Tweede Kamerverkiezingen Campagne

Beste CDA-leden,

Volgens plan zullen er op 17 maart Tweede Kamerverkiezingen zijn. We kennen allemaal de beperkingen en de zorg die de Corona-crisis met zich meebrengt.

Daarom zal de campagne anders worden georganiseerd dan in normale omstandigheden.

Ik roep u op allemaal mee te werken aan een positief resultaat voor het CDA op 17 maart en op alle mogelijke manieren uw steentje bij te dragen.

In de aanloop naar 17 maart zijn we enkele activiteiten aan het voorbereiden:

  • Zo is er op zaterdag 27 februari van 10.00 – 11.30 uur een digitale ontmoeting met René Peters, onze Brabantse kandidaat op nummer 13.

Wil je René ontmoeten, vragen stellen, in discussie gaan, dat kan door je aan te melden via deze link:  https://forms.gle/gzdswrRUrmYmusVi9

Je krijgt tijdig een toegangslink toegezonden.

  • Als het goed is komt lijsttrekker Wopke Hoekstra ook nog naar Tilburg, maar alle planningen zijn onder voorbehoud.
  • Pieter Omtzigt is inmiddels een podcast gestart, je kunt die op je smartphone vinden onder de podcasts. De moeite waard, over het sociale contract !
  • We organiseren als afdeling een Tilburgse promotiecampagne ter ondersteuning van de landelijke campagne.

Houd de (social) media en onze website in de gaten.

  • We hebben 5000 flyers; wil je helpen flyeren, als dat weer kan/mag na 2 maart, meld je dan aan via cdatilburg@gmail.com.

Kunnen we niet flyeren dan kun je tijdens je Corona-wandeling folderen in de brievenbussen van je route. Meld je daarvoor ook aan met de wijk/straten die je zou willen doen

We hebben een beperkt aantal posters; wil je er een of meerdere ophangen, meld je eveneens aan.

Tot slot: we willen naar een permanent PR/marketing-team met name ook voor de Gemeenteraadverkiezingen in 2022. Ben je goed in social media, creatief, of wil je de handen uit de mouwen steken met posters verspreiden, flyeren etc. maak dan je belangstelling kenbaar (cdatilburg@gmail.com). We zien in veel steden met name ook jeugdige leden hun schouders onder het CDA zetten en met veel enthousiasme het CDA profileren. Vraag kennissen, vrienden en vriendinnen met CDA-affiniteit om met je mee te doen. Altijd een mooie leerschool en ervaring!

Met vriendelijke groet,

Loeks van der Veen

Voorzitter CDA Tilburg-Berkel Enschot-Udenhout-Biezenmortel

Te veel subsidie voor zwemlessen

Het is al jaren geleden dat Marti de Brouwer voor het eerst vragen stelde over het geld wat de gemeente Tilburg besteedt aan zwemlessen voor kinderen in armoede. Juist omdat hij het belangrijk vindt dat dit geld op de goede plek terecht komt, heeft hij dit dossier niet losgelaten. Het aantal kinderen die in Tilburg zwemlessen krijgt is veel hoger dan in vergelijkbare steden. Hoe komt dat? Waarom komen de bedragen bij de gemeente en de aantallen bij de stichting Leergeld niet overeen? Deze vragen leverden jarenlang geen afdoende antwoorden op. Maar door vol te houden en vast te bijten, kwamen er deze maand wel antwoorden. In een brief legt de wethouder uit wat er volgens haar aan de hand is. Het Brabants Dagblad pakte het op.  We gaan deze raadsbrief agenderen. In het openbaar willen we met de wethouder in debat. Over hoe dit kon gebeuren! Welke rol de gemeente heeft bij subsidieverstrekking en de controle en ondersteuning bij een organisatie met goedwillende vrijwilligers. Controle is een belangrijke taak van de gemeenteraad. Geld moet daar terecht komen, waar het voor bedoeld is. https://www.bd.nl/tilburg-e-o/stichting-leergeld-ontving-tonnen-te-veel-subsidie-voor-zwemlessen-dat-geld-is-voor-de-arme-inwoners-van-tilburg~a9dbf47f/

Visie op de Piushaven

De beleidsnota over de Piushaven komt op een goed moment. De haven dreigt door haar populariteit af en toe te ontploffen. De excessen die dan optreden hebben bewoners en ondernemers met de woordvoerders van de diverse partijen uit de gemeenteraad gedeeld. Dat vraagt om nieuwe spelregels en afspraken maken. Met als doel het voor iedereen leuk te houden. De nota geeft een goede aanzet hiervoor en bevestigt een driedeling van de haven, die al langer zichtbaar is. Een deel (Parkkade) met levendigheid en reuriing en twee andere delen (Parkweg en Parkerf), die meer rust moeten brengen. Verder is ervoor gekozen om een klankbordgroep te benoemen die initiatieven in de haven beoordeelt op een achttal kwaliteitscriteria.

De fractie van het CDA bracht een amendement in om het idee van één verhuursteiger in de haven terug te sturen naar de tekentafel en eerst met belanghebbenden door te spreken. Bij bewoners én ondernemers bespeurden wij weinig draagvlak voor deze koerswijziging. De gehele raad ondersteunde deze motie.

Tenslotte dienden wij de motie mee in van de SP om voor openbare toiletten te zorgen, of op zijn minst een rolstoel toegankelijk toilet aan de parkkade.

CDA motie ‘bescherm het Hasseltplein’ vindt gehoor bij het college

De fractie van het CDA maakt zich zorgen over de toekomst van het Hasseltplein. Daarvoor dienden we een motie in, die tijdens de raadsvergadering van 8 februari raadsbreed werd ondersteund.

Iedereen komt wel eens op het Hasseltplein. De één om er devotie, rust en inspiratie te vinden, de ander om er in de maand mei een snoepzak te kopen. Maar ook om een concert bij te wonen, of een huwelijksplechtigheid. Een plein met woonhuizen, een herberg en een monumentale kerk. Een idyllisch plekje tussen een drukke rotonde. de grijze gebouwen van het ziekenhuis en de voormalige brandweerkazerne. De motie vraagt het college om het plein te beschermen van ontwikkelingen die wringen met deze waardevolle functies van het plein. Om bij het beoordelen van plannen rondom het plein  – nu en in de toekomst-  respectvol om te gaan met het  kwetsbare Hasseltplein.

Aanleiding voor de motie zijn de toekomstige plannen van de Postelse Hoeve. Het CDA is niet tegen welke nieuwe bestemming dan ook voor de Postelse Hoeve. Sterker nog, we kennen en onderschrijven het belang van goede huisvesting voor studenten. Het CDA vraagt om bij de beoordeling van alle nieuwe plannen in de omgeving van het Hasseltplein het karakter van dit uniek stukje Tilburg te waarborgen. De status van beschermd stadsgezicht vinden wij een goede mogelijkheid. Zodat vele generaties hiervan kunnen blijven genieten.

Wethouder Jacobs toonde begrip voor die zorgen. Het college onderstreept de cultuurhistorisch waarde van het Hasseltplein en gaat onderzoeken hoe zij kunnen voorkomen dat schadelijke veranderingen aan het karakteristieke beeld plaatsvinden. Mogelijk met een status beschermde stadsgezicht, maar misschien zijn er nog betere manieren.

Na het indienen van de motie kreeg het onderwerp veel belangstelling. Zo werd er een petitie ingediend, de media pakten het onderwerp op en de Tilburgers mauwden er over. Want het Hasseltplein is een parel van de stad. Voor de bewoners én bezoekers!

In Memoriam

Donderdagmiddag 11 februari zijn we op de hoogte gesteld van het plotselinge overlijden van Jan Zweekhorst, al ruim 3 jaren penningmeester binnen ons bestuur. Ontzettend wreed dat een besmetting met Corona in zo een korte tijd zo’n dramatische wending heeft genomen. Midden in een drukke carrière, volop actief in verenigingen en samen met Evelien, zijn echtgenote als zorgzame hoeders van hun gezin en familie.

Jan is maatschappelijk breed actief geweest naast zijn toch al drukke bestaan als fiscalist en belangenbehartiger. Samen met Evelien en hun vier zonen hebben zij als gezin zich zeer intensief ingezet voor de pleegzorg. De opvang van kinderen in nood. Met zijn kenmerkende bevlogenheid in alles wat hij deed, heeft hij voor ze gevochten, strijdbaar als het nodig was in de richting van allerlei instanties. Maar bovenal met veel liefde vanuit het hele gezin.

In de jaren negentig leerde ik Jan al kennen als medebestuurslid in het basisonderwijs waar de schaalvergroting een aanvang nam. Later kwam ik hem tegen in de sportwereld als voorzitter van een zwemvereniging uit Eindhoven, bereid om mee te denken hoe zwemfaciliteiten ook in zijn woonplaats op een hoger niveau konden worden getild.

Sinds het najaar van 2017 penningmeester van het CDA Tilburg. Tijdens onze vergaderingen was Jan altijd duidelijk in zijn standpunten, die hij helder en direct verwoordde. De ontwikkelingen in de stad beschouwend, kritisch waar nodig, altijd loyaal. Hij maakte het tot een sport om op 1 of 2 januari het financieel jaarverslag in de mail te hebben en tijdens de algemene ledenvergaderingen lichtte hij die met verve toe. We gaan hem missen en danken hem voor zijn grote inzet voor onze partij en onze stad. Evelien, de zonen Maarten, Bart, Wouter en Geert en verdere familie wensen wij veel sterkte en kracht toe.

Namens fractie en afdelingsbestuur

Loeks van der Veen

voorzitter

Hier rijden in de toekomst de auto’s in onze stad

Het is belangrijk om stil te staan bij de toekomst van ons wegennet. De verwachte groei van Tilburg en de keuzes die we in de raad maken hebben gevolgen voor de hoeveelheid auto’s die er zullen rijden in onze stad. Deze netwerkanalyse brengt keuzes scherper in beeld. Wie is er niet voor een sterke verbinding van het kenniskwartier met de spoorzone, maar wat betekent dit voor de noodzaak van een nieuwe ringbaan-west richting Reeshof?  Veel fracties zijn voor een mooi, groen centraal hart – een stadsforum- in onze stad, maar wat zijn de consequenties hiervan voor de bereikbaarheid van de ondernemers in de Korvel of de Besterd? We willen allemaal bouwen om de krapte op de woningmarkt op te lossen, maar wat gebeurt er met ons autonetwerk als er 20.000, of waarschijnlijker 35.000 woningen of meer bijkomen in de komende jaren?
Nu zien we dat het autoverkeer juist groeit op plekken waar kansen liggen voor Tilburg: Op de Ringbaan-west, de Hart van Brabantlaan, de professor Cobbenhagenlaan en op de cityring. En om met dat laatste te beginnen: laten we eerlijk zijn, daar hebben we al heel lang een probleem. Als je even van een afstandje kijkt, dan kan iedereen ook wel snappen dat het nooit de bedoeling is geweest dat er meer mensen op de cityring rijden dan op de tangent.

Met het aannemen van dit raadsvoorstel stellen we vast dat:

  • We de beschikbare capaciteit van de buitenring (de tangent) van Tilburg beter gaan benutten voor vrachtverkeer en doorgaand autoverkeer. Daar staat de CDA-fractie achter. Wel vragen we aandacht voor de veiligheid van fietsers in de. stad en richting de dorpen en wijken en de effecten op leefbaarheid (geluid, uitstoot) voor bijvoorbeeld Tilburg-Noord.
  • Dat we de ringbanen transformeren en een alternatief zoeken voor de ringbaan-west. Ook die verkenning steunt mijn fractie. Ik benoem het wel bewust zo. Want wij begrijpen de wens van bijvoorbeeld de Reeshof dat zij serieus mee willen praten over hoe het dat alternatief er dan uit moet zien. En ik kan me goed voorstellen dat dit ook voor andere wijken geldt. Om die reden hebben wij het initiatief genomen om volgende week samen met 50plus, VVD,  lokaal Tilburg en de SP een amendement op het raadsvoorstel in te dienen. Met dat amendement houden we de mogelijkheid voor inwoners open om in de toekomst een referendum aan te vragen over de in de netwerkanalyse genoemde verkeersingrepen. Niet omdat we nu opeens het licht gezien hebben en groot voorstander zijn van referenda. Zeker niet, maar wel omdat we ze de garantie willen geven dat het participatietraject serieus genomen wordt.  Dit amendement is in de vergadering aangenomen.
  • De CDA-fractie is voor het verluwen van de cityring. We zien er naar uit om straks in een mooie groen stadshart onze boodschappen op de markt te doen of naar de kermis te gaan. En we hebben – gesteund  door de inspraakreacties- vertrouwen in het participatietraject  dat hieromheen in gang gezet is. Ook wij hebben de afgelopen weken gesproken met ondernemers van de binnenstad en van de linten. De Babylonische spraakverwarring over het belang van doorgaand verkeer of bereikbaarheid voor de linten wil ik hier maar even parkeren. Wij houden het college aan zijn “ bereikbaarheidsgarantie”, het centrum van Tilburg en de Tilburgse linten moeten ook in de toekomst bereikbaar blijven per auto.  Wij zien en voelen het belang en de rol die de linten in onze stad hebben en dat je daar met de auto fatsoenlijk moet kunnen komen. Ook als je vanuit Noord naar de Korvel wilt.  Om die reden wil ik dan ook graag de bevestiging van de wethouder dat de raad  gelijktijdig met het besluit over de cityring ook het besluit over tweerichting-verkeer op de Noordhoekring voorgelegd krijgt. En dus niet eerst het één (de knip) en dan het ander (de Noordhoekring). We willen alle informatie, ook van het nog te volgen participatietraject waarin iedereen zijn stem kan laten horen, en dan EEN besluit.

Tot slot. De voorgestelde ingrepen en zeker het verluwen van de cityring,  zal op korte termijn veel impact hebben op andere plekken in de stad. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Het is geen rustig ingroeimodel. Verkeer is soms net een waterbed, als je hier drukt, komt het op een andere plek omhoog. Dat stelt hoge eisen aan ons bestuur in de uitvoering. Dat ze continu meten en bij de les blijven en snel ingrijpen als er ongewenste nieuwe sluiproutes ontstaan. Dat ze aandacht houden voor economische effecten van de ingrepen en daar – als het  nodig blijkt – redelijke compensatie tegenover zetten. Het vraagt veel in de kwaliteit van uitvoering. We hebben allemaal besmuikt gelachen om de opmerking  dat de heuvel er bij ligt alsof er een aannemer plotseling failliet is gegaan en zijn spullen heeft laten staan. Maar het is wel doodzonde als dat het beeld is dat blijft hangen, nadat we zo veel geld in het centrum steken.
Maar het stelt ook hoge eisen aan ons als raad. Om de lusten en lasten eerlijk te verdelen. Er zijn veel belangen van ondernemers, inwoners,  bezoekers. Belangen van de binnenstad, de dorpen, van voetgangers, fietsers en automobilisten.  En die belangen moeten allemaal aan bod komen bij het uitwerken van de concrete maatregelen. Maar we kunnen ze nu wel in het perspectief van het belang van de ontwikkeling van de stad plaatsen. En dat is wat de CDA- fractie betreft winst.

Iedereen hoort zijn parkeerboete te betalen!

Anne Zouridis-Veldhoven ging aan de slag met een analyse van de parkeerboetes. Als gevolg van het inzetten van de scan-auto is er veel veranderd in het aantal uitgeschreven boetes. En worden er nu ook meer boetes betaald? Uit een nadere analyse bleek van niet. Bovendien blijken de boetes die in onze stad worden uitgeschreven aan een auto met een buitenlands keten bijna nooit betaald te worden. Dat is niet eerlijk  ten opzichte van een goedwillende Tilburger die wel gewoon betaalt. Ze stelde artikel 40 vragen en de antwoorden verschenen uitgebreid  in het  Brabants Dagblad.