Oproep CDA: maak eerste uur parkeren tijdelijk gratis

UPDATE: College geeft gehoor aan de oproep. Tussen 25 december 2021 en 14 januari 2022 is het eerste uur parkeren in het Tilburgse winkelgebied gratis.

Het Tilburgse CDA doet een oproep aan het college om parkeren in de winkelgebieden het eerste uur tijdelijk gratis te maken. Het wordt daarmee voor inwoners makkelijker om lokale ondernemers te steunen rond de kerst.

Kerstinkopen doen is sinds vorige week een stuk lastiger geworden. Tilburgse ondernemers zitten met een grote kerstvoorraad die ze nu moeilijker kwijt kunnen. Alleen afhalen is nog mogelijk. Het CDA wil hen hierbij helpen door het voor de inwoners makkelijker te maken om bij hun favoriete Tilburgse winkel hun kerstcadeaus op te halen. Met één uur gratis parkeren kunnen mensen eenvoudiger naar het winkelgebied om zo lokale ondernemers te steunen, in plaats van online te bestellen.

Het is volgens raadslid Anne Zouridis een van de weinige dingen die we kunnen doen. Verder roept het CDA het college op om ook fietsen in de winkelstraten tijdelijk toe te staan. Zo kun je ook met je fiets makkelijk afhalen in de winkel.

CDA roept college op werk te maken van voorrangsregeling nieuwbouwhuizen

Het is voor mensen met een binding met Tilburg, bijvoorbeeld omdat ze er zijn geboren of nu werken, moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Binnenkort wordt het wettelijk mogelijk gemaakt om deze mensen voorrang te geven bij nieuwbouwhuizen. Het CDA zet zich hiervoor in, zodat de gemeente Tilburg van deze nieuwe wettelijke mogelijkheid gebruik gaat maken.

Inwoners die geworteld zijn in Tilburg – of in een van de dorpen – en daar hun leven verder op willen bouwen, of mensen die een gezin willen stichten in de buurt van opa en oma bijvoorbeeld. Mensen die in een vertrouwde omgeving oud willen worden.  Het CDA vindt het belangrijk dat deze Tilburgers meer kans op onze woningmarkt krijgen, zodat ze niet noodgedwongen naar een andere gemeente moeten verhuizen, verder van vrienden en familie. Dat is overigens niet alleen belangrijk vanuit behoud van de gemeenschap of draagvlak, maar ook nog eens belangrijk om doorstroming op onze woningmarkt te realiseren.

Natuurlijk heeft dat eerst te maken met wat je bouwt, bijvoorbeeld in onze dorpen. Maar ook met hoe je de koek vervolgens verdeeld. Er is al een wettelijke mogelijkheid om in de sociale huursector tot 25% toe te wijzen aan eigen inwoners en met de voorgestelde wetswijziging is het straks ook mogelijk om dit bij nieuwbouwprojecten (koop) te doen.

Het CDA is blij met deze mogelijkheden en steunt de oproep aan het college om hier snel werk van te maken.

25.000 woningen biedt kansen, CDA Tilburg maakt zich sterk voor gemengde wijken

Tilburg staat voor de gigantische opgave om tot 2040 in totaal 25.000 woningen te bouwen. Het gaat wat het CDA betreft niet alleen om het stapelen van stenen, maar vooral ook om het bouwen van gemeenschappen. De raad nam afgelopen maandag een amendement van het CDA aan waardoor er extra aandacht komt voor gemengde wijken.

Het blind bouwen van woningen in steden brengt grote sociale risico’s met zich mee. Eenzijdig samengestelde wijken, desastreuze effecten op sociale samenhang en leefbaarheidsproblemen, om er maar een paar te noemen. Want het gaat om zo veel meer dan het bouwen van woningen. Denk aan parkeerplaatsen, scholen en andere voorzieningen. Maar wat het CDA betreft gaat het niet alleen om die fysieke dingen, of om het stapelen van stenen, maar vooral ook over het bouwen van gemeenschappen. Over de stad, en dorpen, die we willen zijn, blijven en worden.

Wat het CDA betreft bieden deze 25.000 woningen dan ook vooral kansen om wijken te creëren waarin Tilburgers elkaar tegen blijven komen, meer middenhuur te realiseren en om seniorenwoningen bij te bouwen zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De afgelopen jaren hebben we te vaak meegemaakt dat de enorme opgave om te bouwen voorgaat op de ambitie om sterke en veerkrachtige wijken te realiseren. Dus is het voor de CDA fractie heel belangrijk het sturen op gemengde wijken nu vast te leggen.

Het amendement ‘Bouwen aan samenleven’ is in de vergadering van 13 december unaniem aangenomen.

 

Amendement: Amendement 22_1 CDA_D66_LST_LT_50PLUS_OT_PvdA_Bouwen aan samenleven (raadsinformatie.nl)

Nieuwe energie in fractie CDA Tilburg: burgerraadsleden geïnstalleerd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2021 zijn twee nieuwe burgerraadsleden voor de CDA-fractie in Tilburg geïnstalleerd. Manfred van Zeeland en Amber van Ginniken zullen zich per direct gaan inzetten voor het CDA in Tilburg.

Met nieuwe, positieve energie gaat het CDA Tilburg richting 2022. Nadat een aantal weken geleden al duidelijk was geworden dat de CDA fractie voorzien zou worden van extra ondersteuning, is dat 13 december officieel gemaakt. Beide burgerraadsleden staan ook op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op plek vijf en zes, maar gaan dus al een paar maanden eerder hun schouders eronder zetten om Tilburg weer een stukje mooier te maken.

CDA Tilburg stelt vragen door overlast in flats en wooncomplexen

CDA Tilburg vindt het belangrijk dat alle Tilburgers zich thuis veilig voelen, maar ook om op te komen voor mensen die hun toevlucht zoeken in een trappenhuis of portiek. Steeds meer daklozen vinden een slaapplek in flatgebouwen en wooncomplexen in Tilburg, tot ergernis van bewoners.
Raadslid Anne Zouridis-Veldhoven stelde er vragen over tijdens het vragenhalfuurtje naar aanleiding van klachten van inwoners en de afhandeling daarvan.
Het Brabants Dagblad schreef er het volgende artikel over: https://bit.ly/3lS3LZ5

Twee nieuwkomers en een vertrekker in de fractie van CDA Tilburg

Een aantal weken geleden accepteerde Hans van de Ven het raadslidmaatschap voor het CDA. Afgelopen week heeft hij ons laten weten dat hij kandidaat is voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor Lokaal Tilburg. Voor het CDA is dit reden om hem te vragen om zijn raadszetel terug te geven aan de partij. Helaas heeft hij te kennen gegeven dit niet te doen en per direct over te stappen naar Lokaal Tilburg.

Het CDA Tilburg is er echter in geslaagd om het team niet kleiner, maar juist groter te maken. De kandidaten op de nieuwe kieslijst gaan samen nu al de schouders er onder zetten. Manfred van Zeeland uit Udenhout en Amber van Ginneken-Bindels uit Tilburg worden de nieuwe burgerraadsleden.  Maar ook ondersteunend gaan er per direct nieuwe mensen aan de slag. Frank van Kempen, Gabie Conradi en Inge Marcelissen gaan ook een actieve rol vervullen in de fractie.

Fractievoorzitter Ineke Couwenberg: “Soms gaat het niet zoals je zou willen, dat is wat er bij ons gebeurde. Maar na zo’n bericht, zie je dan wel dat er nieuwe energie vrijkomt. Mensen gaan om je heen staan en de verbinding wordt sterker. Dat is het CDA waar je bij wilt horen. Daarom ben ik heel erg blij dat de nieuwe mensen van de kandidatenlijst zich per direct in gaan zetten als burgerraadsleden en ondersteuning geven voor CDA Tilburg.”

CDA Tilburg dient amendement in: sneeuwruimen doen we voor elkaar

In de gemeentelijke regelgeving – de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) – was de verplichting opgenomen voor burgers om het openbare gebied rondom hun grond sneeuwvrij te maken. Het college stelde voor deze verplichting te schrappen. Volgens het CDA geven we hiermee een verkeerd signaal af, we moeten samen de verantwoordelijkheid nemen voor een aangename leefomgeving. Het CDA diende daarom een amendement in om deze regel te behouden, die helaas werd verworpen.

Samen maken we de stad. Daar hoort ook bij dat we samen de verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het leefbaar, veilig en aangenaam houden van onze directe leefomgeving. Het veilig houden van de stoep voor je woning (sneeuwruimen) is hier een klein, maar herkenbaar voorbeeld van.

Het is een verkeerd signaal om dit te verwijderen uit de APV. Daardoor wekken we de suggestie dat we minder waarde hechten aan dit soort gedragen in onze eigen woonomgeving. We willen juist wel normen stellen omtrent het gedrag wat wij van onze inwoners verwachten. Je hoort er bij en je doet mee.

Mocht je – om welke reden dan ook – niet in staat zijn aan deze norm te voldoen, helpen we elkaar. Voor de buurman die slecht ter been is of het gezin dat op skivakantie is. Zo maken we samen Tilburg!

Helaas heeft het amendement, mede gesteund door 50PLUS, Lokaal Tilburg en LST, niet de meerderheid van de stemmen gehaald.

 

Amendement: https://tilburg.notubiz.nl/document/10787457/5/Amendement_8_1_nieuw_CDA_50PLUS_LT_LST_Sneeuwruimen

Bijdrage debat (CDA inbreng op 24 minuten): https://tilburg.notubiz.nl/vergadering/915823/Gemeenteraad%20%2015-11-2021

Artikel 40 vragen gesteld door CDA over uithuisplaatsingen Tilburg

Het CDA heeft vragen aan het college gesteld over tijdelijke uithuisplaatsingen in Tilburg, die mogelijk toch niet tijdelijk zijn.

Naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad van 8 november 2021, stelde CDA-raadslid Anne Zouridis-Veldhoven artikel 40 vragen op over tijdelijke uithuisplaatsingen. Het is de bedoeling dat kinderen na hun uithuisplaatsing zo snel mogelijk weer terug worden geplaatst bij hun biologische ouders. Door het gebrek aan, en falen van de jeugdzorg zitten kinderen soms zó lang bij hun pleeggezin dat terugkeer naar het biologische gezin bijna geen optie meer is. Het CDA vraagt aan het college of dergelijke situaties zich ook in Tilburg voordoen en of het college op dit onderwerp maatregelen zal treffen. Wat betreft het CDA mag de terugkeer naar het biologische gezin niet bemoeilijkt worden door het gebrek aan goede zorg.

 

Vragen jeugdzorg:
https://tilburg.notubiz.nl/document/10793450/1/van%20Art%2040%20vragen%20CDA%20UHP

Artikel Brabants Dagblad:
https://www.bd.nl/binnenland/jeugdzorg-faalt-jong-kind-soms-niet-meer-terug-naar-ouders-door-onthechting~a63dfd7e/

 

CDA maakt zich sterk voor visvijver Tilburgse hengelsportvereniging

Door middel van schriftelijke vragen vraagt het CDA aandacht voor een visvijver voor de grootste hengelsportvereniging van Midden-Brabant.

De Koninklijk Erkende Hengelaars Vereniging Ruischvoorn in Tilburg wil met haar ruim 5000 leden  een eigen visvijver realiseren voor haar 100-jarig bestaan in 2026. Het CDA hecht veel waarde aan het Tilburgse verenigingsleven en wil daarom graag helpen bij de realisatie van de visvijver. De vissers worden nu beperkt omdat er in verschillende wateren in Tilburg wordt gevist, die vaak ook nog eens van ecologisch belang zijn en door het waterschap worden beheerd. Het beoogde perceel voor de vijver ligt al vijftien jaar braak en ligt naast het clubhuis. Bovendien gebeuren er vaak dingen die het daglicht niet verdragen. Een visvijver in eigen beheer kent daarom alleen maar winnaars. Het CDA roept het college daarom op om zicht sterk te maken voor een visvijver. Samen maken we Tilburg!

 

Artikel 40 vragen: https://tilburg.notubiz.nl/document/10756620/1/Art%2040%20vragen%20CDA%20Ruischvoorn%20(002)

Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Wijkevoort

De Tilburgse gemeenteraad heeft 15 november 2021 ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor Wijkevoort. Dit betekent dat er een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd zal worden. Het CDA heeft met verschillende moties en amendementen zijn stempel op dit besluit gedrukt. We leggen graag uit waarom het CDA heeft ingestemd met het bestemmingsplan. 

Het CDA is er van overtuigt dat er in Tilburg, de zevende stad van Nederland, ruimte voor bedrijven nodig is. Niet alleen meer ruimte, maar vooral ook een ander type werklocaties. Het moet duurzamer, innovatiever, creatiever, met meer ruimte voor ons Tilburg MKB.

We hebben in het debat uitgelegd waarom we van mening zijn dat wijkevoort hiervoor de meest geschikte locatie is. Ondanks dat er ook op deze plek iets waardevols op het spel staat. En om die reden hebben we ons stinkende best gedaan om Wijkevoort zo goed mogelijk in te passen in het landschap en maximaal bij te laten dragen aan bijvoorbeeld, natuurontwikkeling, waterberging en energie-opwekking. We hebben 100% groene gevels en terpen/ dakparken aan de zijde van het landschap per amendement verplicht gesteld, en geld gerealiseerd voor natuurontwikkeling en beleefbaarheid in het omliggende gebied. Zodat dit behouden blijft als uitloop- en fietsgebied voor bijvoorbeeld Reeshof bewoners.

Zoeken naar balans is niet makkelijk. Ruimte is schaars en er zijn zo veel opgaven die met elkaar concurreren om beperkte ruimte. Makkelijke oplossingen zijn er niet meer. Wat ons betreft is de zoektocht naar balans goed geland in het bestemmingsplan dat voorligt.

 

Aangenomen  moties en amendementen door het CDA:

https://tilburg.notubiz.nl/document/10787462/2/Amendement_9_1_CDA_GL_LT_D66_inpassing%20wijkevoort
https://tilburg.notubiz.nl/document/10787351/3/Motie_9_2_CDA_VVD_LT_MKB%20samenwerken%20WIjkevoort
https://tilburg.notubiz.nl/document/10787353/3/Motie_9_3_NIEUW_VVD_CDA_LT_50PLUS_Meer%20ruimte%20voor%20MKB%20op%20Wijkevoort

Link debat: (inbreng CDA te zien via ‘raadszaal’ op 2 uur en 51 minuten)

https://tilburg.notubiz.nl/bijeenkomst/890604/Informatie-debat%2001-11-2021