Algemene Ledenvergadering November 2020

Algemene Ledenvergadering

De eerste digitale Algemene Ledenvergadering in de geschiedenis van het CDA Tilburg heeft op 12 november plaatsgevonden. Uiteraard hadden we elkaar liever fysiek ontmoet, maar de redenen waarom dit niet kan en mag, zijn voldoende bekend. Alle aanmeldingen waren daadwerkelijk aanwezig een daarbij waren er nog 3-4 spontane gasten. Het zal zeker zo zijn dat een aantal leden van digitaal deelnemen heeft afgezien, omdat dit als een te grote hindernis wordt ervaren. Dat is spijtig. We hopen volgend jaar weer fysiek samen te mogen komen.

 

Door een goede en strakke voorbereiding is deze ALV prima verlopen. Belangrijke agendapunten waren de kieslijst voor de landelijke verkiezingen en het landelijk verkiezingsprogramma.

 

Kieslijst

Naar aanleiding van de kieslijst heeft het bestuurd voorgesteld om Brabander René Peters op plaats 9 te zetten, in plaats van de 13e positie die hij op de concept-lijst inneemt. Dit voorstel is overgenomen. Een aantal leden plaatste kanttekeningen bij de 3e plaats voor Inge van Dijk, voorzitter CDA Brabant. Dit met het oog op de door hen ervaren opstelling bij de bestuurlijke crisis rond Provinciale Staten begin 2020.

Er was echter vanuit de vergadering voldoende steun voor handhaving van haar 3e plaats.

 

Verkiezingsprogramma

In totaal heeft een vijftal leden bijna 20 amendementen op het verkiezingsprogramma ingediend. Die zijn kort voor de ALV onder de deelnemers verspreid en daarna toegelicht en kort bediscussieerd. Op één amendement na zijn alle voorstellen geaccordeerd door de vergadering en ingebracht in de ALV van het CDA Brabant. Het merendeel had overigens een negatief advies. Een drietal amendementen is overgenomen. Over de amendementen met een negatief advies loopt nog een stemming.

 

Mededelingen

Het bestuur had ook enkele mededelingen over het ledental, de samenstelling van het bestuur, de vernieuwing van de organisatie binnen onze afdeling Tilburg, de Young potentials en de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Let op de berichtjes hierover de komende weken.

 

 

 

 

Duvelhok verkocht

 

Het Duvelhok is verkocht, meldde het Brabants Dagblad vorige week. Tot 2014 was deze oudste textielfabriek eigendom van de gemeente Tilburg. Zes jaar na de aankoop wordt het gebouw doorverkocht aan een projectontwikkelaar.

Wanneer de gemeente vastgoed verkoopt vinden wij het van belang dat dit zo geregeld wordt dat bij een eventuele doorverkoop geen grote winst wordt gemaakt die dan vervolgens uitsluitend de verkoper toekomt. Het CDA heeft hier artikel 40 vragen over gesteld. We willen weten welke voorwaarden er verbonden zijn aan de verkoop van het Duvelhok destijds.

Onze jeugd en haar toekomst

In september ging de gemeenteraad in debat over de nieuwe integrale Jeugdaanpak. Een visie op hoe kinderen in Tilburg zouden moeten opgroeien. Het CDA is enthousiast over de uitgangspunten die hierin benoemd staan, die komen overeen met de uitgangspunten van onze partij:

  • Het normaliseren van opvoedvragen,
  • gebruik maken van krachten binnen het eigen netwerk van vrienden en familie,
  • het centraal zetten van het kind (en niet de bureaucratie).

De extra aandacht voor thema’s, zoals de overgang naar volwassenheid van kwetsbare jongeren, is broodnodig. Maar ook de aandacht voor bijvoorbeeld onveiligheid en dealen op schoolpleinen vinden we als CDA enorm belangrijk.
Op aandringen van CDA en Groenlinks is er nog een paragraaf over de rol van ouders toegevoegd.  De wethouder heeft toegezegd om met ouders in gesprek te gaan over ouderschap en de ondersteuning die zij daarbij kunnen gebruiken.

Het CDA heeft zich het afgelopen jaar vaker haar zorgen uitgesproken over het alsmaar groeiende aantal Tilburgse kinderen in de jeugdzorg. Inmiddels 1 op de 8.  Onze overtuiging is dat er in de meeste gevallen niets mis is met het kind, maar met de omgeving waarin het kind opgroeit (verslaafde ouders, vechtscheidingen, schrijnende armoede). Daarom zijn individuele zorgtrajecten het antwoord niet.  We moeten zorgen dat de sociale basis beter wordt, zorgen voor knalgoede scholen, consultatiebureaus, jongerenwerk en een sterk verenigingsleven en door netwerken van moeders of vaders die elkaar helpen met opvoeden.

Het is tijd dat we serieus werk maken van ‘normaliseren’. Om te beginnen door met de raad de discussie aan te gaan over welke zorg we eigenlijk willen leveren? Wat is jeugdzorg en wat niet? Welke handreikingen geef je mee aan te toegang? Welke afspraken maak je met onderwijsinstellingen? Die keuzes mag de gemeenteraad maken binnen de jeugdwet. En de beweging van zorg naar versterking van de sociale basis vraagt ook om een nieuwe financiële balans. Meer geld naar de versterking van het normale leven, waardoor er minder geld voor zorg nodig is. Om die reden heeft het CDA Tilburg, samen met de PvdA en 50Plus,  in de raadsvergadering van 21 september bij de behandeling van de Integrale jeugdaanpak  de motie ‘samen normaliseren’ ingediend. Deze motie is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen!

Wijkevoort, definitief evenwicht

De afgelopen periode stond in de politiek en in de stad in het teken van Wijkevoort. Na de debatbijeenkomst vond er besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Hierbij heeft het CDA ingezet op meer evenwicht tussen een investering in onze economie, de leefbaarheid voor de bewoners en het behoud van natuur. Dat gebeurde door een amendement en een motie. Belangrijk hierbij is dat we een investeringsfonds tot stand gebracht hebben voor Klein Tilburg, het gebied tussen Wijkevoort en de Reeshof. Hierdoor kunnen we daar investeren in groen en natuur, maar ook in het voortbestaan van een fiets- en uitloopgebied voor de bewoners. Inwoners krijgen zelf inspraak in de besteding van het fonds. Hiernaast hebben we voorstellen ingediend zodat de banen die op Wijkevoort gaan ontstaan, ook maximaal ingevuld gaan worden door Tilburgers en hebben we voor meer ruimte voor het Tilburgse bedrijfsleven op Wijkevoort gepleit. Natuurlijk blijven er tegenstanders en ook terechte vragen en zorgen. Het zal niet voor het laatst zijn dat we hier in de raad over spreken. Maar door onze aanpassingen en verbeteringen is er meer evenwicht gevonden.

De volledige tekst van Anne Zouridis-Veldhoven, zoals we die eerder publiceerden staat hieronder nog vermeld.

Als 7e stad van Nederland, is het passend om naast investeringen in stadsregionale parken en natuur ook ruimte te maken voor investeringen in de economie van de toekomst. Het ontwikkelen van Wijkevoort is al een belangrijke stap in het versterken van de Tilburgse economie. We moeten daarbij ons best blijven doen om Wijkevoort zo goed mogelijk in te passen in het landschap en bij te laten bijdragen aan natuurontwikkeling, waterberging en energieopwekking. Ons doel is namelijk niet grond uitgeven om geld te verdienen, maar om duurzaam werk te bieden aan alle Tilburgers. Het clusteren van bedrijven en kennisinstellingen rondom onze economische speerpunten, zorgt voor innovatie en economische groei. Een belangrijke voorwaarde voor een cluster is een fysieke locatie van hoge kwaliteit, met gedeelde faciliteiten. Wat het CDA betreft kan én moet Wijkevoort zo’n cluster worden. Wij gaan voor Smartvoort. Daarbij willen we er door middel van scherpe voorwaarden in de ontwikkelleidraad en een toetsingscommissie vooraf op sturen dat alleen bedrijven die binnen dit profiel passen een plek vinden op Wijkevoort. Dit soort aantrekkelijke werklocaties zijn namelijk niet eens zo zeer nodig voor de mensen om op korte termijn werk te vinden, maar om onze stad als hotspot voor de logistiek en maakindustrie te behouden en om talent te trekken en behouden.

Voor de ontwikkeling van een Smartvoort, is wel een samenwerking met ons Middelbaar beroepsonderwijs, de Hbo’s en universiteiten nodig. We moeten beginnen met nadenken over een plek op Wijkevoort waar opleidingen kunnen landen en met het creëren van nieuwe opleidingen en zij-instroomtrajecten.Het CDA zal dan ook een motie indienen om samen een Smartvoort actieplan op te stellen. Daarnaast moeten er kavels komen voor het MKB op wijkevoort zodat Tilburgse doorgroeiers, maar ook interessante start-ups hier een plek kunnen vinden. Tenslotte, het CDA is zich zeer bewust van de impact die het plan Wijkevoort heeft op het buitengebied in Zuid-West Tilburg. We zullen daarom bij de behandeling van het raadsvoorstel volgende week een amendement indienen, om de opbrengsten van de gronduitgifte grotendeels ten goede te laten komen aan de ontwikkeling van het omliggende gebied. Op die manier kunnen we aan verdere natuurontwikkeling doen, is er ruimte voor sport en recreatie in het gebied Klein Tilburg en blijft er een fatsoenlijk uitloop- en fietsgebied voor inwoners van de Reeshof. Het is ook de bedoeling om de inwoners een belangrijke stem te geven in de besteding hiervan. We hopen op de steun van andere partijen, zodat we als raad kunnen laten zien dat we dit niet doen om snel geld te verdienen, maar ons inzetten voor een toekomst waarin het goed werken én goed wonen is in Tilburg.

(Ouder)bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen

Ons raadslid Marti de Brouwer stelde vragen over de situatie rondom de hoge ouderbijdrage waar basisschool de Tiliander om vraagt. Meer daarover leest u hier. Naar aanleiding van die vragen gaat Wethouder Hendrickx in gesprek met het bestuur van de basisschool. Net als het CDA, vindt het college van Burgemesteer en Wethouders namelijk dat de huidige situatie niet bijdraagt aan gelijke kansen voor alle kinderen. Volgens haar is het daarnaast niet de bedoeling dat ouders van basisschool de Tilliander een beroep doen op stichting Leergeld. Dit is wel gebeurd in 2019 en 2020.

Lees het artikel van het Brabants Dagblad over dit onderwerp hier

 

‘Vrijwillige’ ouderbijdrage  

Op basisschool de Tiliander wordt om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd die kan oplopen tot 2500 euro per jaar voor 3 kinderen. Deze bijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een ongeruste ouder gaf daartoe aan dat ze de ongeveer 500 euro die van haar verwacht wordt niet goed kan missen. Maar op gedoe door het geven van een kleinere bijdrage zit ze ook niet te wachten. In Amsterdam is het daarnaast inmiddels de afspraak dat er geen subsidie of andere financiële hulp gegeven wordt door de gemeente, wanneer bijdrage bedragen gemiddeld 225 euro of hoger zijn, zoals bij de Tiliander het geval is. Na enkele telefoontjes is het woord ‘ouderbijdrage’ op de site van basisschool de Tiliander dan ook meteen vervangen door ‘ouderschenking’. 
Deze situatie roept vragen op in de Tilburgse gemeenteraad. Ons raadslid Marti de Brouwer stelde daarom vragen die in het vragenhalfuur van maandag 31 augustus aan de orde worden gesteld. Wij zijn dan ook benieuwd wat de antwoorden van de wethouder zijn op vragen als: is het college op de hoogte van de bedragen die basisschool de Tiliander in het schooljaar 2020-2021 als bijdrage van ouders ontvangt? Kan het college aangeven of er door ouders van de Tiliander ook gebruik is gemaakt van een vergoeding via de stichting Leergeld? En welke maatregelen gaat het college treffen om ervoor te zorgen dat vrijwillige ouderbijdrages op alle Tilburgse scholen betaalbaar zijn?

Gezond en gelukkig, maar niet onbezorgd

In 2018 gaven we ons bestuursakkoord de titel “gezond en gelukkig in Tilburg”. Wie had toen kunnen bedenken dat de lading van deze woorden twee jaar later zoveel meer betekenis zouden krijgen, na alles wat corona met ons, met Tilburg, gedaan heeft.

Corona heeft ook de goede kanten van Tilburgerschap laten zien. We waren er voor elkaar. Niet alleen families en vrienden, maar ook willekeurige vreemden konden op elkaar rekenen. We staken figuurlijk een hand naar elkaar uit: we hielpen elkaar door een boodschap te doen, een maaltijd te bereiden, of door een praatje te maken.

Als CDA zijn we blij dat we langzaam weer naar “het nieuwe normaal” toe kunnen bewegen. Maar daarnaast zoeken we naar manieren om die verbondenheid vast te houden. Een samenleving waarin we omkijken naar elkaar, elkaar ondersteunen, laten bloeien in onze stad. Je hoort erbij en je doet mee.

 

Twee jaar zijn we samen op weg om doelen te bereiken, waar staan we nu? Veel dingen gaan goed. We hebben hard gewerkt om het goede economische klimaat in onze stad op koers te houden. We hebben stappen gezet in het sociaal domein. En we hebben maatwerk ingevoerd om die dingen te doen op de plekken waar ze nodig zijn. De hefbomen laten zien dat ze werken. Daar zijn we trots op.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we de lijnen neergezet. Die basis gaat de komende jaren meer zichtbaar worden.

Er zijn daarentegen ook zorgen, dingen waar we onvoldoende grip op hebben. Het feit dat 1 op de 7 van kinderen in Tilburg een beroep doet op jeugdhulp, baart ons veel zorgen. Zorgen, omdat het probleem vaak zit in de context waarin het kind opgroeit en niet in het kind zelf, wat betekent dat het geen oplossing is. En zorgen, omdat het schadelijk is voor kinderen die de zorg echt nodig hebben.

Verder is het afval is nog steeds een issue; op te veel plaatsen in de stad is het nog een troep, ondanks de inzet van velen. Het ophalen van afval sluit nog onvoldoende aan bij de wensen van onze inwoners, waardoor ze het afval ergens bij plaatsen of dumpen en daar ook mee wegkomen. Het ophalen van afval moet gaan uitblinken zoals onze gemeentelijke dienstverlening in service en klantvriendelijkheid dat doet. We moeten dus samen op zoek blijven naar andere oplossingen.

 

Als CDA geloven wij in de kracht van de samenleving. De maatschappij moet daarom zo dicht mogelijk georganiseerd worden bij de mensen. Dat geeft een gevoel van vertrouwdheid, eigenaarschap en zeggenschap. De digitale koffiemomenten met de stad laten maar weer eens zien hoe groot het verschil tussen beleid en uitvoering kan zijn. Terwijl iedereen met de beste bedoelingen aan de slag is, sluit de uitvoering in de praktijk onvoldoende aan op de inwoner en zijn probleem. Daar moeten we nog meer mee aan de slag. We zouden de gemeente dan ook graag nog meer in de buurten en wijken van Tilburg willen zien.

 

Vervolgens dan de financiën: accountantskantoren geven ons een 10 en noemen ons de meest solide gemeente van Nederland. Daar zijn we blij mee. Die balans maakt dat wij al jaren in staat zijn om in onze stad te investeren en hoe trots wij zijn op het resultaat daarvan. Tilburg is een van de meest sociale steden en ook de fysieke investeringen in onze stad zijn prachtig. Wij kozen ervoor bij de start van dit bestuursakkoord lef te tonen en op basis van deze solide positie te durven investeren. Daardoor worden we nog meer een stad waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Onder andere daardoor staan we waar we nu staan.

De tussenbalans legt een basis voor de kaders voor de hoofdlijnenbrief en begroting, maar kijkt vooral terug op de eerste helft van onze bestuursperiode. Wij steunen deze tussenbalans maar zien tegelijkertijd dat we -op financieel vlak- nog wel een opgave met elkaar te behalen hebben. Daar sluiten wij onze ogen niet voor. In het begin van deze bestuursperiode hebben we afgesproken dat wij een structureel duurzaam financieel beleid willen voeren. We zullen daarbij de komende periode aan de slag moeten met de financiële onzekerheden door externe omstandigheden in het sociaal domein. We vragen de wethouder om in de hoofdlijnenbrief daarvoor met voorstellen te komen. Dat geldt ook voor de begroting, is de wethouder het met het CDA eens dat deze structureel sluitend moet worden?

 

We spreken vandaag ook over Tilburg tijdens corona. Het is nog onzeker wat de langlopende effecten van corona gaan zijn op onze samenleving, onze economie, op onze gemeente en op onze financiën.

We bouwen samen een huis, de tekening was goed en we gingen voortvarend aan de slag. Met Corona heeft er een brand gewoed en we weten nog niet hoe groot de schade zal zijn, maar ons huis is stevig en we werken hard aan het herstel. In dit proces staan wij er pal voor dat de maatschappelijke infrastructuur van Tilburg in stand blijft. Denk daarbij aan buurthuizen, sportverenigingen, wijkinitiatieven. Daar ligt namelijk het fundament van onze stad. En dat is de sleutel naar een gezond en gelukkig leven in Tilburg.

 

Van visie naar uitvoering: werk aan de winkel!

De gemeenteraad stelde op maandag 22 juni de detailhandelsvisie voor de Gemeente Tilburg vast. Een duidelijke visie die keuzes maakt voor een toekomstbestendige detailhandel met als motto: concentreren en transformeren. Dat vindt het CDA ook, want retail zat al in zwaar weer en de coronacrisis heeft de wereld op z’n kop gezet. We steunen daarom alle plannen uit de visie, die plannen tot transformatie van winkelpanden en ervoor zorgen dat er geen winkelmeters bijkomen én

 

Inbreng CDA: ‘Stimuleren van ondernemerschap als antwoord op de teruggang.’

De detailhandel zorgt voor belangrijke werkgelegenheid in de stad. Daarnaast is de functie van Tilburg als aantrekkelijke winkelstad van grote betekenis voor het aantal bezoekers aan onze stad en hun bestedingen. Het CDA heeft daarom een pleidooi gehouden en geeft aandacht aan het opbouwen en versterken van het ondernemerschap in de detailhandel. Het gaat daarbij over adviseren en ondersteunen van ondernemers, over verbindingen maken naar ondernemersonderwijs en over ondernemerschap stimuleren bij afgestudeerden van een ondernemersopleiding, bij werklozen en statushouders. Over deze laatste groep: het arbeidsverleden van veel statushouders ligt in de detailhandel. In het land van herkomst waren zij ondernemer. Voor statushouders in de horeca zijn er al speciale opleidingen, maar dat kunnen we in de detailhandel ook toepassen. Het stimuleren van ondernemerschap heeft dan ook een effect dat verder gaat dan alleen lokale economie; we realiseren er ook sociale effecten mee, zoals minder uitkeringen. De wethouder gaf het CDA toezegging dat het onderwerp ‘ondernemerschap bij statushouders’ in het najaar een vervolg gaat krijgen.

 

Motie CDA: het succes van de visie is afhankelijk van de kwaliteit van implementatie

Tijdens het debat heeft het CDA een motie ingediend om bij de uitvoering van het detailhandel beleid zich te laten ondersteunen door een overleggroep. Deze moet nog opgericht worden en bestaat bij voorkeur uit detailhandel experts oftewel vertegenwoordigers vanuit ondernemersverenigingen, vastgoed, onderwijs, horeca en leisure. De overleggroep fungeert als aanjager bij de uitvoering van het beleid, als kennisplatform, verbinder naar andere sectoren zoals het beroepsonderwijs, horeca en kunst & cultuur. Dit is belangrijk omdat we niet willen dat de visie in een lade belandt. De motie werd breed ondersteund en is door de wethouder overgenomen.

 

 

De Tilburgse Woonagenda

Goed wonen is meer dan een slaapplek, meer dan een dak boven je hoofd. Het is leven met anderen, in een gezin, in een buurt, in wijken en in dorpen waar we ons thuis voelen. Daarom hebben we de Tilburgse Woonagenda. Hierin staat wat er aan woningen nodig is en wat de gemeente Tilburg op dat gebied wil bereiken. De keuzes die we in de woonagenda 2020-2025 maken, gaan vooral over hoe we met elkaar samen willen leven.
Als CDA zetten we ons in voor betaalbaar wonen voor middengroepen; een warm thuis voor de studenten die in onze stad die een toekomst op willen bouwen, voor starters in de dorpen en voor onze ouderen, waarbij we meer én creatieve woonvormen voor hen willen bouwen. Hierover hebben we samen met 50Plus een motie ingediend.

De woonagenda gaat daarnaast over de draagkracht van wijken. Dat is belangrijk, omdat de woonopgaven enorm verschillen per wijk. Zo worden in ’t Zand alleen sociale huurwoningen toegewezen aan echt lage inkomens. Verder worden Tilburgers met begeleidingsbehoefte nu steeds meer in die wijk geplaatst, wat betekent dat we meer moeten sturen op spreiding van zorggroepen.
In de Blaak is het bijvoorbeeld juist belangrijk dat we sturen op nultredenwoningen, zodat senioren in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Ook in Biezenmortel willen ze na jarenlang praten wel eens bouwen. En dat is belangrijk, zodat er weer jonge gezinnen komen wonen en de school open kan blijven. Als CDA vinden we het daarom belangrijk om heel gericht te kijken wat er nodig is in de Tilburgse buurten, dorpen en wijken. Dankzij toezegging van de wethouder gaan we de komende periode gebruiken om dit soort gebiedsprofielen samen met de raad en de stad op te stellen.

Bovendien bepleiten we een grotere rol voor woningcorporaties; in onze motie stellen we voor dat het college de opdracht geeft om 30% van de woningen bij grote nieuwbouwprojecten toe te wijzen aan de Tilburgse woningcorporaties. Zij helpen mensen die zichzelf niet goed kunnen redden op de woningmarkt. Als dat niet gebeurt, blijven mensen zonder huis achter.
Wij vinden het belangrijk dat er meer geschikte en betaalbare woningen komen voor politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen. Voor jongeren van wie we willen dat ze na hun studie een toekomst opbouwen in onze stad. Helaas slaagt de markt hier nog onvoldoende in. Onze motie is met een ruime meerderheid is aangenomen en riep de wethouder op om snel afspraken te maken met de coöperaties over het bouwen van die 10% middenhuurwoningen en 20% sociale huurwoningen. Op die manier kunnen we voldoende, fatsoenlijke en betaalbare woningen creëren voor alle Tilburgers.