Burgemeester Weterings erkent fouten

Hoe kan het dat een gewone Tilburger maar met 100 mensen bij een begrafenis of een huwelijk van een dierbare aanwezig mag zijn en onze burgemeester toestaat dat 800 supporters bij elkaar mogen komen. Het doet iedereen pijn als het Tilburg, waar we trots op zijn, op deze manier het lachertje van Nederland wordt.

De burgemeester geeft aan dat de situatie waar hij mee geconfronteerd werd, maakt dat er geen goede beslissingen mogelijk waren. Het is zijn taak om te kiezen uit kwaden en was dit dan de minst slechte beslissing? Omdat openbare orde en veiligheid belangrijker was dan de corona-regels. Maar in welke stad leven we als de angst voor het gedrag van voetbalsupporters ons dwingt om hen meer ruimte te geven dan goedwillende en hardwerkende Tilburgers die moeite doen om zich aan de regels te houden. Als de burgemeester blijkbaar geen ander middel heeft om de harde kern in toom te houden, dan ze hun gang te laten gaan.  Dat zijn niet de waarden en normen waar het CDA zich bij neer wil leggen, maar schetst wel de situatie waar we in zitten.

Wat het CDA betreft zijn er zeker fouten gemaakt.  Gelukkig horen wij van de burgemeester dat hij het achteraf een verkeerde beslissing vindt om de vergunning af te geven. En wij vinden ook dat hij hierover eerder met ons hadden moeten communiceren. Onze fractie heeft namelijk ook vooraf aan het evenement contact gezocht met de burgemeester en onze bedenkingen geuit. En natuurlijk neemt de burgemeester het besluit en wordt er achteraf verantwoording afgelegd. Maar als dat betekent dat wij het in de pers moeten lezen, dan moet dat echt anders.

Wij vinden ook dat er onvoldoende is gewaarborgd dat de supporters zich aan de regels zouden houden. Van een ervaren burgemeester mag je toch verwachten dat hij weet dat het met een papier met afspraken niet geregeld is. Dat had hij beter moeten weten. Kan de burgemeester daar nog een toelichting op geven?

En dan is de avond daar, en wordt er besloten om niet in te grijpen tijdens het feest. Het mogelijk te verwachten gedrag van de harde kern van willem II als hun feestje verstoord wordt, maakt dat de gevolgen van handhaven niet acceptabel zijn. Daar moet iets aan gedaan worden, maar ook die problematiek is niet hier in een middag op te lossen.

Wij zijn niet naief.

Hadden wij hier ook niet gestaan als willem ii supporters onze binnenstad hadden vernield?

En hadden wij de verantwoordelijkheid willen dragen voor een vechtpartij tussen de harde kern van willen II en de ME op het terrein?

En zouden wij geen vragen gesteld hebben als de woedende supporters huisgehouden hadden in de omliggende wijken. Ik ben bang van wel… maar dan waarschijnlijk niet met zoveel belangstelling.

Nu zijn we het voorbeeld van hoe het mis kan gaan met corona-regels en maken we de schade op.

We constateren dat onze burgemeester autoriteit heeft verloren. Hoe geloofwaardig is hij nog om als voorzitter van de veiligheidsregio en als burgemeester van onze stad om het corona beleid te maken, uit te voeren en te handhaven. Gaat iedereen die ergens op aangesproken wordt, nu wijzen naar deze fout. Kan hij nog de horeca nog verplichten dat zitten noodzakelijk is, luisteren leerlingen op school nog als hij zegt dat het 1,5 m moet zijn.  Dat zal de komende periode lastig zijn.

Het corona beleid gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. In de basis zijn het de inwoners van onze stad die zelf zorg dragen voor het naleven van de coronaregels en dat gaat meestal goed. Vandaar dat het CDA van mening is dat we de burgemeester, die zijn fouten ruiterlijk heeft toegegeven tijd moeten geven om te laten zien, dat dit verlies van autoriteit weer hersteld kan worden.

Voorzitter, als de naïviteit van de burgemeester en het wangedrag van de harde kern, ertoe zou lijden dat onze burgemeester met een andere blik naar sport binnen de corona regels in onze stad gaat kijken, dan vindt het CDA dat volkomen onjuist. Ook bij de wedstrijden in het Willem II stadion gaat het naleven van de regels meestal goed. Die supporters treft geen enkele blaam en zij mogen hier ook niet de dupe van worden. Met de aanscherpingen van het kabinet, krijgen we de komende periode misschien wel een herhaling van een wedstrijd zonder publiek. Gaat u hierover vooraf met ons communiceren?

Maar ik hoop dat de harde kern van de supporters van willem II  ook kijkt.  Zoals ik me in het station door hen laat raken. En de tranen in mijn ogen kan krijgen van de trots op de stad en de club die zij teweeg brengen. Zo hoop ik ook dat zij dit zien, en zich laten raken door de verontwaardiging en het verdriet van de mensen in onze stad.  Want het onverantwoorde gedrag wat zij donderdag hebben laten zien, de wijze waarop zij onze stad in het land hebben weggezet, dat is Tilburg onwaardig. En daarvoor zouden vooral zij excuses moeten maken.

 

Onze jeugd en haar toekomst

In september ging de gemeenteraad in debat over de nieuwe integrale Jeugdaanpak. Een visie op hoe kinderen in Tilburg zouden moeten opgroeien. Het CDA is enthousiast over de uitgangspunten die hierin benoemd staan, die komen overeen met de uitgangspunten van onze partij:

  • Het normaliseren van opvoedvragen,
  • gebruik maken van krachten binnen het eigen netwerk van vrienden en familie,
  • het centraal zetten van het kind (en niet de bureaucratie).

De extra aandacht voor thema’s, zoals de overgang naar volwassenheid van kwetsbare jongeren, is broodnodig. Maar ook de aandacht voor bijvoorbeeld onveiligheid en dealen op schoolpleinen vinden we als CDA enorm belangrijk.
Op aandringen van CDA en Groenlinks is er nog een paragraaf over de rol van ouders toegevoegd.  De wethouder heeft toegezegd om met ouders in gesprek te gaan over ouderschap en de ondersteuning die zij daarbij kunnen gebruiken.

Het CDA heeft zich het afgelopen jaar vaker haar zorgen uitgesproken over het alsmaar groeiende aantal Tilburgse kinderen in de jeugdzorg. Inmiddels 1 op de 8.  Onze overtuiging is dat er in de meeste gevallen niets mis is met het kind, maar met de omgeving waarin het kind opgroeit (verslaafde ouders, vechtscheidingen, schrijnende armoede). Daarom zijn individuele zorgtrajecten het antwoord niet.  We moeten zorgen dat de sociale basis beter wordt, zorgen voor knalgoede scholen, consultatiebureaus, jongerenwerk en een sterk verenigingsleven en door netwerken van moeders of vaders die elkaar helpen met opvoeden.

Het is tijd dat we serieus werk maken van ‘normaliseren’. Om te beginnen door met de raad de discussie aan te gaan over welke zorg we eigenlijk willen leveren? Wat is jeugdzorg en wat niet? Welke handreikingen geef je mee aan te toegang? Welke afspraken maak je met onderwijsinstellingen? Die keuzes mag de gemeenteraad maken binnen de jeugdwet. En de beweging van zorg naar versterking van de sociale basis vraagt ook om een nieuwe financiële balans. Meer geld naar de versterking van het normale leven, waardoor er minder geld voor zorg nodig is. Om die reden heeft het CDA Tilburg, samen met de PvdA en 50Plus,  in de raadsvergadering van 21 september bij de behandeling van de Integrale jeugdaanpak  de motie ‘samen normaliseren’ ingediend. Deze motie is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen!

Wijkevoort, definitief evenwicht

De afgelopen periode stond in de politiek en in de stad in het teken van Wijkevoort. Na de debatbijeenkomst vond er besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Hierbij heeft het CDA ingezet op meer evenwicht tussen een investering in onze economie, de leefbaarheid voor de bewoners en het behoud van natuur. Dat gebeurde door een amendement en een motie. Belangrijk hierbij is dat we een investeringsfonds tot stand gebracht hebben voor Klein Tilburg, het gebied tussen Wijkevoort en de Reeshof. Hierdoor kunnen we daar investeren in groen en natuur, maar ook in het voortbestaan van een fiets- en uitloopgebied voor de bewoners. Inwoners krijgen zelf inspraak in de besteding van het fonds. Hiernaast hebben we voorstellen ingediend zodat de banen die op Wijkevoort gaan ontstaan, ook maximaal ingevuld gaan worden door Tilburgers en hebben we voor meer ruimte voor het Tilburgse bedrijfsleven op Wijkevoort gepleit. Natuurlijk blijven er tegenstanders en ook terechte vragen en zorgen. Het zal niet voor het laatst zijn dat we hier in de raad over spreken. Maar door onze aanpassingen en verbeteringen is er meer evenwicht gevonden.

De volledige tekst van Anne Zouridis-Veldhoven, zoals we die eerder publiceerden staat hieronder nog vermeld.

Als 7e stad van Nederland, is het passend om naast investeringen in stadsregionale parken en natuur ook ruimte te maken voor investeringen in de economie van de toekomst. Het ontwikkelen van Wijkevoort is al een belangrijke stap in het versterken van de Tilburgse economie. We moeten daarbij ons best blijven doen om Wijkevoort zo goed mogelijk in te passen in het landschap en bij te laten bijdragen aan natuurontwikkeling, waterberging en energieopwekking. Ons doel is namelijk niet grond uitgeven om geld te verdienen, maar om duurzaam werk te bieden aan alle Tilburgers. Het clusteren van bedrijven en kennisinstellingen rondom onze economische speerpunten, zorgt voor innovatie en economische groei. Een belangrijke voorwaarde voor een cluster is een fysieke locatie van hoge kwaliteit, met gedeelde faciliteiten. Wat het CDA betreft kan én moet Wijkevoort zo’n cluster worden. Wij gaan voor Smartvoort. Daarbij willen we er door middel van scherpe voorwaarden in de ontwikkelleidraad en een toetsingscommissie vooraf op sturen dat alleen bedrijven die binnen dit profiel passen een plek vinden op Wijkevoort. Dit soort aantrekkelijke werklocaties zijn namelijk niet eens zo zeer nodig voor de mensen om op korte termijn werk te vinden, maar om onze stad als hotspot voor de logistiek en maakindustrie te behouden en om talent te trekken en behouden.

Voor de ontwikkeling van een Smartvoort, is wel een samenwerking met ons Middelbaar beroepsonderwijs, de Hbo’s en universiteiten nodig. We moeten beginnen met nadenken over een plek op Wijkevoort waar opleidingen kunnen landen en met het creëren van nieuwe opleidingen en zij-instroomtrajecten.Het CDA zal dan ook een motie indienen om samen een Smartvoort actieplan op te stellen. Daarnaast moeten er kavels komen voor het MKB op wijkevoort zodat Tilburgse doorgroeiers, maar ook interessante start-ups hier een plek kunnen vinden. Tenslotte, het CDA is zich zeer bewust van de impact die het plan Wijkevoort heeft op het buitengebied in Zuid-West Tilburg. We zullen daarom bij de behandeling van het raadsvoorstel volgende week een amendement indienen, om de opbrengsten van de gronduitgifte grotendeels ten goede te laten komen aan de ontwikkeling van het omliggende gebied. Op die manier kunnen we aan verdere natuurontwikkeling doen, is er ruimte voor sport en recreatie in het gebied Klein Tilburg en blijft er een fatsoenlijk uitloop- en fietsgebied voor inwoners van de Reeshof. Het is ook de bedoeling om de inwoners een belangrijke stem te geven in de besteding hiervan. We hopen op de steun van andere partijen, zodat we als raad kunnen laten zien dat we dit niet doen om snel geld te verdienen, maar ons inzetten voor een toekomst waarin het goed werken én goed wonen is in Tilburg.

(Ouder)bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen

Ons raadslid Marti de Brouwer stelde vragen over de situatie rondom de hoge ouderbijdrage waar basisschool de Tiliander om vraagt. Meer daarover leest u hier. Naar aanleiding van die vragen gaat Wethouder Hendrickx in gesprek met het bestuur van de basisschool. Net als het CDA, vindt het college van Burgemesteer en Wethouders namelijk dat de huidige situatie niet bijdraagt aan gelijke kansen voor alle kinderen. Volgens haar is het daarnaast niet de bedoeling dat ouders van basisschool de Tilliander een beroep doen op stichting Leergeld. Dit is wel gebeurd in 2019 en 2020.

Lees het artikel van het Brabants Dagblad over dit onderwerp hier