Eindhoven zet deur open voor drugstoerisme. CDA Tilburg stelt vragen!

Het CDA heeft het nieuws vernomen dat burgemeester van Gijzel van Eindhoven de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid en voor zijn stad het i-criterium heeft losgelaten. Hiermee hoeft een koper van softdrugs niet meer woonachtig in de gemeente te zijn. Hierdoor is de weg weer vrij voor drugtoeristen om naar Nederland (Eindhoven) af te reizen en hun drugs in te slaan.Een ongewenst effect wat het CDA betreft.

Naar aanleiding van dit bericht heeft het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 1. Is het college bekend met de actie van burgemeester van Gijzel van Eindhoven?
 2. Denkt het college dat het i-criterium leidt tot een toename van de straathandel?
 3. Is het college het met het CDA eens dat wiettoerisme ongewenst is?
 4. Is het college bereid om met buurtbewoners van coffeeshops te bespreken wat mogelijke
 5. risico’s zijn van het loslaten van het i-criterium?

Deze vragen zullen binnen vier weken beantwoord worden.

CDA: “BTW-verhoging zou doodsteek voor kermis kunnen zijn.”

De Nederlandse Kermisbond en de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders hebben in een brief aan de Tweede Kamer hun bezwaren aangegeven om de BTW van 6% eventueel te verhogen. Deze verhoging zou de doodsteek betekenen voor de kermisbranche in Nederland.

Het CDA sluit zich aan bij de, in de brief van de kermisbonden genoemde argumenten om de verhoging tegen te gaan, immers:

 • De kermisbranche kan beschouwd worden als één van de oudste, ongesubsidieerde vormen van cultuur en vermaak.
 • De branche is extra gevoelig voor externe kostenstijgingen.
 • Sterk arbeidsintensief en seizoengebonden.
 • Er zal een golf komen aan faillissementen binnen de branche.
 • Slecht dus voor de werkgelegenheid, gemeenten en het publiek.
 • Voor Tilburg als kermisstad zou dit zeer slecht zijn!

Het CDA dringt er tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2015 op aan om in een brief of in een andere vorm van lobby deze negatieve gevolgen voor een voor Tilburg beeldbepalend evenement onder de aandacht te brengen van de politieke partijen in Den Haag.

CDA is bezorgd over stijging aantal comazuipers

Het jaar dat de regering besloot de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar zijn er in Brabant maar liefst tien procent meer comazuipers geweest. Veel meer jongeren tussen de 12 en de 17 jaar oud belandden vorig jaar in het ziekenhuis als gevolg van een alcoholvergiftiging, oftewel comazuipen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2014 van Novadic-Kentron, de expert op het gebied van verslavingszorg in Brabant. Deze monitort en onderzoekt de verslavingsproblematiek en geeft ook voorlichting en biedt verslavingszorg. In 2014 behandelde Novadic ruim 8900 mensen. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 8600.

783 comazuipers werden er landelijk geteld. In Brabant werden er ruim 200 kinderen opgenomen met een alcoholvergiftiging. Gemiddeld waren zij 16 jaar en 4 maanden oud en hadden ze een alcoholpromillage van 1.99 in hun bloed. Dat is vier keer zoveel om nog te mogen autorijden.

‘Groot probleem’
Alcohol is het grootste probleem. Daar werden ruim 3000 mensen voor behandeld. Maar Novadic-Kentron merkt ook dat xtc steeds normaler wordt. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de jongeren die 18 jaar of ouder zijn en wel eens naar een evenement gaan, in de laatste maand wel eens een pilletje geslikt hebben.

Bovenstaand nieuws nooptte het CDA Tilburg tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Burgemeester en wethouders:

 1. Bent u het met het CDA Tilburg eens dat comazuipen en een toename met 10% van het aantal jonge comazuipers een zorgelijke ontwikkeling is?
 2. Kunt u aangeven hoe deze cijfers zich verhouden tot de Tilburgse situatie? Over welke aantallen hebben we het in Tilburg en is hier ook sprake van een toename van het aantal gevallen? Betreft het in Tilburg overtredingen in de horeca of speelt e.e.a. zich mogelijk in grote mate in de privé situatie af?
 3. Hoe loopt de handhaving op de nieuwe drank- en horecawet? Zijn hier al gegevens van bekend? Zo ja, wilt u die dan hierbij verstrekken? Zo nee, wanneer zijn die gegevens dan wel te verwachten?
 4. Hoe verloopt de preventieve aanpak tav alcohol misbruik?

Reactie CDA op situatie Gym4you

Tijdens de commissievergadering van 15 juni heeft het CDA, bij monde van Sjef Robben, gesproken over de gevolgen van de problematiek, waar gym4you in terecht gekomen is.

Gym4you een commerciele instelling op sportschool gebied in het T-kwadraat, die zijn financiele verplichtingen, waaronder het betalen van huur aan de gemeente Tilburg niet kan nakomen. Omdat dit wederom een voorbeeld is van een aantal zaken, die de noodzaak aangeven om te komen tot “sport op orde”, is er door de politieke partijen uitgebreid over gesproken.

Kritiek is gegeven op de wethouder (kaders niet altijd even duidelijk aangegeven en te weinig controle), maar zeker ook op het sportbedrijf.

Om tot een oplossing van de problematie te komen waren er in feite 2 mogelijkheden:

A)  Gym4you failliet laten verklaren.

B)  Het sportbedrijf neemt de bedrijfsvoering over.

Het CDA heeft gekozen voor het overnemen van de bedrijfsvoering door het sportbedrijf. Het CDA is het eens met de wethouder en een meerderheid van de politieke partijen, dat het failliet laten verklaren van gym4you een ramp zou zijn niet alleen voor de clienten van gym4you, maar zeker voor de overige huurders van ruimtes in het T-kwadraat. (ROC-sport en beweging, het SportMedisch Centrum en de gebruikers van de budozalen en squashbanen).

Duidelijk heeft het CDA in de inbreng aangegeven dat het overnemen door het sportbedrijf gezien moet worden als een overbrugging naar een definitieve overname door een commerciele partij.

CDA tevreden met uitkomsten perspectiefnota 2016

Het CDA kijkt tevreden terug op de behandeling van moties en amendementen op de Perspectiefnota 2016. Op twee belangrijke punten hebben wij een mooi resultaat geboekt.

Integrale visie 3 decentralisaties
De motie van raadslid Dankers waarin zij oproept om te komen tot een integrale visie op de drie decentralisaties (Jeugdzorg, Zorg en Participatie) werd na een kort debat door wethouder Kokke overgenomen.

Het CDA vindt het belangrijk dat bij de decentralisaties steeds wordt uitgegaan van het belang de mensen die de hulp krijgen en niet van de instanties of procedures. Het gaat altijd om mensen.

Van WijKen Weten
Ook de motie van raadslid Van Puijenbroek waarin het CDA het college oproept om het initiatief Van WijKen Weten uit Arnhem te omarmen en te bekijken of en op welke wijze een dergelijk project ook voor Tilburg een positieve bijdrage kan leveren kon op bijval rekenen. Zowel de gemeenteraad als het college reageerde positief.

Het project Van WijKen Weten zet in op een verregaande mate van wijkgericht werken. Hierbij worden de meeste budgetten ingezet vanuit een wijkbenadering in plaats van een centrale voor de hele gemeente geldend beleid. Dit initiatief sluit aan bij de wens van het CDA om Tilburgers meer te betrekken bij de gemeente en meer invloed te geven aan wijk en dorpsraden.

De gemeente Arnhem verwacht tot € 10 miljoen te kunnen bezuinigen. Het CDA wil ook voor Tilburg bezien of er een besparing te halen is, maar het CDA onderschrijft vooral ook de maatschappelijke waarde die burgerparticipatie met zich meebrengt.

A58
De motie van raadslid Van Berkel waarin zij oproept tot een krachtige lobby om de A58 te verbreden werd door wethouder Jacobs onderschreven. Hij gaf aan hier al volop mee bezig te zijn, de motie was daarbij overbodig.

Het CDA is verheugd dat ook het college de dagelijkse files rond onze stad beu is en hard inzet om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken. De motie werd daarom ingetrokken.

Perspectiefnota 2016: Keuzes maken voor het Tilburg van onze kinderen en kleinkinderen

Onderstaand de spreektekst zoals deze door fractievoorzitter Marcel van den Hoven is uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen van de perspectiefnota 2016.

Voorzitter, tijdens de meivakantie genoot ik samen met mijn gezin van een rustige vakantie in Zeeland. Met een gezin bestaande uit een vader, moeder en twee dochters zit daar altijd wel een winkel moment in, waar de vader zich ondergeschikt maakt aan de drang om de kledingkast van de dames aan te vullen. Mijn oudste dochter, inmiddels 16 jaar, heeft daarvoor sinds een tijdje de beschikking over haar eigen kleedgeld.

De oudste verkeerde in een goede vakantiestemming en meende aan het eind van de dag de rekening bij vader te kunnen neerleggen. De mededeling dat ze daar eerder al kleedgeld voor had ontvangen en ze daar de rekening van moest betalen viel haar dan ook wat tegen.

De les die zij die dag leerde was dat geld uitgeven uiteindelijk betekende dat ze keuzes moest maken. Immers haar kleedgeld had ze mogelijk liever aan andere zaken uit willen geven.

Deze anekdote, leert ons als gemeente dat ook wij ons geld maar één keer uit kunnen geven en dus keuzes moeten maken. Het CDA kiest er dan voor om keuzes te maken voor een Tilburg dat ook op de lange termijn leefbaar en betaalbaar is en blijft. Hiermee dienen we niet alleen het ik en nu, maar het wij en later!

Kijkend naar het perspectief dat ons college ons hier voorlegt, toont dit de noodzaak aan om goed na te denken over de keuzes die gemaakt moeten worden om ook op de lange termijn het huishoudboekje op orde te houden. De spaarpotten raken leeg en de risico’s nemen, mede door het huidige kabinetsbeleid, alleen maar toe. Denk alleen al aan de bewuste herverdeling van de uitkeringsmiddelen, waardoor grote gemeenten er enorm op achteruit gaan. Voor Tilburg praten we dan al snel over zo’n 14 miljoen en de waarschuwing van het college op dit terrein is dan ook terecht!

Wat ons betreft is het dan ook goed dat dit college werkt aan een uitwijkpakket met ruimtescheppende maatregelen. Wat het CDA betreft moeten de ruimtescheppende maatregelen zoveel mogelijk gezocht worden aan de kostenkant. Denk aan besparingen, efficiënter werken, minder inhuur derden, etcetera. En ga niet meteen voor de “gemakkelijke” weg van de inkomstenkant.

Voorzitter, het aantal gezinnen dat in armoede leeft is opnieuw gestegen. Van de ouders met minderjarige kinderen leefde in Tilburg 1 op de 7 minstens een jaar in armoede.

Nog voor de zomervakantie zal het college aan de commissie Sociale Stijging een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voorleggen. Het uitgangspunt is niet om meer geld uit te geven om armoede te verminderen maar om het slimmer en eerlijker te verdelen. Wij leveren hieraan als CDA graag onze inhoudelijke bijdrage.

Daar komt bij dat recentelijk in het nieuws kwam dat meer en meer mensen in de financiële problemen komen door stijgingen van huren en gemeentelijke lasten. Het CDA hecht dan ook aan de uitspraak in ons coalitieakkoord, dat Tilburg een stad moet blijven met betaalbare woonlasten. Als gemeente moeten we alles in het werk stellen om onnodige lastenverzwaring te voorkomen.

Wij vragen het college te onderzoeken hoe in Arnhem een bezuiniging van maar liefst 10 miljoen wordt behaald en hoe dit in Tilburg ook kan worden ingevoerd. In het project ‘van wijken weten’ dat de gemeente Arnhem uitvoert, worden taken op wijkniveau, in samenspraak met bewoners, ingericht, waardoor ze een flinke besparing denken te kunnen realiseren van 10% van het budget voor onderhoud. In Tilburg zou met deze verhouding de begroting in één klap sluitend zijn!

Ten aanzien van de drie decentralisaties kunnen we constateren dat de zachte landing gerealiseerd lijkt te zijn. Nu komt de fase van de transformatie. We weten immers allemaal dat de meegekomen middelen op de lange termijn niet voldoende zullen zijn. Het CDA roept u dan ook op snel te komen met een integrale visie op de drie domeinen. Wat mensen nodig hebben moet, wat het CDA betreft daarbij leidend zijn, niet de procedures of de instituties! Graag horen wij van de betreffende wethouders hoe en wanneer wij hier meer gaan horen en zien.

Het CDA verbaast zich verder over de nog altijd niet voorhanden zijnde echte concreetheid van de impulsen op het gebied van Onderwijs en Cultuur en roept het college met klem op hier voor de begroting invulling aan te geven.

Naast een betaalbare gemeente streeft het CDA ook naar een goede leefbaarheid in wijken en dorpen. Allereerst willen we felicitaties overbrengen aan het college en aan de inwoners van onze dorpen met de heropening van de stadwinkels aldaar. Dienstverlening dichtbij draagt bij aan een verhoogd gevoel van leefbaarheid voor nu en later.

Maar voorzitter, Tilburg stijgt weer op de AD misdaadmeter naar een ongewenste 11e plek. Nog net genoeg om onze doelstelling, uit de top 10 blijven, te realiseren maar het wordt krap aan. De afgelopen week besproken Kadernota Veiligheid lijkt hierin een aantal stappen in de goede richting, maar alertheid blijft meer dan geboden!

En ook op het gebied van de A58 blijft het, naar ons idee, al weer te lang stil. Nu ook het sprookjesakkoord van de provincie inmiddels de focus legt op de A58, wordt het tijd om spijkers met koppen te slaan. Pak de handschoen op, neem de regie en verlos Tilburg nu en in de toekomst van dagelijkse files ter hoogte van de afritten de Baars, Centrum en Reeshof.

Voorzitter, afrondend constateren we dat ondanks dat de bodem van de spaarpot in zicht is, we niet op onze handen hoeven te gaan zitten, maar dat we, net als mijn dochter, vooral slim en toekomstgericht moeten gaan denken. Niet voor ieder feestje een nieuwe outfit, maar een aantal kledingstukken die makkelijk te combineren zijn. Zo komt ze zonder veel geld uit te geven toch steeds weer stralend voor de dag, zowel nu als later!

Laat de kinderen van Tilburg niet de kinderen van een onbetaalde rekening worden!