In memoriam

Corona maakt veel slachtoffers, veel mensen worden geraakt door het verdriet van het verlies van een naaste. Dit weekend kregen we het trieste bericht dat Ari van Valen en Sjef Robben ons zijn ontvallen.

Ari was al wat langer geleden actief als gemeenteraadslid, maar nog steeds een trouw bezoeker van onze activiteiten en een bekend gezicht voor velen. Hij begon in 1980 bij de start van het CDA in de tijd dat we de grootste partij in de Tilburgse politiek waren. Hij was lang fractiesecretaris en had in zijn woning een partijkantoor, welke gebruikt werd voor campagnemateriaal en vergaderingen. Ari was in de raad een man van de regels. Hij kende de procedures en het reglement van orde als geen ander, door ervaring, maar ook door zijn ijzeren geheugen. Ook voor kleine menselijke dingen. Na zijn langdurig raadslidmaatschap was hij nog lang actief in Tilburg, als bestuurslid van verschillende stichtingen en in het vrijwilligerswerk.

Pas twee jaar geleden namen we afscheid van Sjef als actief raadslid, hij volgde ons nog op de voet. We herinneren hem als een mooi mens, om zijn steun, zijn Tilburgerschap met voorbeelden uit zijn eigen praktijk en als Willem II supporter.

Sjef, het Corona-virus heeft de wedstrijd van je gewonnen. De eerste helft ging het nog redelijk gelijk op maar toen Corona een, in onze ogen onterechte penalty kreeg, bleef je op achterstand. En niemand dan jij weet beter dat de wedstrijd 2x 45 minuten duurt en de uitslag ook gewoon de uitslag is, hoezeer je ook hoopt dat hij anders geweest was. Hoe vaak hebben we je niet horen zeggen dat Willem II onterecht verloren had maar dat niemand aan het eind van het seizoen nog wist dat het onterecht was. Wij vinden het ook onterecht dat jij dit verloren hebt. Om het in jouw voetbaltermen af te sluiten “In het hiernamaals hebben ze ook wel een voetbalcoach nodig maar ik vind dat ze je veel te snel opgesteld hebben”.
Sjef, dank je wel voor alles wat je voor jouw Tilburg hebt gedaan.

We zullen jullie missen.

Ouderen houden recht op Meedoenregeling

Alle ouderen die onzeker waren over het al dan niet toekennen over de Meedoenregeling kunnen gerust zijn. Iedereen die in 2019 gebruik maakte van deze regeling heeft ook in 2020 recht op de Meedoenregeling. 

Zoals eerder aangegeven was er veel onduidelijkheid bij een grote groep Tilburgers waarvoor de Meedoenregeling al jaren een middel is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Er moesten gegevens over hun inkomen en vermogen worden aangeleverd om aan te tonen dat ze in aanmerking kwamen. De communicatie hierover is niet goed gegaan en veel mensen verkeerden in onzekerheid. Daarom wordt er nu gekozen voor deze oplossing. Iedereen die geboren is in of voor 1954 en vorig jaar in aanmerking kwam, komt in 2020 eenmalig automatisch voor de Meedoenregeling in aanmerking.

Dit is een oplossing voor dit jaar. Volgend jaar gaat er beter gecommuniceerd worden en wordt er eerder duidelijkheid verschaft. Hierdoor is het mogelijk om wel op basis van de juiste criteria de Meedoenregeling toe te kennen aan alle mensen die hier recht op hebben. Uiteraard is het de bedoeling dat juist zij, die het het hardst nodig hebben, in aanmerking komen en dat daar het beschikbare geld naar toegaat. 

Duidelijkheid over de meedoenregeling

Dit jaar kreeg het CDA veel vragen over de meedoenregeling van onder andere verschillende KBO  afdelingen. Alle reden om deze bij het college neer te leggen.

Veel ouderen die al jaren automatisch de meedoenregeling kregen, hebben dit jaar een brief gehad met daarin de vraag om kopieën van bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle betaal en spaarrekeningen op te sturen. Dit zowel van de persoon zelf als van de partner. Hierbij werd opgemerkt: “lever deze gegevens aan voor april 2020, alleen dan kunnen wij beoordelen of u recht heeft op deze regeling”. Het waarom werd niet aangegeven.

De antwoorden van de wethouder geven deels duidelijkheid.

De criteria voor de meedoenregeling zijn in 2020 niet veranderd en ook de bewijzen die aangeleverd moeten worden voor controle op inkomen en vermogen zijn niet veranderd. Wat dit jaar wel is veranderd, is dat we voor de inkomenscontrole gebruik hebben gemaakt van een extern bureau (IB inlichtingenbureau) wat inlichtingen verstrekt over inkomens. Uit die toetsing bleek een aantal personen soms al jaren een te hoog inkomen en vermogen te hebben, wat de gemeente niet zelf kon toetsen en dus van een aantal mensen op grond van de beschikbare gegevens niet kon vaststellen of ze voor de regeling in aanmerking kwamen. Aan hen zijn daarom aanvullende gegevens gevraagd. Wel erkent de wethouder dat de communicatie niet goed is gegaan.

Met deze antwoorden was het CDA niet tevreden. Als het bovenstaande klopt zou het slechts een kleine groep zijn die de vraag om extra informatie heeft ontvangen. Dit strookt niet met de aantallen die wij via de KBO en rechtstreeks binnen gekregen hadden. Het CDA heeft vervolgvragen gesteld en de wethouder gevraagd om een oplossing te zoeken. Nu verkeert een grote groep mensen in onzekerheid, dat willen we niet. Juist in deze tijd en voor hen die het nodig hebben, moet er snel duidelijkheid komen. Het antwoord verwachten we spoedig, u hoort van ons.

 

Ineke Couwenberg en Marti de Brouwer.