CDA trapt verkiezingscampagne af in De Reeshof

Het CDA trapt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af in De Reeshof. Op 1 oktober a.s. neemt de partij vanaf 12.00u deel aan de verenigingsmarkt op Winkelcentrum Heyhoef.

Eerder deze maand kozen de leden van het CDA wethouder Erik de Ridder tot lijsttrekker. Ook stelden zij het verkiezingsprogramma vast, dat net als de campagne het motto SMAAKMAKERS heeft gekregen.

Het CDA zet richting 21 maart 2018 in op een wijk- en dorpsgerichte campagne, gekenmerkt door smaakvolle activiteiten en gedragen door echte ‘smaakmakers’. Het verkiezingsprogramma wordt uitgegeven als kookboek, met ‘recepten’ voor iedere wijk en voor elk dorp. De presentatie hiervan is in december, wanneer het CDA-sterrenteam van ’topchef’ Erik de Ridder compleet is.

In dit verkiezingskookboek is een apart menu opgenomen voor De Reeshof. Het CDA wil o.m. een beter onderhoud van groen, straten en stoeptegels, méér voorzieningen voor Reeshovenaren waaronder een cultureel centrum en voldoende speelvoorzieningen voor kinderen, én goede buurtpreventie mogelijk maken.

Lijsttrekker Erik de Ridder: “Het CDA is klaar voor de campagne. Dat laten we op 1 oktober zien in De Reeshof, waar onze campagne van start gaat. Met een goed verhaal, waaraan bewoners uit alle wijken en dorpen hebben meegeschreven. In De Reeshof is dankzij het CDA de eerder gesloten stadswinkel heropend. Voorzieningen als een stadswinkel, maar bijvoorbeeld ook een cultureel platform en voorzieningen voor jongeren, zijn voor de meer dan 50.000 inwoners van De Reeshof heel belangrijk. Daar willen we de komende jaren dan ook volop werk van blijven maken.”

Leden stellen programma 2018-2022 vast

Tijdens de ledenvergadering van 14 september 2017 hebben de leden het verkiezingsprogramma van het CDA Tilburg vastgesteld voor de periode 2018-2022.

Het programma bestaat uit 15 pamfletten met concrete actiepunten. Lees hieronder het gehele verkiezingsprogramma 2018 – 2022.

 

Raadsvragen mbt. Leyhoeve

Geachte dames, heren,

Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door het raadslid mevrouw C. van Berkel zijn gesteld op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2013. De vragen gaan over RvO inzake Leyhoeve en zijn ontvangen op 24 augustus 2017.

Vraag 1
Heeft de ontwikkelaar eerder bij de gemeente aangegeven dat er behoefte was aan aanpassing van de infrastructuur zoals gevraagd in de brief van de bewoners. Zo ja, wanneer?

Antwoord 1
Voor zover bekend niet.

Vraag 2
Wat was de vraag van de ontwikkelaar en het antwoord van de gemeente? Zo niet: heeft de gemeente zelf aangegeven dat er mogelijk behoefte zou kunnen ontstaan aan (extra) structurele maatregelen tav infrastructuur? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 2
Zie antwoord 1. De ontwikkelaar heeft, voor zover bekend, geen vraag gesteld.
In het bestemmingsplan Kempenbaan West is opgenomen dat er een fietsverbinding komt via het Leypark, welke uiteraard ook geschikt is voor voetgangers. Onderzoek hiernaar loopt nog. Dit is complex gezien de wens tot behoud van de aanwezige bomen en de structuur van het park. Deze verbinding zal aansluiten bij de verkeerslichten Weth. Baggermanlaan, waar veilig overgestoken kan worden over de Ringbaan Zuid richting het Aabe-complex. Hier ligt ook een trottoir langs de Sligro. Verder wordt de Weth. van Ierlandstraat vanaf de rotonde langs het Aabe-complex nog compleet heringericht zodat de situatie hier overzichtelijker en veiliger wordt.

Vraag 3
Welke afspraken zijn met de ontwikkelaar gemaakt over de (benodigde) infrastructuur bij de vergunningverlening van Leyhoeve?

Antwoord 3
In de contractafspraken en de akte van vestiging van het Recht van Erfpacht van 16 oktober 2014 is opgenomen dat de aanleg van de hoofdinfrastructuur voor de ontwikkelaar is. De gemeente heeft wel meegekeken en het ontwerp goedgekeurd.

Vraag 4
Zijn er vanuit de gemeente verwachtingen gewekt bij ontwikkelaar over mogelijke aanpassing van infrastructuur zoals in brief van de inwoners staat beschreven, voor en na de bouw van Leyhoeve?

Antwoord 4
De verwachtingen die zijn gewekt sluiten aan bij de aanpassingen in de infrastructuur die staan beschreven in het antwoord op vraag 2.

Vraag 5
Wat is de normale gang van zaken bij het verlenen van een bouwvergunning bij een complex met deze omvang?

Antwoord 5
Hetzelfde als bij elk ander plan. Een bouwplan wordt geheel conform reguliere wettelijke procedures getoetst aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de eisen van welstand. Dat is in dit geval ook gebeurd. De omvang doet er niet toe.

Vraag 6
Zijn er ten aanzien van het bestemmingsplan aanvullende eisen gesteld door de gemeente of ontwikkelaar? Zo ja, welke. Zo niet, waarom niet?

Antwoord 6
Nee, er zijn geen aanvullende eisen gesteld door de gemeente. In de toelichting van bestemmingsplannen is de ontsluiting beschreven van het gebied. Zo ook in de toelichting bij het bestemmingsplan Kempenbaan West, paragraaf 5.9.2. Daar staat de volgende conclusie: “Het verkeer dat gegenereerd wordt door de ontwikkeling van dit bestemmingsplan met het daarin vastgelegd programma kan door het treffen van diverse maatregelen aan de weg Kempenbaan, het noordelijke en zuidelijk kruispunt A58/A65 Tilburg-Oost/Hilvarenbeek, noordelijk kruispunt A58/A65 Tilburg-Oost/Hilvarenbeek en het kruispunt Kempenbaan – Ringbaan Zuid/Oost worden opgevangen. De toevoeging van het programma van de Kempenbaan zal derhalve niet tot een verslechtering van de verkeerssituatie leiden.”

Vraag 7
Zijn er uitzonderingen gemaakt bij de verlening van de bouwvergunning of het bestemmingsplan? Zo ja, welke?

Antwoord 7
Nee. Wel is er een reguliere binnenplanse afwijking verleend (binnen de omgevingsvergunning) voor het overschrijden van de hoogte van het hekwerk (3 meter i.p.v. 2 meter), het overschrijden van het maximale totale bruto vloeroppervlakte (46.192 m2 i.p.v. 46.000 m2) en de hoogte van de lichtmasten (5 en 8 meter i.p.v. 3 en 1 meter).

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college,

M.J.M. Meijs                                                     mr. P.G.A. Noordanus
de gemeentesecretaris                                    de burgemeester

Het gasdistributiestation van Primagaz aan de Abcovenseweg wordt wellicht toch verplaatst.

Primagaz verdwijnt wellicht van Abcovenseweg

TILBURG/GOIRLE – Het gasdistributiestation van Primagaz aan de Abcovenseweg wordt wellicht toch verplaatst. Maar een besluit is niet te verwachten voor de grenscorrectie tussen Tilburg en Goirle. Als beide gemeenteraden daarmee definitief instemmen krijgt die per 1 januari zijn beslag. 

Stephan Jongerius 11-09-17, 12:08

Mail M eacties

,,Voor de gebiedsontwikkeling is dat het verstandigst”, zo reageerde burgemeester Noordanus maandagochtend in de Tilburgse raadscommissie op vragen van het CDA en de LST. Zonder gasopslag zijn meer woningen mogelijk in de nieuwe woonwijk Bakertand-West en kan die wijk optimaal worden opgezet. 

De onderhandelingen gaan ‘nog wel even duren’, maar dat hoeft de grenscorrectie niet in de weg te staan. ,,Randvoorwaarde is veiligheid voor de nieuwe woonwijk.” Ook als het bedrijf zou blijven zitten, moet het veel kosten maken om te voldoen aan nieuwe milieu- en veiligheidseisen. Zo nodig zullen Tilburg en Goirle volgens Noordanus samen meebetalen aan verplaatsing. 

Erik de Ridder opnieuw lijsttrekker voor CDA Tilburg

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 september hebben de leden van het CDA unaniem gekozen voor Erik de Ridder als hun lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Erik de Ridder sprak zijn dank uit voor het hernieuwde vertrouwen in hem. Met opgestoopte mouwen gaan we de komende maanden de stad in om ervoor te zorgen dat we Tilburg nog net een stukje groener gaan maken.

Het is over en uit voor de Stadsontwikkelingsmaatschappij

TILBURGHet is over en uit voor de Stadsontwikkelingsmaatschappij, in 2008 opgericht om verpauperende panden in de binnenstad op te knappen. Een alternatief is er nog niet, tot irritatie van de Tilburgse gemeenteraad.

Stephan Jongerius 11-09-17,

De Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) wordt geliquideerd, omdat het woningcorporaties wettelijk niet langer is toegestaan om geld te investeren in het opknappen van ‘rotte kiezen’. In de SOM werkten de gemeente en drie Tilburgse corporaties samen.

In zijn bestaan knapte de SOM zes verpauperde panden op in de Willem II-straat, de Noordstraat, de Stationsstraat en de Telegraafstraat. Elk van de vier partijen stak destijds 8 ton en later nog eens 345.000 euro – in het initiatief. De bedoeling was dat de SOM winst zou gaan maken en zichzelf zou kunnen bedruipen.

Complex

Dat is echter nooit gelukt, onder meer omdat het vaak complexe renovaties waren en panden zijn aangekocht ‘op het topje van de markt’. De gemeente legt er uiteindelijk 1,2 miljoen euro op toe.

De gemeenteraad gaat morrend akkoord met de liquidatie. De raadscommissie Bestuur toonde zich maandagochtend geïrriteerd omdat verantwoordelijk wethouder Kokke (SP, Gebouwen) toezeggingen voor een alternatief nog niet is nagekomen. In en buiten de binnenstad zijn volgens raadsleden nog volop ‘rotte kiezen’ die reparatie verdienen.

Gedonder

Kokke wil samen met wethouder Jacobs (GroenLinks, Monumenten) dit najaar een voorstel indienen voor monumentale panden in de binnenstad, maar liet al weten dat budget ontbreekt. ,,Ik geef toe dat het te lang heeft geduurd.” Lokaal Tilburg stelde al een initiatiefvoorstel in het vooruitzicht.

Vooral Cécile van Berkel (CDA) zou het een blamage vinden als het zover moet komen. Ze vreest dat de aanpak wordt doorgeschoven tot na de verkiezingen in maart. Andere coalitiegenoten wilden de zaak echter niet op de spits drijven. ,,Begrijpelijk dat de coalitie nu geen gedonder meer wil”, sprak Auke Blaauwbroek van oppositiepartij PvdA, ,,maar deze wethouder komt keer op keer afspraken niet na.”

Raadsvragen huisvesting arbeidsmigranten Ringbaan Noord

Geachte dames, heren,

Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door het raadslid mevrouw C. van Berkel zijn gesteld op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2013. De vragen gaan over tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Ringbaan Noord en zijn ontvangen op 7 juni 2016.

Vraag 1
Indien er steeds aanpassingen c.q. uitzonderingen komen voor of wonen, of detailhandel, of culturele activiteiten zoals aan de Ringbaan Noord de laatste tijd gebruikelijk is, is het college het dan met ons eens dat dit consequenties heeft voor het hele gebied? Bent u het met ons eens dat als we afwijken, dat dit dan voor iedereen geldt?

Antwoord 1
We realiseren ons dat individuele beoordelingen consequenties zouden kunnen hebben voor het hele gebied. We zijn van mening dat meer duidelijkheid is gewenst en daarom is onlangs het Toekomstperspectief Kanaalzone vastgesteld (college op 9 juni 2017, geplande behandeling raadscommissie Vestigingsklimaat op 4 september en raadsvergadering op 11 september 2017). Dit toekomstperspectief geeft duidelijkheid en een afwegingskader voor ontwikkelingen in het gebied waardoor afwijkingen in de toekomst minder aan de orde zullen zijn.

Vraag 2
Mag Jumbo, als zij zich willen vestigen aan de Ringbaan Noord of de Kanaalzone zich daar dan vestigen zoals Lidl in BMW-garage? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 2
In het toekomstperspectief geven we aan dat voor detailhandel het uitgangspunt een saldo-0 benadering is, geen toevoeging van extra m2 detailhandel. Dit houdt in dat verplaatsing van detailhandelsfuncties van locaties binnen, buiten en uit de Kanaalzone mogelijk is, mits op de te verlaten locatie(s) de detailhandelsfunctie vervalt en op de nieuwe locatie wordt opgenomen. Daarnaast dient op de nieuwe locatie ook aan andere allerlei andere voorwaarden vanuit o.a. milieu, parkeren etc. te worden voldaan.
In basis streven we in Tilburg naar het behoud en versterken van de bestaande detailhandelsstructuur. Dat betekent onder andere dat we de vestiging van solitaire supermarkten niet toestaan omdat zij een negatief effect hebben op het voortbestaan van de (kleinere) winkelcentra.
Zoals bekend is voor de vestiging van een supermarkt (het betreft Aldi in plaats van de door u genoemde Lidl) een afwijkend college- en raadsbesluit genomen. Dit heeft te maken met een drietal aan elkaar gekoppelde verplaatsingsacties van bedrijven die er uiteindelijk toe leiden dat in de wijk Armhoefse Akkers een supermarkt plaats kan maken voor meer in de wijk passende woningbouw.

Vraag 3
Als er aanvragen zijn die niet passen in het bestemmingsplan van kantoorpanden aan de Ringbaan Noord, onder welke criteria worden die gehonoreerd? Zie eerdere bestemmingswijziging van kantoorpand in bestemming Danshuis en Van Gorp Kartonage in oefenruimtes. Indien de aanvragen niet worden gehonoreerd, waarom niet?

Antwoord 3
Voor iedere aanvraag die strijdig is met het vigerend bestemmingsplan wordt gemotiveerd een besluit genomen. Afhankelijk van het programma, de locatie en andere omstandigheden (vanuit o.a. milieu, parkeren etc.) wordt de afweging gemaakt voor het wel of niet afwijken van het bestemmingsplan.

Vraag 4
Bent u het met ons eens dat er geen eenduidig geluid is naar pandeigenaren als u steeds uitzonderingen maakt? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 4
Om een eenduidig beeld te geven naar vastgoedeigenaren en ondernemers is het Toekomstperspectief Kanaalzone opgesteld. In dit toekomstperspectief is benoemd welke ontwikkelingen wel of niet gewenst zijn. Hierin is ook aangegeven voor welke gevallen uitzonderingen worden gemaakt.

Vraag 5
Als de bestemming of visie van deze gebieden (Ringbaan Noord/Kanaalzone) anders moet, waarom past u het beleid c.q. het bestemmingsplan niet aan.

Antwoord 5
De bestemmingsplannen waar de Ringbaan Noord/Kanaalzone deel van uitmaakt (Oude Stad Noordwest 2016 en Groeseind 2017) zijn onlangs geactualiseerd en bieden daarmee een actueel toetsingskader. Zie verder beantwoording van vraag 4.

Vraag 6
Eerder zijn vergunningen voor verhuur van bedrijfs(woningen) in deze gebieden aan arbeidsmigranten geweigerd. Wat gaat u hiermee doen?

Antwoord 6
In de afweging voor het wel of niet toestaan van huisvesting van o.a. arbeidsmigranten betrekken wij op alle locaties (waaronder de Kanaalzone) o.a. programmatische en ruimtelijke overwegingen. U specificeert niet over welke vergunningen voor verhuur het gaat. In de Kanaalzone hebben we een aantal vergunningen moeten weigeren omdat huisvesting in strijd was en is met milieuregels. Het faciliteren en ongehinderd doorgang laten vinden van bedrijfsactiviteiten, en daarmee het respecteren van milieu- en hindercirkels in de Kanaalzone, blijft volgens het Toekomstperspectief het uitgangspunt. Ook bij toekomstige aanvragen nemen we dit in acht.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college,

drs. M.J.M. Meijs                                                                 mr. P.G.A. Noordanus
de gemeentesecretaris                                                             de burgemeester