Extra handhaving ter voorkoming afvaldumpingen bij nieuwe afvalcontainers door CDA-amendement

Het CDA Tilburg heeft middels een amendement gezorgd voor extra handhaving op afvaldumpingen bij nieuwe afvalcontainers. CDA raadslid Anne Zouridis: ‘Met deze wijziging bieden we onze inwoners in ieder geval de zekerheid dat we echt werk maken van het voorkomen van afvaldumpingen en hun  terechte zorgen serieus nemen. Het schoonhouden onze van de openbare ruimte is een kerntaak van onze gemeente.’

Vanaf 2023 worden er in de binnenstad en Spoorzone 40 ondergrondse containerparkjes geplaatst. Deze zullen de bekende duobakken vervangen. De gemeente maakt echter nauwelijks budget vrij om te handhaven op afvaldumpingen bij deze nieuwe containers. ‘Wij vinden het onverantwoord om in te stemmen met de nieuwe vorm van afvalinzameling, maar af te wachten of er straks ook geld beschikbaar is voor het voorkomen van- en handhaven op de rommel die rondom de nieuwe containerparkjes kan ontstaan.’

Door het amendement, dat werd gesteund door vele andere partijen, komt er structureel 2 FTE aan afvalboa’s en 2 FTE aan wijkparkbeheerders vrij om toe te zien om het nieuwe afvalsysteem. In combinatie met inwonersparticipatie (in de vorm van adoptie van containerparkjes) levert dit de meest effectieve handhaving op.

Op 1 juli 2023 moeten de nieuwe containerparkjes geïnstalleerd zijn.

Lees het volledige amendement hier: Amendement+12_1_CDA_VVD_D66_Lokaal+Tilburg_50PLUS_VoorTilburg_PvdA_Voorkomen+en+handhaven+plaatsen+afval (notubiz.nl)

Motie CDA uitbreiding opkoopbescherming raadsbreed aangenomen

Het CDA Tilburg heeft ervoor gezorgd dat het college gaat onderbouwen of de opkoopbescherming in Tilburg kan worden uitgebreid. Een motie hiervoor werd raadsbreed gesteund, waar ook het Brabants Dagblad vandaag over schreef. In eerste instantie was het de bedoeling dat de opkoopbescherming slechts in deel van Tilburg zou gaan gelden.

Vanaf 1 september 2022 gaat er een opkoopbescherming gelden in Tilburg; dat betekent dat je alleen een woning mag kopen als je daar ook daadwerkelijk in gaat wonen. Tot nu toe was het de bedoeling dat deze regeling slechts in een deel van Tilburg zou gaan gelden. Aangezien het voor veel mensen nagenoeg onmogelijk is om een woning te vinden, is het CDA er voorstander van om deze regeling zo uitgebreid mogelijk te laten gelden in heel Tilburg binnen de bebouwde kom. De opkoopbescherming geldt nu nog niet voor heel Tilburg. CDA-raadslid Anne Zouridis-Veldhoven: ‘Wij denken wel dat het gebied dat nu voorgesteld wordt onder de opkoopbescherming te laten vallen, groter kan zijn. Bijvoorbeeld omdat er nu gebieden (zoals de Blaak, delen van de Reeshof en onze dorpen) buiten de werking vallen. En we echt ongelooflijk jammer zouden vinden als starters en jongen gezinnen het continu afleggen tegen beleggers en huisjesmelkers.’

Daarnaast diende het CDA ook mede een motie in om de verhuurvergunning van een pand te koppelen aan de eigenaar, in plaats van het pand. Bij een wisseling van een eigenaar van een pand dat verhuurd wordt, kan de vergunning opnieuw gewogen worden. Hierdoor wordt voorkomen dat huizen eigendom worden van huiseigenaren met een slechte reputatie. Verder komt er meer regie op kamerverhuur en kan overbewoning voorkomen worden, hetgeen noodzakelijk is gezien de enorme krapte op de woningmarkt.

Lees de volledige moties hier:

https://tilburg.notubiz.nl/document/11524427/1/Motie+10_01_CDA_SP_D66_VVD_GL_PvdA_LST_50PLUS_LT_ONSTilburg_uitbreiden+opkoopbescherming_docx
https://tilburg.notubiz.nl/document/11524468/1/Motie+10_02_SP_LST_CDA_Koppelen+kamerverhuurvergunning+aan+eigenaar

Bekijk de raadsvergadering hier terug:

https://tilburg.notubiz.nl/vergadering/953859/Gemeenteraad%2023-05-2022

CDA stelt vragen over bouwprojecten rondom het Laar

Het CDA Tilburg heeft vragen aan het college gesteld omtrent verschillende bouwprojecten die zich concentreren langs de Ringbaan-Zuid, rondom het Laar. In plaats van deze als aparte deelprojecten te beschouwen, pleit het CDA – samen met D66 en Lokaal Tilburg – in schriftelijke vragen om een samenhangende gebiedsvisie op te stellen, zoals dat ook al gebeurt bij bijvoorbeeld Stappegoor en het Kenniskwartier.

Op het onderstaand kaartje is te zien waar de bouwprojecten mogelijk gaan plaatsvinden. Deze projecten zouden in samenhang met elkaar bekeken moeten worden, zodat voor de verschillende ambities en opgaven de beste oplossing op gebiedsniveau gevonden kan worden. Denk hierbij aan het realiseren van sociale woningbouw, middenhuur en seniorenwoningen. Maar ook aan sociale opgaven zoals gemengde wijken en groenvoorzieningen.

Om te voorkomen dat de verschillende deelprojecten geen optimaal resultaat bieden, is een gebiedsvisie noodzakelijk. Het is tevens een manier om de druk van het project Puijacker te halen door het te betrekken bij een bredere gebiedsvisie.

Lees de volledige schriftelijke vragen hier: https://tilburg.notubiz.nl/document/11492308/1/CDA+-+D66+-+LT+-+Art_+41+vragen+Gebiedsontwikkeling+Laar

Prijsstijging stadsverwarming reden voor CDA om vragen te stellen

Het CDA kreeg veel bezorgde signalen van huishoudens die zijn aangesloten op de stadsverwarming over sterk stijgende prijstarieven. Daarom hebben we hierover vragen gesteld aan het college.

Ongeveer 28.000 huishoudens zijn aangesloten op de stadsverwarming. Dit betekent dat zij geen keuze hebben in de leverancier en dus afhankelijk zijn van één aanbieder. Deze aanbieder gaat de prijs verhogen, in sommige voorbeelden zelfs met 90%. Het CDA heeft ook al eerder gepleit om in gesprek te gaan met de leverancier en de prijsstijging te matigen.

Het is onduidelijk waar de leverancier deze prijsstijging op baseert. Met de huidige warmtewet zijn de maximale warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs, die de afgelopen periode fors gestegen is. Inmiddels krijgen we signalen dat de warmteleverancier inderdaad fors gebruik maakt van de mogelijke prijsstijging, terwijl aanbieders van gas/elektriciteit qua tariefstijging juist lijken te sparen. De Amercentrale die de warmte levert draait inmiddels grotendeels (80%) op houtgestookte biomassa, niet op gas.

Het CDA wil, samen met D66 en GroenLinks, dat het college oplossingen gaat zoeken voor de gedupeerde huishoudens.

Lees het volledig ingediende stuk hier: https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10982269/1/Artikel%2040%20vragen%20Prijsstijgingen%20stadsverwarming%20GL%20D66%20CDA%20(002)

Oproep CDA: maak eerste uur parkeren tijdelijk gratis

UPDATE: College geeft gehoor aan de oproep. Tussen 25 december 2021 en 14 januari 2022 is het eerste uur parkeren in het Tilburgse winkelgebied gratis.

Het Tilburgse CDA doet een oproep aan het college om parkeren in de winkelgebieden het eerste uur tijdelijk gratis te maken. Het wordt daarmee voor inwoners makkelijker om lokale ondernemers te steunen rond de kerst.

Kerstinkopen doen is sinds vorige week een stuk lastiger geworden. Tilburgse ondernemers zitten met een grote kerstvoorraad die ze nu moeilijker kwijt kunnen. Alleen afhalen is nog mogelijk. Het CDA wil hen hierbij helpen door het voor de inwoners makkelijker te maken om bij hun favoriete Tilburgse winkel hun kerstcadeaus op te halen. Met één uur gratis parkeren kunnen mensen eenvoudiger naar het winkelgebied om zo lokale ondernemers te steunen, in plaats van online te bestellen.

Het is volgens raadslid Anne Zouridis een van de weinige dingen die we kunnen doen. Verder roept het CDA het college op om ook fietsen in de winkelstraten tijdelijk toe te staan. Zo kun je ook met je fiets makkelijk afhalen in de winkel.

CDA roept college op werk te maken van voorrangsregeling nieuwbouwhuizen

Het is voor mensen met een binding met Tilburg, bijvoorbeeld omdat ze er zijn geboren of nu werken, moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Binnenkort wordt het wettelijk mogelijk gemaakt om deze mensen voorrang te geven bij nieuwbouwhuizen. Het CDA zet zich hiervoor in, zodat de gemeente Tilburg van deze nieuwe wettelijke mogelijkheid gebruik gaat maken.

Inwoners die geworteld zijn in Tilburg – of in een van de dorpen – en daar hun leven verder op willen bouwen, of mensen die een gezin willen stichten in de buurt van opa en oma bijvoorbeeld. Mensen die in een vertrouwde omgeving oud willen worden.  Het CDA vindt het belangrijk dat deze Tilburgers meer kans op onze woningmarkt krijgen, zodat ze niet noodgedwongen naar een andere gemeente moeten verhuizen, verder van vrienden en familie. Dat is overigens niet alleen belangrijk vanuit behoud van de gemeenschap of draagvlak, maar ook nog eens belangrijk om doorstroming op onze woningmarkt te realiseren.

Natuurlijk heeft dat eerst te maken met wat je bouwt, bijvoorbeeld in onze dorpen. Maar ook met hoe je de koek vervolgens verdeeld. Er is al een wettelijke mogelijkheid om in de sociale huursector tot 25% toe te wijzen aan eigen inwoners en met de voorgestelde wetswijziging is het straks ook mogelijk om dit bij nieuwbouwprojecten (koop) te doen.

Het CDA is blij met deze mogelijkheden en steunt de oproep aan het college om hier snel werk van te maken.

25.000 woningen biedt kansen, CDA Tilburg maakt zich sterk voor gemengde wijken

Tilburg staat voor de gigantische opgave om tot 2040 in totaal 25.000 woningen te bouwen. Het gaat wat het CDA betreft niet alleen om het stapelen van stenen, maar vooral ook om het bouwen van gemeenschappen. De raad nam afgelopen maandag een amendement van het CDA aan waardoor er extra aandacht komt voor gemengde wijken.

Het blind bouwen van woningen in steden brengt grote sociale risico’s met zich mee. Eenzijdig samengestelde wijken, desastreuze effecten op sociale samenhang en leefbaarheidsproblemen, om er maar een paar te noemen. Want het gaat om zo veel meer dan het bouwen van woningen. Denk aan parkeerplaatsen, scholen en andere voorzieningen. Maar wat het CDA betreft gaat het niet alleen om die fysieke dingen, of om het stapelen van stenen, maar vooral ook over het bouwen van gemeenschappen. Over de stad, en dorpen, die we willen zijn, blijven en worden.

Wat het CDA betreft bieden deze 25.000 woningen dan ook vooral kansen om wijken te creëren waarin Tilburgers elkaar tegen blijven komen, meer middenhuur te realiseren en om seniorenwoningen bij te bouwen zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De afgelopen jaren hebben we te vaak meegemaakt dat de enorme opgave om te bouwen voorgaat op de ambitie om sterke en veerkrachtige wijken te realiseren. Dus is het voor de CDA fractie heel belangrijk het sturen op gemengde wijken nu vast te leggen.

Het amendement ‘Bouwen aan samenleven’ is in de vergadering van 13 december unaniem aangenomen.

 

Amendement: Amendement 22_1 CDA_D66_LST_LT_50PLUS_OT_PvdA_Bouwen aan samenleven (raadsinformatie.nl)

Nieuwe energie in fractie CDA Tilburg: burgerraadsleden geïnstalleerd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2021 zijn twee nieuwe burgerraadsleden voor de CDA-fractie in Tilburg geïnstalleerd. Manfred van Zeeland en Amber van Ginniken zullen zich per direct gaan inzetten voor het CDA in Tilburg.

Met nieuwe, positieve energie gaat het CDA Tilburg richting 2022. Nadat een aantal weken geleden al duidelijk was geworden dat de CDA fractie voorzien zou worden van extra ondersteuning, is dat 13 december officieel gemaakt. Beide burgerraadsleden staan ook op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op plek vijf en zes, maar gaan dus al een paar maanden eerder hun schouders eronder zetten om Tilburg weer een stukje mooier te maken.

CDA Tilburg stelt vragen door overlast in flats en wooncomplexen

CDA Tilburg vindt het belangrijk dat alle Tilburgers zich thuis veilig voelen, maar ook om op te komen voor mensen die hun toevlucht zoeken in een trappenhuis of portiek. Steeds meer daklozen vinden een slaapplek in flatgebouwen en wooncomplexen in Tilburg, tot ergernis van bewoners.
Raadslid Anne Zouridis-Veldhoven stelde er vragen over tijdens het vragenhalfuurtje naar aanleiding van klachten van inwoners en de afhandeling daarvan.
Het Brabants Dagblad schreef er het volgende artikel over: https://bit.ly/3lS3LZ5

Twee nieuwkomers en een vertrekker in de fractie van CDA Tilburg

Een aantal weken geleden accepteerde Hans van de Ven het raadslidmaatschap voor het CDA. Afgelopen week heeft hij ons laten weten dat hij kandidaat is voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor Lokaal Tilburg. Voor het CDA is dit reden om hem te vragen om zijn raadszetel terug te geven aan de partij. Helaas heeft hij te kennen gegeven dit niet te doen en per direct over te stappen naar Lokaal Tilburg.

Het CDA Tilburg is er echter in geslaagd om het team niet kleiner, maar juist groter te maken. De kandidaten op de nieuwe kieslijst gaan samen nu al de schouders er onder zetten. Manfred van Zeeland uit Udenhout en Amber van Ginneken-Bindels uit Tilburg worden de nieuwe burgerraadsleden.  Maar ook ondersteunend gaan er per direct nieuwe mensen aan de slag. Frank van Kempen, Gabie Conradi en Inge Marcelissen gaan ook een actieve rol vervullen in de fractie.

Fractievoorzitter Ineke Couwenberg: “Soms gaat het niet zoals je zou willen, dat is wat er bij ons gebeurde. Maar na zo’n bericht, zie je dan wel dat er nieuwe energie vrijkomt. Mensen gaan om je heen staan en de verbinding wordt sterker. Dat is het CDA waar je bij wilt horen. Daarom ben ik heel erg blij dat de nieuwe mensen van de kandidatenlijst zich per direct in gaan zetten als burgerraadsleden en ondersteuning geven voor CDA Tilburg.”