Kabinet wil afvaldumpers en wildplassers opnieuw vrij spel geven

Raadslid Marti de Brouwer is bezorgd over het voornemen van het kabinet om te stoppen met de vergoeding aan gemeenten voor de aanpak van overlast.

Deze bezuiniging van het kabinet zou al per 1 januari 2014 moeten ingaan. Dit zou betekenen dat de gemeente over minder middelen zal beschikken om overlast(gevers) aan te pakken. Het CDA heeft de Burgemeester gevraagd hoe de gemeente Tilburg met deze bezuiniging de overlast per 2015 wil aanpakken.

Meer aandacht nodig voor werkwijze bewindsvoering

Het CDA heeft het College, samen met Voor Tilburg, vragen gesteld over de werkwijze inzake de bewindsvoering.

Geacht college,

Op 15 juni jongstleden is een van de in Tilburg werkzame bewindvoerders om het leven gekomen. Deze bewindvoerder was zzp-er en aangesloten bij een grotere organisatie. In zijn bestand zaten ongeveer 140 cliënten en deze kwamen bijna allemaal uit Tilburg. Er zaten ook veel gecompliceerde zaken bij. Deze bewindvoerder voldeed aan de in de wet gestelde eisen, verder waren er geen voor dit werk geschoolde krachten in dienst.

Vanaf het begin hebben het CDA en Voor Tilburg de ontwikkelingen op de voet gevolgd en reeds meerdere malen vragen gesteld aan de wethouder. De afgelopen weken is er ook landelijk, op verzoek van het CDA Tilburg, meegekeken naar de ontwikkelingen en hoe de (nieuwe wetgeving) inzake bewindvoering wordt toegepast.

Het CDA en Voor Tilburg zijn van mening dat bij het toewijzen van cliënten aan een bewindvoerder door de rechtbank meer en beter naar eisen en uitvoering gekeken dient te worden dan nu het geval is. Uiteraard geldt als basis de wettelijke regeling maar daarnaast vind het CDA en Voor Tilburg dat er meer overleg en controle zou moeten zijn om wildgroei en excessen te voorkomen. De rechtbank is de organisatie die toewijst en dient te controleren.

Vandaar wil het CDA samen met Voor Tilburg de volgende vragen stellen:

1. Is het mogelijk om de gewijzigde wettelijke regels nu al toe te passen? En zo ja, is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de rechtbank om te overleggen of zij de gewijzigde wettelijke regels om als bewindvoerder(s) werkzaamheden uit te voeren (te gaan voeren), nu al toe kunnen en willen passen. En of zij bereid zijn om voor de bestaande kantoren tussentijds te controleren of deze op schema liggen om aan de nieuwe eisen te voldoen?

2. Is het college bereid om in overleg te treden met de rechtbank om te bewerkstelligen dat zij een antecedentenonderzoek uitvoeren naar bewindvoerders die zich in Tilburg willen vestigen of die cliënten uit Tilburg aan willen nemen?

3. Is het college bereid om in samenspraak met de rechtbank te bekijken of het mogelijk is om per bewindvoerder maximaal 80 cliënten toe te wijzen indien er sprake is van een gemiddeld bestand en maximaal 60 bij een bestand met overwegend gecompliceerde zaken, om zo de kwaliteit van de bewindvoerders te kunnen bewaken?

4. Is het college bereid om samen met de rechtbank te kijken naar de klachten over en door de bewindvoering? En daar op adequate wijze actie op te ondernemen en daar waar nodig de samenwerking met het betreffende bureau te beëindigen?

5. Is het college bereid om wisselingen van bewindvoerder alleen nog te vergoeden indien de rechtbank van mening is dat er een onherstelbare breuk is en de bewindvoerder geen oplossing kan bieden, waarbij wisselingen op eigen verzoek door cliënt zelf moet worden betaald.

6. Is het college bereid om bij de rechtbank aan te dringen om te controleren of er vervanging is tijdens afwezigheid van de bewindvoerder(s) en dat deze vervanging ook voldoet aan de wettelijke regels als ware het een zelfstandige bewindvoerder?

7. Is het college bereid om te de mogelijkheid van een gemeentelijk bewindvoerderskantoor te onderzoeken, om zo de dienstverlening vanuit 1 “loket” te organiseren.

Houd Willem II-gevangenis open met Noorse gevangenen!

CDA-raadslid Marti de Brouwer heeft vandaag het college gevraagd onderzoek te doen of het mogelijk is Noorse gevangenen naar de Tilburgse Willem II-gevangenis te halen. Hiermee zouden honderden banen gered kunnen worden. U kunt de vragen aan het college hieronder lezen.

Geachte College,

Honderden Noorse criminelen zullen in Nederland hun straf gaan uitzitten. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maandag aangekondigd. Het kabinet stelt cellen beschikbaar omdat hier leegstand is, terwijl Noorwegen een tekort heeft.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste Noren naar Nederland komen en in welke gevangenissen ze komen. Het gaat om mensen die nog minstens 2 jaar moeten uitzitten, anders is het volgens het ministerie de moeite niet waard om ze naar Nederland te brengen.

Er komen geen gevangenen met „een vluchtrisico of maatschappelijk risico“ waar de gevangenissen niet op gebouwd zijn. De Noren zullen bovendien niet naar buiten gaan, voor verlof of na vrijlating, benadrukt het ministerie. Zodra ze worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving, moeten de gevangenen terug naar Noorwegen. In de gevangenissen gelden Noorse regels en er komt een Noorse directeur.

Volgens Teeven is de komst van de Noren goed voor de banen van gevangenismedewerkers. Vanwege bezuinigingen werkt Teeven aan de sluiting van 19 gevangenissen en drie tbs-klinieken.

Sinds 2010 zitten er al ongeveer 500 Belgen in de Tilburgse gevangenis.

Het CDA ziet hier mogelijkheden omdat de overeenkomst met België over huisvesten van gedetineerden in de loop van 2016 afloopt. Op deze manier zouden de werkgelegenheid voor onze regio gewaarborgd kunnen blijven.

Vandaar wil het CDA de volgende vragen stellen:

1. Ziet het college hier ook kansen?

2. Zou het college en dan met name de burgemeester in contact willen treden met staatssecretaris Teeven om de mogelijkheden van een overeenkomst betreffende de opvang van Noorse criminelen in Tilburg te onderzoeken?

In afwachting van uw antwoorden verblijven wij.

Namens de fractie CDA Tilburg, Berkel‐Enschot en Udenhout

Claudia Dankers en Marti de Brouwer

Geef de Tilburgers het Right to Challenge!

Categorie: Tilburg
Maandag heeft het CDA Tilburg een initiatiefvoorstel rondom het Right to Challenge aangekondigd. Dit ‘recht’ moet Tilburgers meer mogelijkheden geven tot het overnemen van gemeentelijke taken.

Het CDA wil inwoners van de gemeente Tilburg het zogenaamde ‘Right to Challenge’, het recht om de gemeente ‘uit te dagen’, geven. Dat kondigde commissielid Ernst van Welij vandaag aan in de vergadering van de themacommissie Bestuur, tijdens de behandeling van de Informatienota Uitvoeringsagenda Burgerparticipatie.

Het ‘Right to Challenge’, dat in Engeland inmiddels landelijk beleid is, houdt in dat een groep burgers, of leden van bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties, die menen een publieke dienst zelf beter te kunnen organiseren, het recht heeft om de gemeente ‘uit te dagen’. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moet de gemeente de betreffende dienst (opnieuw) aanbesteden en burgers in de gelegenheid stellen zelf een offerte uit te brengen. Blijken welzijn, financiering e.d. daarin inderdaad te zijn geborgd én verbeterd, dan moet de dienst worden overgedragen. Zo kunnen kleine, compacte diensten als buurtonderhoud, groenbeheer en wijkwerk, waarvan inwoners denken dat deze efficiënter en effectiever kunnen worden geregeld, door burgers zélf worden overgenomen.

Volgens het CDA past het ‘Right to Challenge’ uitstekend bij de huidige politieke tijdgeest, waarin een steeds groter beroep op de samenleving zelf wordt gedaan, en bij een gemeente waarbinnen de kracht van de stad niet in het stadhuis maar in de gemeente zelf zit: in datgene wat inwoners met elkaar tot stand kunnen brengen, in bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties. Juist daarom zou invoering van het ‘Right to Challenge’ ook in Tilburg serieus moeten worden onderzocht, vindt het CDA.

Commissielid Ernst van Welij, die samen met Cécile van Berkel en Joost van Puijenbroek het initiatiefvoorstel namens de CDA-fractie voorbereidt: “Met de invoering van het ‘Right to Challenge’ komen we niet alleen tegemoet aan de eisen en omstandigheden van de huidige politieke tijdgeest, maar ook en nog belangrijker: we geven ruim baan aan de deskundigheid, het enthousiasme en de creativiteit van de inwoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot”.

De CDA-fractie legt op dit moment de laatste hand aan de technische details van het initiatiefvoorstel, dat binnenkort zal worden ingediend.

CDA: Geen openstelling zwembad tijdens studentenfeest

Tijdens de zwemdag van de TOP-Week op 22 augustus was het zwembad tevens open voor reguliere bezoeken. Dit leidde tot onwenselijke situaties voor gezinnen, kinderen en studenten.

Geacht college,

Met verbazing zagen wij op zaterdag 23 augustus jongstleden de foto’s van vrijdag 22 augustus, de ‘zwemdag’ van de TOP-Week. Sinds jaar en dag organiseert de Tilburgse introductie week op vrijdag een zwemdag om te zwemmen, te relaxen met bier en een dj. Dit op zichzelf verbaast ons dus niets. Wat ons desalniettemin wel verbaast is dat het zwembad gewoon open was voor reguliere bezoekers. Zoals op de foto’s te zien zijn dit voornamelijk gezinnen met jonge kinderen. De CDA-fractie is als gezinspartij van mening dat deze situatie niet wenselijk is. De zwemdag kan ons inziens niet samen met een reguliere openstelling van het zwembad. Het plezier van rustig met het gezin zwemmen en de veiligheid van de jonge kinderen kan op deze manier niet worden gewaarborgd. De signalen over deze onwenselijke situatie hebben ons via meerdere kanalen bereikt.

Daarom stelt de CDA-fractie de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze onwenselijke situatie?
2. Deelt het college de mening dat deze situatie onwenselijk is?
3. Is het college bereid om deze situatie voor komend jaar te voorkomen?

In afwachting van uw antwoorden verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Claudia Dankers, Marti de Brouwer en Rein Valk

CDA doet voorstel voor Ambachtshuis in Tilburg

CDA-raadslid Rein Valk heeft samen met de SP-fractie een voorstel ingediend voor een Tilburgs Ambachtshuis.

In een Ambachtshuis worden vakmensen vanuit de ambachtseconomie en mensen die graag met hun handen willen werken samengebracht. Authentieke ambachten in sectoren als mode, design en duurzaamheid krijgen zo de aandacht die ze verdienen en werkzoekenden krijgen de kans zich om te scholen. Ruim 20.000 Tilburgers zitten momenteel zonder werk, de noodzaak aan nieuwe banen is dan ook groter dan ooit. Het CDA wil met dit voorstel deze Tilburgers de kans geven een nieuwe loopbaan op te bouwen.

Het CDA roept de Gemeenteraad op het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht te geven de haalbaarheid van een Tilburgs Ambachtshuis te onderzoeken.

CDA wil dat directieleden van de gemeente in Tilburg wonen

Directieleden moeten Tilburg van binnen en van buiten kennen en niet slechts vanaf de snelweg of het spoor. In de profielschets voor nieuwe directieleden zou dit criterium dan ook terug moeten komen.

Enige tijd geleden maakte de directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening bekend de gemeentelijke organisatie per november te gaan verlaten. De CDA-fractie is de scheidend directeur dankbaar voor haar inzet in de afgelopen 6 jaar en wenst haar veel succes en geluk met al haar toekomstige werkzaamheden bij het ministerie van Financiën.

Toch maakt de CDA-fractie zich zorgen over de binding van de gemeentelijke organisatie met de lokale samenleving. Van het resterende directieteam is de helft woonachtig in de (directe omgeving van) gemeente Tilburg en de andere helft is woonachtig in de Randstad.

De CDA fractie is van mening dat het van belang is dat de directie van de gemeente de Tilburgse samenleving van binnen en van buiten kent en niet slechts gezien vanaf de snelweg of met het spoor de stad in en weer uit. De fractie van het CDA zou dan ook deze lokale binding met de samenleving graag vorm gegeven zien worden in de profielschets voor de nieuwe directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening.

In de bijlage van dit nieuwsbericht kunt u de volledige vragen van het CDA Tilburg aan het college lezen.

CDA Tilburg en CDJA Brabant op de TOP-week!

Op het Stadsfestival van de TOP-week hebben het CDA Tilburg en CDJA Brabant samen een TOP-dag beleefd! Onder meer dankzij het speciaal ontworpen CDA-ganzenbordspel dat door menig (aankomend) student werd gespeeld.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn duizenden studenten in aanraking gekomen met het CD(J)A en hebben enkelen zelfs aangegeven graag lid te willen worden.

CDA Tilburg geschokt door vliegramp in Oekraïne

Geschokt heeft het CDA Tilburg kennisgenomen van de vliegtuigramp boven de Oekraïne, waarbij afgelopen donderdag 298 mensen omkwamen. Hieronder waren 193 Nederlandse slachtoffers, onder wie meerdere inwoners van onze gemeente. Wij leven intens mee met hun nabestaanden en zijn in gedachten bij hen en het immense verlies dat zij moeten dragen.

CDA Tilburg roept op tot fatsoen & respect

Middels een open brief aan de leden van het presidium heeft het CDA Tilburg opgeroepen tot een brede discussie over de verruwing van omgangsvormen in de raad en op straat.

Geachte voorzitter en leden van het presidium, geachte fractievoorzitters, beste collega’s,

Zoals u allen weet heeft het CDA waarden en normen, fatsoen en respect, hoog in het vaandel staan. Zowel landelijk maakten wij dit al vele malen bespreekbaar, maar ook in ons lokale programma voor de komende vier jaren maakten wij hier een belangrijk issue van.Wij maken ons namelijk zorgen over het steeds verder oprekken van de grenzen van het acceptabele in de samenleving en de verruwing van omgangsvormen. Deze verruwing lijkt niet alleen op straat merkbaar en zichtbaar, maar lijkt ook binnen de muren van ons gemeentehuis haar weg te vinden.

Het CDA roept het presidium van de Tilburgse gemeenteraad daarom op om zich hierover uit te spreken en een brede discussie in de raad te starten over hoe wij met elkaar willen omgaan in het belang van onze gemeente en haar inwoners.Het gesprek dat we hierover voeren is, naar ons idee, waardevoller dan alle daaruit voortvloeiende regels of afspraken! Wij hopen middels deze oproep, die wij graag nog voor het zomerreces, eventueel in een extra te plannen presidium, willen bespreken, nogmaals het gesprek op gang te brengen om zodoende de komende raadsperiode er een te laten worden van constructief kritisch samenwerken aan onze gemeente.Wij verblijven, in afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

De voltallige fractie van het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout