Hasseltplein. Daarvoor dienden we een motie in, die tijdens de raadsvergadering van 8 februari raadsbreed werd ondersteund.

Iedereen komt wel eens op het Hasseltplein. De één om er devotie, rust en inspiratie te vinden, de ander om er in de maand mei een snoepzak te kopen. Maar ook om een concert bij te wonen, of een huwelijksplechtigheid. Een plein met woonhuizen, een herberg en een monumentale kerk. Een idyllisch plekje tussen een drukke rotonde. de grijze gebouwen van het ziekenhuis en de voormalige brandweerkazerne. De motie vraagt het college om het plein te beschermen van ontwikkelingen die wringen met deze waardevolle functies van het plein. Om bij het beoordelen van plannen rondom het plein  – nu en in de toekomst-  respectvol om te gaan met het  kwetsbare Hasseltplein.

Aanleiding voor de motie zijn de toekomstige plannen van de Postelse Hoeve. Het CDA is niet tegen welke nieuwe bestemming dan ook voor de Postelse Hoeve. Sterker nog, we kennen en onderschrijven het belang van goede huisvesting voor studenten. Het CDA vraagt om bij de beoordeling van alle nieuwe plannen in de omgeving van het Hasseltplein het karakter van dit uniek stukje Tilburg te waarborgen. De status van beschermd stadsgezicht vinden wij een goede mogelijkheid. Zodat vele generaties hiervan kunnen blijven genieten.

Wethouder Jacobs toonde begrip voor die zorgen. Het college onderstreept de cultuurhistorisch waarde van het Hasseltplein en gaat onderzoeken hoe zij kunnen voorkomen dat schadelijke veranderingen aan het karakteristieke beeld plaatsvinden. Mogelijk met een status beschermde stadsgezicht, maar misschien zijn er nog betere manieren.

Na het indienen van de motie kreeg het onderwerp veel belangstelling. Zo werd er een petitie ingediend, de media pakten het onderwerp op en de Tilburgers mauwden er over. Want het Hasseltplein is een parel van de stad. Voor de bewoners én bezoekers!

In Memoriam

Donderdagmiddag 11 februari zijn we op de hoogte gesteld van het plotselinge overlijden van Jan Zweekhorst, al ruim 3 jaren penningmeester binnen ons bestuur. Ontzettend wreed dat een besmetting met Corona in zo een korte tijd zo’n dramatische wending heeft genomen. Midden in een drukke carrière, volop actief in verenigingen en samen met Evelien, zijn echtgenote als zorgzame hoeders van hun gezin en familie.

Jan is maatschappelijk breed actief geweest naast zijn toch al drukke bestaan als fiscalist en belangenbehartiger. Samen met Evelien en hun vier zonen hebben zij als gezin zich zeer intensief ingezet voor de pleegzorg. De opvang van kinderen in nood. Met zijn kenmerkende bevlogenheid in alles wat hij deed, heeft hij voor ze gevochten, strijdbaar als het nodig was in de richting van allerlei instanties. Maar bovenal met veel liefde vanuit het hele gezin.

In de jaren negentig leerde ik Jan al kennen als medebestuurslid in het basisonderwijs waar de schaalvergroting een aanvang nam. Later kwam ik hem tegen in de sportwereld als voorzitter van een zwemvereniging uit Eindhoven, bereid om mee te denken hoe zwemfaciliteiten ook in zijn woonplaats op een hoger niveau konden worden getild.

Sinds het najaar van 2017 penningmeester van het CDA Tilburg. Tijdens onze vergaderingen was Jan altijd duidelijk in zijn standpunten, die hij helder en direct verwoordde. De ontwikkelingen in de stad beschouwend, kritisch waar nodig, altijd loyaal. Hij maakte het tot een sport om op 1 of 2 januari het financieel jaarverslag in de mail te hebben en tijdens de algemene ledenvergaderingen lichtte hij die met verve toe. We gaan hem missen en danken hem voor zijn grote inzet voor onze partij en onze stad. Evelien, de zonen Maarten, Bart, Wouter en Geert en verdere familie wensen wij veel sterkte en kracht toe.

Namens fractie en afdelingsbestuur

Loeks van der Veen

voorzitter

Hier rijden in de toekomst de auto’s in onze stad

Het is belangrijk om stil te staan bij de toekomst van ons wegennet. De verwachte groei van Tilburg en de keuzes die we in de raad maken hebben gevolgen voor de hoeveelheid auto’s die er zullen rijden in onze stad. Deze netwerkanalyse brengt keuzes scherper in beeld. Wie is er niet voor een sterke verbinding van het kenniskwartier met de spoorzone, maar wat betekent dit voor de noodzaak van een nieuwe ringbaan-west richting Reeshof?  Veel fracties zijn voor een mooi, groen centraal hart – een stadsforum- in onze stad, maar wat zijn de consequenties hiervan voor de bereikbaarheid van de ondernemers in de Korvel of de Besterd? We willen allemaal bouwen om de krapte op de woningmarkt op te lossen, maar wat gebeurt er met ons autonetwerk als er 20.000, of waarschijnlijker 35.000 woningen of meer bijkomen in de komende jaren?
Nu zien we dat het autoverkeer juist groeit op plekken waar kansen liggen voor Tilburg: Op de Ringbaan-west, de Hart van Brabantlaan, de professor Cobbenhagenlaan en op de cityring. En om met dat laatste te beginnen: laten we eerlijk zijn, daar hebben we al heel lang een probleem. Als je even van een afstandje kijkt, dan kan iedereen ook wel snappen dat het nooit de bedoeling is geweest dat er meer mensen op de cityring rijden dan op de tangent.

Met het aannemen van dit raadsvoorstel stellen we vast dat:

  • We de beschikbare capaciteit van de buitenring (de tangent) van Tilburg beter gaan benutten voor vrachtverkeer en doorgaand autoverkeer. Daar staat de CDA-fractie achter. Wel vragen we aandacht voor de veiligheid van fietsers in de. stad en richting de dorpen en wijken en de effecten op leefbaarheid (geluid, uitstoot) voor bijvoorbeeld Tilburg-Noord.
  • Dat we de ringbanen transformeren en een alternatief zoeken voor de ringbaan-west. Ook die verkenning steunt mijn fractie. Ik benoem het wel bewust zo. Want wij begrijpen de wens van bijvoorbeeld de Reeshof dat zij serieus mee willen praten over hoe het dat alternatief er dan uit moet zien. En ik kan me goed voorstellen dat dit ook voor andere wijken geldt. Om die reden hebben wij het initiatief genomen om volgende week samen met 50plus, VVD,  lokaal Tilburg en de SP een amendement op het raadsvoorstel in te dienen. Met dat amendement houden we de mogelijkheid voor inwoners open om in de toekomst een referendum aan te vragen over de in de netwerkanalyse genoemde verkeersingrepen. Niet omdat we nu opeens het licht gezien hebben en groot voorstander zijn van referenda. Zeker niet, maar wel omdat we ze de garantie willen geven dat het participatietraject serieus genomen wordt.  Dit amendement is in de vergadering aangenomen.
  • De CDA-fractie is voor het verluwen van de cityring. We zien er naar uit om straks in een mooie groen stadshart onze boodschappen op de markt te doen of naar de kermis te gaan. En we hebben – gesteund  door de inspraakreacties- vertrouwen in het participatietraject  dat hieromheen in gang gezet is. Ook wij hebben de afgelopen weken gesproken met ondernemers van de binnenstad en van de linten. De Babylonische spraakverwarring over het belang van doorgaand verkeer of bereikbaarheid voor de linten wil ik hier maar even parkeren. Wij houden het college aan zijn “ bereikbaarheidsgarantie”, het centrum van Tilburg en de Tilburgse linten moeten ook in de toekomst bereikbaar blijven per auto.  Wij zien en voelen het belang en de rol die de linten in onze stad hebben en dat je daar met de auto fatsoenlijk moet kunnen komen. Ook als je vanuit Noord naar de Korvel wilt.  Om die reden wil ik dan ook graag de bevestiging van de wethouder dat de raad  gelijktijdig met het besluit over de cityring ook het besluit over tweerichting-verkeer op de Noordhoekring voorgelegd krijgt. En dus niet eerst het één (de knip) en dan het ander (de Noordhoekring). We willen alle informatie, ook van het nog te volgen participatietraject waarin iedereen zijn stem kan laten horen, en dan EEN besluit.

Tot slot. De voorgestelde ingrepen en zeker het verluwen van de cityring,  zal op korte termijn veel impact hebben op andere plekken in de stad. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Het is geen rustig ingroeimodel. Verkeer is soms net een waterbed, als je hier drukt, komt het op een andere plek omhoog. Dat stelt hoge eisen aan ons bestuur in de uitvoering. Dat ze continu meten en bij de les blijven en snel ingrijpen als er ongewenste nieuwe sluiproutes ontstaan. Dat ze aandacht houden voor economische effecten van de ingrepen en daar – als het  nodig blijkt – redelijke compensatie tegenover zetten. Het vraagt veel in de kwaliteit van uitvoering. We hebben allemaal besmuikt gelachen om de opmerking  dat de heuvel er bij ligt alsof er een aannemer plotseling failliet is gegaan en zijn spullen heeft laten staan. Maar het is wel doodzonde als dat het beeld is dat blijft hangen, nadat we zo veel geld in het centrum steken.
Maar het stelt ook hoge eisen aan ons als raad. Om de lusten en lasten eerlijk te verdelen. Er zijn veel belangen van ondernemers, inwoners,  bezoekers. Belangen van de binnenstad, de dorpen, van voetgangers, fietsers en automobilisten.  En die belangen moeten allemaal aan bod komen bij het uitwerken van de concrete maatregelen. Maar we kunnen ze nu wel in het perspectief van het belang van de ontwikkeling van de stad plaatsen. En dat is wat de CDA- fractie betreft winst.

Iedereen hoort zijn parkeerboete te betalen!

Anne Zouridis-Veldhoven ging aan de slag met een analyse van de parkeerboetes. Als gevolg van het inzetten van de scan-auto is er veel veranderd in het aantal uitgeschreven boetes. En worden er nu ook meer boetes betaald? Uit een nadere analyse bleek van niet. Bovendien blijken de boetes die in onze stad worden uitgeschreven aan een auto met een buitenlands keten bijna nooit betaald te worden. Dat is niet eerlijk  ten opzichte van een goedwillende Tilburger die wel gewoon betaalt. Ze stelde artikel 40 vragen en de antwoorden verschenen uitgebreid  in het  Brabants Dagblad.    

Scheidsrechter van het jaar

Al meer dan 25 jaar organiseert Stichting Tilburgs Sportgala de huldiging van de Tilburgse sportkampioenen. Het evenement biedt een podium voor iedereen die op zijn of haar manier presteert in de sport. Prestaties die gezien mogen worden door de gemeente, de stad en haar inwoners om zo iedereen die betrokken is bij sport verder op weg te helpen. Tijdens het gala worden er prijzen uitgereikt aan: Sportman, Sportvrouw, Sporter met beperking en Sportploeg van het jaar. Verder kent het gala een Jeugdsportstimuleringsprijs en een Sportvrijwilligers-prijs.

De gemeente Den Haag heeft besloten om in 2021 ook een prijs in te stellen voor de scheidsrechter van het jaar. Het CDA vindt dat deze waardering een goed signaal is voor de essentiële taak die een scheidsrechter heeft bij wedstrijden en heeft hierover vragen gesteld aan het college. De wethouder heeft toegezegd de prijs ‘Scheidsrechter van het jaar’ onder de aandacht brengen van de stichting Tilburg Sportgala. Hij gaat hen adviseren om een dergelijke prijs toe te voegen. Het is vanzelfsprekend aan het bestuur van het Sportgala zelf om uiteindelijk de prijscategorieën te bepalen.

Het Sportbedrijf van de Gemeente Tilburg werkt met de programma’s Positief Voetbalklimaat en Sportplezier. In beide programma’s staat een veilige sportomgeving centraal. Fairplay en respect zijn daarbij belangrijk. Scheidsrechters hebben een cruciale functie bij de beoefening van sport en verdienen daarom waardering.

Gratis boodschappen geen gevolgen voor bijstand

De media werd overspoeld met verontwaardigde reacties omdat een mevrouw met een bijstandsuitkering een fors bedrag moest terugbetalen doordat ze wekelijks boodschappen kreeg van haar moeder. Er werden landelijk vragen gesteld door Rene Peters en zijn collega’s. Natuurlijk hebben we dat in Tilburg ook opgepakt. Marti de Brouwer stelde de vragen en de antwoorden zijn geruststellend. En leuk om dat in de krant te lezen. 

Wachten bij de milieustraat

Op zaterdagen en tijdens vakanties kent het aantal bezoekers aan de Milieustraat een piek. Logisch, want als je van 8 tot 5 werkt, dan ben je helaas gedoemd om aan te sluiten in de file op deze drukke dagen.  Zo was dat ook recentelijk waar te nemen tijdens de kerstvakantie. Bij de fractie kwamen veel berichten binnen over de buitensporige drukte tijdens de kerstvakantie. Veel Tilburgers waren geïrriteerd over het lange wachten en dan met name over de communicatie over deze wachttijd.  Er is op één plaats een webcam die een grove indicatie van de lengte van de file geeft, maar je kunt de wachttijd daarmee onvoldoende inschatten. Een half uur wachten is te doen, maar 2 uur en meer is te gortig en roept vragen op bij de klanten van de Milieustraat. Op sociaal media zijn tal van oplossingen te lezen: plaats borden met de wachttijden (bij de Efteling weten ze hoe dat moet), zet een FM evenementenzender in om klanten via de autoradio te informeren, zet op de site wat de actuele wachttijden zijn en verruim in drukke weken de openingstijden. Kortom mogelijkheden genoeg om de klanten beter te helpen. Dat klantgevoel wordt wel eens gemist. Ik zeg uitdrukkelijk: wel eens. Want er zijn soms zeer positieve ervaringen van hulpvaardige medewerkers maar die worden dan afgewisseld met teleurstelling over de bejegening. Om die reden heeft de fractie van het CDA de vraag gesteld om de communicatie van de Milieustraat te verbeteren, zodat de klanttevredenheid kan toenemen. Tijdens het Vragenuurtje deed wethouder de Vries de toezegging dat de communicatie onder de loep wordt genomen, met als doel de tevredenheid bij bezoekers van de milieustraat te verbeteren. Hij gaat er mee aan de slag, ook als fractie nemen we dan een wachttijd voor lief, maar een oplossing voor dit probleem moet er komen!

Tilburg krijgt er een dorp bij: Welkom Biezenmortel!

Gevoelsmatig is het een hele verandering om ineens in een andere gemeente te wonen en dat is wat de inwoners van Biezenmortel is overkomen. We hebben met de begroting in 2019 al een motie ingediend om de samenvoeging goed te laten verlopen, die unaniem werd gesteund en op 1 januari was het een feit. Vooralsnog lijkt de samenvoeging goed gelukt, maar of het echt een warm welkom is, zullen de inwoners de komende jaren moeten gaan ervaren. En dan er kan best nog een keer iets tegenvallen, maar denk er dan aan dat dat in elke gemeente zo is. We willen dat Biezenmortel blijft bruisen en hopen dat zij ook Tilburg mee laten bruisen. Dat ze zich welkom voelen en weten dat je ook in Tilburg “gewoon achterom” kunt komen.  

Wij zijn blij met Biezenmortel, met de natuur, de ondernemers met de verenigingen en de inwoners met hun trots en energie die wij er bij krijgen. Wij zien de kansen die Biezenmortel ons biedt. En vanaf vandaag gaan wij alles wat we in Tilburg hebben met jullie delen. Daarvoor is het raadsvoorstel het formele document waar wij in een extra raadsvergadering voor gestemd hebben.

Daarvoor spraken we ook een welkomstboodschap in.

Corona mandaat aan college beperkt

Het college deed een voorstel om de financiële bevoegdheden te verruimen voor uitgaven tot 75.000 in het kader van lokale steun ter bestrijding van de gevolgen van corona. Wij ondersteunen dat je een crisis daadkrachtig moet bestrijden. Het gaat hier ook niet om het uitvoeren van rijkscompensatie en het gaat ook niet over steun die past in de bestaande budgetten, dat is al een college bevoegdheid. Daarom vroegen we in het debat naar criteria op basis waarvan het college gaat besluiten, een plafond en voldoende evaluatiemomenten. Naar aanleiding daarvan heeft het college het voorstel aangevuld met een leidraad.

En de leidraad heeft wel een aantal zaken kunnen verduidelijken. Het is niet zo dat er een lijstje met criteria duidelijk is, daarvoor zijn de problemen niet te voorzien en te verschillend van aard. Wel is aangegeven dat de maatregelen een bijdrage moeten leveren om de maatschappelijk infrastructuur in onze stad in stand te houden, dat vinden wij heel belangrijk. 

Maar hoe belangrijk we het ook vinden en ook wij willen niets nalaten als we de stad kunnen helpen, maar het budgetrecht van de van raad is een een zware verantwoordelijkheid. De gemeente heeft niet zulke diepe zakken als de rijksoverheid en we kunnen het geld maar een keer uitgeven. En nu te veel geld uitgeven betekent dat dat we straks mogelijk moeten gaan bezuinigen, dat wil niemand, dus daarom willen wij liever bij voorbaat een grens stellen aan deze uitgaven.

Het college heeft al een aantal evaluatiemomenten toegezegd, de eerste in april. Gelukkig wordt dus snel duidelijk hoe deze procedure gaat werken en kunnen we controleren of er juiste keuzes gemaakt worden en op dat moment zien we ook of deze grens tot problemen zou kunnen leiden. 

We dienden een amendement in dat er voor zorgt dat er een maximum bedrag gekoppeld wordt aan de uitgaven op basis van dit raadsvoorstel, een verbetering volgens ons. Want Ja, het college heeft daadkracht nodig. Maar nee, het CDA vindt niet dat dit met een ongelimiteerde cheque moet.  Overigens werd dit amendement door bijna iedereen gesteund.

Sociale woningbouw in Tilburg

Goed wonen is meer dan een slaapplek, meer dan een dak boven je hoofd. Het is leven met anderen, in een gezin, in een buurt, in wijken en dorpen waar we ons thuis voelen. En dat doe je samen.

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van sociale huurwoningen in Tilburg. Tilburg wil een ongedeelde stad, met ongedeelde wijken zijn. Toch heeft maar de helft van de Tilburgse wijken tussen de 10-30% sociale huur. Er zijn zelfs zes wijken met  50 to 65% sociale huur. De leefbaarheid in deze wijken staat onder druk, zo laat ook het rekenkameronderzoek zien.  De aanbeveling van de rekenkamer om meer aan spreiding van sociale huurwoningen over verschillende Tilburgse wijken te doen, vinden wij als CDA dan ook een hele belangrijke. De andere aanbeveling van de rekenkamer -om een compensatiefonds in te richten, zodat ontwikkelaars op locaties waar het financieel onaantrekkelijk is, hun verplichting tot het realiseren van sociale huur ‘ af kunnen kopen’-,  vinden wij in dat kader echt onwenselijk.  Daarom heeft het CDA  een amendement ingediend, dat raadsbreed is aangenomen.

Omdat het voor de hand ligt dat het in gewilde woonwijken met veel koopwoningen, financieel lastiger is om sociale huurwoningen te realiseren, brengt het instellen van een compensatiefonds het risico met zich mee dat sociale huurwoningen enkel gebouwd gaan worden in goedkopere wijken van Tilburg. Dit brengt een ongedeelde stad niet dichterbij. De beste manier om samen wonen in Tilburg te realiseren is vast te houden aan het minimumpercentage van 20% sociaal en 10% middenhuur bij grootschalige nieuwbouwprojecten.

De eerder dit jaar door het CDA ingediende  motie ‘samen werken aan middenhuur’ geeft het college en de corporaties namelijk al de mogelijkheid, om -indien meer sociale woningbouw op een nieuwbouwlocatie in een wijk met al hoge percentages sociale huur echt niet wenselijk is- de 30% in te zetten voor het realiseren van betaalbare middenhuur.