Motie CDA uitbreiding opkoopbescherming raadsbreed aangenomen

Het CDA Tilburg heeft ervoor gezorgd dat het college gaat onderbouwen of de opkoopbescherming in Tilburg kan worden uitgebreid. Een motie hiervoor werd raadsbreed gesteund, waar ook het Brabants Dagblad vandaag over schreef. In eerste instantie was het de bedoeling dat de opkoopbescherming slechts in deel van Tilburg zou gaan gelden.

Vanaf 1 september 2022 gaat er een opkoopbescherming gelden in Tilburg; dat betekent dat je alleen een woning mag kopen als je daar ook daadwerkelijk in gaat wonen. Tot nu toe was het de bedoeling dat deze regeling slechts in een deel van Tilburg zou gaan gelden. Aangezien het voor veel mensen nagenoeg onmogelijk is om een woning te vinden, is het CDA er voorstander van om deze regeling zo uitgebreid mogelijk te laten gelden in heel Tilburg binnen de bebouwde kom. De opkoopbescherming geldt nu nog niet voor heel Tilburg. CDA-raadslid Anne Zouridis-Veldhoven: ‘Wij denken wel dat het gebied dat nu voorgesteld wordt onder de opkoopbescherming te laten vallen, groter kan zijn. Bijvoorbeeld omdat er nu gebieden (zoals de Blaak, delen van de Reeshof en onze dorpen) buiten de werking vallen. En we echt ongelooflijk jammer zouden vinden als starters en jongen gezinnen het continu afleggen tegen beleggers en huisjesmelkers.’

Daarnaast diende het CDA ook mede een motie in om de verhuurvergunning van een pand te koppelen aan de eigenaar, in plaats van het pand. Bij een wisseling van een eigenaar van een pand dat verhuurd wordt, kan de vergunning opnieuw gewogen worden. Hierdoor wordt voorkomen dat huizen eigendom worden van huiseigenaren met een slechte reputatie. Verder komt er meer regie op kamerverhuur en kan overbewoning voorkomen worden, hetgeen noodzakelijk is gezien de enorme krapte op de woningmarkt.

Lees de volledige moties hier:

https://tilburg.notubiz.nl/document/11524427/1/Motie+10_01_CDA_SP_D66_VVD_GL_PvdA_LST_50PLUS_LT_ONSTilburg_uitbreiden+opkoopbescherming_docx
https://tilburg.notubiz.nl/document/11524468/1/Motie+10_02_SP_LST_CDA_Koppelen+kamerverhuurvergunning+aan+eigenaar

Bekijk de raadsvergadering hier terug:

https://tilburg.notubiz.nl/vergadering/953859/Gemeenteraad%2023-05-2022

CDA stelt vragen over bouwprojecten rondom het Laar

Het CDA Tilburg heeft vragen aan het college gesteld omtrent verschillende bouwprojecten die zich concentreren langs de Ringbaan-Zuid, rondom het Laar. In plaats van deze als aparte deelprojecten te beschouwen, pleit het CDA – samen met D66 en Lokaal Tilburg – in schriftelijke vragen om een samenhangende gebiedsvisie op te stellen, zoals dat ook al gebeurt bij bijvoorbeeld Stappegoor en het Kenniskwartier.

Op het onderstaand kaartje is te zien waar de bouwprojecten mogelijk gaan plaatsvinden. Deze projecten zouden in samenhang met elkaar bekeken moeten worden, zodat voor de verschillende ambities en opgaven de beste oplossing op gebiedsniveau gevonden kan worden. Denk hierbij aan het realiseren van sociale woningbouw, middenhuur en seniorenwoningen. Maar ook aan sociale opgaven zoals gemengde wijken en groenvoorzieningen.

Om te voorkomen dat de verschillende deelprojecten geen optimaal resultaat bieden, is een gebiedsvisie noodzakelijk. Het is tevens een manier om de druk van het project Puijacker te halen door het te betrekken bij een bredere gebiedsvisie.

Lees de volledige schriftelijke vragen hier: https://tilburg.notubiz.nl/document/11492308/1/CDA+-+D66+-+LT+-+Art_+41+vragen+Gebiedsontwikkeling+Laar