Verslag dag van de mantelzorger

Dinsdag 10 November was de dag van de Mantelzorger en het CDA Tilburg wilde op deze dag de Mantelzorgers in het zonnetje zetten.  Via KBO, een oproep in het Stadsnieuws, Contour de Twern en  het CDA Netwerk werden er 27 Mantelzorgers bezocht door de Tilburgse CDA Raadsleden Claudia Dankers en Rein Valk. De mantelzorgers werden verrast met een bloemetje.

Er zijn in Nederland 2,7 miljoen Mantelzorgers , in onze stad  wordt geschat dat er een kleine 4000 Mantelzorgers actief zijn.

Een Mantelzorger is iemand die meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor zijn partner, kind, familielid of vriend zorgverlening biedt.

Vanuit de christendemocratische uitgangspunten mag je verwachten dat mensen verantwoordelijkheid nemen en voor elkaar zorgen wanneer dat nodig is.

De dag was vermoeiend maar zeer inspirerend. We werden overal hartelijk ontvangen en hebben veel levensverhalen aangehoord.  Diep zijn wij geraakt door de tomeloze inzet van de bezochte Mantelzorgers . We zullen niet alle bezoeken aan u voorleggen maar een aantal hiervan willen we toch onder de aandacht brengen.

 • Een man van 89 jaar verzorgd  nog iedere dag zijn dementerende vrouw.  Voor het doen van boodschappen of voor een biljartmiddag moet hij zijn kinderen vragen in huis te komen omdat hij zijn echtgenote niet alleen kan laten.
 • Een Mantelzorger heeft haar zus in huis genomen die ernstig ziek is en lijdt aan depressiviteit. Ook hier is 24 uur per dag hulp noodzakelijk en kan de woning slechts sporadisch voor het doen van boodschappen in de buurt worden verlaten.
 •  Hoog bejaarde Mantelzorger verzorgd haar dementerende echtgenoot  en kan ook nauwelijks haar woning verlaten. Haar vier kinderen wonen buiten de stad en hebben drukke banen en nauwelijks tijd  om de moeder te ondersteunen. Opname in een verzorgingsthuis van haar man wil ze niet. Ik zal mijn man blijven verzorgen tot ik echt niet meer kan vertelde ze ons.

Conclusies uit gesprekken.

Door de inzet van Mantelzorgers worden kosten voor de zorg aanzienlijk beperkt. Schatting is moeilijk maar we moeten denken aan Miljarden extra Zorgkosten indien Mantelzorgers de zorgtaken niet zouden uitvoeren.

 • Mantelzorgers raken overbelast waardoor er een grote kans is dat zorg voor de Mantelzorger zelf noodzakelijk wordt.
 • Om de overbelasting te voorkomen is het nodig dat Mantelzorgers een Time Out  krijgen.  Een Respijthuis biedt deze mogelijkheid.
 • Erkenning van de Mantelzorger ontbreekt. Zo is het Mantelzorgcompliment door het geven van een cheque van  200 Euro onlangs door de Gemeente ingetrokken.
 • Mantelzorgers maken extra kosten en komen hierdoor in de financiële problemen.
 • De Mantelzorger ervaart weinig erkenning van de overheid en weet vaak de weg niet in de bureaucratische regelingen.

Hoe nu verder?

De bezoeken hebben aangetoond dat Mantelzorgers de pareltjes van de samenleving zijn en dat aandacht en ondersteuning van deze groep een permanent aandachtspunt moet  blijven.  De aandacht kunnen wij als CDA Tilburg concretiseren door de volgende acties te ondernemen.

 1. Permanente aandacht voor Mantelzorgers door het bezoeken van deze groep om verhalen vanuit het veld te kunnen vertalen in het doen van concrete voorstellen in Commissies en Raad.
 2. Het in contact treden met Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers,  om informatie te verkrijgen over regelingen en adviezen voor een betere facilitering van de Mantelzorger in Tilburg.
 3. Verdere  intensivering van overleg met diverse gremia ( Thebe, Contour de Twern , zorgverzekeraars etc )  die direct of indirect met de Mantelzorg problematiek bekend zijn.
 4. Uitdragen via Marketingactiviteiten en bovengenoemde acties dat CDA Tilburg de partij is voor de Mantelzorger in onze stad.

Spreektekst begroting 2016

Voorzitter, vandaag bespreken we de begroting 2016. Allereerst wil het CDA deze gelegenheid gebruiken om het college te complimenteren met deze CDA-begroting. Wij zijn trots op deze begroting! Trots omdat het huishuidboekje op orde is. Wij vinden het belangrijk dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Binnen de uitgaven is er een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen. Geld voor Tilburgers die het nodig hebben en geld voor ambities en uitdagingen waar we als gemeente mee te maken hebben.

We zijn ook trots omdat het evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit, waar het CDA als sinds jaar en dag voor staat, terug te vinden is in deze begroting. Het evenwicht dat in deze begroting zit tussen het stimuleren van het eigen initiatief en het bieden van een helpende hand waar nodig is. Mantelzorgers, pleegouders, vrijwilligers kunnen wat dat betreft altijd op de warme belangstelling, steun en waardering van het CDA rekenen. Het CDA ziet namelijk een taak voor iedere Tilburger of dit nu is doordat hij een baan of een eigen zaak heeft, vrijwilligerswerk doet bij de sportvereniging of mantelzorgers is.

Het is voor het CDA belangrijk dat we toezeggingen ook waar maken. Daarom zijn wij ook blij te zien dat de woonlasten niet noemenswaardig stijgen!

Wat er nog wel verbeterd kan worden is de concreetheid. In deze begroting zouden wat ons betreft doelstellingen en KPI’s op diverse terreinen scherper en ambitieuzer geformuleerd mogen worden. Wij begrijpen dat niet alles smart, concreet en meetbaar geformuleerd kan worden. Bij het economisch actieplan zagen wij hiervan echter een mooi voorbeeld hoe dit wel kan. En ook de recent vastgestelde cultuuragenda en de daaruit voortvloeiende cultuurnota zou een  mooie aanleiding zijn om deze ambitie en duidelijk KPI’s wel in te zetten.

een baan of een eigen zaak

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Daar moeten we zuinig op zijn! Het CDA is dan ook blij te zien dat het college ruimte heeft gevonden voor het blijvend ondersteunen van startende en het ontlasten van kleine ondernemers.

vrijwilligerswerk

Voorzitter, voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeen, zorginstellingen, bedrijven, ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Vertrouwen is belangrijk. Niet alles hoeft volgens de regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Dit jaar berekent het CBS dat 49% van de Nederlanders vrijwilligerswerk verricht.  Een mooie ontwikkeling. Ook het beleid de gemeente Tilburg richt zich steeds meer op de vrijwillige inzet van onze inwoners. Het door het CDA bepleitte, en inmiddels door het college ingevoerde right to challenge biedt inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de kans om op eigen initiatief taken van de gemeente over te nemen.

Maar voorzitter, de nota over de invoering is erg technisch en veel van de programma’s van eisen zijn niet te begrijpen door mensen buiten de gemeentelijke organisatie. Hier liggen nog kansen voor dit college. Ga actief de straat op om uit te leggen wat het right to Challenge inhoudt. Herschrijf programma’s in een taal die inwoners ook begrijpen. Zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt en zij ook echt gebruik kunnen gaan maken van hun nieuw verworven recht tot uitdagen.

Het CDA roept het college om binnen de bestaande budgetten ook ruimte te zoeken voor ontlasting van kleine stichtingen die zich bezig houden met herdenkingen van onze vrijheid. Deze worden op dit moment belast met een legesheffing van € 236,40 per stichting. Het totaalbedrag voor de gemeente bedraagt maar € 715,20.  Deze heffing is dus voor ons verwaarloosbaar, maar voor hen onevenredig zwaar. We horen graag van het college of zij bereid zijn de ruimte hiertoe te zoeken.

Sportclubs

Ook veel Tilburgs zijn actief binnen sportverenigingen. Dit juichen wij toe. Niet alleen vanuit gezondheidsoverwegingen maar bovenal ook vanuit het sociale aspect binnen deze clubs. Het CDA zal kritisch meedenken bij het uitwerken van sport op orde, wat vorm gaat krijgen bij de perspectiefnota 2017. Onze voorwaarde is een evenwichtige beoordeling van de economische factoren en daarnaast ook het menselijke en sociale aspect.

Het CDA stelt nogmaals nadrukkelijk haar vraagtekens bij de geprognotiseerde bezoekersaantallen van de zwembaden en ijshallen. Het college geeft aan dat deze zijn gebaseerd op bezoekersaantallen uit het verleden, echter het CDA vreest dat resultaten uit het verleden, mede gezien prijsstijgingen,  geen garanties zullen bieden voor de toekomst.

Mantelzorg

Voorzitter, ook de zorg is aan het veranderen. Professionele zorg is inmiddels een samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. Daar moet de gemeente ruimte voor maken. Van de one size fits all mentaliteit naar kijken wat iemand echt nodig heeft en waar hij mee geholpen is. Soms een trampoline om zelf op te kunnen veren, soms een vangnet waar nodig en in andere gevallen helemaal niets omdat iemand in staat is met zijn omgeving zelf op te lossen.

Daarin spelen mantelzorgers een grote rol. Hun belangeloze inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Wij zien echter dat de rol van een mantelzorgers steeds zwaarder wordt en daar hoort ondersteuning van de gemeente bij. Het CDA zou het toejuichen als binnen het Programma ven Eisen Sociaal werk 2016 ook ruimte wordt geboden aan kleinere innovatieve  initiatieven en de gelden dus niet automatisch worden toegekend aan Contour de Twern. Wat ons betreft zou het college hierbij mogen onderzoeken om een deel van de innovatiegelden binnen het egalisatiefonds in het kader van de WMO in te zetten om organisaties uit te dagen tot het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven om mantelzorg te ontlasten.

Voorzitter, morgen is het de dag van de mantelzorgers. Een goed moment om aandacht te besteden aan het belang van dit onvrijwillige vrijwilligerswerk. Het CDA ziet ook daarin een taak voor zichzelf. Wij gaan dan ook morgen de straat op om tientallen mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Voorzitter, zoals gezegd zijn wij trots op deze begroting. Hier en daar hebben we nog een opmerking geplaatst of wens geuit en vragen wij om uw mening of bereidheid.

In deze begroting herkennen wij immers waar we als CDA voor staan. Een goede balans in verantwoordelijkheid en solidariteit. Het evenwicht dat in deze begroting zit, wat ons betreft, tussen het stimuleren van het eigen initiatief en het bieden van een helpende hand waar dat nodig is.

We wonen immers met z’n allen in deze mooie gemeente in wisselwerking met anderen. De begroting gaat er vanuit dat iedere Tilburger verantwoordelijkheid draagt. Een taak voor iedere Tilburger, zoals het CDA dat in haar uitgangspunten heeft staan. Of dit nu is doordat hij of zij een baan of een eigen zaak heeft, vrijwilligerswerk doet bij de sportvereniging of mantelzorger is. Iedereen levert een bijdrage aan deze stad. Maar als iemand dat echt niet kan, dan mag je solidariteit verwachten. Deze begroting staat gelukkig ook voor dat uitgangspunt en zorgt er voor dat mensen die het nodig hebben, geholpen worden. Die combinatie houdt de balans in evenwicht, precies in het midden! En daar voorzitter, daar in het midden kunt u altijd op het CDA rekenen.