Landelijke verkiezingen

In maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Om u op de hoogte te houden hebben we hiervoor alle informatie bij elkaar gezet op onze website 

Tesla behouden voor Tilburg

In september 2015 waren we trots dat Tesla de deuren van de eerste fabriek buiten de Verenigde Staten opende. Trots ook dat het succesvolle Tesla voor Tilburg koos als de toegangspoort tot de Europese markt. Goed voor het imago van onze stad en goed voor de werkgelegenheid.

Wij gaan ervan uit dat het college achter de schermen alle mogelijke inspanningen doet en met Tesla en stakeholders rondom dit bedrijf in gesprek gaat om het zo aantrekkelijk te maken dat ze kunnen worden behouden voor onze stad. Het indienen van een motie om dit bevestigd te krijgen, vinden wij niet juist. We zijn zelfs bang voor een averechts effect wat kan optreden bij een Amerikaanse bedrijf,  dat doorgaans niet wegloopt met eigenwijze, directe Nederlanders.

Gelukkig heeft de wethouder in de raadsvergadering van donderdag 29 oktober bevestigd dat hij er alles aan doet. Dat en een schietgebedje moeten helpen om ervoor te zorgen dat Tesla voor Tilburg behouden blijft.

 

Duvelhok verkocht

 

Het Duvelhok is verkocht, meldde het Brabants Dagblad vorige week. Tot 2014 was deze oudste textielfabriek eigendom van de gemeente Tilburg. Zes jaar na de aankoop wordt het gebouw doorverkocht aan een projectontwikkelaar.

Wanneer de gemeente vastgoed verkoopt vinden wij het van belang dat dit zo geregeld wordt dat bij een eventuele doorverkoop geen grote winst wordt gemaakt die dan vervolgens uitsluitend de verkoper toekomt. Het CDA heeft hier artikel 40 vragen over gesteld. We willen weten welke voorwaarden er verbonden zijn aan de verkoop van het Duvelhok destijds.

Een hoger minimumloon?!

In een extra gemeenteraad stond een motie op de agenda waarin een aantal partijen oproepen om verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Hiervoor zouden we een brief moeten versturen naar andere gemeenteraden en zouden we dit onderwerp moeten agenderen bij de VNG.  Het CDA heeft aangegeven dat we er niet over gaan. Als fractie hebben wij moeite met moties die sympathiek op ons afstralen, maar waar we helemaal niet over gaan en die anderen voor ons mogen betalen. Dat gezegd hebbende, het CDA Tilburg is voor een stijging van het minimumloon. Hoe zeg je dat politiek correct? “Ik zou niet verbaasd zijn als dit in ons landelijk verkiezingsprogramma komt te staan.”  Er moet iets gebeuren. Er is een te grote groep werkenden, die nauwelijks fatsoenlijk kan rondkomen. Een deugdelijk minimumloon gaat over de waardigheid van werk. Wie fulltime werkt hoort gewoon zijn eigen broek op te kunnen houden.

Maar een simpele verhoging van het minimumloon is niet de oplossing. Het geïsoleerd bekijken van de verhoging van het minimumloon, zonder het hele stelsel van toeslagen daarin mee te nemen, werkt niet. We zijn allemaal bekend met de armoedeval als mensen gaan werken. Hoe voorkomen we dat die extra 4 euro rechtstreeks naar de ficus gaan? Zou het niet verstandig zijn dit breder te bekijken? Voordat we hier al te stoere uitspraken over doen? 

Een verhoging van 40% van het minimumloon heeft grote gevolgen voor werkgeverslasten – gekoppelde overheidsuitgaven – en indirect voor het arbeidsaanbod. Mensen hebben weinig aan een hoger minimumloon als ze geen werk hebben. Hoe voorkomen we dat vaste medewerkers om die reden ingeruild worden voor ZZp’ers zonder minimum tarief?

We hebben tegen gestemd want wij vinden het belangrijk dat dit in Den Haag geregeld wordt en kunnen dat niet in Tilburg.

Toekomstvisie Kermis Tilburg

De kermis bestaat 450 jaar. Dat moeten we koesteren, maar dat moeten we ook blijven aanpassen aan de tijd. Daarom is er ook een toekomstvisie nodig. De kermis wordt meer dan het nu is.  In 2019 telde Nederland 1.115 festivals.  Als de plannen van de gemeente doorgaan, worden in 2021 dat er 1.116. In Tilburg komt er een festival bij: het Kermisfestival.

Het CDA steunt het idee om de aantrekkingskracht van de kermis te vergroten, door de vleugels uit te slaan en iets eraan toe te voegen: festivalisering van de kermis. Maar we uiten ook onze zorg om niet het kind met het badwater weg te gooien. Het zal een én én aanpak moeten zijn. Het is belangrijk om de aantrekkelijkheid van de kermis voor alle doelgroepen te behouden en initiatieven nemen om nieuwe doelgroepen naar de kermis te trekken. De vraag is of daar niet meer geld voor nodig is, dan de extra € 150.000,- per jaar.  De kosten gaan hier voor de baten uit, tenminste als je niet kiest voor ‘oude wijn in nieuwe zakken’.

Voorzitter, de kermis is een feest dat al 450 jaar bestaat. Dat moeten we koesteren. Een jaar of 10 geleden ijverde de toenmalige wethouder zich voor een plekje op de lijst van Unesco erfgoed. Is dat nog altijd de ambitie van de huidige wethouder? Het CDA vindt dit erfgoed-aspect belangrijk. Op onze vraag heeft de wethouder toegezegd dat het kermisteam uitgebreid wordt met iemand van de Erfgoed Brabant Academie. Dit is een deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant die zich bezighoudt met cultureel erfgoed, geschiedenis, identiteit, streektaal en volkscultuur. Hiermee voegen we expertise toe aan het team om de eeuwenoude kermiscultuur naar waarde te behouden.

We onderkennen nog een zorgpunt. Hoe kunnen we namelijk de retail laten profiteren van de honderdduizenden bezoekers aan onze stad ? Een terecht en noodzakelijk aandachtspunt, zeker als je weet dat de winkelstraten nu geen positief omzeteffect ervaren, sterker nog: een omzetdaling. Dit moet in de toekomst echt anders worden.

Tilburg geniet landelijke bekendheid met de kermis. Dat is op zich prima, zeker als we het verhaal van de kermis breed delen. Want de kermis is meer dan een draaimolen of een optreden van een DJ. Het kermisverhaal kent meerdere lagen. We hebben in eerdere bijeenkomsten gevraagd om in de communicatie aandacht te geven aan de bijzondere verhalen van de kermis. Over de opbouw en afbouw, het ondernemerschap, de kermisfamilies, de rijdende school, techniek, maar ook de veiligheid, paling en oliebollen en natuurlijk de mensen die een jaar sparen voor 10 dagen kermis. Omdat dit onderdeel onvoldoende in het raadsvoorstel aan de orde komt, hebben we hiervoor een motie mee ingediend.

Referendum Wijkevoort

Ons standpunt over het verzoek om een referendum gaat niet over de ontwikkeling van Wijkevoort, dat is niet de vraag die voorligt. Het gaat ook niet over het standpunt van het CDA over referenda. Tilburg heeft een referendumverordening en dus beoordelen we het verzoek wat er nu ligt.

Als fractie hebben we de adviezen van de geraadpleegde advocaten goed bestudeerd. Doorslaggevend is de constatering dat het raadsbesluit toekomstbestendige werklocaties 2020-2025 voor zover het Wijkevoort betreft zijn grondslag vindt in een eerder genomen beslissing van de raad. In het masterplan Wijkevoort uit 2018 wordt gesproken over dezelfde omvang, dezelfde sectoren, dezelfde locatie en de financiele dekking als in het raadsbesluit in 2020. Er zijn op dat vlak geen wezenlijk nieuwe elementen toegevoegd.

De ontwikkeling van een bedrijventerrein is een complex proces. Daar gaan jaren en dus ook verschillende bestuurders, gemeenteraden, economische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke opvattingen overheen.

Wij voelen ons als raadsleden verantwoordelijk en blijven kritisch. En juist daarom is er in de raad opnieuw een nut en noodzaak discussie gevoerd. En ja er zijn terechte aanscherpingen in de invulling van het plan aangebracht, logisch bij dergelijke complexe besluitvorming.

Dit proces wat we doorlopen hebben, is volgens mij juist de reden dat artikel 3f in onze referendumverordening bestaat. Wanneer een traject van besluitvorming en realisatie jaren duurt, zijn er altijd meerdere besluitvormingsmomenten. Juist daarom staat in de verordening duidelijkheid wanneer in dat proces een referendum mogelijk is. Dat is bij het eerste concrete besluit van een proces, in dit geval bij het Masterplan.

Dan rest nog de vraag of inwoners voldoende op de hoogte waren (of hadden kunnen zijn) van deze eerdere stap in het besluitvormingsproces. Op basis van de stukken die de organisatie heeft aangeleverd, beoordeelt het CDA dat dit zo is.  Er is bij het masterplan in 2018 een informatieavond gehouden, een bewonersbrief gestuurd, daarnaast zijn belangenorganisaties zoals de wijkraad Reeshof actief geïnformeerd. Het betrekken van inwoners heeft destijds bijvoorbeeld ook geleid tot het insprekers bij de behandeling van het masterplan in deze raad.
Aannemelijk is dat de initiatiefnemers op de hoogte waren van het masterplan, of dat redelijkerwijs hadden kunnen zijn. Hoe teleurstellend dat ook is voor de aanvragers en ondertekenaars, Zij hebben destijds de kans voorbij laten gaan om een referendum aan te vragen.

Het CDA hecht veel waarde aan inwonersparticipatie. En dan is het juridisch juist, maar toch pijnlijk om een verzoek van 1900 inwoners tot een referendum af te wijzen. Inwoners die zich betrokken voelen en tonen bij de ontwikkeling van onze stad.

Desalniettmin is dit waar we nu staan. Het CDA is van mening dat we als raad het verzoek tot een referendum moeten afwijzen.