Hogere lasten helpen politici, niet de inwoners

Tilburg heeft de afgelopen jaren een scherp financieel beleid gevoerd. Noodgedwongen. PvdA en VVD schoven vanuit Den Haag een groot aantal taken door naar gemeenten maar vergaten gemakshalve de kosten te financieren. Dat moesten gemeenten zelf maar oplossen. Lees meer

CDA dient motie groen onderhoud in tijdens perspectiefnota

Kort geleden hebben inwoners van Tilburg aan kunnen geven wat ze graag veranderd wilde zien. Dat ging voor de eerste keer via FaceBook. Er waren ruim 125 reacties, 23 van deze reacties hadden betrekking op het onderhoud van het openbaar groen en met name van de bermen en het onkruid op de stoepen.

Dit heeft er voor gezorgd dat het CDA donderdag 14 juli 2016, tijdens de perspectiefnota met een motie komt om hier iets aan te doen. Want immers mag de raad niet voorbijgaan aan de opmerkingen van zoveel inwoners.

Mocht u na het lezen van deze motie nog vragen of opmerkingen hebben, ben ik bereikbaar via martidebrouwer@raadtilburg.nl

Zorgzame samenleving boven drang naar vrijzinnigheid

Daar staan ze dan….wachtend in een rij, omdat de belangen van de coffeeshophouders groter zijn en de door hen gevoerde politieke lobby sterker is dan het gezondheidsbelang van de aan jointjes verslaafde bezoekers van het alternatieve Woohaa festival. Lees meer

Vergoeding raadswerk in kleinere gemeenten niet in verhouding met werklast

Woensdag 22 juni 2016 besteedde het Brabants Dagblad aandacht aan de vergoeding die een raadslid krijgt voor zijn raadswerk. Terecht concludeert het artikel dat er grote verschillen zijn in de beloning tussen diverse gemeenten. Lees meer

Meer participatie door meer handelingsvrijheid

Er gaat geen week voorbij of ik word gebeld door een journalist. Nationaal en internationaal. “U gaat toch het basisinkomen invoeren?” is dan de eerste opmerking die gemaakt wordt. “Nou, dat doen we dus niet. Lees meer

Sybrand Buma

Oplossingen voor vluchtelingenvraagstuk

Vandaag draag ik in een opiniestuk in het ND oplossingen aan voor het vluchtelingenvraagstuk. De kern van mijn verhaal lees je hier:

Het vluchtelingenvraagstuk zal ook in 2016 hoog op de agenda staan. Lees meer

CDA Tilburg stemt tegen referendum over winkelrondje

Onderstaande spreektekst is uitgesproken door fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens het debat over  het inleidend verzoek tot een referendum.

Voorzitter, zoals algemeen bekend mag worden geacht, is het CDA geen voorstander van het houden van referenda. Het ontbreken van ruimte voor nuance, maar enkel ja of nee kunnen zeggen en het feit dat een referendum geen bindend karakter heeft, maar slechts een advies geeft, zal onherroepelijk, ook in dit geval, leiden tot een teleurstelling voor diegene die hun stem uitbrengen.

Daar komt bij dat het CDA in het raadsvoorstel wel degelijk redenen zou kunnen zien om dit referendum te blokkeren, maar het college noemt die desondanks niet onoverkomelijk.

Het CDA constateert dat er wel degelijk op deelgebieden mogelijkheden zijn geweest om eerder bij besluiten die aan dit besluit te grondslag liggen een referendum te houden én het CDA vindt de financiële gevolgen van mogelijk meer dan € 2,65 miljoen, de gevolgen voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de gevolgen voor de binnenstad en andere partijen wel degelijk van een dusdanige omvang dat hiermee het stadsbelang in het geding kan komen.

Voorzitter, wij vinden het echt ongelofelijk dat, nota bene een partij die zegt op te komen voor de ondernemers en een detaillist als voorman heeft dit referendum najaagt!

In het verleden was die voorman immers altijd groot voorstander van plannen die voor de versterking van de binnenstad en de leefbaarheid in dat gebied waren. Lokaal Tilburg is in essentie zelfs voor het winkelrondje, zo bleek uit het recentelijk gehouden debat.

Wij vinden het dan ook echt ongelofelijk dat uitgerekend deze partij middels een referendum alle plannen hiertoe voor een langere tijd wil ophouden, traineren en mogelijk wil blokkeren! Lokaal Tilburg is daarmee bereid om meer dan € 2,65 miljoen aan gemeenschapsgeld extra te vergokken en is bereid om een door heel veel Tilburgers wel gewenste komst van Primark en versterking van de binnenstad in de waagschaal te leggen.

Het CDA betreurt het, voorzitter, dat middels dit referendum een wenselijke ontwikkeling mogelijk tot een tijdelijke of permanente stilstand wordt gebracht, het CDA betreurt het in de tweede plaats dat er in dit geval eerder in deelbelangen dan ik het algemeen belang gedacht lijkt te worden en wij betreuren het tenslotte dat hiermee de zo noodzakelijke impuls die de Tilburgse binnenstad zo nodig heeft en zo verdiend, voor ons uit wordt geschoven, waardoor de impuls  voor de binnenstad mogelijk te laat komt en deze inmiddels is overleden.

Maar,….. het CDA in Tilburg heeft in het verleden ook ingestemd met de referendumverordening. We deden dit omdat we vinden dat de stad in uitzonderlijke gevallen een raadgevende stem zou moeten hebben, als zij daar behoefte aan heeft. In onze optiek hoort dat dan wel plaats te vinden tijdens het besluitvormingsproces. En hoe complex het ook was en hoeveel mitsen en maren er nodig waren om te komen tot een evenwichtig plan, uiteindelijk heeft de gemeenteraad bij meerderheid voor het huidige plan gekozen. Het besluitvormingsproces is afgerond! Daarom is het CDA tegen DIT referendum, in DIT dossier op DIT moment.

Mocht het referendum er dan toch komen dan geven we graag op voorhand aan dat we die verordening tot op de letter willen volgen en daarin is, wat ons betreft, geen ruimte voor marchanderen.

Wel steunen wij, als het dan toch moet, het idee om nu al direct een commissie in te stellen die de vraagstelling voor het referendum moet gaan bepalen. Het lijkt ons namelijk een onmogelijke taak om alle belangen en alle facetten van het dossier te vervatten in één vraag. Door daar nu al over na te denken, voorkomen we hopelijk nog meer vertraging in dit dossier en verschaft het de indieners mogelijk nog het inzicht dat ze aan een schier onmogelijk uit te voeren opdracht zijn begonnen.

Wij onderschrijven volledig de conclusie van de column die afgelopen zaterdag in het Brabants Dagblad stond. Hierin werd gesteld dat het referendum tot niks zinnigs zal leiden. Het probleem is namelijk te complex om tot een bruikbare uitspraak te kunnen leiden, het is verder onwaarschijnlijk dat de voorgeschreven opkomst van 44 procent zal worden gehaald en ondertussen duurt de onzekerheid voor de binnenstad voort, wordt het proces gefrustreerd en wordt de verdeeldheid in de stad verder gevoed. Dit referendum wordt dus hoogstens duur theater met louter verliezers!

Afrondend voorzitter, heeft Lokaal Tilburg het referendum en de stad gebruikt om zichzelf op de kaart te zetten. Laten we dan maar stellen dat dat is gelukt, maar dan willen we hen nu vragen om te stoppen met die campagne! Kies weer voor de inhoud. Dat is waar de Tilburgers bij hun raadsleden van op aan moeten kunnen.  Behoed onze stad voor de verspilling van 2,65 miljoen en geef de binnenstad de kans die ze verdient!

Spreektekst begroting 2016

Voorzitter, vandaag bespreken we de begroting 2016. Allereerst wil het CDA deze gelegenheid gebruiken om het college te complimenteren met deze CDA-begroting. Wij zijn trots op deze begroting! Trots omdat het huishuidboekje op orde is. Wij vinden het belangrijk dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Binnen de uitgaven is er een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen. Geld voor Tilburgers die het nodig hebben en geld voor ambities en uitdagingen waar we als gemeente mee te maken hebben.

We zijn ook trots omdat het evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit, waar het CDA als sinds jaar en dag voor staat, terug te vinden is in deze begroting. Het evenwicht dat in deze begroting zit tussen het stimuleren van het eigen initiatief en het bieden van een helpende hand waar nodig is. Mantelzorgers, pleegouders, vrijwilligers kunnen wat dat betreft altijd op de warme belangstelling, steun en waardering van het CDA rekenen. Het CDA ziet namelijk een taak voor iedere Tilburger of dit nu is doordat hij een baan of een eigen zaak heeft, vrijwilligerswerk doet bij de sportvereniging of mantelzorgers is.

Het is voor het CDA belangrijk dat we toezeggingen ook waar maken. Daarom zijn wij ook blij te zien dat de woonlasten niet noemenswaardig stijgen!

Wat er nog wel verbeterd kan worden is de concreetheid. In deze begroting zouden wat ons betreft doelstellingen en KPI’s op diverse terreinen scherper en ambitieuzer geformuleerd mogen worden. Wij begrijpen dat niet alles smart, concreet en meetbaar geformuleerd kan worden. Bij het economisch actieplan zagen wij hiervan echter een mooi voorbeeld hoe dit wel kan. En ook de recent vastgestelde cultuuragenda en de daaruit voortvloeiende cultuurnota zou een  mooie aanleiding zijn om deze ambitie en duidelijk KPI’s wel in te zetten.

een baan of een eigen zaak

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Daar moeten we zuinig op zijn! Het CDA is dan ook blij te zien dat het college ruimte heeft gevonden voor het blijvend ondersteunen van startende en het ontlasten van kleine ondernemers.

vrijwilligerswerk

Voorzitter, voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeen, zorginstellingen, bedrijven, ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Vertrouwen is belangrijk. Niet alles hoeft volgens de regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Dit jaar berekent het CBS dat 49% van de Nederlanders vrijwilligerswerk verricht.  Een mooie ontwikkeling. Ook het beleid de gemeente Tilburg richt zich steeds meer op de vrijwillige inzet van onze inwoners. Het door het CDA bepleitte, en inmiddels door het college ingevoerde right to challenge biedt inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de kans om op eigen initiatief taken van de gemeente over te nemen.

Maar voorzitter, de nota over de invoering is erg technisch en veel van de programma’s van eisen zijn niet te begrijpen door mensen buiten de gemeentelijke organisatie. Hier liggen nog kansen voor dit college. Ga actief de straat op om uit te leggen wat het right to Challenge inhoudt. Herschrijf programma’s in een taal die inwoners ook begrijpen. Zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt en zij ook echt gebruik kunnen gaan maken van hun nieuw verworven recht tot uitdagen.

Het CDA roept het college om binnen de bestaande budgetten ook ruimte te zoeken voor ontlasting van kleine stichtingen die zich bezig houden met herdenkingen van onze vrijheid. Deze worden op dit moment belast met een legesheffing van € 236,40 per stichting. Het totaalbedrag voor de gemeente bedraagt maar € 715,20.  Deze heffing is dus voor ons verwaarloosbaar, maar voor hen onevenredig zwaar. We horen graag van het college of zij bereid zijn de ruimte hiertoe te zoeken.

Sportclubs

Ook veel Tilburgs zijn actief binnen sportverenigingen. Dit juichen wij toe. Niet alleen vanuit gezondheidsoverwegingen maar bovenal ook vanuit het sociale aspect binnen deze clubs. Het CDA zal kritisch meedenken bij het uitwerken van sport op orde, wat vorm gaat krijgen bij de perspectiefnota 2017. Onze voorwaarde is een evenwichtige beoordeling van de economische factoren en daarnaast ook het menselijke en sociale aspect.

Het CDA stelt nogmaals nadrukkelijk haar vraagtekens bij de geprognotiseerde bezoekersaantallen van de zwembaden en ijshallen. Het college geeft aan dat deze zijn gebaseerd op bezoekersaantallen uit het verleden, echter het CDA vreest dat resultaten uit het verleden, mede gezien prijsstijgingen,  geen garanties zullen bieden voor de toekomst.

Mantelzorg

Voorzitter, ook de zorg is aan het veranderen. Professionele zorg is inmiddels een samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. Daar moet de gemeente ruimte voor maken. Van de one size fits all mentaliteit naar kijken wat iemand echt nodig heeft en waar hij mee geholpen is. Soms een trampoline om zelf op te kunnen veren, soms een vangnet waar nodig en in andere gevallen helemaal niets omdat iemand in staat is met zijn omgeving zelf op te lossen.

Daarin spelen mantelzorgers een grote rol. Hun belangeloze inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Wij zien echter dat de rol van een mantelzorgers steeds zwaarder wordt en daar hoort ondersteuning van de gemeente bij. Het CDA zou het toejuichen als binnen het Programma ven Eisen Sociaal werk 2016 ook ruimte wordt geboden aan kleinere innovatieve  initiatieven en de gelden dus niet automatisch worden toegekend aan Contour de Twern. Wat ons betreft zou het college hierbij mogen onderzoeken om een deel van de innovatiegelden binnen het egalisatiefonds in het kader van de WMO in te zetten om organisaties uit te dagen tot het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven om mantelzorg te ontlasten.

Voorzitter, morgen is het de dag van de mantelzorgers. Een goed moment om aandacht te besteden aan het belang van dit onvrijwillige vrijwilligerswerk. Het CDA ziet ook daarin een taak voor zichzelf. Wij gaan dan ook morgen de straat op om tientallen mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Voorzitter, zoals gezegd zijn wij trots op deze begroting. Hier en daar hebben we nog een opmerking geplaatst of wens geuit en vragen wij om uw mening of bereidheid.

In deze begroting herkennen wij immers waar we als CDA voor staan. Een goede balans in verantwoordelijkheid en solidariteit. Het evenwicht dat in deze begroting zit, wat ons betreft, tussen het stimuleren van het eigen initiatief en het bieden van een helpende hand waar dat nodig is.

We wonen immers met z’n allen in deze mooie gemeente in wisselwerking met anderen. De begroting gaat er vanuit dat iedere Tilburger verantwoordelijkheid draagt. Een taak voor iedere Tilburger, zoals het CDA dat in haar uitgangspunten heeft staan. Of dit nu is doordat hij of zij een baan of een eigen zaak heeft, vrijwilligerswerk doet bij de sportvereniging of mantelzorger is. Iedereen levert een bijdrage aan deze stad. Maar als iemand dat echt niet kan, dan mag je solidariteit verwachten. Deze begroting staat gelukkig ook voor dat uitgangspunt en zorgt er voor dat mensen die het nodig hebben, geholpen worden. Die combinatie houdt de balans in evenwicht, precies in het midden! En daar voorzitter, daar in het midden kunt u altijd op het CDA rekenen.

Toelichting “Toekomst Tilburgse binnenstad”

Vandaag heeft wethouder Erik de Ridder een eerste toelichting gegeven over de toekomst van de Tilburgse Binnenstad. Deze toelichting hield in:

 1. Het winkelrondje
 2. Stedenbouwkundig ontwerp Stadskantoor 1

Het winkelrondje

Aanleiding om het winkelrondje aan te passen heeft te maken met:

 • Huidige winkelstructuur. Deze is op dit moment niet optimaal, er is veel concentratie van publiekstrekkers (HEMA, C&A,V&D, etc.) binnen een gedeelte van de Heuvelstraat. Mede hierdoor is de loop door de Heuvelstraat en de omliggende straten, beperkt. Het risico hiervan is dat geen of minder autonome ontwikkeling is van retail in deze straten, met leegstand tot gevolg. Op dit moment vindt aan de randen van het centrum meer ontwikkeling plaats dan in het centrum.

Uit onderzoeken is komen vast te staan dat, als we hier  niets doen en geen andere winkelstructuur aanleggen de leegstand zal blijven bestaan.Het college heeft met de aanpassing van het winkelrondje beoogd dat met publiekstrekkers (grote retailer in stadskantoor 3) en winkels onder stadskantoor 1 (aan de Noordkant) een winkelrondje wordt gecreëerd dat groter is dan het huidige. Mede hierdoor komen er meer bezoekers en daarnaast wordt hiermee het verblijfsklimaat voor bezoekers van de binnenstad verbeterd en verruimd.

Stedenbouwkundig ontwerp Stadskantoor 1

Het 1e schetsontwerp van Stadskantoor 1 is aangepast n.a.v. de opmerkingen over de Cultuurhistorische waarde en de opmerkingen uit de omgevingscommissie. De aanpassingen zijn o.a.:

 • Minder vierkante meters winkeloppervlak onder Stadskantoor 1
 • Kleinere invulling van de stadswinkel. Dit kan o.a. door automatisering, digitale invulling etc.
 • De Kattenrug blijft zoals hij nu is
 • De ruimte tussen Stadskantoor 1 en de Kerk gaat van 4,5 naar 9 meter
 • Ingang Stadskantoor wordt verder van de ring gelegd, hierdoor meer ruimte voor het Paleis.
 • Het eerder voorgestelde winkelmeters onder het Stadskantoor wordt minder.

Proces 

 • Op 31 augustus wordt het bovenstaande in cie Vestigingsklimaat besproken
 • Op 21 september wordt het definitief besloten in de Raad
 • Er komt een voorstel  ‘met en zonder’ winkels
 • Tevens wordt een ‘virtuel reality’ gemaakt. Hierdoor kan men als het ware zien hoe de bebouwing wordt.

Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Neem dan contact op met Cecile van Berkel via e-mailadres cecilevanberkel@raadtilburg.nl

Meer “Made in Europe”

Nederland is één plek gestegen op de ranglijst van EU-lidstaten voor innovatie en onderzoek. Nederland is in de top 5 van meest innovatieve landen in Europa gekomen. Nederland doet het vooral goed in de open innovatie in onze landdelen en in de topsectoren, zoals landbouw en voeding, technologie en water. De voortrekkers voor het succes: kwalitatief goede onderzoekers en een innovatief MKB. Zo blijkt uit de ranglijst, die jaarlijks gepresenteerd wordt door de Europese Commissie. 

Kan de vlag nu uit? 

Nee, want Europa als geheel ging niet vooruit. Europa als geheel is stil blijven staan. Zuid-Korea, de VS en Japan zijn nog steeds de echte koplopers. China is daarnaast hard aan het inlopen op de EU. Als we willen meekomen met landen als de VS, Zuid-Korea, China en Japan zullen we het anders moeten aanpakken. 

Bovendien: in de Europese Scorebord wordt voor Nederland opgemerkt dat we onze kennis sneller moeten omzetten in producten. Daar wringt de schoen. Hier gaat te veel tijd verloren. We ontwikkelen de nieuwe generatie flexibele zonnepanelen, maar laten we straks de productie weer doen door de Chinezen? We moeten toe naar meer ‘Made in Europe’ met echte banen en economische groei. Nu steken wij veel geld in de kennis, maar de productie verdwijnt naar landen buiten de EU. 

Er is geen reden om te juichen. Daarbij komt dat we in Europa doorgaans niet gewend zijn risico’s te nemen. Banken geven veelal niet thuis. Het doet me dan ook goed, dat we als Europa nu garanties gaan geven voor projecten die de productie los trekken. In de komende drie jaar komt meer dan 300 miljard vrij aan garanties voor productontwikkeling en marktintroductie. Na de zomer gaat de Europese Investeringsbank (het EIB) hiermee aan de slag. Ik hoop dat veel bedrijven, ook uit Brabant, bij ons aankloppen. Want het gaat erom dat we produceren. 

Zijn er méér toppers? 

Het valt mij op dat landen als Polen en Zweden de boodschap goed begrijpen. Zij steken de handen uit de mouwen en zitten met Duitsland in de kopgroep. Europese regio’s kunnen topkwaliteit bereiken door te specialiseren. Waarom is bijvoorbeeld het Westland het hart van de tuinbouw geworden? Precies op die manier, door zich slim te specialiseren en innovatie met productie te blijven verbinden. 

Ik ben een voorstander van grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa om kennis en innovatie te delen. Het wiel hoeft zo maar één keer uitgevonden te worden. Noord-Brabant heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een kernregio op het gebied van innovatie. In de bredere regio met Aken en met Leuven vormen we de absolute top in Europa. Daarvoor is het nodig over grenzen heen te denken. De grenzen vormen de littekens van het verleden. 

Zeker, Nederland is met het stijgen op de EU innovatielijst op de goede weg. Goed dat Brabant deze aanpak steunt met de zogenoemde Essent-gelden. 

Hoe verder? Daarvoor heb ik meegewerkt aan het boekje ‘Bloei en groei’, een uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. 

Wilt u over dit onderwerp met mij in gesprek? Ga dan naar mijn site www.lambertvannistelrooij.nl. Ik dank u wel.
Lambert van Nistelrooij
CDA Europarlementariër