GEANNULEERD: Het belang van Europa!

Recent kondigde het CDA aan om op woensdagavond 27 februari 2019 een Europa-avond te organiseren. Helaas moeten we deze avond door omstandigheden annuleren.  Op dit moment bekijken we samen met betrokken leden of we de avond alsnog op een ander moment kunnen organiseren.

Erik de Ridder nieuwe Watergraaf waterschap De Dommel

Vanavond is bekend geworden dat Erik de Ridder, thans wethouder namens het CDA, een andere functie heeft aanvaard. Hij is door Waterschap De Dommel voorgedragen als nieuwe watergraaf. Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Onderstaand vindt u de tekst, waarin Erik zelf een toelichting geeft op zijn keuze. Lees meer

Leefbaar en betrokkenheid

Vorige week woensdag organiseerden we als CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout een inloopavond in Berkel-Enschot. Dit was het vervolg op een eerder georganiseerde avond om input te vragen voor het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar na de verkiezingen gingen we terug naar Berkel-Enschot en legden verantwoording af over wat we inmiddels hebben bereikt op de destijds besproken punten.
 
Een mooie mix van jong en oud schoof aan om het gesprek met ons aan te gaan. Wij vertelden over de aandacht die we de afgelopen maanden aan (sport)verenigingen, bereikbaarheid, groenonderhoud en ontwikkelingen rondom het bruisende dorpshart in Berkel-Enschot besteedden. Waar boekten we resultaat en waar mag er een tandje bij? Men was overall niet ontevreden en geïnteresseerd in de ondernomen acties en lopende processen.
We haalden echter ook nieuwe zorgen en wensen op. Te weinig starters- en betaalbare seniorenwoningen, verkeersveiligheid rondom scholen en binding en betrokkenheid van de jeugd aan het dorp. Hoe blijft Berkel-Enschot het levendige dorp dat het was en voorkomen we dat het een slaapdorp wordt? Hoe houden we Berkel-Enschot leefbaar en de mix van jong en oud die aan tafel zat ook in de toekomst in het dorp aanwezig.
De leefbaarheid van het dorp en het binden van de jonge generatie is een gezamenlijke zorg. Jong en oud vond elkaar op dit thema.
De denkbeelden over sociale cohesie in de gemeenschap lagen dicht bij elkaar en verbonden de gesprekspartners. Een plek waar tieners elkaar ontmoeten, jong volwassenen betrokken zijn bij verenigingen, veertigers participeren in het sociale leven en gezorgd wordt voor elkaar en senioren die dat nodig hebben. Sociale cohesie, leefbaarheid en betrokkenheid. Echte thema’s die onze partij, maar ook de mensen raken.
Een gezamenlijk doel verbindt. Ligt daarin dan de oplossing voor het binden van de jeugd en het leefbaar houden van Berkel-Enschot? In ieder geval een thema om als fractie eens nader in te duiken en over in gesprek te blijven met, in dit geval,  Berkel-Enschot. Ik zou me echter zomaar kunnen voorstellen dat deze zorg ook geldt voor ons andere dorp, Udenhout en toekomstige dorp Biezenmortel.
Heeft u nog interessante thema’s die u met ons wilt bespreken? Bel op App de groene telefoon op 06 – 34 85 77 16!
Door: Marcel van den Hoven

Opinie: Leve de partijdemocratie!

Wie zoekt naar dé leider bij het CDA en enkel kijkt naar de fractievoorzitter in de Tweede Kamer voorziet zichzelf bij voorbaat van een incompleet beeld

“Meneer Ensberg, is het niet zo dat partijleider Sybrand Buma keihard door de CDA-leden is teruggefloten en op zijn rechtse vingers is getikt?” “De CDA-leden komen in opstand tegen de koers van de Tweede Kamerfractie, mag ik het zo interpreteren?” “Wat is het volgende onderwerp na het kinderpardon waarop CDA-leden Buma gaan corrigeren; het klimaatbeleid?”

Beeld: CDA.nl

In de afgelopen weken mocht ik als CDA-lid van verschillende parlementaire journalisten van de Volkskrant, NRC, Trouw, NPO Radio 1 en Nieuwsuur telefoontjes ontvangen met vragen als deze. Het impliciete denk- en referentiekader van deze journalisten is dat een grote landelijke politieke partij centraal en van bovenaf wordt aangestuurd door ‘een sterke man’. Journalisten die dat denken, kennen de essentie van de christendemocratie en de ontstaansgeschiedenis van het CDA niet. Het CDA is juist de meest lokale partij van Nederland, geleid door sociale en barmhartige leden.

Het CDA ontstond in 1980 uit een fusie tussen drie politieke partijen. Onder andere lokale afdelingen uit Noord-Holland, Gelderland, Limburg en Brabant riepen via een manifest op om tot deze fusie over te gaan. De petitie ‘Wij horen bij elkaar’ werd door 50.000 tot 80.000 van de toen 140.000 leden ondertekend. Deze kracht van onderop werd ook vastgelegd in het ‘program van uitgangspunten’ en is één van de vier centrale uitgangspunten onder de noemer ‘gespreide verantwoordelijkheid’. “Met gespreide verantwoordelijkheid wil het CDA een inrichting van de samenleving dichterbij brengen waarin mensen zorg dragen voor elkaar.” Een ander wezenlijke CDA-waarde is subsidiariteit; verantwoordelijkheid voor publiek en politiek beleid moet zoveel mogelijk op het laagste niveau worden gedragen en democratisch worden verankerd. Sinds de start van het CDA kunnen leden, al dan niet georganiseerd via lokale en provinciale afdelingen of netwerken, rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid en de koers van de partij. Dat gebeurt vooral via ledenvergaderingen die we gemakshalve partijcongressen noemen. Partijcongressen hebben de potentie om als feestmoment te fungeren voor de partijdemocratie en geregeld is het ook een waar feest. Zeker als relatief anonieme leden in staat zijn om onverwachte meerderheden te smeden en zo de Haagse politieke koers te verleggen.

Zelf mocht ik de afgelopen jaren samen met andere leden effectief bijdragen aan thema’s als verruiming van het kinderpardon, de verhouding ten opzichte van de Hongaarse politieke partij Fidesz van de dubieuze premier Viktor Orban en de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. En als 12 provinciale lijsttrekkers in De Telegraaf een wat mij betreft onnodig negatief opinieartikel over het klimaatakkoord publiceren, troost ik me met de gedachte: als lid kan ik tijdens partijcongressen hierover nog stevig met hen in debat. En die ruimte voor leden wordt de komende jaren alleen maar groter! Op de website www.cda.nl/partijvernieuwing staan voorbeelden van vernieuwingen op het gebied van de partijdemocratie. Zo komt er meer (digitaal) debat tussen leden, worden leden ook digitaal vaker geraadpleegd door de partijtop en komt er een verenigingsraad. Concrete plannen dus die hard nodig zijn in een tijd waarin het ledental bij menig politieke partij in rap tempo achteruit holt. Kortom, zowel in procesmatig als inhoudelijk perspectief is het CDA van oudsher een partij die haar leden vanuit overtuiging de ruimte geeft invloed uit te oefenen. Journalisten die verbaasd zijn over de grote interne ledenparticipatie bij een maatschappelijk zeer wezenlijk vraagstuk als het kinderpardon zouden zich meer in het CDA moeten verdiepen.

Ik snap best dat in tijden van Amerikanisering van onze politiek en de groei van het populisme de journalistieke neiging is om het begrip leiderschap te reduceren tot één enkel persoon. De christendemocratie laat echter zien dat het leiderschap in de samenleving rust op meerdere schouders die zich gezamenlijk inzetten voor de goede zaak. Wie zoekt naar dé leider bij het CDA en enkel kijkt naar de fractievoorzitter in de Tweede Kamer voorziet zichzelf bij voorbaat van een incompleet beeld. Het zijn gemeenteraadsleden, burgemeesters, provinciale Statenleden, afdelingsbestuurders en vele andere CDA-leden die zich dagelijks inzetten als politiek leiders. Want politiek is meer dan mooie woorden uitspreken in de plenaire zaal in Den Haag. Politiek gaat om échte maatschappelijke vragen helpen oplossen samen met en voor échte mensen.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan een raadslid als Marti de Brouwer van het CDA Tilburg, in 2016 uitgeroepen tot politicus van het jaar. Tilburgers motiveerden hun keuze toen met lovende woorden als: “Marti ziet de mensen echt en luistert naar problemen.” “Marti staat echt klaar voor arme medemensen in Tilburg, een man met groot hart van goud.” “Marti zal zich altijd voor 100% inzetten voor de mensen die het minder goed hebben in onze gemeente.” Marti is namelijk niet alleen raadslid, maar ook nog eens vrijwilliger die zich buiten de raadszaal hard maakt voor Tilburgers met een kleine beurs. En zoals Marti zijn er vele duizenden CDA’ers door het hele land. Mensen die het CDA als grootste lokale partij dag in, dag uit smoel geven. “Is het CDA langzaamaan niet een kille, rechtse partij geworden zonder compassie met de zwakkeren in de samenleving?” is ook een zo’n fijne vraag die ik wel eens voorgeschoteld krijg van journalisten. Ik kijk naar Marti en naar partijgenoten als hij, zie dat we gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen ons hard te maken voor verruiming van het kinderpardon en weet dan het antwoord: een af en toe opstekend rechts windje in de Hofstad kan nooit op tegen de aanhoudende storm van sociale christendemocraten op lokaal niveau.

Dave Ensberg is directeur-bestuurder van stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en auteur van het boek “bezielende beschaving. Dave Ensberg is bovendien lid van het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. 

Eerste stap op weg naar duidelijkheid over Chroom-6

De Onzerzoekscommissie Chroom-6 Tilburg heeft het rapport over het onderzoek naar de blootstelling aan Chroom-6 aangeboden, waarin harde feiten worden gegeven. Het is onvoorstelbaar wat er met je gebeurt wanneer je hoort dat je ziek bent, of misschien wel de kans hebt om ziek te worden, omdat je ooit in aanraking bent gekomen met Chroom-6. Wij leven mee met alle betrokkenen en hun familie.

Het onderzoek is zorgvuldig geweest, waardoor we lang hebben moeten wachten op deze uitkomst. Dat is voor de betrokkenen erg vervelend geweest. Het is belangrijk dat aan die tijd van onzekerheid nu een einde gaat komen. Wij waarderen de snelheid waarmee het college hiermee aan de slag gaat. Op 6 februari  zal duidelijk worden hoe de adviezen van de commissie worden opgepakt. Wij hebben er vertrouwen in dat dit proces tot een goede uitkomst zal leiden.