Zomeractiviteiten in straten en buurten worden gestimuleerd

Het college neemt de motie van de fractie van het CDA en andere partijen over om deze zomer initiatieven in de straat, buurt of wijk aan te jagen, faciliteren en (indien nodig) financieel te ondersteunen. Wethouder Dols gaf aan bereid te zijn om te zoeken naar budget hiervoor.

Driekwart van de Tilburgers geeft aan dat de coronacrisis invloed heeft op de vakantieplannen. Jong en oud zal de vakantie daarom thuis doorbrengen. Fractielid Ton Gimbrère: ‘de inwoners van Tilburg zijn toe aan wat ontspanning en vermaak. Helaas gaan grote evenementen zoals de kermis niet door en pretparken kunnen maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Kinderen zijn 6 weken vrij en dan komen initiatieven in de straat of buurt als geroepen. Want ook het Kindervakantiewerk vindt dit jaar geen doorgang. Te denken valt aan een sportdag in de straat, het plaatsen van speeltoestellen, een grote zandbak of het organiseren van een straatbingo. Dit soort kleine, kneuterige activiteiten kunnen bewoners deze zomer het vakantiegevoel in eigen stad geven. Hiermee kunnen we de gegroeide saamhorigheid en leefbaarheid in de buurten vasthouden.’

Ook het idee van ‘Leefstraat’ wordt voorgesteld als mogelijke invulling van een straatinitiatief. Vorig jaar was de Jan van der Leestraat vier weken lang succesvol de Jan van der LeeFstraat, met afgesloten buurtpret en allerlei kleine evenementen. Op deze manier kan het sociale leven in Tilburg weer opgepakt worden.

Onduidelijkheid over parkeren tijdens feestdagen wordt opgelost

Na Koningsdag viel er bij bijna 400 foutparkeerders een naheffing parkeerbelasting op de deurmat. Ruim 50% meer dan op normale werkdag. Volgens ons moet de reden van deze toename gezocht worden in de keuze van de gemeente Tilburg om ook op feestdagen parkeerbelasting op te leggen. In afwijking van wat in bijna alle grote steden gebruikelijk is (één regime voor zon- en feestdagen), worden officiële feestdagen in Tilburg niet als een zondag gezien. Dit betekent dat bekeuringen worden uitgedeeld op bijvoorbeeld 1e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag (tenzij deze op een zondag vallen) in straten waar je op zondag wèl gratis mag parkeren. Voor inwoners en bezoekers is deze situatie erg verwarrend en onduidelijk.
Tijdens het vragenuurtje vroeg Ton Gimbrère om de regeling aan te passen, zodat een feestdag als een zondag gezien wordt. Daarin wilde wethouder Mario Jacobs niet meegaan. De gemeente heeft een verplichting om duidelijke informatie te geven, zodat er geen misverstand kan ontstaan of er op feestdagen parkeerbelasting verschuldigd is. Daarom kregen we wel de toezegging dat de informatie op de parkeermeters wordt aangepast en de parkeerregels duidelijker worden gecommuniceerd.

Coronamaatregelen verkeer zijn tijdelijke maatregelen

Afgelopen woensdag kondigde wethouder Jacobs verregaande maatregelen aan om het verkeer binnen de ringbanen coronaproof te maken. Hij zei zich daarbij te baseren op de richtlijnen die vanuit de landelijke overheid waren opgesteld, om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden.  Het CDA vindt het belangrijk dat fietsers en voetgangers zich veilig door onze stad kunnen bewegen, zeker nu de scholen weer gedeeltelijk open zijn. Een aantal maatregelen juichen wij toe. Maar de generieke verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km per uur roept vragen op. Evenals de opmerking van de wethouder dat bekeken wordt of de verlaging van de snelheid permanent is.

Meestal proberen we de politiek samen te vatten en onze lezers op die manier eenvoudig op de hoogte te brengen. Deze keer publiceren we de vragen die wij stelden samen met de VVD eens integraal. Het duurt iets langer om te lezen,  maar u weet precies waarover het gaat.

Geacht College,

Gisteren maakte het college bekend dat er verkeersmaatregelen genomen worden om het verkeer meer Corona-bestendig te maken. Ook VVD en CDA vinden het belangrijk dat fietsers en voetgangers zich veilig door onze stad kunnen bewegen. Zeker nu de scholen weer gedeeltelijk open zijn. Dat fietsers nu op 1,5 meter afstand voor stoplichten moet wachten rechtvaardigt bijvoorbeeld het anders afstellen van stoplichten. Maar de generieke verlaging van de maximumsnelheid binnen de ringbanen roept vragen op.

 

 1. De verkeersmaatregelen in het kader van de 1,5 meter samenleving worden door wethouder Jacobs aangekondigd in een artikel in het Brabants Dagblad van 13 mei jl. In dat artikel geeft de wethouder aan dat hij de maatregelen baseert op advies van het rijk. Wij gaan ervan uit dat hij hiermee refereert aan het “Protocol Stedelijke Mobiliteit in een 1,5 meter samenleving”.
  1. Kan de wethouder aangeven waar in het protocol Stedelijke mobiliteit (of enig andere richtlijn) de aanbeveling staat om generieke snelheidsmaatregelen in de binnenstad te treffen?
  2. De wettelijke grond voor het nemen van crisismaatregelen in het verkeer is de corona-crisis. Maatregelen dienen dan ook de volksgezondheid en veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen. Kan de wethouder aangeven welk effect hij verwacht van de verlaging van de maximumsnelheid op het voorkomen van verspreiding van het virus onder verkeersdeelnemers?
  3. Indien je als fietser 1,5 meter afstand van elkaar houdt dan kan je niet veilig naast elkaar fietsen, los van of auto’s nu 30 of 50 rijden. De rijksoverheid geeft in het eerdergenoemde protocol dan ook aan dat het noodzakelijk is dat fietsers achter elkaar rijden. Daarmee is het beslag op de rijbaan juist minder dan wanneer fietsers naast elkaar zouden fietsen. Zoals normaal vaak het geval is. Welk effect beoogt u dan met deze snelheidsmaatregelen?
 2. Wij willen als VVD en CDA-fractie graag meedenken over de belangenafweging tussen veiligheid en gezondheid, doorstroming, milieu en beperking reistijd in relatie tot maximumsnelheid. Hierover hebben wij in het coalitieakkoord ook afspraken gemaakt. Wij willen die weging graag zuiver houden en politieke besluiten of ambities niet vermengen met Corona-maatregelen. In de krant staat dat volgens de wethouder “bekeken wordt of de verlaging van de snelheid permanent is”.
 3. Bent u het met VVD en CDA eens dat er binnen de raad en college nog geen afspraken zijn gemaakt over permanente snelheidsverlagingen binnen de ringbanen?
 4. Bent u het met CDA en VVD eens dat de verkeersmaatregelen tijdelijke crisismaatregelen zijn en dat derhalve na de Coronatijd komen te vervallen? Tenzij de raad daar een ander besluit over neemt.

 

Tilburg moet ook tijdens de corona-crisis goed bereikbaar blijven. De fracties van CDA en VVD vinden het passend dat het verkeer vlot en veilig van A naar B kan komen. Hoe zorgt u voor voldoende doorstroming van het verkeer binnen de ringbanen?

Daarnaast hebben wij ook enkele vragen over de effectiviteit en handhaafbaarheid van de getroffen tijdelijke maatregelen.

  1. Hoe handhaaft uw college de tijdelijke snelheidsbeperkingen?
  2. Hoe meet u of de tijdelijke maatregelen het gewenste effect hebben bereikt?

 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet,

Namens de VVD-fractie,

Freek Reffeltrath

Namens de CDA-Fractie,
Anne Zouridis-Veldhoven

Samen voor een schone stad

Ommetje maken én afval oprapen. De grijper en zakken worden nu thuis bezorgd! Erger jij je ook zo aan het zwerfafval dat je tegenkomt op straat? Juist in deze tijd kun je het nuttige met het aangename combineren: een wandeling maken en tegelijkertijd jouw wijk schoonhouden.

De gemeente Tilburg kent al langer de mogelijkheid om een grijper en zakken gratis af te halen aan de Zevenheuvelenweg. Maar wij vinden dat in deze tijd een drempel om in actie te komen. Daar vroeg de CDA fractie aan het college van B&W om de materialen thuis te bezorgen. En ja hoor, ze vinden het een sympathiek voorstel. Dus mail naar: info@groenxtra.nl of bel met 013-4641700 en de grijper en zakken komen naar je toe!

Ton Grimbrère

Ouderen houden recht op Meedoenregeling

Alle ouderen die onzeker waren over het al dan niet toekennen over de Meedoenregeling kunnen gerust zijn. Iedereen die in 2019 gebruik maakte van deze regeling heeft ook in 2020 recht op de Meedoenregeling. 

Zoals eerder aangegeven was er veel onduidelijkheid bij een grote groep Tilburgers waarvoor de Meedoenregeling al jaren een middel is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Er moesten gegevens over hun inkomen en vermogen worden aangeleverd om aan te tonen dat ze in aanmerking kwamen. De communicatie hierover is niet goed gegaan en veel mensen verkeerden in onzekerheid. Daarom wordt er nu gekozen voor deze oplossing. Iedereen die geboren is in of voor 1954 en vorig jaar in aanmerking kwam, komt in 2020 eenmalig automatisch voor de Meedoenregeling in aanmerking.

Dit is een oplossing voor dit jaar. Volgend jaar gaat er beter gecommuniceerd worden en wordt er eerder duidelijkheid verschaft. Hierdoor is het mogelijk om wel op basis van de juiste criteria de Meedoenregeling toe te kennen aan alle mensen die hier recht op hebben. Uiteraard is het de bedoeling dat juist zij, die het het hardst nodig hebben, in aanmerking komen en dat daar het beschikbare geld naar toegaat. 

Duidelijkheid over de meedoenregeling

Dit jaar kreeg het CDA veel vragen over de meedoenregeling van onder andere verschillende KBO  afdelingen. Alle reden om deze bij het college neer te leggen.

Veel ouderen die al jaren automatisch de meedoenregeling kregen, hebben dit jaar een brief gehad met daarin de vraag om kopieën van bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle betaal en spaarrekeningen op te sturen. Dit zowel van de persoon zelf als van de partner. Hierbij werd opgemerkt: “lever deze gegevens aan voor april 2020, alleen dan kunnen wij beoordelen of u recht heeft op deze regeling”. Het waarom werd niet aangegeven.

De antwoorden van de wethouder geven deels duidelijkheid.

De criteria voor de meedoenregeling zijn in 2020 niet veranderd en ook de bewijzen die aangeleverd moeten worden voor controle op inkomen en vermogen zijn niet veranderd. Wat dit jaar wel is veranderd, is dat we voor de inkomenscontrole gebruik hebben gemaakt van een extern bureau (IB inlichtingenbureau) wat inlichtingen verstrekt over inkomens. Uit die toetsing bleek een aantal personen soms al jaren een te hoog inkomen en vermogen te hebben, wat de gemeente niet zelf kon toetsen en dus van een aantal mensen op grond van de beschikbare gegevens niet kon vaststellen of ze voor de regeling in aanmerking kwamen. Aan hen zijn daarom aanvullende gegevens gevraagd. Wel erkent de wethouder dat de communicatie niet goed is gegaan.

Met deze antwoorden was het CDA niet tevreden. Als het bovenstaande klopt zou het slechts een kleine groep zijn die de vraag om extra informatie heeft ontvangen. Dit strookt niet met de aantallen die wij via de KBO en rechtstreeks binnen gekregen hadden. Het CDA heeft vervolgvragen gesteld en de wethouder gevraagd om een oplossing te zoeken. Nu verkeert een grote groep mensen in onzekerheid, dat willen we niet. Juist in deze tijd en voor hen die het nodig hebben, moet er snel duidelijkheid komen. Het antwoord verwachten we spoedig, u hoort van ons.

 

Ineke Couwenberg en Marti de Brouwer.

Komt tijd, komt raad

Wat doet een raadslid in deze tijd? Helaas vanwege het corona virus een stuk minder dan we gewend zijn. Maar we zitten niet stil! Want normaliter komen we naar de inwoners toe, verdiepen we ons in actuele thema’s, stellen vragen en hebben we openbare vergaderingen. Nu werken we nog wat onwennig met online oplossingen en hebben telefonisch of per mail contact met onze achterban.

Raad en college hebben eensgezind afgesproken dat de lokale en regionale crisisorganisatie rondom de uitbraak van het coronavirus leidend is. Even geen partijpolitiek en eigen belangen. Deze tijd vraagt om verbinding. Pas als over een tijdje het virus is bedwongen, dan kijken we als raad terug en spreken we over de aanpak, maatregelen en consequenties.

Het coronavirus laat nu al diepe sporen na. Door het verlies van dierbaren, zorgen in gezinnen en economische malheur. Het is nog onduidelijk wanneer de 1,5 meter afstand tot het verleden zal behoren. Maar na verloop van tijd zal er ook voor deze gezondheidscrisis een oplossing komen. En pakt de raad de draad weer op als zichtbare en benaderbare volksvertegenwoordigers.

In de gemeente Tilburg worden ondernemers hard getroffen door deze crisis. De hele situatie voelt heel onwerkelijk. Een compleet lege Heuvelstraat raakt de horeca, detailhandel en cultuur, maar ook voor veel andere bedrijfstakken is de crisis voelbaar. De zorgen die we horen in de stad over bijvoorbeeld de lokale belastingen of meertalige communicatie delen we direct met de crisisorganisatie. We zoeken niet de pers op, maar houden de vinger aan de pols, zoals dat van onze fractie verwacht mag worden. De fractie is voor iedereen, iedere dag bereikbaar. Deel uw vragen of zorgen met ons.

Een column sluit je doorgaans niet af met een groet. Maar in deze speciale tijd is een uitzondering op z’n plaats. ‘Houdoe’ is bij herhaling gekozen tot het populairste Brabantse woord en heeft een -voor deze tijd- passende betekenis: ‘hou je goed’!

 

Door: Ton Gimbrère

Wonen in Tilburg wordt weer iets veiliger!

Op een donkere en gure woensdagavond in december gaat iets tegen 21:00 uur de bel. Mijn vrouw en ik kijken elkaar aan. “Verwacht jij nog iemand?,” vraagt Charlotte aan mij. “Nee, maar misschien is het een van de kinderen of zijn het de buren.” Ik besluit de voordeur te openen. Voor mij staat een boomlange kerel met een clownsneus op. De schrik zit er goed in. De man stelt me direct gerust en zegt dat hij leden werft voor de Cliniclowns. De getrainde fondsenwerver legt mij uit dat met een maandelijkse donatie voor de Cliniclowns  het verblijf van kinderen in het ziekenhuis een stuk aangenamer wordt. Iedere vraag van mij wordt professioneel beantwoord en ieder tegenargument wordt bedreven gepareerd. Laat ik een mogelijk misverstand wegnemen; de Cliniclowns doen uitstekend werk.

Na het gesprek bedenk ik, dat ik zowel het tijdstip als de opdringerige werkwijze als onprettig en onveilig ervaar. Ach, ik sta mijn mannetje wel. Maar voor veel inwoners van onze stad is het onwenselijk dat deze goede doelen-organisaties, maar ook bijvoorbeeld energiebedrijven, betaalde krachten inzetten om deur-aan-deur donateurs of klanten binnen te halen. Zeker in de winter, wanneer het buiten donker en de straat verlaten is. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare mensen en ouderen, die vaker de dupe zijn van babbeltrucs en intimidatie. De huidige APV in Tilburg staat het echter toe om van maandag tot en met zaterdag tot 21:00 uur aan te bellen. Voor onze fractie was dit aanleiding om een motie in te dienen en het college te vragen om in kaart te brengen op welke wijze kwetsbare groepen en ouderen beschermd kunnen worden tegen deze vormen van colportage. Een aantal andere steden kiest ervoor om huis-aan-huisverkopen en leden werven uit veiligheidsoverwegingen toe te staan tot zonsondergang of 18:00 uur. De motie werd ondersteund door bijna alle partijen en in het voorjaar horen we of onze stad weer wat veiliger wordt.

Door: Ton Gimbrère

Ineke Couwenberg en Corrie Vervest

En de Vrijwilligersprijs gaat naar…

7 december 2019 is de dag van de vrijwilliger. CDA Tilburg grijpt deze dag aan om de Vrijwilligersprijs uit te reiken. Deze is uitgereikt aan Corrie Vervest. Corrie heeft meerdere boeken geschreven waarin de rijke geschiedenis van Tilburg is vastgelegd. Belangrijk voor mensen van nu en voor komende generaties. Corrie doet dit belangeloos. Zo heeft ze in 2015 samen met twee mede-redacteuren een boek geschreven over Korvel. Oorspronkelijke een herdgang met arme boeren en textielarbeiders, nu een moderne en multi-culturele wijk. Vorig jaar heeft zij een boek geschreven over Broekhoven, Fatima en Koningshoeven. Een vrijwilliger die als stille kracht achter de schermen, onopvallend heel veel goed werk doet voor de samenleving. Daarnaast is Corrie jarenlang in de wijk Korvel op allerlei terreinen actief geweest met de parochie Korvel als bakermat. Nog steeds zet zij zich op velerlei terreinen actief in.

Met de  uitreiking van de jaarlijkse vrijwilligersprijs wil het CDA Tilburg het belang van vrijwilligers voor de stad te benadrukken.  Deze vrijwilliger staat symbool voor alle inwoners die een bijdrage leveren aan de sociale basis en het verenigingsleven in onze stad. Onze samenleving draait op deze mensen. Daar zijn we zuinig op en daarom willen we vandaar ook alle andere vrijwilligers die een bijdrage leveren aan welk initiatief dank ook hartelijk danken.

Tilburgerschap

Gemeenschapszin, optimisme en geloven dat je in verbinding met de mensen om je heen samen de stad kunt maken. In deze begroting wordt dat ‘Tilburgerschap’ genoemd. Je hoort erbij en doet mee! Het gaat over de kracht van gezinnen, verenigingen, scholen, sportclubs, kerken en zo veel andere organisaties. En daarbij een betrokken stadsbestuur dat ruimte biedt aan initiatieven vanuit de stad en burgers actief betrekt bij de besluitvorming. In deze begroting nodigen we iedereen uit om daaraan deel te nemen. Maar we kunnen zoiets niet over de schutting gooien naar de inwoners van de stad. Het is een opdracht voor ons om mensen daartoe uit te nodigen, soms te verleiden en ze bovenal in staat te stellen een rol te pakken in het maken van deze stad.

De belangrijkste voorwaarde hiervoor is bestaanszekerheid. Alleen als je eigen basis op orde is, kun je beginnen om samen de stad te maken. Het bestaanszekerheid beleid staat in de stijgers. Wij staan achter deze gedurfde keuzes en geloven in een aanpak op maat. Niet waar iemand recht op heeft, maar waar hij mee geholpen is moet centraal staan. En er is in 2020 voldoende geld gereserveerd om dit waar te maken.

Wij maken ons zorgen om de toenemende druk op de “dragende middengroep”. Er zijn zoveel mensen in onze stad die elke dag als een circusartiest alle ballen in de lucht moeten houden. Van een alleenstaande, werkende moeder die voor haar kinderen zorgt en haar ouders ondersteunt, kunnen we niet verwachten dat ze ook nog een initiatief in de wijk oppakt. Van jonge werkende ouders, die beiden een volle werkweek hebben om de kosten van opgroeiende kinderen en hun woonlasten te kunnen betalen evenmin. Ik noem ook de vrijwilligers die zorgen dat sportverenigingen elke week weer draaien, die steeds meer klussen zelf op moeten pakken omdat er te weinig hulp is, en als dank verrot gescholden worden door ouders die vinden dat ze recht hebben op alles omdat ze toch contributie betalen. Mantelzorgers, die naast hun werk en soms eigen gezin de zorg hebben voor iemand die ook van hen afhankelijk is, ervaren een enorme druk.

Deze groepen mensen worden wel benoemd in de begroting, maar we vinden te weinig terug wat we gaan doen om hen te ontlasten. Voor deze groepen zouden wij graag meer willen doen. Wij zullen bij de beoordeling van alle voorstellen die we komend jaar tegemoetzien, deze groep mensen voor ogen houden.  En we roepen het college op dat ook te doen!

We zien dat wethouders hun wijkwethouderschap wisselend invullen. Wij roepen alle wethouders op vier keer per jaar op bezoek gaan in hun wijken. Een gesprek met de wijkraden en aanwezig zijn bij de burgers. Dat werkt twee kanten op. De inwoners zien dat de betrokkenheid er is, maar het feit dat er steeds weer een afspraak is, legt ook extra druk bij de wethouder om voortgang te realiseren.

Waar Tilburgerschap ook tot uiting zou moeten komen is in de openbare ruimte. Wat ons betreft is het een hele goede stimulans om de inwoners meer verantwoordelijkheid te geven voor de openbare ruimte. Wij willen actiever sturen op hun ‘Right to Challenge’ bij bijvoorbeeld groenonderhoud. Er zijn genoeg bewoners met wensen voor verbeteringen in hun omgeving en het samen onderhouden van een speelplek, moestuin of ontmoetingsplek. Dit is ook positief voor de sociale basis, maar toch is dit nog nooit gerealiseerd. Dat vraagt iets van ons. De basishouding bij dit soort initiatieven moet zijn: Hoe kunnen we dit mogelijk maken? We moeten voorkomen dat we uit angst dat er iets misgaat, mooie initiatieven afkappen. Wij vragen de wethouder om zelfbeheer in de openbare ruimte actief te gaan stimuleren.

Het is belangrijk dat we er alles aan doen om de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers. We hebben die bezoeker nodig om de stad te blijven die we zijn, maar investeren in de binnenstad kan niet voor elke prijs. In onze beleidsregels is vastgelegd dat we duidelijk in beeld blijven houden wat de kosten voor onze maatschappelijke gebouwen zijn, door juiste huurprijzen door te rekenen. Partners in de stad mogen dan een bijdrage verwachten in de vorm van subsidie. Dat vinden wij een juiste benadering die een eerlijk speelveld garandeert. En dat eerlijke speelveld is noodzakelijk omdat commerciële- en maatschappelijke activiteiten vaak door elkaar heen lopen. Dat is ook nodig voor toekomstige investeringen. Daarom vragen wij de wethouder om de investeringen die gedaan worden in de Nieuwe Vorst en het businessplan wat er moet komen voor de hall of Fame ook op deze manier in te richten.

Onze fractie heeft veel ambities en ideeën voor Tilburg, maar we zien ook onzekerheden in de financiële situatie. Daarom zullen wij in deze begrotingsbehandeling niet met nieuwe initiatieven komen die geld kosten, zonder aan te geven waar we dan mee kunnen stoppen. We roepen andere fracties op dit ook te doen. Om dit goed te kunnen doen is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in bestaande zaken. Daarom vragen wij de wethouder om een tweetal zaken in de begroting anders te gaan doen.

Ten eerste de administratieve bijstellingen. Dit zijn gigantische verschuivingen waardoor we niet meer kunnen vergelijken met voorgaande en toekomstige jaren. Hierdoor is het onmogelijk om onze controlerende rol juist te vervullen.

Ten tweede willen we zien wat de totale kosten zijn die horen bij een taak of activiteit, niet alleen de voor en nadelen ten opzichte van vorig jaar. Wij vragen de wethouder om daaraan te werken om in de toekomst niet alleen te kunnen zien wat werkt en wat de impact heeft die we nodig hebben in de stad, maar ook wat de complete uitgaven zijn, zodat we de juiste keuzes kunnen maken.

Er gebeurt zoveel moois in onze stad, in het verenigingsleven en in de buurten. We kijken naar elkaar om, helpen anderen door iets op te rapen, de deur open te doen, goedemorgen te zeggen of gewoon spontaan hulp aan te bieden. Daarmee maken we samen onze stad. Iedereen die in deze stad woont en zich inspant om er met zijn medebewoners een thuis van te maken, hoort erbij. De gemeente kan daar een bijdrage aan leveren, door ondersteunend op te treden, door duidelijk te maken wat niet wordt geaccepteerd, wat burgers zelf kunnen regelen en wat ze van de gemeente mogen verwachten, dat zien we in deze begroting. Dat is Tilburgschap waar we trots op zijn.

Door: Ineke Couwenberg