Marti de Brouwer geeft presentatie over vluchtelingen

Op 24 maart heeft CDA-raadslid Marti de Brouwer voor de Lionsclub Club Hart van Brabant een presentatie mogen geven over asielzoekers en wat zijn de consequenties daarvan dichtbij huis, in Tilburg? Wat vraagt de Nederlandse overheid van de gemeentes?

Bekijk hier de presentatie. 

CDA Tilburg wil een dekkend AED netwerk

Jaarlijks krijgt 1 op de 1000 Nederlanders te maken met een hartstilstand. Dat zijn in gemeente Tilburg 213 mensen. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Omstanders die snel hulp kunnen bieden maken het verschil. Een van de belangrijke factoren hiervoor is de aanwezigheid van een dekkend en goedwerkende AED-netwerk. De gemeente Tilburg doet het als grote gemeente goed. Dankzij de inzet van vrijwilligers en sponsoren zijn er 126 AED-apparaten. Ook zijn er steeds meer vrijwilligers die kunnen reanimeren en opgepiept kunnen worden. Om een dekkend AED- netwerk te krijgen zijn er 159 apparaten nodig. Controle en onderhoud van AED-apparaten is op dit moment nog nergens belegd.

Een bereikbaar, beschikbaar en optimaal functionerend AED-netwerk is van levensbelang. Daarom kan er wat CDA Tilburg betreft nog een schepjebovenop. Wij zien een drietal verbeterpunten.

Ten eerste door het aantal AED apparaten uit te breiden naar 159. Waardoor er een dekkend AED-netwerk komt. Hierdoor wordt de bereikbaarheid vergroot. Ten tweede het vergroten van de bereikbaarheid van AED’s buiten kantooruren. Door het gebruik van AED-buitenkasten. Waardoor de beschikbaarheid wordt vergroot. Ten derde door AED’s aan te sluiten op het ‘piepsysteem’ voor burgerhulpverleners. Op deze manier wordt vanuit de alarmcentrale automatisch gecontroleerdof de AED’s werken. Hiermee krijgen we een optimaal functionerend AED-netwerk.

Lees hier de raadsvragen

CDA kijkt tevreden terug op eerste verenigde vergadering Hart van Brabant

Afgelopen zaterdag vergaderde in Kaatsheuvel de negen gemeenteraden van de regio Hart van Brabant voor het eerst gezamenlijk. Tijdens de verenigde vergadering werd de Strategische agenda 2016 – 2020 van de regio Hart van Brabant besproken.

De gezamenlijke CDA-fracties diende samen een viertal moties in:

Het CDA Tilburg kijkt tevreden terug op de verenigde vergadering. De motie over de organisatie van de Radendagen en de motie over het sociaal vangnet zijn door de aanwezige raadsleden aangenomen.

Op het gebied van de bijdrage per inwoner deed voorzitter Peter Noordanus een stevige toezegging de bijdrage niet te veel te willen laten stijgen. Dit geeft voldoende houvast om in de toekomst hierop te blijven sturen.

CDA publiceert eerste politiek jaarverslag

Een vaak gehoorde klacht over de politiek is dat er slechts één keer in de vier jaar verantwoording wordt afgelegd aan de kiezer, namelijk in tijden van verkiezingen. Dat gaat het CDA Tilburg anders doen. Halverwege de raadstermijn publiceert het CDA Tilburg haar eerste politieke jaarverslag.

In het politiek jaarverslag vertelt de fractie over waar zij zich voor hebben ingezet en wat ze bereikt hebben. Ze legt daarmee dus verantwoording af over haar werk.

Politieke successen

Naast een overzicht van de ingediende raadsvragen en moties en amendementen geeft de fractie ook een overzicht van de behaalde politieke successen. Zo valt te lezen dat de fractie in 2015 de verkiezingsbelofte inloste om de decentrale stadswinkels te heropenen. Ook werd het Right to challenge ingevoerd.

Daarnaast draagt het optreden van de CDA-fractie bij aan de constante aandacht van de politiek voor sociale cohesie en menselijke maat. Met name gezinnen, schoolkinderen en mantelzorgers kunnen hierbij op de inzet van het CDA rekenen. Zo zette het CDA 27 mantelzorgers extra in het zonnetje tijdens de dag van de Mantelzorg.

Tenslotte is het ook dankzij de inzet van het CDA dat de woonlasten in Tilburg nog altijd tot de laagste van Nederland behoren en dit in combinatie met een meerjarig sluitende begroting.

Jaarlijkse traditie

Wat het CDA Tilburg betreft is deze uitgave geen eenmalige actie. “Het is zaak niet alleen in verkiezingstijd mooie beloftes te maken maar ook verantwoording af te leggen over je inzet gedurende de hele raadstermijn. Het CDA werkt hard in het college van B&W en de gemeenteraad, dat mogen we laten zien. Daarom gaan we vanaf nu jaarlijks een dergelijk jaarverslag publiceren.” Aldus Marcel van den Hoven, fractievoorzitter.

Een papieren versie van het jaarverslag is aan te vragen door via de contactpagina uw adres aan ons te sturen.

Cécile van Berkel op 6 april te gast bij Seniorenberaad

Op 6 april is er weer een Seniorenberaad. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de politieke actualiteit en kijken we terug op de algemene ledenvergadering van 5 april. Ook zal Cécile van Berkel aanwezig zijn om met ons te praten over de gang van zaken met betrekking tot het Winkelrondje en het vervallen referendum.

Excursie seniorenberaad op 11 mei

Op 11 mei organiseert het CDA-seniorenberaad een excursie.  Het programma bestaat uit een lunch bij de Trappisten, gevolgd door een bezoek aan museum van Riel in Heukelom. Dit is een heel bijzondere boerderij met een nog meer bijzondere inhoud.
Wij verzoeken leden van het Seniorenberaad zich uiterlijk op 6 april hiervoor op te geven via theojmvaneekelen@gmail.com. Partners zijn ook welkom.

CDA Tilburg en CDA Brabant brengen samen werkbezoek aan KVL-terrein in Oisterwijk

Donderdag 10 maart brachten het CDA Tilburg en het CDA Brabant gezamenlijk met enkele CDA-leden een werkbezoek aan het KVL-terrein in Oisterwijk.  De organisatie was in handen van statenlid Marcel Deryckere en raadslid Joost van Puijenbroek.

Na een rondleiding over het terrein, dat opmerkelijke parallellen kent met de ontwikkelingen in de Tilburgse Spoorzone waren er gesprekken met Visit Brabant en Midpoint Brabant over leisure in Brabant.

De ambities liggen hoog op de ontwikkeling van leisure in Midden-Brabant. De komst van het leisure-fonds biedt hierbij kansen voor de toekomst. Het is goed te zien dat Midden-Brabant op drie van de vier ambities voor 2015 op het gebied recreatie in onze regio op planning ligt.

Naar aanleiding van dit werkbezoek schreef de website Tilburgers.nl een artikel voor hun website.

 

Motie over omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart diende raadslid Joost van Puijenbroek een motie in over de financiële situatie bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling waarin 27 gemeenten en de provincie samenwerken op het gebied van het verlenen van vergunningen en controleren op naleving van milieuregels.

De Omgevingsdienst is in 2013 opgericht en heeft in 2015 een verlies tussen de € 3 en € 5 miljoen. Inmiddels heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Omgevingsdienst onder verscherpt toezicht gesteld.

De motie van het CDA riep wethouder Mario Jacobs op om te sturen op een betere indeling van het algemeen en dagelijks bestuur en de financiële risico’s voor de gemeente Tilburg zo veel mogelijk te beperken.

De motie werd met 44 van de 45 stemmen aangenomen. Alleen de TVP stemde niet in.