Verslag Seniorenberaad van woensdag 14 december 2022

In een zeer geanimeerde vergadering werden een paar punten gesproken die het vermelden waard zijn.

GGoud (Gelukkig en Gezond oud worden in Tilburg)

De projectleider van GGOUD, Sjef van der Klein, gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de plannen met de Ouderenzorg in Tilburg. Dat loopt nog niet zoals gewenst.

Er is een groot budget beschikbaar (voor drie jaar ligt vast dat er een bedrag van 1,3 miljoen per jaar beschikbaar is), helaas vloeit dat merendeels weg naar ambtenaren en vergaderingen en wordt daardoor onttrokken aan de directe ouderenzorg waarvoor het bedoeld is.

Daar is dus nog een wereld te winnen.

Ook de ouderenhuisvesting zal niet vlotten zolang projectontwikkelaars het financiële belang van hun bezittingen belangrijker vinden dan de woonbehoefte en leefruimte van ouderen.

 

Kiesdrempel

Doordat de roep om een kiesdrempel toch wel wat luider werd, hebben we dat op de agenda gezet. En vlak voor onze vergadering werd bekend dat op initiatief van Yvonne van Rooij en Jo Ritzen een petitie voor een kiesdrempel van drie zetels was gestart.

Er volgt een levendige discussie over de democratie en de (on)werkbare situatie in de Kamer.

Een royale meerderheid is voor het instellen van een kiesdrempel van 3 zetels en aan de aanwezige afdelingsvoorzitter, Loeks van der Veen, wordt gevraagd om Yvonne van Rooij, als een van de initiatiefnemers, uit te nodigen voor een ALV van onze Tilburgse afdeling.

Iedereen, die daar behoefte aan heeft mag op individuele basis de petitie ondertekenen.

https://petities.nl/petitions/kiesdrempel-na-tweede-kamer-verkiezingen

 

Bezoek aan het EP in Brussel.

Toine van Poppel zal met een bestuurslid een bezoek van de CDA afdeling Tilburg aan het EP in Brussel op donderdag 16 maart 2023 coördineren.

Nadere informatie volgt.

Uit de mededelingen:
Het CDA-S wil de structuur veranderen. Iedere afdeling zal twee vertegenwoordigers afvaardigen in het Senioren Netwerk van de provincie.

Vanuit Tilburg zijn dat Ed en Paula Lensink.

Onderzoek naar een Tilburgse lightrail

Tilburg groeit naar 250.000 inwoners als zevende stad van het land en het busnetwerk loopt tegen zijn grenzen aan. Om Tilburg goed bereikbaar te houden zijn nieuwe vormen van OV nodig. Voor een metro of tram is de stad te klein. Daarom zorgt het CDA ervoor dat er onderzoek komt naar een Tilburgse lightrail.

Autoritten van Goirle naar Tilburg-West en van Tilburg-Noord naar het centrum duren beiden nog geen tien minuten. Met de bus duren deze ritten makkelijk vier keer zo lang. Het verbeteren van busnetwerk kan de groei van Tilburg niet opvangen en gaat deze situatie niet snel verbeteren.

Nieuwe vormen van openbaar vervoer zijn dus nodig in te toekomst. Slechts 2% van de verplaatsingen in Tilburg vindt met het openbaar vervoer plaats. Een Tilburgse lightrail kan hiervoor een mooie oplossing zijn. Het is een combinatie tussen een tram, metro en trein en daarom enorm flexibel en veel sneller dan het huidige busnetwerk. Het zou ook gebieden als de Reeshof, Berkel-Enschot en verder richting Kaatsheuvel, Goirle en Den Bosch beter bereikbaar kunnen maken.

Een lightrail is al een succes gebleken in Utrecht en tussen Den Haag en Rotterdam. Dankzij het CDA zullen de mogelijkheden tot een Tilburgse lightrail ook worden onderzocht. Die motie kon rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Geen gratis bibliotheekabonnement voor MBO-studenten ondanks inspanningen van het CDA Tilburg

Het Tilburgse CDA heeft een motie ingediend om MBO-studenten boven de 18 jaar een gratis bibliotheekabonnement te geven. We vinden het belangrijk dat alle Tilburgers kunnen lezen en schrijven op een niveau dat ze echt mee kunnen doen in onze samenleving. Helaas was de meerderheid de gemeenteraad het hier niet mee eens en is de motie afgewezen.

Bijna twee miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven, dus ook in Tilburg. Onder de 15-jarigen is zelfs 20% laaggeletterd en een groot deel van deze jongeren volgt een MBO-opleiding. De kosten voor een jaarlijks bibliotheekabonnement zijn nu een belemmering voor deze studenten om te lezen en het gratis maken hiervan is een mooie manier om laaggeletterdheid te bestrijden bij een groep waarbij dit veel voorkomt. Het gaat zich bovendien terugbetalen omdat niet-laaggeletterden meer vertrouwen hebben in de medemens en gemiddeld bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn van een uitkering

Er was onder meer bezwaar over het risico dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Wij ontvangen echter signalen dat de kosten voor een abonnement een belemmering zijn om te lezen of zich aan te sluiten bij een leesclub. Het is dan ook teleurstellend dat de meerderheid van de gemeenteraad zich hier niet in kon vinden.

Tilburgs erfgoed wordt in kaart gebracht door ruim aangenomen motie CDA Tilburg

Het Tilburgse CDA hecht veel waarde aan het erfgoed in onze stad, we willen dat de stad herkenbaar blijft. We worden echter steeds vaker geconfronteerd met verbouw- of sloopplannen nabij panden die grote cultuurhistorische waarde voor Tilburg hebben. Een motie van het CDA om het Tilburgse erfgoed in kaart te brengen en een visie daarvoor op te stellen is daarom unaniem aangenomen.

In het verleden is vooral ad hoc gesproken over het Tilburgse erfgoed, maar een visie ontbreekt. We hebben geen overzicht van waar deze panden liggen en welke waarde deze hebben voor Tilburg. Om bijzondere herkenbare straten en buurten in stand te houden, is het nodig om deze inzichtelijk te maken. Daarmee blijft het verhaal van de stad en de identiteit van Tilburg te lezen in onze straten!

De motie werd vooraf al gesteund door een flink aantal partijen en bleek tijdens de stemming ook een meerderheid te krijgen.

Er komt een Noodfonds voor Tilburgse verenigingen en maatschappelijke instellingen! (video)

Door een met nipte meerderheid aangenomen motie van het Tilburgse CDA komt er een noodfonds voor de Tilburgse verenigingen en instellingen die in de problemen komen door hoge energieprijzen. Nog voor het eind van het jaar moet het college de duidelijkheid geven over de voorwaarden voor dit noodfonds.

We hebben meerdere voorbeelden gezien van energierekeningen van verenigingen die verviervoudigen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de contributie voor (jeugd)leden bij sportverenigingen flink omhoog zal gaan of dat buurthuizen tijdelijk moeten sluiten. Investeringen in verduurzaming duren vaak lang en regelmatig niet zomaar mogelijk omdat verenigingen geen eigenaar zijn van hun accommodatie of omdat ze niet over voldoende eigen vermogen beschikken.

Deze verenigingen en ontmoetingspunten vormen het cement van onze Tilburgse samenleving en zijn daarom onmisbaar in stad en dorpen. We kunnen hen dus niet in de kou laten staan!
Tilburg heeft er nu voor gekozen om vooruitlopend op landelijke regelingen te hulp te schieten. Het college vond de motie overbodig, maar gelukkig zag een meerderheid van de gemeenteraad er wel de noodzaak van in!

Met dank aan de fracties van PvdA, VVD, LST, 50PLUS, SP, PvdD, Lokaal Tilburg, Ons, Tilburg, Voor Tilburg, FvD

CDA Tilburg wil compensatie voor energiekosten verenigingen

De stijgende energiekosten raken ons allemaal, zeker ook de Tilburgse (sport)verenigingen. Ongeveer de helft van de verenigingen moet een fors hogere contributie gaan vragen door gestegen energielasten. Vooral de verenigingen met variabele energiecontracten worden hard geraakt, daar moeten we iets aan doen!

Het CDA wil dat (sport)verenigingen toegankelijk blijven voor alle Tilburgers. Daarom pleiten wij ervoor om deze verenigingen te helpen, bovenop de hulp die geboden gaat worden aan huishoudens en bedrijven. Bijvoorbeeld door ze financieel tegemoet te komen in de vorm van een huurverlaging, een renteloze lening of om ze te helpen met verduurzamen van de accommodaties.

We hebben meerdere voorbeelden gezien van energierekeningen van verenigingen die verviervoudigen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de contributie voor (jeugd)leden flink omhoog zal gaan, de warme kantine sluit of douchen verboden zal worden. Het risico is dat sporten niet meer toegankelijk is voor iedereen en ook het verenigingsleven verschraalt. Investeringen in verduurzaming duurt vaak lang en is vaak ook niet zomaar mogelijk omdat verenigingen geen eigenaar zijn van hun accommodatie of omdat ze niet over voldoende eigen vermogen beschikken.

Het CDA heeft ervoor gezorgd dat het college gaat inventariseren welke Tilburgse verenigingen vrezen in de problemen te komen door de hoge energiekosten. Het college is nog niet tegemoet gekomen aan onze oproep om verenigingen ook financieel te ondersteunen. Maar er is wel toegezegd dat ze een plan maken in afwachting van het aangekondigde steunprogramma vanuit de Rijksoverheid.
Tilburg heeft er vaker voor gekozen om vooruitlopend op landelijke regelingen te hulp te schieten. Dat verdienen onze vereniging ook! Als fractie houden de opvolging nauwlettend in de gaten en blijven we ons sterk maken voor onze Tilburgse verenigingen.

Voor de volledige vragen zie: https://tilburg.notubiz.nl/document/11923179/1
Voor de reactie van de wethouder, op 4 uur en 20 min: https://tilburg.notubiz.nl/bijeenkomst/1031246/Informatie-debat%2010-10-2022

Extra handhaving ter voorkoming afvaldumpingen bij nieuwe afvalcontainers door CDA-amendement

Het CDA Tilburg heeft middels een amendement gezorgd voor extra handhaving op afvaldumpingen bij nieuwe afvalcontainers. CDA raadslid Anne Zouridis: ‘Met deze wijziging bieden we onze inwoners in ieder geval de zekerheid dat we echt werk maken van het voorkomen van afvaldumpingen en hun  terechte zorgen serieus nemen. Het schoonhouden onze van de openbare ruimte is een kerntaak van onze gemeente.’

Vanaf 2023 worden er in de binnenstad en Spoorzone 40 ondergrondse containerparkjes geplaatst. Deze zullen de bekende duobakken vervangen. De gemeente maakt echter nauwelijks budget vrij om te handhaven op afvaldumpingen bij deze nieuwe containers. ‘Wij vinden het onverantwoord om in te stemmen met de nieuwe vorm van afvalinzameling, maar af te wachten of er straks ook geld beschikbaar is voor het voorkomen van- en handhaven op de rommel die rondom de nieuwe containerparkjes kan ontstaan.’

Door het amendement, dat werd gesteund door vele andere partijen, komt er structureel 2 FTE aan afvalboa’s en 2 FTE aan wijkparkbeheerders vrij om toe te zien om het nieuwe afvalsysteem. In combinatie met inwonersparticipatie (in de vorm van adoptie van containerparkjes) levert dit de meest effectieve handhaving op.

Op 1 juli 2023 moeten de nieuwe containerparkjes geïnstalleerd zijn.

Lees het volledige amendement hier: Amendement+12_1_CDA_VVD_D66_Lokaal+Tilburg_50PLUS_VoorTilburg_PvdA_Voorkomen+en+handhaven+plaatsen+afval (notubiz.nl)

Motie CDA uitbreiding opkoopbescherming raadsbreed aangenomen

Het CDA Tilburg heeft ervoor gezorgd dat het college gaat onderbouwen of de opkoopbescherming in Tilburg kan worden uitgebreid. Een motie hiervoor werd raadsbreed gesteund, waar ook het Brabants Dagblad vandaag over schreef. In eerste instantie was het de bedoeling dat de opkoopbescherming slechts in deel van Tilburg zou gaan gelden.

Vanaf 1 september 2022 gaat er een opkoopbescherming gelden in Tilburg; dat betekent dat je alleen een woning mag kopen als je daar ook daadwerkelijk in gaat wonen. Tot nu toe was het de bedoeling dat deze regeling slechts in een deel van Tilburg zou gaan gelden. Aangezien het voor veel mensen nagenoeg onmogelijk is om een woning te vinden, is het CDA er voorstander van om deze regeling zo uitgebreid mogelijk te laten gelden in heel Tilburg binnen de bebouwde kom. De opkoopbescherming geldt nu nog niet voor heel Tilburg. CDA-raadslid Anne Zouridis-Veldhoven: ‘Wij denken wel dat het gebied dat nu voorgesteld wordt onder de opkoopbescherming te laten vallen, groter kan zijn. Bijvoorbeeld omdat er nu gebieden (zoals de Blaak, delen van de Reeshof en onze dorpen) buiten de werking vallen. En we echt ongelooflijk jammer zouden vinden als starters en jongen gezinnen het continu afleggen tegen beleggers en huisjesmelkers.’

Daarnaast diende het CDA ook mede een motie in om de verhuurvergunning van een pand te koppelen aan de eigenaar, in plaats van het pand. Bij een wisseling van een eigenaar van een pand dat verhuurd wordt, kan de vergunning opnieuw gewogen worden. Hierdoor wordt voorkomen dat huizen eigendom worden van huiseigenaren met een slechte reputatie. Verder komt er meer regie op kamerverhuur en kan overbewoning voorkomen worden, hetgeen noodzakelijk is gezien de enorme krapte op de woningmarkt.

Lees de volledige moties hier:

https://tilburg.notubiz.nl/document/11524427/1/Motie+10_01_CDA_SP_D66_VVD_GL_PvdA_LST_50PLUS_LT_ONSTilburg_uitbreiden+opkoopbescherming_docx
https://tilburg.notubiz.nl/document/11524468/1/Motie+10_02_SP_LST_CDA_Koppelen+kamerverhuurvergunning+aan+eigenaar

Bekijk de raadsvergadering hier terug:

https://tilburg.notubiz.nl/vergadering/953859/Gemeenteraad%2023-05-2022

CDA stelt vragen over bouwprojecten rondom het Laar

Het CDA Tilburg heeft vragen aan het college gesteld omtrent verschillende bouwprojecten die zich concentreren langs de Ringbaan-Zuid, rondom het Laar. In plaats van deze als aparte deelprojecten te beschouwen, pleit het CDA – samen met D66 en Lokaal Tilburg – in schriftelijke vragen om een samenhangende gebiedsvisie op te stellen, zoals dat ook al gebeurt bij bijvoorbeeld Stappegoor en het Kenniskwartier.

Op het onderstaand kaartje is te zien waar de bouwprojecten mogelijk gaan plaatsvinden. Deze projecten zouden in samenhang met elkaar bekeken moeten worden, zodat voor de verschillende ambities en opgaven de beste oplossing op gebiedsniveau gevonden kan worden. Denk hierbij aan het realiseren van sociale woningbouw, middenhuur en seniorenwoningen. Maar ook aan sociale opgaven zoals gemengde wijken en groenvoorzieningen.

Om te voorkomen dat de verschillende deelprojecten geen optimaal resultaat bieden, is een gebiedsvisie noodzakelijk. Het is tevens een manier om de druk van het project Puijacker te halen door het te betrekken bij een bredere gebiedsvisie.

Lees de volledige schriftelijke vragen hier: https://tilburg.notubiz.nl/document/11492308/1/CDA+-+D66+-+LT+-+Art_+41+vragen+Gebiedsontwikkeling+Laar

Prijsstijging stadsverwarming reden voor CDA om vragen te stellen

Het CDA kreeg veel bezorgde signalen van huishoudens die zijn aangesloten op de stadsverwarming over sterk stijgende prijstarieven. Daarom hebben we hierover vragen gesteld aan het college.

Ongeveer 28.000 huishoudens zijn aangesloten op de stadsverwarming. Dit betekent dat zij geen keuze hebben in de leverancier en dus afhankelijk zijn van één aanbieder. Deze aanbieder gaat de prijs verhogen, in sommige voorbeelden zelfs met 90%. Het CDA heeft ook al eerder gepleit om in gesprek te gaan met de leverancier en de prijsstijging te matigen.

Het is onduidelijk waar de leverancier deze prijsstijging op baseert. Met de huidige warmtewet zijn de maximale warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs, die de afgelopen periode fors gestegen is. Inmiddels krijgen we signalen dat de warmteleverancier inderdaad fors gebruik maakt van de mogelijke prijsstijging, terwijl aanbieders van gas/elektriciteit qua tariefstijging juist lijken te sparen. De Amercentrale die de warmte levert draait inmiddels grotendeels (80%) op houtgestookte biomassa, niet op gas.

Het CDA wil, samen met D66 en GroenLinks, dat het college oplossingen gaat zoeken voor de gedupeerde huishoudens.

Lees het volledig ingediende stuk hier: https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10982269/1/Artikel%2040%20vragen%20Prijsstijgingen%20stadsverwarming%20GL%20D66%20CDA%20(002)