CDA deelt oranje cupcakes uit aan jonge asielzoekers

Tijdens de koningsspelen op 22 april 2016, mochten CDA’ers Marti de Brouwer en Ineke Cauwenberg namens het CDA Tilburg 200 oranje cupcakes uitdelen aan de kinderen van het AZC aan de Cobbenhagelaan. Als bonus mochten we ze ook nog een tafelvoetbalspel aanbieden wat voor algemeen gebruik is.

 Wat opviel was dat de kinderen al zo goed Nederlands spraken en zongen. Het was geweldig om hierbij te mogen zijn.

CDA Tilburg stelt vragen over blijversregeling in Tilburg

In de vergadering van Provinciale Staten op 14 april jl. is door Groen Links en het CDA een motie ingediend over de ‘blijversregeling’.
Het overheidsbeleid is er op gericht dat 65-plussers langer zelfstandig blijven wonen. Daarvoor zijn vaak aanpassingen nodig aan de woning.
De ‘blijversregeling’ houdt in dat gemeenten gebruik kunnen maken van het Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeente. Dit fonds is bedoeld om 65-plussers die in hun eigen huis willen blijven wonen een lening te verstrekken om hun woning aan te passen. Het is voor veel senioren niet mogelijk om nog een lening te krijgen van de bank en/ of hebben onvoldoende middelen om de aanpassingen zelf te bekostigen.

Het CDA Tilburg stelde het college de volgende  vragen:
1. Is het college op de hoogte van deze regeling?
2. Gaat het college deze regeling toepassen?
3. Zo ja: Welke maatregelen / communicatiemiddelen gaat het college inzetten om de regeling bekend te maken?
4. Gaat het college actief de doelgroep informeren over deze regeling?

Terugblik op thema-avond Buurthuis van de toekomst

Woensdagavond 20 april vond in wijkcentrum de Poorten onder de bezielende en deskundige leiding van Jan Zweekhorst een gespreksavond plaats over de CDA beelden bij de participerende overheid, het ‘buurthuis van de toekomst’ en Right to Challenge in relatie tot het werk van ContourdeTwern.

We spraken met directeur/bestuurder Gon Mevis over hoe ContourdeTwern inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen rond de participerende overheid. Hoe vrijwilligers door ContourdeTwern worden ingezet om het gastheerschap in de wijkcentra vorm te geven en hoe vrijwilligersclubs, zoals de KBO of AED werkgroepen, door ContourdeTwern kunnen worden ondersteund en hoe veel meer samen zou kunnen worden opgetrokken in plaats van het organiseren van conflicterende activiteiten. De heer Mevis gaf aan dat als dat speelt er inderdaad een betere afstemming zou moeten plaatsvinden.

Daarnaast stond de heer Mevis niet negatief tegenover ons beeld bij de ontwikkeling richting het ‘Buurthuis van de Toekomst ‘en staat hij achter de gedachte om de eigen kracht van mensen te stimuleren en vergroten en staat hij op zich, indien mogelijk en verantwoord, open voor een pilot om het beheer van een wijkcentrum onderwerp te laten zijn van het Right to Challenge.

Uiteraard hebben de aanwezigen ook wel knelpunten met de heer Mevis besproken en hem goedbedoelde adviezen voor verandering en verbetering meegegeven. Daarnaast sprak de heer Mevis de wens uit om dit soort gesprekken vaker te kunnen hebben en hebben wij met hem de mogelijkheden daartoe verkend en besproken.

Wij danken de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en danken speciaal de heer Mevis voor zijn aanwezigheid en de wijze waarop hij met ‘warmte’ over zijn organisatie met ons in gesprek ging.

CDA Tilburg positief kritisch over het nieuwe parkeren in Tilburg

CDA Tilburg is erg tevreden met het huidige parkeerbeleid. Wij zijn blij en trots dat de stad goed met de auto bereikbaar is. De nieuwe parkeernota raakt de zaak in de kern. De parkeerders op de juiste plek krijgen. Zodat bezoekers aan onze binnenstad om de hoek kunnen parkeren, maar ook bewoners van de binnenstad voor de deur kunnen parkeren.

Slimmere, innovatievere en betere manieren van het aanpakken van parkeervraagstukken juichen wij dan ook toe. Alles om bij te dragen aan onze leefbare, gastvrije en betaalbare stad. Wij zullen nooit voorstander worden om een basisvoorziening als parkeren meer te laten kosten dan strikt noodzakelijk. Vandaar dat we scherp op de kosten en tarieven letten. Tijdens de behandeling van de nota hebben we in dit kader gevraagd om al dan niet via de VNG bij de Tweede Kamer te gaan lobbyen om de opbrengsten van handhaving in de gemeentekas te laten vloeien. Dit heeft de wethouder toegezegd.

Mensen willen en kunnen steeds langer thuis blijven wonen. Er komen steeds meer thuiswonende ouderen. Wij achten het als CDA van groot belang dat zorgverleners aan huis bij de voordeur kunnen parkeren. Vandaar dat wij dit hebben gevraagd en de wethouder dit heeft toegezegd.

De lokale middenstand maakt Tilburg als stad, vandaar dat wij hebben verzocht om samen met de ondernemers en binnenstadsmanagement te kijken naar acties om parkeren zo aantrekkelijk te maken voor winkelend publiek. De wethouder wil zelfs verder gaan dan dit en in gesprek blijven over het aansluiten van parkeren aan de totale binnenstadsbeleving. De eerste acties zijn hiervan inmiddels al geweest.

Verder zijn we blij dat de wethouder het met ons eens is dat hinderlijk gestalde fietsen bij evident voldoende capaciteit worden gehandhaafd. Daarnaast hebben we aangegeven dat er meer aandacht en duidelijk beleid moet komen voor elektrisch rijden. Dit neemt de wethouder mee in het mobiliteitsplan 2040.

Verder hebben we de wethouder het volgende nadrukkelijk meegegeven over de uitbreiding van het gereguleerde gebied in de oude stad. Zorg voor voldoende draagvlak! Communiceer duidelijk, tijdens en volledig over het proces, de inhoud en de inspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA: “Verken of Dolfijn Bowling zich kan vestigen op Stappegoor!”

Maandag 18 april zal tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Perifere en Grootschalige detailhandel het CDA een motie indienen waarin zij het college vraagt te verkennen of het mogelijk is om het vernieuwde Dolfijn bowling te vestigen op Stappegoor.

Nadat op 24 maart jl. Dolfijn Bowling aan de Ringbaan Oost afbrandde  maakte de ondernemer van Dolfijn bowling bekend snel een nieuw bowlingcentrum te willen starten. Ook zien wij dat de ondernemers van sportzaken op Stappegoor al enige tijd aangeven te willen verhuizen.

De nota Perifere en Grootschalige detailhandel biedt ruimte om te komen tot nieuwe recreatieve voorzieningen op Stappegoor.  Wat het CDA betreft biedt dit de uitgelezen kans om twee vliegen in één klap te slaan.

Download de motie

In memoriam: Frans Bartels

We hebben  vandaag helaas afscheid moeten nemen van een prominent lid van het CDA Tilburg en het CDA-seniorenberaad. Frans Bartels heeft op 70 jarige leeftijd de strijd tegen slokdarmkanker verloren.

Frans was een betrokken Tilburger, niet alleen bij het CDA maar ook bij vele andere verenigingen en instellingen in de stad. Frans was jarenlang actief bij diverse koren en carnavalsclubs in Tilburg en was hij de trotse beheerder van de Werkplaats Amateurkunst Tilburg, Een plek waar hij ook graag zijn CDA-vrienden ontving voor een ledenvergadering of nieuwjaarsbijeenkomst.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van dit jaar in zijn Werkplaats Amateurkunst Tilburg ontving Frans voor zijn niet aflatende inzet voor het CDA de zilveren CDA-speld. Het landelijk hoofdbestuur van het CDA kent deze speld toe aan leden die zich op een bijzondere manier inzetten voor de partij. Het CDA prees Frans om zijn tomeloze en belangeloze inzet. Door Frans zijn manier van werken, was hij bekend binnen heel het CDA, ook ver buiten Tilburg.

Frans was op verschillende niveau’s binnen het CDA actief. Zo begeleidde hij de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, was hij actief binnen het campagneteam voor de Provinciale Staten in 2015, hij was in Tilburg bestuurslid permanente campagne, actief lid van het seniorenberaad en een trouwe volger van de fractie in de gemeenteraad.

Wij wensen zijn vrouw Ans en hun zoon Marc en zijn gezin veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Wij zullen het enthousiasme en de energie van Frans enorm missen!

CDA stelt vragen over aantal seniorenwoningen

De CDA fractie heeft onlangs vanuit de pers vernomen dat nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat ruim de helft van de gemeenten in 2020 te weinig geschikte huisvesting heeft voor senioren. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat steeds meer senioren langer thuis (moeten en willen) wonen. Niet alle woningen zijn echter ‘senior proof’.

Daarom stelde het CDA schriftelijke vragen aan het college.