Gezond en gelukkig, maar niet onbezorgd

In 2018 gaven we ons bestuursakkoord de titel “gezond en gelukkig in Tilburg”. Wie had toen kunnen bedenken dat de lading van deze woorden twee jaar later zoveel meer betekenis zouden krijgen, na alles wat corona met ons, met Tilburg, gedaan heeft.

Corona heeft ook de goede kanten van Tilburgerschap laten zien. We waren er voor elkaar. Niet alleen families en vrienden, maar ook willekeurige vreemden konden op elkaar rekenen. We staken figuurlijk een hand naar elkaar uit: we hielpen elkaar door een boodschap te doen, een maaltijd te bereiden, of door een praatje te maken.

Als CDA zijn we blij dat we langzaam weer naar “het nieuwe normaal” toe kunnen bewegen. Maar daarnaast zoeken we naar manieren om die verbondenheid vast te houden. Een samenleving waarin we omkijken naar elkaar, elkaar ondersteunen, laten bloeien in onze stad. Je hoort erbij en je doet mee.

 

Twee jaar zijn we samen op weg om doelen te bereiken, waar staan we nu? Veel dingen gaan goed. We hebben hard gewerkt om het goede economische klimaat in onze stad op koers te houden. We hebben stappen gezet in het sociaal domein. En we hebben maatwerk ingevoerd om die dingen te doen op de plekken waar ze nodig zijn. De hefbomen laten zien dat ze werken. Daar zijn we trots op.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we de lijnen neergezet. Die basis gaat de komende jaren meer zichtbaar worden.

Er zijn daarentegen ook zorgen, dingen waar we onvoldoende grip op hebben. Het feit dat 1 op de 7 van kinderen in Tilburg een beroep doet op jeugdhulp, baart ons veel zorgen. Zorgen, omdat het probleem vaak zit in de context waarin het kind opgroeit en niet in het kind zelf, wat betekent dat het geen oplossing is. En zorgen, omdat het schadelijk is voor kinderen die de zorg echt nodig hebben.

Verder is het afval is nog steeds een issue; op te veel plaatsen in de stad is het nog een troep, ondanks de inzet van velen. Het ophalen van afval sluit nog onvoldoende aan bij de wensen van onze inwoners, waardoor ze het afval ergens bij plaatsen of dumpen en daar ook mee wegkomen. Het ophalen van afval moet gaan uitblinken zoals onze gemeentelijke dienstverlening in service en klantvriendelijkheid dat doet. We moeten dus samen op zoek blijven naar andere oplossingen.

 

Als CDA geloven wij in de kracht van de samenleving. De maatschappij moet daarom zo dicht mogelijk georganiseerd worden bij de mensen. Dat geeft een gevoel van vertrouwdheid, eigenaarschap en zeggenschap. De digitale koffiemomenten met de stad laten maar weer eens zien hoe groot het verschil tussen beleid en uitvoering kan zijn. Terwijl iedereen met de beste bedoelingen aan de slag is, sluit de uitvoering in de praktijk onvoldoende aan op de inwoner en zijn probleem. Daar moeten we nog meer mee aan de slag. We zouden de gemeente dan ook graag nog meer in de buurten en wijken van Tilburg willen zien.

 

Vervolgens dan de financiën: accountantskantoren geven ons een 10 en noemen ons de meest solide gemeente van Nederland. Daar zijn we blij mee. Die balans maakt dat wij al jaren in staat zijn om in onze stad te investeren en hoe trots wij zijn op het resultaat daarvan. Tilburg is een van de meest sociale steden en ook de fysieke investeringen in onze stad zijn prachtig. Wij kozen ervoor bij de start van dit bestuursakkoord lef te tonen en op basis van deze solide positie te durven investeren. Daardoor worden we nog meer een stad waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Onder andere daardoor staan we waar we nu staan.

De tussenbalans legt een basis voor de kaders voor de hoofdlijnenbrief en begroting, maar kijkt vooral terug op de eerste helft van onze bestuursperiode. Wij steunen deze tussenbalans maar zien tegelijkertijd dat we -op financieel vlak- nog wel een opgave met elkaar te behalen hebben. Daar sluiten wij onze ogen niet voor. In het begin van deze bestuursperiode hebben we afgesproken dat wij een structureel duurzaam financieel beleid willen voeren. We zullen daarbij de komende periode aan de slag moeten met de financiële onzekerheden door externe omstandigheden in het sociaal domein. We vragen de wethouder om in de hoofdlijnenbrief daarvoor met voorstellen te komen. Dat geldt ook voor de begroting, is de wethouder het met het CDA eens dat deze structureel sluitend moet worden?

 

We spreken vandaag ook over Tilburg tijdens corona. Het is nog onzeker wat de langlopende effecten van corona gaan zijn op onze samenleving, onze economie, op onze gemeente en op onze financiën.

We bouwen samen een huis, de tekening was goed en we gingen voortvarend aan de slag. Met Corona heeft er een brand gewoed en we weten nog niet hoe groot de schade zal zijn, maar ons huis is stevig en we werken hard aan het herstel. In dit proces staan wij er pal voor dat de maatschappelijke infrastructuur van Tilburg in stand blijft. Denk daarbij aan buurthuizen, sportverenigingen, wijkinitiatieven. Daar ligt namelijk het fundament van onze stad. En dat is de sleutel naar een gezond en gelukkig leven in Tilburg.

 

Van visie naar uitvoering: werk aan de winkel!

De gemeenteraad stelde op maandag 22 juni de detailhandelsvisie voor de Gemeente Tilburg vast. Een duidelijke visie die keuzes maakt voor een toekomstbestendige detailhandel met als motto: concentreren en transformeren. Dat vindt het CDA ook, want retail zat al in zwaar weer en de coronacrisis heeft de wereld op z’n kop gezet. We steunen daarom alle plannen uit de visie, die plannen tot transformatie van winkelpanden en ervoor zorgen dat er geen winkelmeters bijkomen én

 

Inbreng CDA: ‘Stimuleren van ondernemerschap als antwoord op de teruggang.’

De detailhandel zorgt voor belangrijke werkgelegenheid in de stad. Daarnaast is de functie van Tilburg als aantrekkelijke winkelstad van grote betekenis voor het aantal bezoekers aan onze stad en hun bestedingen. Het CDA heeft daarom een pleidooi gehouden en geeft aandacht aan het opbouwen en versterken van het ondernemerschap in de detailhandel. Het gaat daarbij over adviseren en ondersteunen van ondernemers, over verbindingen maken naar ondernemersonderwijs en over ondernemerschap stimuleren bij afgestudeerden van een ondernemersopleiding, bij werklozen en statushouders. Over deze laatste groep: het arbeidsverleden van veel statushouders ligt in de detailhandel. In het land van herkomst waren zij ondernemer. Voor statushouders in de horeca zijn er al speciale opleidingen, maar dat kunnen we in de detailhandel ook toepassen. Het stimuleren van ondernemerschap heeft dan ook een effect dat verder gaat dan alleen lokale economie; we realiseren er ook sociale effecten mee, zoals minder uitkeringen. De wethouder gaf het CDA toezegging dat het onderwerp ‘ondernemerschap bij statushouders’ in het najaar een vervolg gaat krijgen.

 

Motie CDA: het succes van de visie is afhankelijk van de kwaliteit van implementatie

Tijdens het debat heeft het CDA een motie ingediend om bij de uitvoering van het detailhandel beleid zich te laten ondersteunen door een overleggroep. Deze moet nog opgericht worden en bestaat bij voorkeur uit detailhandel experts oftewel vertegenwoordigers vanuit ondernemersverenigingen, vastgoed, onderwijs, horeca en leisure. De overleggroep fungeert als aanjager bij de uitvoering van het beleid, als kennisplatform, verbinder naar andere sectoren zoals het beroepsonderwijs, horeca en kunst & cultuur. Dit is belangrijk omdat we niet willen dat de visie in een lade belandt. De motie werd breed ondersteund en is door de wethouder overgenomen.

 

 

De Tilburgse Woonagenda

Goed wonen is meer dan een slaapplek, meer dan een dak boven je hoofd. Het is leven met anderen, in een gezin, in een buurt, in wijken en in dorpen waar we ons thuis voelen. Daarom hebben we de Tilburgse Woonagenda. Hierin staat wat er aan woningen nodig is en wat de gemeente Tilburg op dat gebied wil bereiken. De keuzes die we in de woonagenda 2020-2025 maken, gaan vooral over hoe we met elkaar samen willen leven.
Als CDA zetten we ons in voor betaalbaar wonen voor middengroepen; een warm thuis voor de studenten die in onze stad die een toekomst op willen bouwen, voor starters in de dorpen en voor onze ouderen, waarbij we meer én creatieve woonvormen voor hen willen bouwen. Hierover hebben we samen met 50Plus een motie ingediend.

De woonagenda gaat daarnaast over de draagkracht van wijken. Dat is belangrijk, omdat de woonopgaven enorm verschillen per wijk. Zo worden in ’t Zand alleen sociale huurwoningen toegewezen aan echt lage inkomens. Verder worden Tilburgers met begeleidingsbehoefte nu steeds meer in die wijk geplaatst, wat betekent dat we meer moeten sturen op spreiding van zorggroepen.
In de Blaak is het bijvoorbeeld juist belangrijk dat we sturen op nultredenwoningen, zodat senioren in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Ook in Biezenmortel willen ze na jarenlang praten wel eens bouwen. En dat is belangrijk, zodat er weer jonge gezinnen komen wonen en de school open kan blijven. Als CDA vinden we het daarom belangrijk om heel gericht te kijken wat er nodig is in de Tilburgse buurten, dorpen en wijken. Dankzij toezegging van de wethouder gaan we de komende periode gebruiken om dit soort gebiedsprofielen samen met de raad en de stad op te stellen.

Bovendien bepleiten we een grotere rol voor woningcorporaties; in onze motie stellen we voor dat het college de opdracht geeft om 30% van de woningen bij grote nieuwbouwprojecten toe te wijzen aan de Tilburgse woningcorporaties. Zij helpen mensen die zichzelf niet goed kunnen redden op de woningmarkt. Als dat niet gebeurt, blijven mensen zonder huis achter.
Wij vinden het belangrijk dat er meer geschikte en betaalbare woningen komen voor politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen. Voor jongeren van wie we willen dat ze na hun studie een toekomst opbouwen in onze stad. Helaas slaagt de markt hier nog onvoldoende in. Onze motie is met een ruime meerderheid is aangenomen en riep de wethouder op om snel afspraken te maken met de coöperaties over het bouwen van die 10% middenhuurwoningen en 20% sociale huurwoningen. Op die manier kunnen we voldoende, fatsoenlijke en betaalbare woningen creëren voor alle Tilburgers.

Onduidelijkheid over parkeren tijdens feestdagen wordt opgelost

Na Koningsdag viel er bij bijna 400 foutparkeerders een naheffing parkeerbelasting op de deurmat. Ruim 50% meer dan op normale werkdag. Volgens ons moet de reden van deze toename gezocht worden in de keuze van de gemeente Tilburg om ook op feestdagen parkeerbelasting op te leggen. In afwijking van wat in bijna alle grote steden gebruikelijk is (één regime voor zon- en feestdagen), worden officiële feestdagen in Tilburg niet als een zondag gezien. Dit betekent dat bekeuringen worden uitgedeeld op bijvoorbeeld 1e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag (tenzij deze op een zondag vallen) in straten waar je op zondag wèl gratis mag parkeren. Voor inwoners en bezoekers is deze situatie erg verwarrend en onduidelijk.
Tijdens het vragenuurtje vroeg Ton Gimbrère om de regeling aan te passen, zodat een feestdag als een zondag gezien wordt. Daarin wilde wethouder Mario Jacobs niet meegaan. De gemeente heeft een verplichting om duidelijke informatie te geven, zodat er geen misverstand kan ontstaan of er op feestdagen parkeerbelasting verschuldigd is. Daarom kregen we wel de toezegging dat de informatie op de parkeermeters wordt aangepast en de parkeerregels duidelijker worden gecommuniceerd.

Coronamaatregelen verkeer zijn tijdelijke maatregelen

Afgelopen woensdag kondigde wethouder Jacobs verregaande maatregelen aan om het verkeer binnen de ringbanen coronaproof te maken. Hij zei zich daarbij te baseren op de richtlijnen die vanuit de landelijke overheid waren opgesteld, om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden.  Het CDA vindt het belangrijk dat fietsers en voetgangers zich veilig door onze stad kunnen bewegen, zeker nu de scholen weer gedeeltelijk open zijn. Een aantal maatregelen juichen wij toe. Maar de generieke verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km per uur roept vragen op. Evenals de opmerking van de wethouder dat bekeken wordt of de verlaging van de snelheid permanent is.

Meestal proberen we de politiek samen te vatten en onze lezers op die manier eenvoudig op de hoogte te brengen. Deze keer publiceren we de vragen die wij stelden samen met de VVD eens integraal. Het duurt iets langer om te lezen,  maar u weet precies waarover het gaat.

Geacht College,

Gisteren maakte het college bekend dat er verkeersmaatregelen genomen worden om het verkeer meer Corona-bestendig te maken. Ook VVD en CDA vinden het belangrijk dat fietsers en voetgangers zich veilig door onze stad kunnen bewegen. Zeker nu de scholen weer gedeeltelijk open zijn. Dat fietsers nu op 1,5 meter afstand voor stoplichten moet wachten rechtvaardigt bijvoorbeeld het anders afstellen van stoplichten. Maar de generieke verlaging van de maximumsnelheid binnen de ringbanen roept vragen op.

 

 1. De verkeersmaatregelen in het kader van de 1,5 meter samenleving worden door wethouder Jacobs aangekondigd in een artikel in het Brabants Dagblad van 13 mei jl. In dat artikel geeft de wethouder aan dat hij de maatregelen baseert op advies van het rijk. Wij gaan ervan uit dat hij hiermee refereert aan het “Protocol Stedelijke Mobiliteit in een 1,5 meter samenleving”.
  1. Kan de wethouder aangeven waar in het protocol Stedelijke mobiliteit (of enig andere richtlijn) de aanbeveling staat om generieke snelheidsmaatregelen in de binnenstad te treffen?
  2. De wettelijke grond voor het nemen van crisismaatregelen in het verkeer is de corona-crisis. Maatregelen dienen dan ook de volksgezondheid en veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen. Kan de wethouder aangeven welk effect hij verwacht van de verlaging van de maximumsnelheid op het voorkomen van verspreiding van het virus onder verkeersdeelnemers?
  3. Indien je als fietser 1,5 meter afstand van elkaar houdt dan kan je niet veilig naast elkaar fietsen, los van of auto’s nu 30 of 50 rijden. De rijksoverheid geeft in het eerdergenoemde protocol dan ook aan dat het noodzakelijk is dat fietsers achter elkaar rijden. Daarmee is het beslag op de rijbaan juist minder dan wanneer fietsers naast elkaar zouden fietsen. Zoals normaal vaak het geval is. Welk effect beoogt u dan met deze snelheidsmaatregelen?
 2. Wij willen als VVD en CDA-fractie graag meedenken over de belangenafweging tussen veiligheid en gezondheid, doorstroming, milieu en beperking reistijd in relatie tot maximumsnelheid. Hierover hebben wij in het coalitieakkoord ook afspraken gemaakt. Wij willen die weging graag zuiver houden en politieke besluiten of ambities niet vermengen met Corona-maatregelen. In de krant staat dat volgens de wethouder “bekeken wordt of de verlaging van de snelheid permanent is”.
 3. Bent u het met VVD en CDA eens dat er binnen de raad en college nog geen afspraken zijn gemaakt over permanente snelheidsverlagingen binnen de ringbanen?
 4. Bent u het met CDA en VVD eens dat de verkeersmaatregelen tijdelijke crisismaatregelen zijn en dat derhalve na de Coronatijd komen te vervallen? Tenzij de raad daar een ander besluit over neemt.

 

Tilburg moet ook tijdens de corona-crisis goed bereikbaar blijven. De fracties van CDA en VVD vinden het passend dat het verkeer vlot en veilig van A naar B kan komen. Hoe zorgt u voor voldoende doorstroming van het verkeer binnen de ringbanen?

Daarnaast hebben wij ook enkele vragen over de effectiviteit en handhaafbaarheid van de getroffen tijdelijke maatregelen.

  1. Hoe handhaaft uw college de tijdelijke snelheidsbeperkingen?
  2. Hoe meet u of de tijdelijke maatregelen het gewenste effect hebben bereikt?

 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet,

Namens de VVD-fractie,

Freek Reffeltrath

Namens de CDA-Fractie,
Anne Zouridis-Veldhoven

Steun voor getroffen ondernemers duurt veel te lang !

Veel ondernemers hebben tussen 17 maart en 1 april bij de Gemeente Tilburg de tijdelijke overbruggingsregeling voor ondernemers aangevraagd. Eind april ontvingen zij een e-mail dat de aanvraag opnieuw moest worden ingediend, omdat pas op 20 april door het Ministerie de officiële regeling (met aanvullende voorwaarden) van de TOZO-regeling bekend is gemaakt.Deze week (tussen 11 en 15 mei) ontvangen aanvragers het verzoek om een aanvultermijn in te vullen. Hierop staan deels dezelfde vragen, deels ontbrekende gegevens waaronder een paar bijzondere nieuwe vragen. Het CDA vindt dit te bureaucratisch voor woorden!

We hebben aan het college gevraagd waarom we in Tilburg afwijken van andere plaatsen.  Andere gemeenten (Breda, Eindhoven , Amsterdam) hadden eind april al veel aanvragen uitgekeerd.  We hopen dat de gemeente snel komt met een datum waarom ondernemers deze tegemoetkoming kunnen verwachten. Die hebben ze hard nodig om deze tijd door te komen.

Eigentijds herinneren van onze democratie

Een intiatiefvoorstel in 2019 van Ton Gimbrère vroeg aandacht voor het op gepaste wijze herdenken van 75 jaar democratie in onze stad. Hierbij werd vooral aandacht gevraagd voor de jeugd. Die moeten we betrekken bij herinneringen zodat vrijheid en democratie nooit als vanzelfsprekend ervaren gaan worden. Een prachtige eigentijdse muurschildering is onder andere het resultaat. Make it inTilburg besteedt er aandacht aan in onderstaand interview…

https://www.makeitintilburg.com/nl/make-it/stad-van-makers-v1/nieuwe-muurschildering-symboliseert-75-jaar-vrijheid

Samen voor een schone stad

Ommetje maken én afval oprapen. De grijper en zakken worden nu thuis bezorgd! Erger jij je ook zo aan het zwerfafval dat je tegenkomt op straat? Juist in deze tijd kun je het nuttige met het aangename combineren: een wandeling maken en tegelijkertijd jouw wijk schoonhouden.

De gemeente Tilburg kent al langer de mogelijkheid om een grijper en zakken gratis af te halen aan de Zevenheuvelenweg. Maar wij vinden dat in deze tijd een drempel om in actie te komen. Daar vroeg de CDA fractie aan het college van B&W om de materialen thuis te bezorgen. En ja hoor, ze vinden het een sympathiek voorstel. Dus mail naar: info@groenxtra.nl of bel met 013-4641700 en de grijper en zakken komen naar je toe!

Ton Grimbrère

In memoriam

Corona maakt veel slachtoffers, veel mensen worden geraakt door het verdriet van het verlies van een naaste. Dit weekend kregen we het trieste bericht dat Ari van Valen en Sjef Robben ons zijn ontvallen.

Ari was al wat langer geleden actief als gemeenteraadslid, maar nog steeds een trouw bezoeker van onze activiteiten en een bekend gezicht voor velen. Hij begon in 1980 bij de start van het CDA in de tijd dat we de grootste partij in de Tilburgse politiek waren. Hij was lang fractiesecretaris en had in zijn woning een partijkantoor, welke gebruikt werd voor campagnemateriaal en vergaderingen. Ari was in de raad een man van de regels. Hij kende de procedures en het reglement van orde als geen ander, door ervaring, maar ook door zijn ijzeren geheugen. Ook voor kleine menselijke dingen. Na zijn langdurig raadslidmaatschap was hij nog lang actief in Tilburg, als bestuurslid van verschillende stichtingen en in het vrijwilligerswerk.

Pas twee jaar geleden namen we afscheid van Sjef als actief raadslid, hij volgde ons nog op de voet. We herinneren hem als een mooi mens, om zijn steun, zijn Tilburgerschap met voorbeelden uit zijn eigen praktijk en als Willem II supporter.

Sjef, het Corona-virus heeft de wedstrijd van je gewonnen. De eerste helft ging het nog redelijk gelijk op maar toen Corona een, in onze ogen onterechte penalty kreeg, bleef je op achterstand. En niemand dan jij weet beter dat de wedstrijd 2x 45 minuten duurt en de uitslag ook gewoon de uitslag is, hoezeer je ook hoopt dat hij anders geweest was. Hoe vaak hebben we je niet horen zeggen dat Willem II onterecht verloren had maar dat niemand aan het eind van het seizoen nog wist dat het onterecht was. Wij vinden het ook onterecht dat jij dit verloren hebt. Om het in jouw voetbaltermen af te sluiten “In het hiernamaals hebben ze ook wel een voetbalcoach nodig maar ik vind dat ze je veel te snel opgesteld hebben”.
Sjef, dank je wel voor alles wat je voor jouw Tilburg hebt gedaan.

We zullen jullie missen.