Kerst- en nieuwjaarswens

Organisatie CDA Tilburg

Het bestuur heeft in de ALV geschetst op welke wijze de organisatie van de afdeling Tilburg wordt ingericht om het CDA in Tilburg zo sterk mogelijk te laten zijn. Met daarbij accent op de waarden waar het CDA voor staat in een moderne, multiculturele samenleving. Het bestuur heeft een aantal formele en vooral ook organisatorische taken. Bovenal is het zaak om stadgenoten te stimuleren mee te bouwen aan stad en dorpen. Een beweging van betrokken Tilburgers met een CDA-hart die zich vanuit interesse en expertise inzetten op uiteenlopende onderwerpen en thema’s die lokaal om aandacht, uitwerking en beleid vragen. Er zit veel kracht in de stad en het is een uitdaging die op constructieve wijze aan te wenden.

Bestuur

Idee is om het bestuur klein en slagvaardig te houden voor de specifieke formele en organisatorische taken van een bestuur. Daarnaast wil het bestuur overlegtafels inrichten. De tafels kunnen naar thema georganiseerd zijn (Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening, Sociaal Domein), naar generatie (CDJA, Senioren) en geografisch georiënteerd zijn (Berkel-Enschot/Udenhout/Biezenmortel, Tilburg-Noord). Iedere tafel heeft een kartrekker.

Een tafel bestaat uit betrokken Tilburgers met een CDA-hart voor de stad:

 • Met expertise en interesse in een bepaald thema
 • Zoveel mogelijk betrokken en vanuit deskundigheid opererend, niet belangenbehartigend
 • Notities en discussies in de stad op het themagebied intensief volgend
 • Zich schikkend c.q. lol hebben in een adviserende rol
 • Scherp afgestelde antennes, evt. netwerk op het themagebied

 

Een tafel kent idealiter als samenstelling:

 • Een kartrekker in de rol als voorzitter die kan verbinden, adviseren, discussies leiden en de groep op sleeptouw nemen
 • Een ervaren politicus, affiniteit/ervaring met het thema, thuis in het politiek proces
 • Een of meerdere potentials met affiniteit met het thema en mogelijk verdere politieke ambities
 • Fractielid met het thema van de tafel in portefeuille
 • Leden met expertise op het thema (ervaringsdeskundigen, betrokkenheid bij het stadsdeel/’de dorpen’, resp. behorend tot de leeftijdsgroep (senioren, jongeren)
 • Mengvormen van bovenstaande
 • Zo divers mogelijk

De tafel adviseert. De fractie bepaalt de politieke lijn, standpunten en voert het woord over de thema’s. De tafels treden op zichzelf niet met standpunten namens het CDA naar buiten. Ze zijn op constructieve wijze dienend aan/voor de politieke lijn. Naast ondersteuning voor de fractie kunnen tafels input leveren voor het verkiezingsprogramma. Tafels dragen uit de betrokkenheid bij de lokale politiek te willen vergroten en de kennis en ervaring van burgers in onze stad te willen benutten. Via de tafels kunnen we kennis en ervaring van ‘oudgedienden’ behouden en betrokkenheid vasthouden, het oog gericht op de toekomst en niet hoe het was. Deelname kan laagdrempelig worden georganiseerd, maar moet niet vrijblijvend zijn.

Voor de tafel Berkel Enschot – Udenhout – Biezenmortel is Manfred van Zeeland bereid gevonden als kartrekker op te treden. We zijn verder met velen in gesprek voor de vorming van overige tafels en ook voor de commissies voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Heb je interesse voor een tafel meld je aan via cdatilburg@gmail.com.

 

Nieuws uit het bestuur

ALV CDA Tilburg

Eerder hebben wij u bericht een ALV van CDA Tilburg op 28 oktober plaats zou vinden. Op praktische gronden moeten we de datum wat naar achteren schuiven en komen we uit op: donderdag 12 november om 20.00 uur.

U ontvangt nog een uitnodiging met de plaats van bijeenkomen. Daarbij krijgt u de mogelijkheid om u aan te melden, wat noodzakelijk is i.v.m. de Corona-voorschriften. Wij willen de ALV Corona-proof organiseren, binnen de RIVM-richtlijnen.

Wat zijn de praktische gronden? Op 28 oktober ontvangen we de advies-kandidaten en groslijst voor de landelijke verkiezingen in maart 2020. Als lid van het CDA kunt u tijdens deze ALV stemmen over de volgorde van de kandidatenlijst. Wij moeten de uitslag uiterlijk 30 november doorgeven.

Daarnaast ontvangen we op 28 oktober het concept-verkiezingsprogramma. Als afdeling kunnen we hierop amendementen indienen bij de provinciale afdeling, die op de ALV van CDA-Brabant worden behandeld. De ALV van CDA-Brabant vindt plaats op 14 november. Een provinciale afdeling mag maximaal 50 amendementen indienen. Het landelijk bestuur voorziet de ingediende amendementen van preadviezen, die uiterlijk 3 december 2020 op de website worden gepubliceerd. Op het landelijk congres van 12 december 2020 worden de amendementen en het concept-verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Uiteraard proberen wij ook een prominent spreker te strikken om al wat verkiezingskoorts over te brengen.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar ingrijpend gewijzigd. Nadat eind 2018 René Vrieling toe trad tot het bestuur, werd Loeks van der Veen tot voorzitter benoemd in de ALV van het najaar 2019. Tegelijkertijd trad ook Leon Timmermans toe tot het bestuur. Leon kon zijn lidmaatschap echter niet voortzetten, omdat er veel turbulentie was rondom het deelnemen van het CDA aan een provinciale coalitie met Forum. Dit was ook voor Roel Rutten de aanleiding een punt te zetten achter zijn bestuurslidmaatschap. Daarnaast hebben Joost van Puijenbroek en Janneke van Iersel onlangs aangegeven te stoppen met hun bestuurswerkzaamheden.

Aan de resterende bestuursleden de uitdaging om een vernieuwd en sterk netwerk in en rond het bestuur en de fractie op te bouwen. De input en opbouw van kennis en expertise in expertgroepen om bestuur en fractie heen, zijn van grote waarde. De komende maanden gaan we hier mee starten. Tijdens de ALV zullen wij hiervan verslag doen.

De vertrokken bestuursleden zijn wij veel dank verschuldigd voor hun soms jarenlange inzet en hun CDA-hart. Dat hart blijft kloppen voor het CDA, zo hebben zij aangegeven en we zullen ze zeker nog tegenkomen op ons CDA-pad.