CDA vraagt naar impact van een mogelijk Tilburgs referendum

Met het behalen van de voldoende handtekeningen door het actiecomité ‘GeenPeil’ lijkt een landelijk referendum aanstaande. Inmiddels blijkt uit berichtgevingen dat de kosten hiervan oplopen tot mogelijk meer dan € 30 miljoen.

Ook in Tilburg is een initiatief gestart om een referendum te houden over het complexe dossier Stadskantoor 1, mits de initiatiefnemers afdoende handtekeningen weten te verzamelen. Het CDA is geschrokken van de kosten van het GeenPeil referendum en heeft een aantal vragen over het Tilburgse initiatief”.

 1. Wat waren de kosten van het referendum omtrent de Mall?
 2. Heeft het college een raming gemaakt over de te verwachten kosten bij een referendum omtrent Stadskantoor 1?
 3. Gezien de complexiteit van het dossier is het niet eenvoudig een eenduidige allesomvattende vraagstelling te formuleren. Heeft het college een beeld bij deze vraagstelling en denkt het college deze vraagstelling allesomvattend te kunnen formuleren in slechts een vraag? Hoe moet deze vraag er volgens u uit zien?
 4. Kan het college enig beeld schetsen over mogelijke (niet financiële) gevolgen voor Tilburg indien een lokaal referendum doorgang zal vinden?

Het college van B&W zal deze vragen binnen 4 weken beantwoorden.

Reactie CDA op stijging zwemtarieven

Vanmorgen werd in de themacommissie Leefbaarheid een initiatiefvoorstel om de stijging van de zwemtarieven terug te draaien besproken.Het CDA beseft zich dat het de week tegen de eenzaamheid is. Zoals de in sprekers al duidelijk aangaven.  fifty-fit is meer dan in het zwembad duiken, het gaat om dat kopje koffie erna. Tarief stijging mag nooit zorgen dat mensen afhaken. Laat staan dat belangrijke kopje koffie niet drinken. De sociale basis in haar volle glorie. Samen tegen eenzaamheid. Het kan niet zo zijn dat deze forse tarief stijging er voor zorgt dat er mensen afhaken, laat staan dat belangrijke kopje koffie niet meer drinken.

Zoals eerder hebben wij heel duidelijk gemaakt: een verhoging van 40 % vinden wij te hoog. Kijk naar alle oplossingen, zoals bijvoorbeeld de temperatuur te verlagen.

Ons belangrijkste argument: meer inkomsten is wat ons betreft niet zeker door deze tarief stijging. Kijk bijvoorbeeld wat in Eindhoven gebeurde.

Het sociale aspect mag niet vergeten worden.

Stapsgewijs invoeren is wat ons betreft een veel betere en eerlijkere optie.

Wij blijven, net als iedereen is deze commissie, groot voorstander van Sport op orde.

Maar vragen de wethouder met klem om dit nogmaals te bekijken. Want dit is geen sport op orde.

Spreektekst uitwijkpakket

Onderstaand de spreektekst van de CDA-fractie tijdens het debat over het voorgenomen uitwijkpakket voor 2016.

Voorzitter een lijst met maar liefst 105 uitwijkmogelijkheden, mogelijke ombuigingen of bezuinigingen. Maar net welke naam je het wilt geven. Als het CDA kijkt naar deze lijst en de keuzes die het college hierin maakt zien wij een evenwichtig pakket aan maatregelen. Toch hebben wij nog wel enkele wensen en bedenkingen die wij graag met het college delen. Deze wensen en bedenkingen hebben we onderverdeeld in drie categorieën:

 • Consistent beleid
 • Penny wise pound foolish
 • Betrokken Tilburgers

Consistent beleid

Het CDA is een partij die hecht aan betrouwbaar bestuur. Dit betekent ook dat we van mening zijn dat beleid dat wij vaststellen ook voorzien moet worden van de benodigde middelen. Het bevreemd ons dan ook het college een bezuiniging van 10% op evenementensubsidies heeft opgenomen. Wat het CDA betreft is dit niet in lijn ons evenementenbeleid, onze aanpak citymarketing en onze visie op detailhandel in het centrum.

We zetten op alle fronten in om de verblijfsduur van bezoekers in ons centrum te verlengen en ons centrum aantrekkelijk te houden en daar waar kan nog aantrekkelijker te maken. Graag horen wij van het college hoe zij de voorgenomen bezuiniging op evenementsubsidies zien in relatie tot de ambities van langere verblijfsduur in het centrum en ons eerder vast college nog eens onderzoeken of binnen het culturele veld geen verdere besparingen te halen zijn.

Tenslotte is het een consistente gedragslijn van het CDA om niet zo maar in te stemmen met verhogingen van de parkeertarieven. Bij de laatste stijging gaf wethouder jacobs aan dat hiermee de tarieven de komende jaren niet zouden hoeven te stijgen. Nu wordt hier in het uitwijkpakket toch nadrukkelijk naar gehint.

Door de toewijzing van de beleidscapaciteit aan de parkeerxploitatie zullen de parkeertarieven moeten worden verhoogd. De exacte stijging is nog niet doorgerekend. Het CDA heeft hier moeite met een verdere stijging van de parkeertarieven. Zeker gezien er naar onze informatie nog een boventalligheid zit binnen de parkeerexploitatie.  Wat het CDA betreft dienen we eerst deze boventalligheid op te lossen alvorens we de parkeertarieven verder laten stijgen.

Penny wise pound foolish

Voorzitter, het CDA heeft zo zijn bedenkingen bij enkele opties in het ombuigpakket als het gaat om de vraag of ze wel opleveren wat we verwachten.

Als eerste kunnen we de besparing op de regio Hart van Brabant niet eenzijdig opleggen. Hiervoor is afstemming met de partners in de regio noodzakelijk. Pas na akkoord binnen de regio kan de besparing worden gerealiseerd. Het lijkt dus voorbarig deze bezuiniging nu al op te nemen.  We horen dan ook graag van het college in hoeverre zij verwachten dat deze besparing ook echt in te boeken zal zijn?

Ook stelt het CDA zo haar vraagtekens bij de bezuiniging op Contour de Twern. Wij zien zeker mogelijkheden tot besparingen binnen Contour de Twern maar vrezen dat als we de besparing  alleen willen binnen de welzijnsactiviteiten en dan met name in de “nulde lijn” dat we in de toekomst worden geconfronteerd met alleen maar hogere kosten voor zorg.  Kan het college aangeven waarom zij ervoor kiest juist op dit vlak de besparing op te leggen? Is het college bereid te overwegen om de voorgenomen besparing om te zetten naar een taakstellende bezuiniging voor de gehele organisatie van Contour de Twern?

Horende de insprekers kunnen we onze vraagtekens zetten bij de haalbaarheid van het stoppen van budgetbeheer met ingang van 1 januari 2016. Het zou goed zijn als het college kijkt naar de haalbaarheid van een overgangsregeling om de dienstverlening op peil te houden voor cliënten in financiele problemen.

Voorzitter ook met betrekking tot de besparing op cameratoezicht heeft het CDA haar bedenkingen. Op de dagen dat de bemensing weg zou vallen heeft zo’n 16% van de meldingen betrekking op winkeldiefstal waarop direct actie ondernomen kan worden. Dit kan straks niet meer. Een aderlating voor dienstverlening aan winkeliers in ons centrum die in veel gevallen toch al onder druk staan. Het CDDA stelt dan ook  haar vraagtekens of de kosten voor extra toezicht en handhaving op termijn wel opweegt tegen de bezuinigingen.

Betrokken Tilburgers

Voorzitter, naast betrouwbaar bestuur staat het CDA ook voor betrokken Tilburgers.  Betrokkenheid begint bij het informeren van onze inwoners. Al eerder was het CDA niet heel gelukkig met het verminderen van informatievoorziening middels StadsNieuws. Wij wijzen er nog maar eens op dat naar schatting zo’n 12.500 Tilburgers zijn zonder internetaansluiting. Het betreft hier voornamelijk, maar zeker niet alleen ouderen. Het CDA vindt het belangrijk dat alle Tilburgers op een laagdrempelige manier toegang hebben tot informatie over hun gemeente. Graag horen we van het college hoe zij denkt deze informatievoorziening ook in de toekomst te borgen als de informatiepagina’s in het StadsNieuws zouden komen te vervallen.

Het CDA staat voor een samenleving waarbij wij Tilburgers betrekken bij de stad en hen aanzetten en ondersteunen om hun steentje aan de Tilburgse samenleving bij te dragen. In dit licht zet het CDA haar vraagtekens bij het wegbezuinigen van de bladkorven.  Veel dorps- en wijkbewoners vegen niet alleen hun tuin maar ook hun straat schoon en verzamelen de bladeren in deze korven.Als het aan het CDA ligt zouden we dit soort betrokkenheid juist toejuichen. Deze Tilburgers zouden we niet moeten demotiveren door te melden dat zij de bladeren die ze van straat vegen voortaan maar in hun groenbak moeten  gooien.  Daarom zou het college er wat het CDA betreft goed aan doen deze bezuiniging voor relatief kleingeld op het hele pakket niet door te voeren.  Hetzelfde geldt voor ons voor de voorgenomen bezuiniging op TOG.

CDA Tilburg komt in actie tijdens week van de eenzaamheid.

Eenzaamheid is één van de grote sociale problemen van deze tijd. Daarom doet CDA Tilburg deze week mee met de Week tegen Eenzaamheid. In deze week wil het CDA mensen inspireren om met elkaar het gesprek te voeren over wat eenzaamheid is en wat we hier samen aan kunnen doen. Daarom is er mede dankzij CDA Tilburg een congres tegen Eenzaamheid op 30 september.

Het CDA vindt dat we er samen voor moeten zorgen dat er een samenleving ontstaat waar iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Volgens Coalitie Erbij, de initiatiefnemer van de week tegen de eenzaamheid, zijn het vooral de kleine dingen die het doen. Een buurvrouw uitnodigen voor een kopje koffie of een keer boodschappen voor iemand meenemen kan iemand al een steuntje in de rug geven. Via www.eenzaam.nl vindt u meer informatie over hoe u iemand anders kunt helpen. Om mensen uit te nodigen naar elkaar om te kijken verspreiden wij tijdens de week tegen de eenzaamheid sociale kaarten om aan een ander te geven.

Uit onderzoek blijkt dat 38% van de Nederlanders eenzaamheidsgevoelens heeft. Eenzaamheid leeft niet alleen onder ouderen die nauwelijks tot geen bezoek krijgen, maar ook onder kinderen die gepest worden op school. Naast het congres en de kaarten gaat de gehele CDA Tilburg fractie de straten in. Op vrijdag 25 september gaan wij wandelen en spelletjes spelen met bewoners van woonzorgcentrum de Heikant.

Sluit je bij ons aan! …. via cda@raadtilburg.nl

Kaart niet ontvangen? Vraag hem nu aan via: facebook.com/cdatilburg of www.cdatilburg.nl

Meer interesse in het congres? Vraag nu via: cda@raadtilburg.nl

Spreektekst verbouwing stadskantoor 1 en winkelrondje

UITGANGSPUNT

Het voor ons liggende Raadsvoorstel is tweeledig:

 1. het aantrekkelijker maken van de binnenstad waardoor het verblijfsklimaat aangenamer wordt en de bezoekersaantallen worden verhoogd. Door verbetering van de winkelstructuur van het kernwinkelgebied, de aanpassing en het verbeteren van de verblijfsomgeving van SK1 (het Willemsplein en de aansluiting met  het Willemsplein en Cityring/Koningsplein.
 2. Dit in combinatie met de ontwikkeling rond het huidige SK3, MAX-gebouw en de verbouwing van SK1.

CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK SK1 / SteenhuisMEURS

UITKOMST IN GROTE LIJNEN:

Gebouw Kraayvanger heeft waarde.

 • historisch
 • stedenbouwkundig
 • architectonisch

Een aantal zaken uit dit onderzoek is meegewogen in het concept van DeDrieArchitecten in april 2015 en heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp.

Voor een aantal partijen/insprekers zijn de aanpassingen niet ver genoeg gegaan. Vanuit hun optiek en professie heb ik daar respect voor.

We HEBBEN ONS goed GEINFORMEERD of laten informeren 

Met meerdere partijen uit de stad hebben we gesprekken gevoerd, ofwel in fractieverband of individueel.

Ook hebben we de nodige informatie gelezen gedurende het gehele proces vanaf 2010 tot heden. Uit de hoeveelheid info kunnen we in ieder geval opmaken dat de besluitvorming over een lange periode en in verschillende samengestelde coalities heeft plaatsgevonden.

We zijn bij meerdere informatiebijeenkomsten aanwezig geweest zoals o.a. eind vorig jaar met CAST, bijeenkomst met de ondernemers binnenstad en ondernemers(partijen). Ook hebben we ons georiënteerd in en bij andere steden. Tijdens de hoorcie visie binnenstad/ detailhandel hebben we veel informatie en suggesties gekregen.

Ook partijen die niet vanuit hun professie hebben gereageerd (burgers) hebben we om reacties gevraagd.

Waarom dan toch afwijken van het Cultuur Historisch onderzoek?

Wij willen het verblijfsklimaat van de binnenstad verbeteren.  We hebben nu de kans om dit integraal aan te pakken met een nieuwe winkelstructuur, mogelijkheid om > meer exclusieve winkelruimtes in te vullen, huidige omgeving te verbeteren en te verbinden dmv aanpassing van de openbare ruimte. Daarom kiezen wij bewust voor het bebouwen van de Noordkant met winkels onder de plint en de hoekpartijen. Wij denken dat we met het winkelrondje een kwaliteitsslag kunnen maken en beter uitgerust zijn voor de toekomst. Onderscheidend zijn in type winkels, meer aandacht voor het verblijf in de stad kan hiermee worden ingevuld. Evenals een meer bovenregionale uitstraling van de stad die op dit moment onvoldoende wordt benut. We weten een ding zeker: als we niets doen wordt ook de huidige leegstand niet opgelost….

Ik kom hier later nog op terug.

INFORMATIE AAN INWONERS

Voorzitter als een ding ons in de afgelopen periode is opgevallen, dan is het hoe verschillend informatie wordt gelezen, gehoord of doorgegeven. Communicatie blijft een lastig begrip.

Het heeft ons veel tijd en energie gekost om de juiste informatie en afwegingen te communiceren omtrent dit voorstel. Dit betekent dat wij daar dus onvoldoende in zijn geslaagd. Ik zeg bewust ‘ wij’, omdat het ook onze taak is.

Vraag: we zouden graag van het college vernemen op welke wijze zij het beoogde plan verder in de stad gaat communiceren.

2e termijn voorstellen:

 • allerlei organisaties + belangengroepen info sturen die ze aan hun leden kunnen doorsturen
 • website
 • stadswinkels, wijk- en buurtwinkels schriftelijke info leggen

Renovatie STADSKANTOOR 1

Bij de renovatie van het Stadskantoor 1 zijn voor ons de functionele uitgangspunten belangrijk, met daarbij oog voor de Cultuur Historische waarde en de samenhang met het Paleis-raadhuis. Voor een groot gedeelte zien we die terug in het aangepaste Stedenbouwkundig plan in zowel de aangepaste architectuur als de openbare ruimte.

Het functionele hebben we gesplitst in 3 functie’s, nl:

 • kantoorfunctie
 • bestuursfunctie
 • publieksfunctie

In de rapportage van Steenhuis/Meurs wordt aangegeven dat de opzet, functionaliteit en betekenis van Stadhuizen wezenlijk anders is, dan 40 jaar geleden.

Tevens heeft de Raad uitgesproken dat bij de renovatie, het uitgangspunt duurzaamheid een belangrijke factor is bij de uitvoering van het plan. Met dit voorstel wordt hier invulling aan gegeven en wel alsvolgt.

 

De  Kantoorfunctie: met het clusteren van de verschillende kantoorlocaties in de stad naar de binnenstad in SK1 en 2 wordt hieraan voldaan. Voor het ambtelijk apparaat is dit ook noodzakelijk dat men elkaar spreekt, ziet en hoort. Hiermee kan een betere invulling gegeven worden aan het ‘nieuwe werken’: zoals flexibele werkplekken, het werken in een netwerk organisatie. Ook wordt met de renovatie tegemoetgekomen aan de noodzakelijke verbetering van de werkomstandigheden die op dit moment niet meer van deze tijd zijn.

Het gebouw is na ruim 40 jaar gebruik, gewoon ‘ op’..

Bestuursfunctie: dit betreft de functie voor zowel het college als de gemeenteraad. Ook voor de nieuwe bestuursvorm (duale stelsel) is dit een belangrijk onderdeel. Meer transparantie en betere bereikbaarheid en zichtbaarheid.

Publieksfunctie: dit laat zich vertalen in de makkelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid van het te verbouwen Stadskantoor, de raadszaal, publieksfuncties. Het ontwerp laat ook duidelijk zien dat door het gelijkvloerse en transparantie van het gebouw dit tot uiting komt. Dit sluit feitelijk aan bij het originele ontwerp van het huidige stadskantoor 1 dat in een later stadium steeds meer is ontkracht.

Nog belangrijke  items voor het CDA

Raadszaal

In uw voorstel hebt u aangegeven dat de raadszaal verplaatst wordt boven de ingang van het gebouw.

Vraag: we zouden wat meer argumenten willen horen over de verplaatsing van de Raadszaal.

Wat betekent het architectonisch en financieel als de Raadszaal blijft zitten?

Stadswinkel

De verplaatsing van de stadswinkel naar Sk2 is voor het CDA  een lastige afweging geweest. Uw argumentatie daarbij is dat u dit doet omdat  de publieke dienstverlening hiermee geoptimaliseerd wordt. Wij begrijpen de argumenten van het college, maar zouden aan de wethouder  willen vragen of u ons kunt laten zien hoe u de Stadswinkel in Sk2 hebt bedacht? Kunt u ons hierover wat meer informatie verschaffen. 

Kunt u ook al aangeven waar u de tijdelijke stadswinkel  (tijdens verbouwing SK1) wilt plaatsen?

WINKELRONDJE

Voor het CDA is het uitbreiden van het aantal vierkante meters geen doel op zich. Vanuit de verschillende onderzoeken komt echter naar voren dat Tilburg meer structuur kan en moet brengen in het zogenaamde ‘ winkelrondje’. Dit, omdat de huidige structuur met name wordt bepaald door een rondje op en neer door de Heuvelstraat en het dwaalgebied.  Dit is niet voldoende om als een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied bekend te staan.

Het winkelrondje moet een natuurlijke routing worden met winkels, verblijfplaatsen die er toe doen.  Dat betekent dat zichtbaar moet zijn vanuit de huidige winkelroute (Heuvelstraat)  ‘ waar, wat’ te zien en te beleven is.  Dit is in het huidige Stedenbouwkundig Plan vorm gegeven door de grote ‘ hoekwinkels’.  Het moet meer een mix en match worden. Ook in relatie met de omgeving, bewoners, cultuur, horeca. De huidige openingstijden laten het toe dat het verblijf in de binnenstad mogelijk is.  Mede hierdoor wordt winkelen aantrekkelijker, uitdagender, meer een beleving in een aangename verblijfsomgeving.  Bij zowel de voor- als tegenstanders van het winkelrondje komt steeds naar voren dat: er meer beleving nodig is, we ons aanbod moeten verruimen om zowel Tilburgers als regiobezoekers naar de binnenstad te krijgen. Dan zullen we ervoor moeten zorgen dat we ook wat te bieden hebben wat anders is, dan wat er al is.

Misschien saillant detail: in 2009 hebben we een referendum gehouden over de de mall. Tegenstemmers (o.a. burgers, het CDA en Frans van Aarle) waren tegen, met als belangrijkste argument: versterk de binnenstad. En dat doen we nu….

Daaruit voortgekomen is de binnenstadsvisie. Nu hebben we een unieke en eenmalige kans om de binnenstad te verfraaien, naar een hoger niveau te brengen en je te profileren als een echte centrumstad. Zie ook de aanbevelingen vanuit de hoorcie detailhandel.

Zoals eerder aangegeven hebben we in het coalitie akkoord bepaald dat we daarvoor een sterke trekker voor het gebied nodig hebben. Dit is ingevuld met de komst van Primark. Echter deze keten alleen is niet voldoende.

Met Multi Vastgoed als investeerder voor de winkels in de plint en de hoeken van SK1 denken we de juiste partner te hebben. Zij hebben in hun brief aangegeven dat zij zeker mogelijkheden zien om de binnenstad te versterken.

Voor het CDA gelden daarbij een aantal belangrijke uitgangspunten die door het college meegenomen kunnen worden in de verdere onderhandeling en voor een gedeelte zijn toegezegd:

 • een substantieel deel van de winkels zal ingevuld moeten worden door nieuwkomers
 • we vragen Multi Vastgoed de bereidheid uit te spreken om de invulling te doen in samenspraak met een stevige adviescommissie
 • de hoekwinkels die een behoorlijk aantal vierkante meters bevatten worden de ‘ uithangborden’ voor de bezoekers die vanuit de Monumenten-, Heuvel- en de Willem 2 straat de route richting Stadhuisstraat moeten nemen. Dit om het winkelrondje daadwerkelijk in te kunnen vullen. Dit betekent dat deze winkels extra aandacht verdienen bij de invulling, namelijk anders en vernieuwend.

INRICHTING OPENBAAR GEBIED

Ik wil hierbij onderscheid maken in:

 • de stenen en straatmeubilair
 • groen en bomen

Stenen en straatmeubilair

Bij de inrichting van het gebied Noordkant zoekt u aansluiting bij de Heuvelstraat. Ik neem aan dat u hiermee de plavuizen en straatmeubilair bedoeld. In het meegestuurde visualisatieplan van de zuidkant hebt u een eerste mogelijke schets gegeven van uw plannen. Dat lijkt hoopgevend, maar gaan we nog uitgebreid over discussiëren. Maar van de, in dit voorstel, te nemen besluit over de Noordkant hebben we geen visualisatie. En dat vinden we wel belangrijk ook in combinatie met de aankleding van de Kattenrug.

Vraag: kunt u ons voor de komende raadsvergadering een beeld geven van de intenties van aankleding  en het groenplan van het gebied aan de noordkant? Zodat we een beter beeld krijgen van wat uw invulling van dit gebied behelst?

Groen en bomen

De monumentale platanen. We hebben de rapportage van  het ‘groeiplaats onderzoek’ plataan Stadhuisplein gelezen. Het CDA verwacht dat het college de adviezen hierover integraal overneemt. We willen geen risico lopen dat er schade wordt toegebracht aan deze monumentale bomen.

Vraag: –   gaat het college dit advies integraal opvolgen?

 • we hebben begrepen dat dit mogelijk een aanpassing van het huidige

ontwerp SK1 vraagt. Het rapport geeft aan dat dit aanpassing van het huidige ontwerp van de ‘ gaanderij’  behoeft. Kunt u ons hierover iets meer vertellen hoe u dit gaat oplossen?

 1. Bomen: Voor ons is het verlies van de huidige 43 bomen zeker ook belangrijk. Uit de beantwoording van de technische vragen van D’66  blijkt dat u de huidige bomen gaat verplaatsen of met herplant plicht komt. Toezegging??

Indien u ons meer inzicht geeft over de groene invulling van de Noordkant kunnen we aangeven of de compensatie groen voor ons voldoende is.

Voor ons is het belangrijk dat de functies van SK1 en SK2 mede door de aankleding en openheid van het Willemsplein en ingang van het Stadskantoor goed wordt ingevuld. De 1e schetsen hebben we gezien.  Wij vragen u bij de verdere uitwerking de intentie overeind te houden dat het een ontmoetingsplaats is en de samenhang met de Kerk, Schouwburg, Paleis Raadhuis in het plan tot uiting komt. Ook de huidige monumenten die op het huidige plein staan, horen hierin een plaats te krijgen. Ik weet dat we er nog over komen te spreken. Maar de aankleding is voor ons wel belangrijk omdat we nu de kans hebben om de omgeving behoorlijk te verbeteren en het een belangrijk onderdeel is van het versterken van het beoogde verblijfsklimaat.

Ook verlichting hoort hier bij, zeker in de smallere passages tussen Oost- en westkant van SK1.

BEVOORRADING

In uw voorstel hebt u aangegeven op welke wijze u de bevoorrading van de winkels Stadhuisstraat wilt gaan invullen. Met de door u voorgestelde normale route kunnen we instemmen. Met uitzondering van de ‘escape’ – route. Inmiddels heeft D’66 hiervoor een alternatief aangedragen die ook onze voorkeur heeft/had.

Uit de beantwoording van deze technische vraag begrijpen we dat dit ook mogelijk is en serieus meegenomen wordt.

Vraag: klopt dit.

Indien alsnog niet mogelijk: toezegging om hiermee terug te komen naar de Raad daar dit ten koste gaat van het groen/aankleding van het Willemsplein.  De breedte  tussen Kerk/Stadskantoor is m.n. vanwege visuele  redenen (zicht vanuit Monumentenstraat/Heuvelstraat) bepaald, maar daarom is het des te belangrijker om niet te beperken in omgevingsgroen.

PLEINEN

KONINGSPLEIN

Bij de nota detailhandel heb ik reeds aangegeven dat  Tilburg geen gelukkige hand heeft qua pleinen.  Het Koningsplein ziet er vreselijk uit. Het is een koud, winderig, ongezellig plein wat nou niet uitnodigt om er eens gezellig rond te lopen.

Als we een zak met geld hadden zouden we als CDA zeggen: ‘ gooi de Oostkant plat, maak een mooie verbinding met de Piushaven en laat het leven door er een andere invulling aan te geven. Echter die zak met geld hebben we niet. Wel hebben wij al eerder de opmerking gemaakt dat een goede versmarkt een goede oplossing zou zijn. De toenmalig woordvoerder TVP heeft  eerder een motie voor een zondagsmarkt ingediend. We hebben inmiddels begrepen dat er op dit moment ook andere initiatieven.

Naast deze ideeen en initiatieven zou het CDA het volgende voor het Koningsplein willen voorstellen, we kunnen dit namelijk niet los zien van de huidige ontwikkeling rond SK1 en 2.

Namelijk:

 • geen winkelfunctie meer voor Koningsplein
 • huidige winkels verplaatsen naar binnenstad
 • maak een Masterplan voor dit gebied
 • neem de huidige initiatieven ter harte en integreer deze.
 • maak het groen, maar dan zo dat kermis en evenementen kunnen plaatsvinden. B.v. door gebruik te maken van ‘ hangtuinen’ (een beproefd concept in het buitenland en bij o.a. Rabobank Utrecht en meerdere hotels). Ook voor de omliggende bewoners eens een wat aardiger aanblik. En sluit goed aan bij het onlangs gereedgekomen appartementengebouw met kleine stadstuin.
 • Zorg bij invulling omgeving zuidkant SK1 voor een goede verbinding

Met Cityring en Koningsplein, Schouwburg

Vraag: is het college bereid dit mee te nemen in het Masterplan?  Toezegging?

PIETER VREEDEPLEIN

Bewust neem ik ons betoog dit plein mee. Mede omdat meerdere insprekers dit plein ter sprake brengen. Men ziet de ontwikkeling in de omgeving van SK1 als een bedreiging.

Ik heb als ondernemer geleerd dat bedreigingen als een kans gezien moeten worden.

Vraag: u hebt onlangs aangegeven dat u vorige week  in gesprek zou treden met Wereldhaven. Kunt u hierover iets vertellen?

 Het CDA hoopt dat we met de nieuwe investeerder Wereldhave meer kans hebben op het meedenken in mogelijke ontwikkelingen voor dit plein. Bij de notitie van de raadswerkgroep detailhandel / Binnenstad visie hebben we al aangegeven dat  de

leegstand op het huidige plein en de nog steeds niet opgevulde lege plek, dit plein niet verdiend. Tijdens de inspraakavond hoorden we gelukkig dat er alsnog invulling komt en dat stemt ons tevreden.

Voordat nu collega’s mijn betoog aangrijpen om te zeggen: zie je wel… wil ik een ander geluid laten horen.

We zouden graag zien dat pandeigenaren eens anders zouden willen kijken naar de huidige mogelijkheden.

 • Zoals een andere manier van denken bij de invulling van de leeg staande panden. B.v. meerdere huurders in een winkelpand. In verschillende plaatsen gebeurt dit al.
 • We hebben aangegeven dat er subsidie mogelijkheden zijn voor startende ondernemers. Tot op heden hebben we daar nog weinig van gezien of gehoord.
 • Pandeigenaren zullen water bij de wijn moeten doen met het vragen van hun huurprijzen. Zoals iedereen aangeeft: tijden zijn veranderd, er wordt minder rendement behaald.

Maar dit hebben we ook meegemaakt bij de huizenprijzen en kantoor-/bedrijfslocaties. De hoofdprijs wordt niet meer betaald. Blijkbaar is dit nog niet tot iedereen doorgedrongen.

 • Grenzend aan de loop vanuit het Veemarktkwartier met culturele en vernieuwende ondernemers, zou hier een andere/ thematische invulling van winkels kunnen komen. Wellicht > ambachtelijk, gelieerd aan culturele instellingen, musea, etc. Maak meer thematische clusters van winkels, we zijn een stad van maakindustrie. Laat dit zien!
 • Zorg ervoor dat het meer een verblijfslocatie wordt, wellicht ook met andere bestemmingen.
 • Er is voor de binnenstad provinciegeld beschikbaar, maak er gebruik van.

BEWEGWIJZERING EN ROUTING

Eerder hebben we al eens gepleit voor een goede bewegwijzering en routing naar de diverse winkelstraten en parkeerterreinen. We hebben begrepen dat dit wordt opgepakt.

Er is met de komst van de cityring wel een extra (ongewilde) barrage voor het bereik van de parkeergarage Pieter Vreedeplein gekomen als je vanuit de Noordoostkant (dus langs Interpolis) de stad binnenkomt.

Dan word je of rechts (Spoorzone) verwezen of linksaf naar de Heuvelring. Dan is de 1e garage Heuvelpoort/Emmapassage. Daarmee mis je wel de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein, zeker als je de weg niet goed kent in Tilburg. Niemand maakt namelijk ‘ het cityrondje’ Noordhoekring – Spoorlaan – Pieter Vreedeplein.

Vraag:

Wij willen dan ook graag dat u onderzoekt of er een aparte P-baan(dit hoeft maar een klein stukje te zijn, bv langs het oude postkantoor samen met bus-/taxi) kan komen op de Spoorlaan. Dit zou het bezoek aan het P. Vreedeplein aanzienlijk kunnen vergroten. En daarmee ook de bezoekersaantallen.

HUIDIGE BINNENSTAD

Aan de hand van de uitkomsten en adviezen van de werkgroep detailhandel, de aanstelling van de kwartiermaker, oprichting OFT-fonds, hebben we gepoogd om in onze rol als facilitator mede invulling te geven aan de ontwikkeling van de binnenstad.

We beseffen heel goed dat het niet makkelijk is in deze tijd. Maar nogmaals, dit geldt voor heel veel ondernemers. Het vergt echter een andere manier van denken en kijken naar nieuwe kansen.

We zijn dan ook blij dat er ondernemers zijn die wel tevreden zijn met de huidige ontwikkelingen, zoals het BMT/OFT. Ook dit geluid mag worden uitgedragen.

We zouden als gemeente nog eens  extra kunnen meedenken naar mogelijkheden om de binnenstad ook daadwerkelijk te promoten naar burgers en regio. Wellicht met behulp van Citymarketing.

B.v:

 • het nog meer uitdragen van de verschillende mogelijkheden die er nu al zijn door de flexibele bestemmingen. Nu is het al mogelijk om naast winkels ook andere bestemmingen in b.v. de Heuvelstraat in te vullen. Hiermee verhoog je het verblijfsklimaat.
 • Verloedering tegen te gaan, door een strengere handhaving van de leegstandsverordening. Nu is er  een ‘ kunstmatige’ leegstand doordat er te hoge huren worden gevraagd.
 • We hebben begrepen dat er financiële middelen beschikbaar zijn om verloedering tegen te gaan.

Vraag:

Gaat het college bovenstaande inspanningen nog meer concretiseren zodat er synergie ontstaat in de diverse ontwikkelingen?

AFSLUITEND 

Het CDA vindt dat dit debat gepolariseerd wordt gevoerd en geen recht doet aan het doel: ‘ het versterken van de binnenstad en het verblijfsklimaat in Tilburg.

Met alleen winkels plaatsen zijn we er niet. Wat maakt ons dan NOG MEER onderscheidend  van anderen (als je die term al zou willen gebruiken)?  We hebben oog voor het DNA van deze stad, namelijk: studentenstad (dus die willen > verblijfsmogelijkheden),  we zijn een ‘ doen’  stad, het gezamenlijk optrekken van ondernemers/ cultuursector/onderwijsvoorzieningen/ dienstverleners, maakt het dat we hiermee een kans hebben om gebruik te maken van de sterkte van Tilburg: gebruik maken van de netwerken, cultureel ondernemerschap, de schouders er onder zetten en trots zijn op de stad: dat zijn de sterktes die hiermee invulling krijgen. Er is nergens zo’n

grote cohesie in een gemeenschap dan in Tilburg.  Dit moeten we ook verder uitnutten. Alleen het plaatsen van winkels is dus niet voldoende.  Maar geeft  wel meer kansen. Ook de steunbetuiging van SOBT, OFT, BMT onderstreept dit initiatief en we nemen hun opmerkingen ook graag mee bij dit plan.

Daarom kiezen wij er als CDA voor om mee te denken hoe dit vorm te geven en daarbij willen en durven wij keuzes te maken.  We gaan daarom niet mee in alle (vanuit de professie) wenselijke keuzes van de verschillende insprekers. Maar het is op sommige punten ook een elitaire discussie.  Het blijft altijd een lastige discussie en kwetsbaar gebeuren: Cultureel Erfgoed en moderne gebouwen.

Mooiheid en functionaliteit gaan niet altijd samen!

En ja: er moet nog verder gesproken worden met omwonenden…

En ja:  er moet nog gekeken worden naar de invulling van een groene omgeving…

En ja: er moet zeker nog gewerkt worden aan de communicatie: zowel tijdens als na de invulling en restauratie

Maar duizenden Tilburgers en mensen uit de regio die niet inspreken zijn het met ons eens: we hebben een gezamenlijk belang namelijk de binnenstad aantrekkelijker maken voor alle groepen die hier willen verblijven! Daarmee onderstrepen wij de oproep van het BMT!

CDA Tilburg vraagt college naar bereidheid tot opvang van vluchtelingen

CDA Tilburg heeft samen met D66, PvdA, GroenLinks, SP, Voor Tilburg & OPA artikel 47 vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen in Tilburg. De partijen, samen goed voor 32 van de 45 zetels in de Tilburgse gemeenteraad, wensen van het college te vernemen of zij bereid is Tilburg aan te bieden voor de opvang van vluchtelingen. De partijen vragen het college tevens of zij voornemens is om, in overleg met de relevante partijen in de stad en indachtig de nieuwe status van het AZC Gilze-Rijen, in samenspraak met de partners in het Hart van Brabant samenwerkingsverband te onderzoeken of Tilburg en het Hart van Brabant zich kunnen en willen aanbieden voor de opvang van vluchtelingen.

Het verzoek van de zeven partijen volgt op een uitspraak van staatssecretaris Klaas Dijkhoff, waarin hij aangeeft op zoek te zijn naar “stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden” die, door de extra vraag naar opvang, bereid zijn hun stad aan te bieden voor de opvang van vluchtelingen. Het college en de raad hebben reeds bij eerdere aangelegenheden, zoals onder andere eerder dit jaar in het kader van de Bed, Bad en Brood discussie, aangegeven dat Tilburg een humane en gastvrije stad is die haar verantwoordelijkheid neemt wanneer dat noodzakelijk is.