Algemene Ledenvergadering November 2020

Algemene Ledenvergadering

De eerste digitale Algemene Ledenvergadering in de geschiedenis van het CDA Tilburg heeft op 12 november plaatsgevonden. Uiteraard hadden we elkaar liever fysiek ontmoet, maar de redenen waarom dit niet kan en mag, zijn voldoende bekend. Alle aanmeldingen waren daadwerkelijk aanwezig een daarbij waren er nog 3-4 spontane gasten. Het zal zeker zo zijn dat een aantal leden van digitaal deelnemen heeft afgezien, omdat dit als een te grote hindernis wordt ervaren. Dat is spijtig. We hopen volgend jaar weer fysiek samen te mogen komen.

 

Door een goede en strakke voorbereiding is deze ALV prima verlopen. Belangrijke agendapunten waren de kieslijst voor de landelijke verkiezingen en het landelijk verkiezingsprogramma.

 

Kieslijst

Naar aanleiding van de kieslijst heeft het bestuurd voorgesteld om Brabander René Peters op plaats 9 te zetten, in plaats van de 13e positie die hij op de concept-lijst inneemt. Dit voorstel is overgenomen. Een aantal leden plaatste kanttekeningen bij de 3e plaats voor Inge van Dijk, voorzitter CDA Brabant. Dit met het oog op de door hen ervaren opstelling bij de bestuurlijke crisis rond Provinciale Staten begin 2020.

Er was echter vanuit de vergadering voldoende steun voor handhaving van haar 3e plaats.

 

Verkiezingsprogramma

In totaal heeft een vijftal leden bijna 20 amendementen op het verkiezingsprogramma ingediend. Die zijn kort voor de ALV onder de deelnemers verspreid en daarna toegelicht en kort bediscussieerd. Op één amendement na zijn alle voorstellen geaccordeerd door de vergadering en ingebracht in de ALV van het CDA Brabant. Het merendeel had overigens een negatief advies. Een drietal amendementen is overgenomen. Over de amendementen met een negatief advies loopt nog een stemming.

 

Mededelingen

Het bestuur had ook enkele mededelingen over het ledental, de samenstelling van het bestuur, de vernieuwing van de organisatie binnen onze afdeling Tilburg, de Young potentials en de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Let op de berichtjes hierover de komende weken.

 

 

 

 

Sinterklaasboeken blijven in de bibliotheek

Naar aanleiding van een motie van de LST spraken we over de boeken over Sinterklaas en Zwarte Piet in de bibliotheek. Wij hechten veel waarde aan ons cultureel erfgoed en daar hoort ook Sinterklaas met Zwarte Piet bij.  Maar we leven in een samenleving die aan verandering onderhevig is. En dat maakt ook dat onze tradities aan veranderingen onderhevig zijn. Tradities kunnen veranderen met onze samenleving en doen dat ook. Dat gaat helaas gepaard met wrijving, maar we vinden elkaar weer. Maken ons de nieuwe traditie eigen, én respecteren wat er was. De geschiedenis willen wij weergeven zoals hij was, ook in onze de bibliotheek. Hier zijn boeken over het verleden en boeken met voorleesverhalen over Sint en Piet. De voorleesverhalen die gebruikt worden om kinderen in de huidige samenleving te laten genieten van het Sinterklaasfeest, baseren we op de nieuwe traditie en ja die zullen in de loop der tijd veranderen. De geschiedenis houden we zo als hij was, in onze kindertijd kwam Piet door de schoorsteen en was hij zwart als roet..

Smolders noemt de raad “slapjanussen”

Het debat over boeken van Zwarte Piet in de bibliotheek liep gisteren hoog op. Hans Smolders reageerde heftig tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en noemde ons slapjanussen. De gemeenteraad vond dat hij de grens van het betamelijke had overschreden en de voorzitter sprak de fractievoorzitter van LST hierop aan. Slapjanussen is een woord dat niet thuis hoort in raad. Het is een scheldwoord. Maar wat betekent dit woord nu eigenlijk? Op internet vond ik enkele synoniemen voor slapjanus: lijp, lammeling, lijperd, slappeling, sufferd, sukkel.  Over de herkomst van het woord is niet zoveel te vinden. Wel over de twee woorden: slap en Janus.

Als we slap vertalen naar personen, bedoelen we dus zwak, niet doortastend, niet scherp en niet kritisch. Harde kritiek dus. Maar waarom zeggen we dan niet gewoon slappeling. Is er ergens een moment in het verleden geweest dat slap is gecombineerd met Janus? Janus is in de Griekse mythologie de god van het begin en het einde en van oorlog en vrede. De god van de tegenstellingen, het dualisme. Volgens de legende is Janus de oprichter geweest van ‘het maatschappelijk leven’. Hij was het die mensen de beschaving en het ordelijk leven gaf. Een sterke en moedige leider. Het tegenovergestelde dus van slap.

Dus: word je ooit Janus genoemd, beschouw het als een compliment. Maar voegt die persoon het woord slap eraan toe, bedenk dan dat die persoon een beetje te weinig beschaving van Janus heeft meegekregen.

Bezoek Belgen aan coffeeshops

Is wiet kopen een essentiële boodschap? Volgens veel Belgen blijkbaar wel, want 1 op de 3 bezoekers aan een coffeeshop in onze stad verplaatst zich in een auto met een Belgisch kenteken. En dat terwijl de Belgische overheid uitdrukkelijk vraagt om thuis te blijven en niet de grens over te gaan. Wij denken de Belgische burgemeesters een handje te kunnen helpen door het I-criterium weer in te voeren, dan mogen buitenlanders geen softdrugs kopen in coffeeshops in Tilburg. Daarmee zorgen wij er ook voor dat we corona beter onder controle krijgen, want de besmettingscijfers in België zijn op dit moment slechter dan in Nederland. Het terugdringen van verplaatsingen van België naar Nederland is dan een belangrijk middel in de strijd. Verder hebben we dan ook minder overlast van de bezoekers. Ze nemen het niet zo nauw met parkeren, blokkeren de stoep, zodat er geen 1,5 meter ruimte mogelijk is en roken bijvoorkeur hun eerste hasj of wiet sigaret in de auto om vervolgens huiswaarts te keren. Dat doet de verkeersveiligheid ook geen goed.

Om die reden heeft het CDA tijdens het vragenuurtje aan de burgemeester gevraagd of hij het probleem onderkent en of hij bereid is om het I-criterium weer in te voeren. De burgemeester wil zo ver niet gaan. Hij is het wel met het CDA eens, dat de overlast beperkt moet worden. Daarom gaat hij ervoor zorgen dat er beter wordt gehandhaafd. Er komt ook meer toezicht op het fout parkeren en de exploitanten van de coffeeshops worden normaals gewezen op hun verantwoordelijkheden bij bijvoorbeeld het vormen van een rij. Wat ons betreft niet voldoende, maar wel het hoogst haalbare.

Begrotingsbehandeling 2021

Voorzitter,

Deze begroting maken we in een onzekere tijd, voor iedereen. Hoe lang blijven deze corona maatregelen nog gelden en hoe ver reiken de gevolgen. Hoe zwaar krijgen onze zorgmedewerkers het nog te verduren, wat moeten we nog vragen van onze handhavers, wat betekent het voor de opleiding van onze jeugd, kunnen onze ondernemers deze crisis overleven, houden we onze baan en zo heeft iedereen voor zichzelf nog veel meer vragen Dan is het lastig vooruit kijken. Lastig plannen maken, en ook lastig begroten.

We doen het met de wijsheid van vandaag, onderbouwde voorspellingen, inmiddels -helaas- ook al enige ervaring en ons gezond boerenverstand. En niet te vergeten de corona-reserve- 1,5 miljoen euro om onvoorziene gevolgen van corona te compenseren, waar we voor gepleit hebben bij de hoofdlijnen brief.

Wij staan achter de keuze om claims op het rijk op te nemen in onze begroting. Ja, dat is een risico om een claim neer te leggen bij de rijksoverheid, want ook diepe zakken raken leeg.  Maar in deze tijd moeten we dit risico nemen, waarbij we wel alvast gekeken hebben naar oplossingen, wanneer het niet goed uit blijkt te pakken. Belangrijk om te constateren dat we ondanks alles een solide begroting afleveren voor 2021. En als partij van het rentmeesterschap- wil ik toch ook benadrukken dat deze begroting structureel sluitend is.

Bovendien hebben we echt vertrouwen in de beweging die we in het sociaal domein maken. 2021 is een transitie jaar.
Er wordt heel kritisch gekeken en met de raad gesproken, over de inkoop van jeugdzorg, WMO en participatie, toch zo’n beetje de helft van onze gemeentebegroting.  We gaan aan de voorkant duidelijke keuzes maken over welke zorg we eigenlijk willen leveren, en betere afspraken maken met minder aanbieders. Na alles wat hierover in de krant heeft gestaan, zeg ik hier nogmaals: geld dat voor zorg is bedoeld, moet aan zorg worden besteed. Daar zet het CDA zich voor in. Op het gebied van de jeugd zien we dat ons pleidooi, weg van de jeugdzorg trajecten en voor een stevige sociale basis, investeren in opvoeden, in verenigingen, in wijken en in opgroeien landt.  Maar dat is niet het enige.  We blijven met onze hefbomen ook inzetten op vernieuwing. We kiezen ervoor om – juist nu – niet te bezuinigen in het sociaal domein. En zetten in op een gezonde mix van innovatie en boerenverstand.

Die combinatie van innovatie en boerenverstand gaat ons ook helpen om de juiste keuzes te maken op andere gebieden. Om onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid dichter bij te brengen, op een manier waarbij ze voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. En over innovatie en boerenverstand in onze dienstverlening in de stadswinkel gaan wij een motie indienen.

Weinig steden krijgen in deze jaren voor elkaar wat Tilburg wel kan. De woonlasten stijgen niet. Juist in deze onzekere tijden willen we de Tilburgers niet confronteren met een extra rekening. Want het CDA maakt zich zorgen om de dragende middengroep.  Zoveel mensen in onze stad, die te veel ballen in de lucht moeten houden, in hun eigen gezin, als mantelzorger of vrijwilliger in een vereniging.  Zij hebben recht op hulp, van anderen en van de overheid. Daar hebben we aandacht voor. En om deze mensen beter te zien, moeten we meer in de buurt zijn. Gelukkig gaat de wijkgerichte aanpak gaat in 2021 concreter worden, dat kan wat het CDA betreft niet snel genoeg gaan. Niet alleen in de PACT-wijken maar in onze hele stad. Mensen die namens de gemeente in de wijk rondlopen moeten we zeggenschap en middelen geven om in de wijken van betekenis te kunnen zijn.

Het is voor ons van het allergrootste belang dat we investeren in het fundament van samenleving, de plekken waar we mensen elkaar leren kennen, elkaar een pan soep brengen, daar waar we met elkaar verbonden worden. Dat doen we in de buurt, met de clubjes en verenigingen waarop onze stad gebouwd is.  Dan wordt wijkgericht werken merkbaar, bij iedere Tilburger in zijn eigen buurt.

Dankjewel

Online waar het kan, persoonlijk waar het moet

Motie van het CDA: digitalisering van dienstverlening.

Online waar het kan, persoonlijk waar het moet.

Bij de begrotingsbehandeling heeft het CDA heeft een motie ingediend, die vraagt naar de mogelijkheden om de communicatie en het contact met de gemeente coronaproof te maken. Hierdoor wordt een bezoek aan de Stadswinkel of gemeentehuis nog slechts bij uitzondering noodzakelijk. Vanuit de overheid is immers opgelegd dat we aanwezigheid in openbare ruimten moeten beperken. Ook de wereld om ons heen heeft zich tijdens de pandemie deze vraag gesteld en anticipeert daarop. Online-overlegtools zijn uitgerold en nieuwe digitale diensten worden aangeboden. Het 10-minuten gesprek tussen ouders en leerkracht op school gaat voortaan via Teams, consulten van artsen en fysiotherapeuten zijn waar mogelijk virtueel en een aantal Tilburgse winkeliers bieden een gratis bezorgservice aan hun klanten. Veilig en efficiënt. Ook de gemeente Tilburg kan quick wins realiseren om bezoeken aan de Stadswinkel of gemeentehuis in te dammen. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn geïnformeerd wordt, hoe digitalisering hierbij kan helpen.

Het CDA vindt het daarnaast belangrijk dat we oog moeten hebben voor hen die digitaal niet vaardig genoeg zijn. 20% van de Tilburgers mag niet verdwaald raken of vergeten worden, en ook zij moeten goede kanalen hebben om met de gemeente in contact te komen. De gemeente is er tenslotte voor ons allemaal. De motie geeft ook uitdrukkelijk aan dat de Stadswinkels hun rol moeten behouden. De motie die met 4 andere partijen is ingediend werd overgenomen door de wethouder.

75 jaar vrijheid, democratie en gemeenteraad

Vandaag, 5 november, is het precies 75 jaar geleden dat in Tilburg de democratie werd hersteld. De toenmalige burgemeester mr. Jan van de Mortel opende op deze dag de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad na de oorlog. Er staat een standbeeld van hem op het naar hem vernoemde Burgemeester van de Mortelplein. Het CDA heeft een initiatiefvoorstel ingediend om dit standbeeld te voorzien van een plaquette met relevante informatie en aandacht te besteden aan de herdenking op deze dag. Dit initiatief van Ton Gimbrère werd in de raad omarmd.  Het was de bedoeling om deze dag extra feestelijk te maken door ons nieuwe stadhuis officieel in gebruik te nemen. Deze planning is niet gerealiseerd. Wel wordt er aandacht besteed aan deze dag in het Stadnieuws en hebben we zelf een feestelijk bloemetje gelegd. Hopelijk zien de mensen deze bloemen, valt het standbeeld dan extra op en herdenken meer mensen 75 jaar democratie in Tilburg.

Beet !

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een oude, goed gevulde brandkast en gooien een hengeltje uit met daaraan een sterke magneet. Magneetvissen is het moderne schatzoeken en kent een groeiend leger aan liefhebbers. Steeds meer gemeenten, zoals bijvoorbeeld Arnhem, Haarlem, Nijmegen en Groningen verbieden magneetvissen omdat vissers gevaarlijke, explosieve objecten opvissen uit het water. Onlangs werd er vlakbij Tilburg een granaat opgevist. Sommige munitie staat op scherp en kan al afgaan bij het bewegen of verplaatsen ervan. Daarnaast worden waterplanten door de niet-professionals kapot getrokken, waardoor aan de habitat voor vissen en ander waterleven schade wordt toegebracht. Landelijk zijn er geen echte regels omtrent het magneet vissen en iedere gemeente mag zelf bepalen of dit mag of niet.

Tijdens het Vragenuurtje heeft Ton Gimbrère namens de fractie van het CDA het belang toegelicht om te inventariseren of deze gevaren ook voor de wateren in en om de stad Tilburg van toepassing zijn.  De wethouder onderkent het gevaar en deed de toezegging om het magneetvissen te verbieden en dit te laten opnemen in de APV, zodat de veiligheid van de inwoners beter is gewaarborgd.