CDA blijft zich inzetten voor kosteloze VOG voor vrijwilligers

Op 15 juli jl. diende de Tilburgse fractie van het CDA een motie actueel in om de Verklaring omtrent gedrag (VOG) kosteloos te maken voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor een kwetsbare doelgroep in de Tilburgse samenleving. Het presidium oordeelde dat het onderwerp niet actueel genoeg was, hierdoor werd behandeling in de gemeenteraad van 18 juli geblokkeerd. Het CDA laat het hier niet bij zitten.

Initiatiefvoorstel
Het CDA blijft zich inzetten voor de Tilburgse organisaties en hun vrijwilligers. Daarom dient het CDA nu een initiatiefvoorstel in dat op 19 september behandeld zal worden.

Het initiatiefvoorstel vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om te onderzoeken of het, al dan niet via het ministerie van Veiligheid en Justitie, de aanvraag voor een VOG kosteloos te maken voor Tilburgse vrijwilligersorganisaties.

De steun voor het CDA plan groeit. Het voorstel wordt mede ingediend door de LST.

Vol vertrouwen
Het CDA kijkt vol vertrouwen uit naar de behandeling van het initiatiefvoorstel in de commissie Bestuur op 19 september as. “Inmiddels hebben gemeenten als Asten en Bergen een initiatief met een gelijke strekking aangenomen. Nu kan Tilburg niet achterblijven om ook de Tilburgse vrijwilligersorganisaties een duwtje in de rug te geven.” aldus Joost van Puijenbroek CDA-raadslid en indiener van het initiatiefvoorstel.

Hogere lasten helpen politici, niet de inwoners

Tilburg heeft de afgelopen jaren een scherp financieel beleid gevoerd. Noodgedwongen. PvdA en VVD schoven vanuit Den Haag een groot aantal taken door naar gemeenten maar vergaten gemakshalve de kosten te financieren. Dat moesten gemeenten zelf maar oplossen. Lees meer

Stadswinkels worden beschikbaar gesteld voor de Toegang

Dankzij een motie van het CDA Tilburg en D66 gaat het college onderzoeken of de stadswinkels open gesteld kunnen worden voor gesprekken met de Tilburgse Toegang.

De motie van de hand van CDA-raadslid Rein Valk werd gesteund door D66, SP, LST, VSP, OPA en Lokaal Tilburg.

Download hier de motie

CDA blij met aanpak college bij mogelijk asbest in stortkokers Tilburgse hoogbouw

Op dit moment zijn bij 22 Tilburgse hoogbouwcomplexen de stortkokers gesloten omdat hier mogelijk asbest in zit. De onderzoeken, op kosten van de Verenigingen van Eigenaren (VvE), om te onderzoeken of er asbest aanwezig is lopen op dit moment. Indien asbest aangetroffen wordt is het belangrijk dat dit op een goede en veilige manier wordt afgedicht of verwijderd en de containerruimte asbestvrij wordt gemaakt. Dit kan tot aanzienlijke kosten leiden voor de betrokken VvE’s.

Niet alle VvE’s beschikken over voldoende reserves om grote tegenvaller op te vangen. Dit zou betekenen dat de leden van de vereniging bij zullen moeten springen. Dit blijkt in praktijk tot problemen te kunnen leiden.

In 2014 waren er problemen met de galerijen van een complex aan de Professor Cobbenhagenlaan welke de VVE niet kon betalen. Toen is door het college toegezegd:

Gebruik te maken van de kennis, expertise en diensten van het team Schuldhulpverlening. De gemeente biedt de circa bewoners die aangeven de eenmalige bijdrage niet te kunnen betalen ondersteuning door financiële consulenten vanuit het team Schuldhulpverlening aan.

Per individuele bewoner zullen we de financiën integraal doornemen. Hierbij zal gekeken worden naar wat de inkomsten/uitgaven zijn, welke vaste lasten, doorspreken vermogenspositie en er zal een advies op maat worden uitgebracht.

Bovenstaande leidde voor de CDA fractie tot het stellen van de volgende vragen tijdens het vragenuurtje tijdens de raadsvergadering van 18 juli 2016:

  • Kan de wethouder een statusupdate geven over de stand van zaken in deze kwestie?
  • Kan de wethouder aangeven wanneer hij verwacht dat het afval wat nu nog aanwezig is in de complexen alsnog wordt opgehaald?
  • Is het college bereidt om, net als bij de de VVE Professor Cobbenhagenlaan, eventuele VVE’s of leden hiervan die voor financiële problemen komen te staan op dezelfde manier te helpen?

Op onze vragen geeft wethouder De Vries aan dat de gemeentelijke organisatie voortvarend en zorgvuldig te werk is gegaan. Het onderzoek vanuit de gemeente is afgerond. Het is nu aan de eigenaren van de complexen om het onderzoek en eventuele werkzaamheden af te ronden. Hierna zal de gemeente Tilburg zo snel mogelijk het afval komen ophalen.

Mocht een Vereniging van Eigenaren in de financiële problemen komen zal de gemeente Tilburg in de lijn van de toezegging uit 2014 aan de VvE aan de Professor Cobbenhagenlaan ook deze verenigingen en hun leden ondersteunen.

Het CDA is tevreden met deze zorgvuldige en voortvarende aanpak van de gemeente. Ook zijn we blij dat de wethouder oog heeft voor eventuele Tilburgers die hierdoor in de financiële problemen kunnen komen.

Maak Verklaring omtrent gedrag kosteloos voor vrijwilligersorganisaties

Om vrijwilliger te worden bij een organisatie die werkt met een kwetsbare doelgroep, zoals ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor een dergelijke verklaring (€ 41,35 per stuk) worden gedragen door de organisatie. Deze kostenpost kan een behoorlijke kostenpost vormen op de begroting van een vereniging of stichting.

Gratis VOG
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor personen die werken met kinderen of verstandelijk beperkten het aanvragen van een VOG gratis gemaakt. Andere vrijwilligersorganisaties worden sinds die tijd geconfronteerd met een 30% hoger tarief voor dezelfde verklaring dan voorheen.

“Vrijwilligers zijn de smeerolie binnen de Tilburgse samenleving. Daar moeten we voortdurend in investeren. Als we de aanvraag van een VOG gratis maken borgen we de kwaliteit van de organisaties en kan het budget dat organisaties eerst kwijt waren aan de aanvragen ten goede komen aan de doelgroep, een win-win-situatie.” aldus Joost van Puijenbroek, raadslid CDA Tilburg.

Motie actueel
Het CDA dient maandag 18 juli tijdens de raadsvergadering een motie actueel in die het college van Burgemeester & Wethouders opdraagt te onderzoeken of het mogelijk is om kosteloos een VOG te verstrekken aan vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de Tilburgse samenleving en niet vallen onder de landelijke regeling.
Download hier de motie actueel

CDA stemt in met Sport op orde

CDA heeft ingestemd met het voorstel “Sport op Orde”. Nadat vorig jaar een begin gemaakt is om de sport op orde te brengen door de tarieven van de binnensporten te harmoniseren en meer uitlegbaar te maken, was nu de beurt aan de buitensporten. Een lastig karwei omdat er grote verschillen waren tussen de verschillende verenigingen om allerlei redenen.
CDA heeft er wel op aangedrongen om voor de verenigingen, waar de verhoging wel heel groot was, een overbrugging te regelen.

CDA dient motie groen onderhoud in tijdens perspectiefnota

Kort geleden hebben inwoners van Tilburg aan kunnen geven wat ze graag veranderd wilde zien. Dat ging voor de eerste keer via FaceBook. Er waren ruim 125 reacties, 23 van deze reacties hadden betrekking op het onderhoud van het openbaar groen en met name van de bermen en het onkruid op de stoepen.

Dit heeft er voor gezorgd dat het CDA donderdag 14 juli 2016, tijdens de perspectiefnota met een motie komt om hier iets aan te doen. Want immers mag de raad niet voorbijgaan aan de opmerkingen van zoveel inwoners.

Mocht u na het lezen van deze motie nog vragen of opmerkingen hebben, ben ik bereikbaar via martidebrouwer@raadtilburg.nl

Perspectiefnota 2017: Oog voor alle Tilburgers

Onderstaande spreektekst is op 11 juli uitgesproken door fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2017.

Voorzitter, voordat we beginnen aan de behandeling van deze stukken wil het CDA graag een compliment maken aan onze ambtelijke organisatie en de auditcommissie voor het door hen verzette werk. De voorliggende stukken zijn onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen. Het verdient dan ook een pluim dat alles op tijd klaar was en dat we bovendien ook nog eens een goedkeurende verklaring van de accountant hebben mogen ontvangen. Chapeau!

Denkt u, als eerste kritische opmerking, ook aan hun veiligheid in dit gebouw, want is die nog te garanderen?

  • Voorzitter, het gaat goed met Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.
    De Piushaven bruist, al zou een mogelijke aanstelling van een havenmeester een welkome aanvulling zijn.
  • De val van de V&D leidde niet tot de gevreesde neergang van onze binnenstad maar bleek juist de sleutel tot het nieuwe masterplan, waardoor Tilburg inmiddels landelijk een voorbeeld is geworden. Het detailhandelsfonds zou hier nog een goede bijdrage aan kunnen leveren. Ziet de wethouder hier mogelijkheden toe?
  • Verder draaien de vier stadswinkels weer op volle toeren, is er oog voor de minder bedeelden in onze gemeente, is Koningsoord in Berkel-Enschot vlot getrokken, lijkt sport op orde te komen en zijn we financieel gezond.

Maar, voorzitter, waar gewerkt wordt, vallen spaanders! En het werk is nooit klaar! Het CDA ziet dan ook nog voldoende uitdagingen of zaken die voor verbetering of verandering vatbaar zijn. Uitdagingen waarvoor de antwoorden en oplossingen deels binnen het gemeentehuis liggen, maar veelal ook gevonden kunnen worden in de samenleving.

Verbondenheid
Veel inwoners zien de gemeente als een entiteit waar zijn geen binding mee hebben. Een instantie die ervoor zorgt dat het huisvuil wordt opgehaald, dat hun buurt wordt onderhouden en die zorgt dat bij hevige regenval iedereen droge voeten houdt. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is niet meer vanzelfsprekend en de binding met de gemeente is minder geworden. Hoe komt dit voorzitter? Is dat omdat men het gevoel heeft niet gezien te worden door de politiek? Hoewel de bezoekers van de meedenkavond van 27 juni daar geen last van leken te hebben, maar toch…

Mantelzorgers
Je zult maar de dagelijkse zorg hebben voor een zieke partner en die zorg wordt eigenlijk te zwaar. Uit ondermeer het onderzoek van BeBright voor de sociale agenda en tijdens de interviews tijdens de dag van de verantwoording kwam duidelijk naar voren dat mantelzorgers overbelast dreigen te raken en het gevoel hebben weinig steun te krijgen.

Het CDA heeft hiervoor de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd om nog betere ondersteuning van Mantelzorgers te realiseren. Respijtzorg via een Respijthuis blijft hoog op ons wensenlijstje staan. Wij geven niet op en blijven hiervoor strijden.

Of stel je bent deze zieke partner en je bent genoodzaakt om met een rollator te lopen en bij het oversteken blijken de planologen jouw vergeten te zijn en moet daardoor halsbrekende toeren uithalen om de stoep af en op te kunnen. Maar ook invalidentoiletten in de binnenstad blijven een chronisch probleem, wat we nu echt samen met alle betrokkenen op moeten pakken.

Klein leed
Of stel je bent maar lid van het Sint Joris gilde en je weet nog altijd niet of je in dit jaar het traditionele koningsschieten wel kunt organiseren, omdat je niet weet of het terrein nog wel beschikbaar is omdat het plaats moet maken voor voetbalvelden.
Of je bent inwoner van Berkel-Enschot en je ziet dat de stadswinkel weer wordt geopend maar anderzijds de goedlopende milieustraat wordt gesloten. Kan dit niet anders?
Of je staat onder bewind en jouw bewindvoerder berooft zichzelf van het leven en jij zit tijden zonder geld en per slot van rekening blijkt hij er ook een potje van te hebben gemaakt. Is het idee van het CDA voor gemeentelijke bewind voering dan geen beter idee?

Werkgelegenheid
Voorzitter wat moet je als modaal verdienende hardwerkende werknemer als jouw werkgever plotseling failliet gaat? Tilburg heeft veel projecten opgestart om aan de onderkant van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren en werkzoekenden in deze categorie aan een baan te helpen. Begrijpelijk, maar toch willen wij ook aandacht vragen voor de middenmoot van de arbeidsmarkt.
Het aantrekken van bedrijven met hoogwaardige arbeid zorgt ervoor dat het gemiddeld inkomen in onze stad wordt verhoogd wat een positief effect heeft op de economie in onze stad. Dit zal op termijn ook banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt opleveren.

Woningbouw
Een andere uitdaging voor dit college ontstaat, wat ons betreft, op de woningmarkt. Huishoudens met een inkomen vanaf € 34.000 kunnen niet in de sociale huursector terecht, maar kunnen een dure commerciële huurprijs vaak ook niet opbrengen. En in de koopsector zijn woningen vaak ook niet bereikbaar voor deze doelgroep vanwege financieringsnormen, geen vaste arbeidscontracten, noodzakelijke flexibiliteit, ed. Deze mensen zitten op dit moment klem. U snapt welk gevoel bij deze mensen knaagt als zij vervolgens lezen dat de overheid, overigens terecht, alles in het werk stelt om statushouders te plaatsen.
Het CDA is dan ook blij met het voornemen van het college om de woningbouwplannen op deze situatie aan te gaan passen.

Groenonderhoud
Voorzitter, veel inwoners van onze gemeente voelen zich ook niet gehoord waar het gaat om groenonderhoud in onze stad. Steeds meer klachten bereiken ons van mopperende bewoners die geconfronteerd worden met de uitwassen van ons nieuwe beleid op groenonderhoud.
Grasvelden worden niet meer gemaaid, hondenpoep niet meer opgeruimd en tuinen overwoekerd door hardnekkige planten uit de bermen. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van ons beleid. Het CDA roept het college dan ook op werk te maken van het aanpakken van de uitwassen van ons nieuwe groenbeleid.
Het kan en mag niet meer zo zijn dat een Inwoner van de Reeshof maar liefst driemaal klaagt over overwoekerend onkruid wat zijn tuin teistert zonder dat wij hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Burgerparticipatie
Voorzitter, We moeten met elkaar werk blijven maken van de manier waarop de gemeente zichzelf verbindt aan de stad en de dorpen. Het uitgangspunt voor overheidsparticipatie moet niet liggen binnen deze vier muren, binnen werkgroepen of denktanks, maar juist bij de groepen waar we mee moeten samenwerken: de samenleving. Zij moeten weten dat zij worden gezien en gehoord!
Bijvoorbeeld als een inwoner de gemeente uitdaagt met ” dat kan ik beter”….. In de nota wordt in mooie bewoordingen beschreven hoe het zou moeten zijn, maar bewijst het enige tot nu toe bekende voorbeeld uit de Acaciastraat dat de werkelijkheid hier nog niet bij aansluit. De invulling zal het komende jaar een stuk concreter moeten! Het CDA zal daar continue aandacht voor blijven vragen.
En het wordt wat het CDA betreft dan ook tijd om nu al na te gaan denken over een logische vervolgstap. Namelijk het invulling te geven aan een door ons en, zo bleek de 27ste, ook van de samenleving lang gekoesterde wens, het buurtbudget. Geef mensen meer zeggenschap over hun buurt en faciliteer dat!

Senioren
Voorzitter, wij willen ook pleiten voor meer oog voor de ouderen in de samenleving. Als het gaat over sport hebben wij tegenwoordig een formeel overlegorgaan in de vorm van de Tilburgse Sportraad. Waarom zouden we dit niet ook doen voor een andere, niet uit te vlakken doelgroep binnen onze gemeente, de senioren! De ANBO, KBO en OTO hebben al meermaals aangegeven hiertoe bereidt te zijn. Is het college dat ook?

Voorbeeldfunctie
Maar er ligt tenslotte ook een opdracht voor ons als gehele politiek. We zullen als partijen meer gezamenlijk op moeten trekken met steeds de samenleving als uitgangspunt. We moeten laten zien dat we oog hebben voor wat er speelt in buurten en wijken, we moeten meer met elkaar discussiëren over de inhoud en wat we hiermee willen bereiken in plaats van elkaar de maat te nemen, de zwarte piet toe spelen of vliegen af te vangen.
Teveel partijen staan landelijk, maar helaas soms ook gemeentelijk tegenover elkaar. Van oudsher is het CDA de partij die weet dat je zo in de samenleving niet veel voor elkaar krijgt, wij doen dan ook niet mee aan deze polarisatie en zoeken oplossingen vanuit het midden en het overleg. Van hieruit bieden we perspectief, bouwen we aan vertrouwen en geven we invulling aan onze voorbeeldfunctie, die niet mag worden onderschat.

Voorzitter, het is onze taak als politiek om te laten zien dat wij oog hebben voor de zorgen van Tilburgers. Of het nu gaat over mantelzorg, werkgelegenheid of binding met jouw buurt of dorp: Wij hebben oog voor alle Tilburgers!

Wij hebben er vertrouwen in dat het college samen met de raad en de stad de handschoen oppakt, doorgaat met het goede werk en het laten zien van de goede resultaten die dit oplevert voor de stad en de Tilburgers! Het CDA blijft dan ook gaan voor een beter Tilburg!g

Dertigers zomer-/kermisborrel

Het dertigersoverleg nodigt je graag uit voor de enige echte ‘Dertigers zomer/kermisborrel’. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen politieke jaar en onze wensen en dromen voor het komende jaar te delen.

We treffen elkaar woensdag 27 juli om 16:30u bij Anvers voor een borrel. Daarna kijken we wel. Wie wil eten, eet. Wie wil zwierezwaaien, zwierezwaait. Of zoiets….

Aanmelden kan via dit e-mailadres  of via het mailformulier op de website van het dertigersoverleg.

Zorgzame samenleving boven drang naar vrijzinnigheid

Daar staan ze dan….wachtend in een rij, omdat de belangen van de coffeeshophouders groter zijn en de door hen gevoerde politieke lobby sterker is dan het gezondheidsbelang van de aan jointjes verslaafde bezoekers van het alternatieve Woohaa festival. Lees meer