Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Wijkevoort

De Tilburgse gemeenteraad heeft 15 november 2021 ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor Wijkevoort. Dit betekent dat er een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd zal worden. Het CDA heeft met verschillende moties en amendementen zijn stempel op dit besluit gedrukt. We leggen graag uit waarom het CDA heeft ingestemd met het bestemmingsplan. 

Het CDA is er van overtuigt dat er in Tilburg, de zevende stad van Nederland, ruimte voor bedrijven nodig is. Niet alleen meer ruimte, maar vooral ook een ander type werklocaties. Het moet duurzamer, innovatiever, creatiever, met meer ruimte voor ons Tilburg MKB.

We hebben in het debat uitgelegd waarom we van mening zijn dat wijkevoort hiervoor de meest geschikte locatie is. Ondanks dat er ook op deze plek iets waardevols op het spel staat. En om die reden hebben we ons stinkende best gedaan om Wijkevoort zo goed mogelijk in te passen in het landschap en maximaal bij te laten dragen aan bijvoorbeeld, natuurontwikkeling, waterberging en energie-opwekking. We hebben 100% groene gevels en terpen/ dakparken aan de zijde van het landschap per amendement verplicht gesteld, en geld gerealiseerd voor natuurontwikkeling en beleefbaarheid in het omliggende gebied. Zodat dit behouden blijft als uitloop- en fietsgebied voor bijvoorbeeld Reeshof bewoners.

Zoeken naar balans is niet makkelijk. Ruimte is schaars en er zijn zo veel opgaven die met elkaar concurreren om beperkte ruimte. Makkelijke oplossingen zijn er niet meer. Wat ons betreft is de zoektocht naar balans goed geland in het bestemmingsplan dat voorligt.

 

Aangenomen  moties en amendementen door het CDA:

https://tilburg.notubiz.nl/document/10787462/2/Amendement_9_1_CDA_GL_LT_D66_inpassing%20wijkevoort
https://tilburg.notubiz.nl/document/10787351/3/Motie_9_2_CDA_VVD_LT_MKB%20samenwerken%20WIjkevoort
https://tilburg.notubiz.nl/document/10787353/3/Motie_9_3_NIEUW_VVD_CDA_LT_50PLUS_Meer%20ruimte%20voor%20MKB%20op%20Wijkevoort

Link debat: (inbreng CDA te zien via ‘raadszaal’ op 2 uur en 51 minuten)

https://tilburg.notubiz.nl/bijeenkomst/890604/Informatie-debat%2001-11-2021

 

Raadslid Gimbrère geeft raadslidmaatschap op voor ondernemerschap

Ton Gimbrère beëindigt vroegtijdig zijn raadslidmaatschap en maakt niet langer onderdeel uit van de gemeenteraad van Tilburg.

Al vervulde Gimbrère het raadswerk met plezier, recentelijk is een nieuw zakelijk project op zijn pad gekomen. Aangezien hij belangenverstrengeling wil voorkomen, kiest hij er voor om zijn positie in de gemeenteraad op te geven. ‘De wetgeving hierover is helder, dat betekent dat de rollen als lokale ondernemer en lid van de gemeenteraad niet verenigbaar zijn, als de gemeente in de toekomstige ontwikkeling een rol vervult. Ik wil niet in een grijs gebied belanden en als er maar een schijn is dat belangen met elkaar in conflict kunnen komen, dan wil ik dat voorkomen’, aldus Gimbrère. Over het nieuwe project kan Gimbrère inhoudelijk nog niet ingaan, omdat het project nog in de kinderschoenen staat.

Ton was vooral zichtbaar in de stad en deelde zijn ervaringen zeer regelmatig met het college. ‘Het Vragenuurtje van de gemeenteraad bood mij de mogelijkheid om kort op de bal te zitten en actuele onderwerpen aan het college voor te leggen. Hiermee heb ik de stem van de stad te laten horen in de gemeenteraad. Ik vond het een eer om de Tilburger te vertegenwoordigen in de gemeenteraad en heb met veel plezier het CDA-geluid en het geluid van Tilburger in de raad ingebracht. Ik had dat graag langer gedaan, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dit nieuwe project geeft mij energie en het kriebelt om hiermee aan de slag te gaan.’

Fractievoorzitter Ineke Couwenberg betreurt zijn vertrek en heeft begrip voor zijn stap. ‘Juist het ondernemerschap maakte Ton een goed raadslid en die kwaliteiten hebben we ook nodig in de gemeenteraad. Ton is een echte volksvertegenwoordiger en een echte ondernemer en helaas zijn beide rollen niet altijd goed te combineren. Gelukkig blijft Ton betrokken bij de campagne van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen en blijven we samenwerken. Als opvolger van Ton hebben we Hans van de Ven (thans burgerraadslid) gevraagd zijn plaats in te nemen.

 

Nieuwsbrief juli

Beste CDA-leden van de afdeling Tilburg,

 

Bijgaand een nieuwsbrief vanuit het bestuur met veel informatie over de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Reacties zijn welkom.

Nieuwsbrief CDA Tilburg juli 2021

Inclusieve stad met een inclusieve universiteit

Naar aanleiding van de publicaties in het Brabants Dagblad over het afstoffen van de katholieke identiteit van de universiteit Tilburg werden er in de gemeenteraad vraagtekens gezet bij de inclusie. Een motie van de Partij van de Arbeid was de aanleiding voor een debat. Een debat waarbij het CDA duidelijk een andere kant liet zien, overtuigend, want  uiteindelijk haalde de motie het niet. Onderstaande tekst was daar de reden voor:

Het CDA is voor het aangaan van gesprek met de universiteit. Maar wil het college toch iets meer meegeven dan deze motie doet. Ten eerste heeft de indiener wel erg selectief geshopt in het artikel. In dat zelfde artikel staat bijvoorbeeld ook “dat de universiteit niet langer een diplomafabriek wil zijn en studenten wil vormen vanuit de leer van katholiek sociaal denken, dat uitgaat van een rechtvaardige samenleving, waarin ieder mens telt, niemand voor zichzelf leeft en iedereen inbreng heeft.” Hoe inclusief wil je het hebben.” Of: “ dat de hernieuwde belangstelling voor maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken weinig te maken heeft met de katholieke kerk, en daar gaat het de universiteit ook niet om. Ze willen niets restaureren.”  Niet terug naar vroeger dus. Op basis van drie quotes uit dit artikel, kan ik ook zo een motie schrijven hoe blij we zijn met de inclusieve en maatschappelijk georiënteerd strategische visie van de universiteit.
Selectief shoppen lijkt me niet de beste gespreksbasis (In beide gevallen niet, overigens). Daarnaast staan er bij de constateringen over de huidige toezichthouders ook aantoonbaar onjuiste zaken. Maar het lijkt me niet dat we die personen hier allemaal even langs moeten lopen en vaststellen wie er bijvoorbeeld gescheiden is of niet.

Ten tweede gaan we er als gemeenteraad niet over. Voor ons als christendemocraten is dat vrij fundamenteel. We zullen de schoolstrijd hier maar niet over doen. De universiteit is een zelfstandige, geheel autonome instelling. Waar overigens zoveel nationaliteiten werken en studeren. En het is aan die gemeenschap om keuzes te maken over de criteria van toezichthouders en bestuurders.

Als derde brengen wij in, dat je iedereen mag aanspreken op inclusiviteit en het uitdragen van constitutionele waarden. Ook onze universiteit.En het gesprek aangaan over het strategisch plan lijkt ons heel waardevol. Maar op basis van een artikel de universiteit wegzetten als een conservatief katholiek kliekje, of  op de vingers tikken (wijzen op de niet inclusieve manier waarop zij toezichthouders benoemen), lijkt ons geen goede basis voor een gesprek of partnerschap tussen stad en universiteit.
Althans, dat is niet zoals wij dat voor ons zien.

lees hier de berichtgeving in het Brabants dagblad

 

Samenleven in Tilburg – project Puijacker

Het realiseren van betaalbare huurwoningen in Tilburg heeft prioriteit. Dat hebben zowel gemeenteraad als college vastgelegd in de woonagenda en het convenant wonen met de Tilburgse corporaties. De Taskforce betaald wonen moet in de periode 2020-2025 ten minste 800 betaalbare sociale huurwoningen in Tilburg realiseren. Ook het realiseren van middelbare huurwoningen en woonruimte voor mensen met een zorgbehoefte hebben in de woonagenda urgentie gekregen. Om die reden hebben we als raad in de woonagenda vastgelegd dat we bij nieuwbouwplannen boven de 50 woningen, 20% van de woningen voor sociale huur en 10% voor middelbare huur beschikbaar zou moeten komen.

Realisatie van het project Puijacker ( voormalig HaVep terrein) kan een belangrijke bijdrage leveren in het realiseren van de opgave waarvoor we als gemeente gesteld staan.

Het project omvat in de huidige uitwerking:

• 30 zelfstandige woningen in de middeldure huur (marktpartij)

• 84 zelfstandige woningen sociale huur onder eerste aftoppingsgrens (WonenBreburg)

• 46 woningen die door WonenBreburg aan zorgstichting Siza worden verhuurd voor een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens.

Tilburg wil echter ook een ongedeelde stad zijn, met ongedeelde wijken.

Hoewel de CDA fractie het belang -en ook de urgentie!- van de huisvestingsopgave onderschrijft, streeft de fractie ook naar samenleven in gemengde wijken. Evenwichtig samengestelde wijken, met  een gevarieerde bevolkingssamenstelling en voldoende draagkracht van haar inwoners.  Daarom plaatsen we vraagtekens bij de realisatie van dit project – met enkel woningen in het laagste bouwsegment- pal in wijken van Tilburg met nu al veel sociale huurwoningen en veel sociale problematiek.

Zoals het onderzoek “ Onder dak komen” van de Tilburgse Rekenkamer uit 2020 heeft laten zien staat de leefbaarheid in wijken met een groot aandeel sociale huur al onder druk. Daar zijn de gevolgen van het Passend toewijzen bijgekomen. De laagste inkomensgroep dient zoveel mogelijk in de goedkoopste sociale huurvoorraad gehuisvest te worden. Vaak staan deze woningen geconcentreerd in enkele buurten, waardoor er meer concentratie van kwetsbare doelgroepen (lage inkomensgroepen, mensen met een zorgvraag, statushouders) op buurtniveau ontstaat. Het gevolg is dat in het periodiek gehouden Lemon- onderzoek dezelfde wijken opnieuw weer het slechtst scoren. Precies om die reden zijn we in de Tilburgse PACT-wijken aan het kijken waar mogelijkheden liggen om de woningvoorraad gedifferentieerder te maken (betere balans tussen koop, sociale- en particuliere huur) of om via gerichte woningtoewijzing sociale huurwoningen toe te wijzen aan midden- en hogere inkomens in deze wijken. Om een meer gedifferentieerde bevolkingssamenstelling tot stand te brengen. In Groenewoud zetten we zelfs de Rotterdamwet (WBMGP) in om om selectieve woningtoewijzing toe te passen,  zodat er een gevarieerder bevolkingssamenstelling, qua opleiding en werk, in deze wijken komt te wonen. Dit zorgt dan weer voor een vermindering van criminaliteit en overlast.

Hoewel het project niet in een formele PACT-wijk komt te liggen,  komt het  tegen de “Aandachtswijk Staatsliedenbuurt” aan te liggen en middenin de “Focuswijk Oerle”, de Afrikaanderbuurt. De Staatsliedenbuurt Oost is de enige buurt in Tilburg Zuid-West die op  op alle dimensies (sociaal, fysiek en veiligheid) nu al onder het Tilburgs gemiddelde scoort.

Onze zorg is dat het bouwen van het bovenstaande project niet bijdraagt aan de kwaliteit van de wijk en zeker geen versterking is van de sociale wijkstructuur. En daarmee op korte termijn het ene probleem oplost, maar op termijn het volgende probleem creëert.

Daarom stellen we de volgende vragen:

  1. Is het college het met de CDA- fractie  eens dat Tilburg een ongedeelde stad met ongedeelde wijken moet zijn? En  dat bij dit soort grootschalige ontwikkelingen goed gekeken moet worden naar het effect op de omgeving en een versterking van een evenwichtige bevolkingssamenstelling op wijkniveau?

2.     Heeft de uitwerking van het project Puijacker met 80% sociale huur onder de eerste aftoppingsgrens (waaronder een substantieel deel begeleid of beschermd wonen!) ook bij het college vragen opgeroepen over de impact op de toch al kwetsbare omgeving?

3.     Door het toekennen van geld uit de reserve herstructurering (collegebesluit september 2020)  heeft het college bewust de randvoorwaarden gecreëerd voor het bouwen van deze grote hoeveelheid sociale huurwoningen en wonen met zorg op deze plek. Zonder die bijdrage is het realiseren hiervan immers financieel niet haalbaar. Op basis van welke argumenten heeft het college besloten voor 130 van de 160 woningen uit het project Puijacker geld beschikbaar te stellen uit het herstructureringsfonds?

4.     Is het college op de hoogte van de zorgen die hierover onder direct omwonenden bestaan? En hoe kijkt het college naar het feit dat omwonenden bij vragen hierover oa. In de bewonersbrief verwezen worden naar de omgevingsdialoog met de projectontwikkelaar “ergens in de toekomst” (als de realisatieovereenkomst is afgesloten)? Een fase waarin vaak nog slechts kleine wijzigingen in de programmering mogelijk zijn.

5.     Laat het college hier geen uitgelezen kans liggen om door hoogwaardige en meer gemengde programmering van het laatste deel van project Puijacker een zo gewenste versterking van de wijk te realiseren?

6.     Is het college bereid om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over een andere programmering van de woningen in project Puijacker? Bij voorkeur op basis van de toegezegde gebiedsprofielen.

 

 

Fietspad Reeshofdijk en aanleggen snelfietsroute

Het college is aan de slag om de snelfietsroute F58 naar Breda aan te gaan leggen. Hiervoor is het idee dat het vrijliggende fietspad langs de Reeshofdijk wordt opgeheven. Er bereikten ons signalen dat de wijze waarop de buurt hierbij betrokken werd, te wensen overliet.  Vandaar dat we hierover en over gemaakte keuzes opheldering hebben gevraagd.  We vroegen naar een samenvatting van inspraakacitiviteiten/ gesprekken, aantal bezorgde bewonersbrieven/adressen  en verslagen van inspraak. Met de onderstaande vragen willen we meer duidelijkheid krijgen omtrent de voorgestelde oplossing.

–        Kunt u ons inzicht geven in de motivatie voor de gekozen verkeersoplossing in het besluit, waardoor de Reeshofdijk ingericht wordt als fietsstraat en het vrijliggende fietspad ter plaatse opgeheven wordt.  En kunt u aangeven of – en zo ja, welke- alternatieven hiervoor verkend zijn?

–        Heeft het college bij het vaststellen van het verkeersbesluit rekening gehouden met toenemend bestemmingsverkeer op de reeshofdijk als gevolg van de de komst van Groeituin 013 en de geplande entree voor Stadsbos 013 ter plaatse?

–        De bewoners van het gebied hebben bezwaren tegen het vastgestelde tracé en hier een alternatief voorstel voor aangedragen, waarbij het vrijliggende fietspad wordt behouden en geschikt gemaakt als snelfietsroute. Dit voorstel zou in hun optiek zowel de verkeers-veiligheid, als de kans op het overleven van de monumentale beukenrij op de Reeshofdijk vergroten. Dit voorstel is bekend bij de ambtelijk projectleider.
Hoe kijkt u tegen dit voorstel aan? Graag een onderbouwing waarom dit voorstel wel of niet uitgevoerd kan worden?

–        In het verkeersbesluit wordt niet gesproken over de effecten van verkeersingrepen op de beukenlaan langs de Reeshofdijk. Graag willen wij meer inzicht in hoe u deze laan – bij de gekozen verkeersoplossing – gaat herstellen? Graag zien wij een plan tegemoet voor toekomstbestendig herstel van deze bomenrijen.

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wij zijn lokaal, zoals ook op de ALV bericht, al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Gebruikelijk is dat we een drietal commissies instellen. Het is gelukt om daar een goede bemensing voor te krijgen.

  • De programmacommissie: we moeten in het najaar 2021 een aansprekend, helder programma hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen waarin de waarden van de stad en de waarden van het CDA naar voren komen en wat perspectief biedt voor stad en dorpen richting 2030. Rosanne Franken is bereid gevonden de kar te trekken van deze commissie en heeft een plan van aanpak aan het bestuur en haar mede-commissieleden voorgelegd. Voor deze commissie zijn voorts bereid gevonden zitting te nemen: Anne Zouridis van uit de fractie, Anouk van de Sanden (CDJA), Erik de Ridder (voormalig lijsttrekker en wethouder), Gé Vrenken (voormalig griffier), Roel Rutten (voormalig lid CDA-bestuur) en Toine van Poppel (lid van het Seniorenberaad). Rosanne heeft een opzet gemaakt die er mede in voorziet dat een brede inbreng mogelijk is vanuit ‘de stad’, via de tafels en themabijeenkomsten. Rosanne draagt als voorzitter van de commissie ook zorg voor goede afstemming met bestuur en fractie. De commissie is gestart met een eerste onderlinge, digitale kennismaking.
  • De commissie kandidaten- resp. kieslijst: voor deze commissie zal Wil van der Kruijs (onder meer voormalig voorzitter CDA-Brabant, woonachtig in Goirle) als voorzitter optreden. Naast René Vrieling, portefeuillehouder HRM binnen ons bestuur, is Marie-José Hoefnagel (vele bestuurlijke functies vervuld binnen CDA Brabant en de stad tot ongeveer 2010) bereid gevonden in deze commissie zitting te nemen. De commissie kandidatenlijst staat voor een open advertentie te plaatsen om kandidaten op te roepen.
  • De campagnecommissie: Ton Gimbrère (fractielid) gaat deze commissie voorzitten. Hij heeft in ieder geval al Ton van der Aa, Rianne Allard en Leon Timmermans bereid gevonden hem te vergezellen. Ook Anne Voermans zal vanuit het bestuur deelnemen. Ton en ook wij als bestuur zullen in de uitvoering breder opschalen met CDA-getrouwen die hun diensten al hebben aangeboden of wij nog zullen enthousiasmeren hiervoor. Op verzoek van Ton kijken we als bestuur ook uit naar een campagneleider.

Als bestuur zijn we bijzonder verheugd alle betrokkenen bereid te hebben gevonden hun steentje bij te gaan dragen aan een goed resultaat bij de verkiezingen in 2022. Wij wensen hen veel succes bij hun werkzaamheden, zullen hen steunen waar nodig en mogelijk en vertrouwen er op dat dat geldt voor alle leden van onze afdeling.

 

TAFEL RUIMTELIJKE ORDENING

Op donderdag 22 april om 20.00 uur vindt de eerste digitale bijeenkomst van de Tafel ‘ruimtelijke ordening’ plaats. Besproken worden de ontwikkeling rond Koningshoeven en de Raadsbrief update Wijkevoort. Een aantal leden heeft reeds kenbaar gemaakt deze bijeenkomst bij te willen wonen. Deelname staat open voor alle leden. Aanmelden graag via lvanderveen@planet.nl. Je ontvangt een link voor Teams en de raadsbrief.

 

SAVE THE DATE

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal woensdag 26 mei plaatsvinden. Als het even kan komen we verantwoord bij elkaar. Kan dat niet, dan wordt het weer een digitale vergadering. Noteer alvast de datum. Tijdstip zal 20.00 uur zijn.

Woningbouw loopt vertraging op !

De onderstaande art. 40 vragen werd in april gesteld.

Tilburg staat voor een grote woonopgave. Tot 2040 moeten er binnen de gemeentegrenzen zeker 25.000 woningen gerealiseerd worden. Het is de ambitie van het college om deze nieuwe woningen – maar liefst een kwart van ons huidige woningaanbod!- grotendeels door inbreiding te realiseren.

Inbreiding vraagt per definitie om maatwerk. Bestaande bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen van de gemeente voorzien vaak niet in het ontwikkelen van inbreidingsplannen. Daarom dienen ontwikkelaars en architecten ‘principeverzoeken’ in bij de gemeente. Zo’n verzoek moet het begin zijn van een dialoog met de gemeente over de inhoud van het plan. Over de mogelijkheden, of op welke manier we het mogelijk kunnen maken. Een gesprek ter plaatse met een stedenbouwkundige kan de juiste inzichten opleveren.

De CDA fractie ontvangt echter signalen van verschillende ontwikkelaars en architecten dat de behandeling van plannen tot deze inbreiding bij de gemeenteTilburg grote vertraging oplevert.
Zij moeten erg lang wachten op een reactie op een principeverzoek (5 maanden tot een jaar is heel gebruikelijk). Het plan wordt getoetst aan de actuele bestemming. Als het verzoek wordt afgewezen is er zoals ons uit ingeziene mailberichten bleek “op dit moment door gebrek aan capaciteit geen mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan” . Terwijl zo’n gesprek juist het startpunt moet zijn van de dialoog over ‘hoe kunnen we het wèl realiseren’. De ontwikkelaars en architecten die wij spraken ervaren de ambtelijke organisatie als niet-daadkrachtig en terughoudend in het doen van uitspraken en toezeggingen. De sfeer wordt omschreven als een ‘geharnaste sfeer’ en ‘de molens lopen te langzaam’.

Door deze werkwijze gaat kostbare tijd verloren, met alle financiële consequenties van dien. Tientallen woningen, waarnaar nu een grote vraag is, kunnen gebouwd worden. Goed voor het woningaanbod in de stad, de werkgelegenheid bij bouwbedrijven en alle in de keten gerelateerde bedrijven. Daarnaast ligt het gevaar op de loer ten aanzien van de technische staat van de slooprijpe woningen, verkrotting en het kraken van panden.

Vragen:

  • Herkent het college de ervaringen van architecten en projectontwikkelaars, die inbreidingsplannen voorleggen aan de gemeente Tilburg?
  • Wat is de reden waarom de wachttijd op een principeverzoek oploopt tot 6 tot 12 maanden?
  • Waarom is er geen ruimte om na een afwijzing in gesprek te gaan met de gemeente? Bent u het met het CDA eens dat de beste manier is om tot kwalitatief betere plannen te komen?
  • Deelt u met het CDA het standpunt dat architecten en projectontwikkelaars gezien de ambitieuze woonopgave, optimaal gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden ominbreidingsplannen te realiseren?
  • Is er voldoende kwaliteit, capaciteit en het urgentiegevoel binnen het college en de gemeentelijke organisatie om deze grote woningbouwopgave door inbreiding te realiseren?
  • Welke maatregelen gaat het college nemen de vertraging op te lossen en de bereikbaarheid van -en de mogelijkheden tot een dialoog- met de ambtelijke organisatie voor architecten en projectontwikkelaars te verbeteren?

CDA Tilburg, Anne Zouridis-Veldhoven en Ton Gimbrère

Invloed uitoefenen in onze stad?

Woon jij in Tilburg en wil jij invloed uitoefenen in jouw gemeente. Meebeslissen over hoe het gemeentelijke budget wordt besteed? Zorgen voor meer aandacht voor wat jij belangrijk vindt in jouw gemeente?

Kijk of raadslid zijn iets voor jou is! En doe mee met de informatie bijeenkomst op woensdag 21 april van 19.30 uur tot 22.00 uur.

In elke provincie organiseert het CDA voor jouw oriëntatie-avonden om voor jou te verhelderen wat het inhoudt: raadslid zijn.
Naast veel informatie krijg je ook ervaringen uit de eerste hand door zittende raadsleden uit jouw provincie, stad of dorp.
In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen dus dit is hét moment om je te oriënteren.

De link naar de agenda op website:

https://www.cda.nl/steenkampinstituut/actueel/agenda/orientatie-raadsleden-online-noord-brabant/zeeland

Tot ziens!

Een historisch besluit: groen licht voor het Stadsforum!

Het CDA gelooft in de potentie van het Stadsforum. Een prachtig, ambitieus plan. Een groeibriljant die Tilburg mooier maakt. Met ruimte voor leven en beleving, groen en gezelligheid. Als plein kan het forum een plek zijn voor het toenemende aantal bewoners die binnen de cityring woont.  Een ruimte waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, wat kunnen flaneren of zomaar kunnen zitten. De investering in het Stadsforum en Koningswei betaalt zich terug, want het is een investering in de binnenstad, die de stad als geheel versterkt.

Bij een meerderheid van partijen in de raad is er enthousiasme over het ontwerp van het Stadsforum, van fase 1 tot en met 4. Over het gebruik van natuursteen, over het groen en de inrichting van het plein. De motie van het CDA om kwaliteitsaspecten van het Stadsforum vast te stellen, zodat daar niet meer aan getornd kan worden, kreeg brede steun. Het stadsforum wordt fasegewijs aangepakt. Of een volgende fase gestart wordt, is. elke keer een beslissingsmoment.  Maar als we het  gaan doen, doen we het goed. Want aan een B-kwaliteit door veranderend inzicht hebben we als stad niets. Natuurlijk heeft de raad de gelegenheid om op allerlei momenten nog aan knoppen te draaien, als de financiële positie van de stad dat vraagt, maar dan zijn we het nu wel eens over het hoge kwaliteitsniveau van het Stadsforum.

Het CDA ziet een Stadsforum als een plein waar het op een willekeurige dag wemelt van de mensen, jong en oud, toerist en Tilburger, gesoigneerd en op slippers, spelend, luierend en pratend , als in een afbeelding van volksfeest à la Pieter Brueghel. Dat beeld hebben we voor ogen!