Tandzorg op maat voor mensen in armoede

Op 12 november heeft het CDA, tijdens de behandeling van de programmabegroting, een motie ingediend over “Tandzorg op maat voor mensen in armoede”. Hiermee wilde het CDA goede tandzorg mogelijk maken voor mensen in armoede. Deze motie is tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen.
Gisteren werd bekend dat partijen het eens zijn en dat inmiddels alles in gang gezet is. De eerste signalen, door de drie tandartsen die hieraan belangeloos meewerken, zijn zeer positief.
Het CDA dankt alle betrokkenen voor hun inzet en wensen hen veel succes met dit mooie programma.

CDA fractie in Tweede kamer stelt vragen over loslaten i-criterium tijdens festivals in Tilburg

CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg heeft vanmiddag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer over het besluit van de Tilburgse gemeenteraad om tijdens bepaalde evenementen het i-criterium voor coffeeshops los te laten.

Net als de lokale fractie en onze burgemeester Peter Noordanus is ook de Tweede Kamerfractie van het CDA niet blij met deze nieuwe werkwijze. De nieuwe aanpak faciliteert drugstoerisme en druist in tegen het idee achter het i-criterium, namelijk het klein en beheersbaar houden van drugsoverlast.

Bekijk hier de vragen en de antwoorden terug.

Vergoeding raadswerk in kleinere gemeenten niet in verhouding met werklast

Woensdag 22 juni 2016 besteedde het Brabants Dagblad aandacht aan de vergoeding die een raadslid krijgt voor zijn raadswerk. Terecht concludeert het artikel dat er grote verschillen zijn in de beloning tussen diverse gemeenten. Lees meer

CDA vind plannen Waste World passen in ambities gemeente en regio

Vorige week presenteerde enkele ondernemers in samenwerking met House of Leisure hun plannen voor een nieuw themapark over afval en afvalverwerking. Dit themapark zou moeten verrijzen op het MOB-complex in Tilburg Noord. Dit terrein is eigendom van de provincie Noord-Brabant.

Het CDA was aanwezig bij de presentatie van de plannen voor het nieuwe pretpark. Naar de mening van het CDA past dit soort plannen goed in de ambities zoals deze zijn geformuleerd binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant. Daarnaast biedt een niet themapark ook kansen voor werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Het CDA heeft het College gevraagd of zij deze mening ook zijn toegedaan en of zij bereid zijn het initiatief positief te benaderen als de ondernemers zich zouden melden bij de gemeente Tilburg.

Lees hier de complete vragenset 

CDA pleit voor iedereen gelijke afvalstoffenheffing

Het CDA vindt het belangrijk dat de doelstellingen met betrekking tot afvalscheiding gerealiseerd worden. 140 kg restafval per inwoner per jaar in 2019, daar gaan we voor! Initiatieven die daaraan bijdragen of stappen die daarin gezet worden, zullen wij ondersteunen.

Gedifferentieerde tarieven tussen één en meerpersoonshuishoudens leveren echter géén bijdrage aan deze doelstelling. Het is geen stimulering voor het verminderen van afval en geen stimulering voor het scheiden van afval. Het zegt niets over de daadwerkelijk hoeveelheid afval per huishouden en levert derhalve geen bijdrage aan het realiseren van de doelstelling of een gewenste ontwikkeling. Er is niet vastgesteld dat iemand die een éénpersoonshuishouden voert per definite minder restafval produceert dat een meerpersoonshuishouden. De wijze waarop het afval gescheiden wordt is immers veel bepalende. Het is enkel een financiele herverdeling van kosten, waarbij we het risico lopen dat de minder draagkrachtigen hier de dupe van worden, families die een meerpersoonshuishouden vormen. Dat wil het CDA voorkomen!

Communicatie met de gemeente niet alleen digitaal

Het CDA heeft in de vorm van een motie in november aandacht gevraagd voor communciatie naar de doelgroep die geen of minder toegang heeft tot de digitale snelweg. Helaas constateren we met de bewonersbrief afval die deze week verspreid is met betrekking tot de wijziging van de ophaalfrequentie dat er door de gemeente alleen maar verwezen wordt naar digitaal. En de digitale informatievoorziening is prima in orde. De app is gebruiksvriendelijk en de informatie is duidelijk. Maar, die bereikt niet iedereen. En dat is toch het allerbelangrijkst bij communiceren met de bewoners van onze stad. Wij vinden het een gemiste kans dat er niet is aageven op welke manier, men anders dan digitaal, in het bezit kan komen van een afvalkalender. De wethouder heeft aangegeven hier meer aandacht aan te gaan besteden. En uiteraard houdt het CDA de vinger aan de pols

CDA blij met mogelijke oplossing voor zwerfaval in Reeshofpark

Eerder stelden het CDA Tilburg vragen over de grote hoeveelheid afval naast de vuilnisbakken in de speeltuin Reeshofpark. Op onze vragen ontvingen wij het volgende antwoord:

Er wordt gekeken naar een slimmere verdeling van de afvalbakken. Zo kunnen nauwelijks gebruikte afvalbakken verplaatst worden naar het park. Zodat de capaciteit in het park toeneemt. Daarnaast is met de aannemer afgesproken dat de afvalbakken vaker worden geleegd en beter wordt afgestemd op activiteiten in het park, feestdagen en het mooie weer.

Het CDA Tilburg is heel blij met dit antwoord en deze acties. Samen zorgen we voor een fijne, mooie en schone leefomgeving.

Ineke Couwenberg benoemd als commissielid

Tijdens de raadsvergadering van 13 juni 2016 is Ineke Couwenberg  geïnstalleerd als commissielid voor het CDA Tilburg. Iedere fractie in de gemeenteraad van Tilburg mag twee commissieleden benoemen die namens de fractie het woord mogen voeren tijdens commissievergaderingen. Met de installatie van Ineke is de CDA-fractie weer op volle sterkte.

Ineke is sinds ruim een jaar actief betrokken bij de fractie als fractievolger. In deze rol was zij vaste bezoeker van de wekelijkse fractievergaderingen. Ineke woont in De Blaak en is in het dagelijks moeder van drie kinderen en werkzaam als marktmanager bij ABAB accountants en adviseurs.

Ineke neemt plaats in de commissies Bestuur en Leefbaarheid en zal het woord voeren op de dossiers burgerparticipatie en duurzaamheid. Wij wensen Ineke veel succes in haar nieuwe rol en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Sjef Robben vervangt tijdelijk raadslid Claudia Dankers

Tijdens de raadsvergadering van 13 juni 2016 is Sjef Robben benoemd tot tijdelijk raadslid. Hij vervangt hiermee tijdelijk Claudia Dankers die met zwangerschapsverlof gaat.

Met Sjef verwelkomen wij een routinier in ons midden. In de periode 1999 tot 2014 was Sjef Robben al raadslid namens het CDA. Binnen de fractie zal Sjef woordvoerder zijn op de dossiers sport, onderwijs en kermis.

Wij wensen Sjef veel succes in zijn tijdelijke rol. Claudia Dankers wensen wij een goed zwangerschapsverlof en een mooie kraamtijd toe.

Inbreng CDA over jaarstukken 2015

Afgelopen week besprak de gemeenteraad van Tilburg de concept jaarstukken 2015. Het CDA heeft binnen iedere themacommissie haar inbreng gehad. Onderstaand een korte samenvatting van onze inbreng.

Themacommissie Leefbaarheid

Openbare orde en veiligheid

Hier kunnen we niet anders beginnen dan met de woorden “burgemeester u heeft uw belofte voor het grootste gedeelte waargemaakt”. Het CDA heeft gevraagd om op de AD misdaadmeter uit de top 15 te gaan en dat was een behoorlijke opgave. Het werd een 17de plaats en dat is heel mooi, nu proberen dit minimaal vast te houden.
De toename van het aantal geweldsincidenten in de binnenstad baart de burgemeester terecht zorgen. Fijn dat er op dit moment al een analyse en een plan van aanpak gemaakt wordt om hier gericht aan te kunnen werken.

Wij als CDA hebben het volste vertrouwen dat Tilburg op de goede weg is.

Duurzaamheid, Milieu en afval

Het is goed om te lezen dat minder kosten hebben om ons afval te verwerken. De hoeveelheid afval is minder gedaald dan begroot. Hier is onze vraag wel, denkt de wethouder dat door de acties van gescheiden afval de hoeveelheden in gewicht totaal ook teruglopen?

Wellicht heeft het CDA iets over het hoofd gezien in deze 289 pagina’s maar wij zagen niets over illegale stortingen en de kosten hiervan. Het CDA maakt zich hier nog steeds zorgen over. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot het, weer, gratis ophalen van grofvuil en of dit het aantal meldingen en kosten reduceert, en uiteraard de overlast verminderd.

Beheer openbare ruimte

De uitkomst van de nulmeting voor het groen en biodiversiteit is natuurlijk niet prettig. De inhaalslag die gedaan zal moeten worden is een moeilijke en de moeilijkheid zit hem meer in de uitvoering van het geheel dan de financiën. Maar het CDA is blij dat eindelijk duidelijk is waar we staan en wat we moeten doen.

Sport

Op het gebied van sport geeft het CDA veel complimenten aan de stad, ambtenaren en wethouder. We vragen als raad namelijk heel veel van deze groepen met sport op orde en een bezuinigingsoperatie. Sport is zo veel meer dan bewegen en financiën alleen. Het gaat over vrijwilligers die in weer en wind en dag in dag uit klaar staan voor hun club. Om stimulering van sport en bewegen onder jongeren, het bevorderen van gezond gewicht. Bovendien gaat het ook om het verbinden van de lokale gemeenschap via sport. Laten we eens benadrukken dat het op het gebied van sport heel goed gaat in Tilburg. Denk hierbij aan jongeren op gezond gewicht (JOGG). European City of Sport 2016, waar het verbinden de lokale gemeenschap via sport voorop staat. De transparante tarieven en steeds realistischere begroting.

Natuurlijk zijn we er nog niet. Voor sport op orde is nog een lange weg te gaan. Verder baart ons de afname van sportdeelname onder volwassenen zorgen. Uiteindelijk komt sport alleen op orde als we met zijn allen blijven uitdragen dat het voornamelijk heel goed gaat met sport in Tilburg. En wij de confrontatie voor het andere deel niet uit de weg gaan.

Parkeren

Op het gebied van parkeren is het CDA duidelijk: een zwaluw maakt nog geen zomer! We willen onze verantwoordelijkheid nemen en degelijk financieel beleid voeren. Dus pas bij structureel voordeel de tarieven aanpassen, niet nu na 1 jaar al.

Schoon, heel, veilig en groen

De broze balans komt duidelijk naar voren in de jaarstukken. Voornamelijk het oordeel van 6,7 voor de fysieke leefomgeving heeft onze constante zorg. Hier zullen wij constant aandacht voor blijven vragen. Want soms zijn het kleinste dingen die voor de grootste irritatie zorgen.

Themacommissie Bestuur

In de themacommissie Bestuur heeft het CDA positief gereageerd. We zijn blij te zien dat de decentrale stadswinkels weer zijn geopend. We vinden het jammer dat dit nog niet terug te zien is in de waarderingscijfers van de klanttevredenheid. Ongetwijfeld wordt deze verbetering zichtbaar als de nog op stapel staande technologische verbeteringen in de stafwinkels zijn doorgevoerd.

Ook zijn we blij dat de leesbaarheid van de jaarstukken enorm is toegenomen en dat het college consistent handelt waar het gaat over de bestemming van het positieve resultaat in de jaarrekening.

Anderzijds is er nog genoeg werk aan de winkel. Het CDA kijkt uit naar de visie Dienstverlening die door het college wordt vastgesteld. Ook vroeg het CDA nogmaals om haast te maken met het opstellen van de gouvernance voor verbonden partijen.

Tenslotte vroeg het CDA het college ook oog te blijven houden voor de hoogte van de woonlasten. Op dit moment behoort Tilburg nog tot de goedkoopste gemeenten van Nederland waar het gaat om woonlasten, het CDA wil dit zo houden.

Themacommissie Sociale Stijging

Participatie

Het CDA heeft aangegeven dat er meer op scholing moet worden ingezet om weklozen en bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Scholing moet veel meer prioriteit krijgen. In het aangepaste NOMA-beleid zal dit gaan gebeuren. Hier zal het CDA nauwlettend op toezien.

Mantelzorg

Mantelzorgers hebben altijd veel aandacht van het CDA. De wethouder gaat onderzoeken of de huidige respijtzorg aansluit bij de behoefte. Daar zijn we heel blij mee.  Daarnaast wil de wethouder meedenken over hoe we meer mantelzorgers in beeld krijgen. Dat is voor het CDA een heel belangrijk punt.

Jeugdzorg

Waar we eerst nog en dreigend tekort bij jeugdzorg hadden van 8 miljoen zien we nu een overschot. Ik begrijp dat het qua gegevens een Black Box was en sturen in de mist. het bevestigt echter wel ons punt om zo veel mogelijk inzicht te krijgen. Mijn welbekende nulmeting. Nogmaals niet om iemand af te rekenen, maar voor meer inzicht. Om op die manier de juiste keuzes te kunnen maken! Het risico bestaat namelijk op dit moment dat we te veel op financiën sturen en daarmee de echte opgave, namelijk de transformatie uit het zicht verliezen. Alleen op geld sturen kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Kijk bijvoorbeeld wat er gebeurde bij het innovatiebudget jeugdzorg. Dit hebben we geschrapt bij het dreigende te kort.

Ons volgende punt van zorg zit hem in de rijksoverheid. Als ik als rijksoverheid deze overschotten zou zien, zou ik het wel weten. Dit is wel heel makkelijk voor de volgende bezuinigingsronde. Voor mij is het echter nog niet gezegd of deze trend zich wel voort blijft zetten.Wat kunnen we hier nou van leren voor de nabije toekomst? Hebben we nu beter zicht op het verbruik en de financiële situatie? Voor mij is het nu namelijk nog te veel koffie dik kijken. Graag hier duidelijk over zowel voor wmo als jeugd.

Hoe gaat het college er voor zorgen dat we voor de toekomst ook echt gaan inzetten op de broodnodige transformatie? Hier geld voor reserveren en dit ook tot de laatste cent uitgeven?
Op het gebied van jeugdzorg is er meer inzicht en gaat de wethouder vol voor de jeugd. Hopelijk wordt er volop inzet op de overgang van transitie naar transformatie. Want dat is hard nodig er liggen nog veel onbenutte kansen.

Armoedebestrijding.

Vorig jaar waren er 7466 bijstandsgerechtigde die van een minimum rond moesten zien te komen. Dit is een stijging van zo’n 9%. Dat is natuurlijk veel te veel maar als je dit afzet tegen een landelijke stijging van 10,2% dan doet Tilburg toch iets goed. Dat zegt niet dat we achterover kunnen leunen. We moeten vol aan de bak. Buiten deze groep is er altijd nog een grote groep die 110% van het minimum heeft. Door de nieuwe methodiek, die de Gemeente Tilburg vanaf dit jaar gebruikt, krijgen we deze groep beter in beeld.

Als wij kijken naar de economie dan is deze gestegen in 2014 en 2015 met respectievelijk 1 en 2%. Bijstandsuitkeringen zijn met 1% gestegen. Het aantal banen is voor het eerst in de geschiedenis 10 miljoen.

Op pagina 15 wordt terecht opgemerkt dat de keten van beschermingsbewind wel verbeterd mag worden. Al meerdere keren heeft het CDA om aandacht gevraagd om de problemen die hier spelen aan te pakken en een onderzoek te doen om het als gemeente Tilburg zelf uit te gaan voeren. Het past wel in het idee van de Tilburgse Toegang. Het CDA is nog steeds van mening dat dit voor meer rust en structuur zorgt bij de gebruikers en minder kosten aan de kant van de gemeente.

Armoede ontwricht gezinnen en complete wijken daarom is dit samen met arbeid een van de belangrijkste aandachtsgebieden. Als ik zie dat in Stokhasselt 28,5% van de mensen met een inkomen op of onder de 1010,- per maand zitten (12.140,- per jaar) en dat dit in de wijk Jerusalem zelfs 34,2 is dan schrikken wij hiervan. Het CDA vindt dan ook dat we als gemeenschap alles in het werk moeten stellen om de armoede daar waar mogelijk terug te dringen. En het CDA vraagt nog een keer, speciale aandacht voor kinderen, want zij zijn het slachtoffer van iets waar ze niets aan kunnen doen.

Themacommissie Vestigingsklimaat

Het CDA heeft bij het onderwerp “Wonen” haar zorgen geuit over het feit dat er in Tilburg een lange wachtlijst is (gemiddeld 4.8 jaar) om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ook zijn er te weinig kleinere units voor jonge alleenstaande starters (20 tot 27 jaar).

Samen met de PvdA hebben we in 2015 al gepleit voor het feit dat de gemeente goedkope bouwgrond ter beschikking moet stellen aan de Woningcorporaties om hen in staat te stellen meer goedkope sociale huurwoningen te kunnen bouwen.

Overigens heeft Tilburg haar doelstelling wel bereikt in het bouwen van de afgesproken aantallen woningen (862). De wethouder heeft beloofd om binnenkort met meer informatie te komen.

Het CDA feliciteert Zorgvlied met de komst van SPAR

Vandaag werd bekend dat eind juli een SPAR-supermarkt zal openen op de oude locatie van de PLUS aan het Burgemeester v/d Mortelplein. Hiermee is, met een korte onderbreking, een belangrijke voorziening voor de wijk Zorgvlied behouden gebleven.

Het CDA vindt dat de aanwezigheid van voorzieningen in wijken en buurten een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in de wijk.  Eerder dit jaar stelde CDA-raadsleden Joost van Puijenbroek en Cécile van Berkel al schriftelijke vragen waarin de fractie pleitte voor behoud van de supermarkt in deze wijk, waar veel ouderen Tilburgers wonen.

Het CDA feliciteert de bewoners dan ook met de terugkeer van een supermarkt in hun wijk.  Ook wensen wij de ondernemer Bart Aert en zijn team veel succes toe.