Twee nieuwkomers en een vertrekker in de fractie van CDA Tilburg

Een aantal weken geleden accepteerde Hans van de Ven het raadslidmaatschap voor het CDA. Afgelopen week heeft hij ons laten weten dat hij kandidaat is voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor Lokaal Tilburg. Voor het CDA is dit reden om hem te vragen om zijn raadszetel terug te geven aan de partij. Helaas heeft hij te kennen gegeven dit niet te doen en per direct over te stappen naar Lokaal Tilburg.

Het CDA Tilburg is er echter in geslaagd om het team niet kleiner, maar juist groter te maken. De kandidaten op de nieuwe kieslijst gaan samen nu al de schouders er onder zetten. Manfred van Zeeland uit Udenhout en Amber van Ginneken-Bindels uit Tilburg worden de nieuwe burgerraadsleden.  Maar ook ondersteunend gaan er per direct nieuwe mensen aan de slag. Frank van Kempen, Gabie Conradi en Inge Marcelissen gaan ook een actieve rol vervullen in de fractie.

Fractievoorzitter Ineke Couwenberg: “Soms gaat het niet zoals je zou willen, dat is wat er bij ons gebeurde. Maar na zo’n bericht, zie je dan wel dat er nieuwe energie vrijkomt. Mensen gaan om je heen staan en de verbinding wordt sterker. Dat is het CDA waar je bij wilt horen. Daarom ben ik heel erg blij dat de nieuwe mensen van de kandidatenlijst zich per direct in gaan zetten als burgerraadsleden en ondersteuning geven voor CDA Tilburg.”

CDA Tilburg dient amendement in: sneeuwruimen doen we voor elkaar

In de gemeentelijke regelgeving – de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) – was de verplichting opgenomen voor burgers om het openbare gebied rondom hun grond sneeuwvrij te maken. Het college stelde voor deze verplichting te schrappen. Volgens het CDA geven we hiermee een verkeerd signaal af, we moeten samen de verantwoordelijkheid nemen voor een aangename leefomgeving. Het CDA diende daarom een amendement in om deze regel te behouden, die helaas werd verworpen.

Samen maken we de stad. Daar hoort ook bij dat we samen de verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het leefbaar, veilig en aangenaam houden van onze directe leefomgeving. Het veilig houden van de stoep voor je woning (sneeuwruimen) is hier een klein, maar herkenbaar voorbeeld van.

Het is een verkeerd signaal om dit te verwijderen uit de APV. Daardoor wekken we de suggestie dat we minder waarde hechten aan dit soort gedragen in onze eigen woonomgeving. We willen juist wel normen stellen omtrent het gedrag wat wij van onze inwoners verwachten. Je hoort er bij en je doet mee.

Mocht je – om welke reden dan ook – niet in staat zijn aan deze norm te voldoen, helpen we elkaar. Voor de buurman die slecht ter been is of het gezin dat op skivakantie is. Zo maken we samen Tilburg!

Helaas heeft het amendement, mede gesteund door 50PLUS, Lokaal Tilburg en LST, niet de meerderheid van de stemmen gehaald.

 

Amendement: https://tilburg.notubiz.nl/document/10787457/5/Amendement_8_1_nieuw_CDA_50PLUS_LT_LST_Sneeuwruimen

Bijdrage debat (CDA inbreng op 24 minuten): https://tilburg.notubiz.nl/vergadering/915823/Gemeenteraad%20%2015-11-2021

Artikel 40 vragen gesteld door CDA over uithuisplaatsingen Tilburg

Het CDA heeft vragen aan het college gesteld over tijdelijke uithuisplaatsingen in Tilburg, die mogelijk toch niet tijdelijk zijn.

Naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad van 8 november 2021, stelde CDA-raadslid Anne Zouridis-Veldhoven artikel 40 vragen op over tijdelijke uithuisplaatsingen. Het is de bedoeling dat kinderen na hun uithuisplaatsing zo snel mogelijk weer terug worden geplaatst bij hun biologische ouders. Door het gebrek aan, en falen van de jeugdzorg zitten kinderen soms zó lang bij hun pleeggezin dat terugkeer naar het biologische gezin bijna geen optie meer is. Het CDA vraagt aan het college of dergelijke situaties zich ook in Tilburg voordoen en of het college op dit onderwerp maatregelen zal treffen. Wat betreft het CDA mag de terugkeer naar het biologische gezin niet bemoeilijkt worden door het gebrek aan goede zorg.

 

Vragen jeugdzorg:
https://tilburg.notubiz.nl/document/10793450/1/van%20Art%2040%20vragen%20CDA%20UHP

Artikel Brabants Dagblad:
https://www.bd.nl/binnenland/jeugdzorg-faalt-jong-kind-soms-niet-meer-terug-naar-ouders-door-onthechting~a63dfd7e/

 

CDA maakt zich sterk voor visvijver Tilburgse hengelsportvereniging

Door middel van schriftelijke vragen vraagt het CDA aandacht voor een visvijver voor de grootste hengelsportvereniging van Midden-Brabant.

De Koninklijk Erkende Hengelaars Vereniging Ruischvoorn in Tilburg wil met haar ruim 5000 leden  een eigen visvijver realiseren voor haar 100-jarig bestaan in 2026. Het CDA hecht veel waarde aan het Tilburgse verenigingsleven en wil daarom graag helpen bij de realisatie van de visvijver. De vissers worden nu beperkt omdat er in verschillende wateren in Tilburg wordt gevist, die vaak ook nog eens van ecologisch belang zijn en door het waterschap worden beheerd. Het beoogde perceel voor de vijver ligt al vijftien jaar braak en ligt naast het clubhuis. Bovendien gebeuren er vaak dingen die het daglicht niet verdragen. Een visvijver in eigen beheer kent daarom alleen maar winnaars. Het CDA roept het college daarom op om zicht sterk te maken voor een visvijver. Samen maken we Tilburg!

 

Artikel 40 vragen: https://tilburg.notubiz.nl/document/10756620/1/Art%2040%20vragen%20CDA%20Ruischvoorn%20(002)

Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Wijkevoort

De Tilburgse gemeenteraad heeft 15 november 2021 ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor Wijkevoort. Dit betekent dat er een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd zal worden. Het CDA heeft met verschillende moties en amendementen zijn stempel op dit besluit gedrukt. We leggen graag uit waarom het CDA heeft ingestemd met het bestemmingsplan. 

Het CDA is er van overtuigt dat er in Tilburg, de zevende stad van Nederland, ruimte voor bedrijven nodig is. Niet alleen meer ruimte, maar vooral ook een ander type werklocaties. Het moet duurzamer, innovatiever, creatiever, met meer ruimte voor ons Tilburg MKB.

We hebben in het debat uitgelegd waarom we van mening zijn dat wijkevoort hiervoor de meest geschikte locatie is. Ondanks dat er ook op deze plek iets waardevols op het spel staat. En om die reden hebben we ons stinkende best gedaan om Wijkevoort zo goed mogelijk in te passen in het landschap en maximaal bij te laten dragen aan bijvoorbeeld, natuurontwikkeling, waterberging en energie-opwekking. We hebben 100% groene gevels en terpen/ dakparken aan de zijde van het landschap per amendement verplicht gesteld, en geld gerealiseerd voor natuurontwikkeling en beleefbaarheid in het omliggende gebied. Zodat dit behouden blijft als uitloop- en fietsgebied voor bijvoorbeeld Reeshof bewoners.

Zoeken naar balans is niet makkelijk. Ruimte is schaars en er zijn zo veel opgaven die met elkaar concurreren om beperkte ruimte. Makkelijke oplossingen zijn er niet meer. Wat ons betreft is de zoektocht naar balans goed geland in het bestemmingsplan dat voorligt.

 

Aangenomen  moties en amendementen door het CDA:

https://tilburg.notubiz.nl/document/10787462/2/Amendement_9_1_CDA_GL_LT_D66_inpassing%20wijkevoort
https://tilburg.notubiz.nl/document/10787351/3/Motie_9_2_CDA_VVD_LT_MKB%20samenwerken%20WIjkevoort
https://tilburg.notubiz.nl/document/10787353/3/Motie_9_3_NIEUW_VVD_CDA_LT_50PLUS_Meer%20ruimte%20voor%20MKB%20op%20Wijkevoort

Link debat: (inbreng CDA te zien via ‘raadszaal’ op 2 uur en 51 minuten)

https://tilburg.notubiz.nl/bijeenkomst/890604/Informatie-debat%2001-11-2021