CDA Tilburg stemt tegen referendum over winkelrondje

Onderstaande spreektekst is uitgesproken door fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens het debat over  het inleidend verzoek tot een referendum.

Voorzitter, zoals algemeen bekend mag worden geacht, is het CDA geen voorstander van het houden van referenda. Het ontbreken van ruimte voor nuance, maar enkel ja of nee kunnen zeggen en het feit dat een referendum geen bindend karakter heeft, maar slechts een advies geeft, zal onherroepelijk, ook in dit geval, leiden tot een teleurstelling voor diegene die hun stem uitbrengen.

Daar komt bij dat het CDA in het raadsvoorstel wel degelijk redenen zou kunnen zien om dit referendum te blokkeren, maar het college noemt die desondanks niet onoverkomelijk.

Het CDA constateert dat er wel degelijk op deelgebieden mogelijkheden zijn geweest om eerder bij besluiten die aan dit besluit te grondslag liggen een referendum te houden én het CDA vindt de financiële gevolgen van mogelijk meer dan € 2,65 miljoen, de gevolgen voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de gevolgen voor de binnenstad en andere partijen wel degelijk van een dusdanige omvang dat hiermee het stadsbelang in het geding kan komen.

Voorzitter, wij vinden het echt ongelofelijk dat, nota bene een partij die zegt op te komen voor de ondernemers en een detaillist als voorman heeft dit referendum najaagt!

In het verleden was die voorman immers altijd groot voorstander van plannen die voor de versterking van de binnenstad en de leefbaarheid in dat gebied waren. Lokaal Tilburg is in essentie zelfs voor het winkelrondje, zo bleek uit het recentelijk gehouden debat.

Wij vinden het dan ook echt ongelofelijk dat uitgerekend deze partij middels een referendum alle plannen hiertoe voor een langere tijd wil ophouden, traineren en mogelijk wil blokkeren! Lokaal Tilburg is daarmee bereid om meer dan € 2,65 miljoen aan gemeenschapsgeld extra te vergokken en is bereid om een door heel veel Tilburgers wel gewenste komst van Primark en versterking van de binnenstad in de waagschaal te leggen.

Het CDA betreurt het, voorzitter, dat middels dit referendum een wenselijke ontwikkeling mogelijk tot een tijdelijke of permanente stilstand wordt gebracht, het CDA betreurt het in de tweede plaats dat er in dit geval eerder in deelbelangen dan ik het algemeen belang gedacht lijkt te worden en wij betreuren het tenslotte dat hiermee de zo noodzakelijke impuls die de Tilburgse binnenstad zo nodig heeft en zo verdiend, voor ons uit wordt geschoven, waardoor de impuls  voor de binnenstad mogelijk te laat komt en deze inmiddels is overleden.

Maar,….. het CDA in Tilburg heeft in het verleden ook ingestemd met de referendumverordening. We deden dit omdat we vinden dat de stad in uitzonderlijke gevallen een raadgevende stem zou moeten hebben, als zij daar behoefte aan heeft. In onze optiek hoort dat dan wel plaats te vinden tijdens het besluitvormingsproces. En hoe complex het ook was en hoeveel mitsen en maren er nodig waren om te komen tot een evenwichtig plan, uiteindelijk heeft de gemeenteraad bij meerderheid voor het huidige plan gekozen. Het besluitvormingsproces is afgerond! Daarom is het CDA tegen DIT referendum, in DIT dossier op DIT moment.

Mocht het referendum er dan toch komen dan geven we graag op voorhand aan dat we die verordening tot op de letter willen volgen en daarin is, wat ons betreft, geen ruimte voor marchanderen.

Wel steunen wij, als het dan toch moet, het idee om nu al direct een commissie in te stellen die de vraagstelling voor het referendum moet gaan bepalen. Het lijkt ons namelijk een onmogelijke taak om alle belangen en alle facetten van het dossier te vervatten in één vraag. Door daar nu al over na te denken, voorkomen we hopelijk nog meer vertraging in dit dossier en verschaft het de indieners mogelijk nog het inzicht dat ze aan een schier onmogelijk uit te voeren opdracht zijn begonnen.

Wij onderschrijven volledig de conclusie van de column die afgelopen zaterdag in het Brabants Dagblad stond. Hierin werd gesteld dat het referendum tot niks zinnigs zal leiden. Het probleem is namelijk te complex om tot een bruikbare uitspraak te kunnen leiden, het is verder onwaarschijnlijk dat de voorgeschreven opkomst van 44 procent zal worden gehaald en ondertussen duurt de onzekerheid voor de binnenstad voort, wordt het proces gefrustreerd en wordt de verdeeldheid in de stad verder gevoed. Dit referendum wordt dus hoogstens duur theater met louter verliezers!

Afrondend voorzitter, heeft Lokaal Tilburg het referendum en de stad gebruikt om zichzelf op de kaart te zetten. Laten we dan maar stellen dat dat is gelukt, maar dan willen we hen nu vragen om te stoppen met die campagne! Kies weer voor de inhoud. Dat is waar de Tilburgers bij hun raadsleden van op aan moeten kunnen.  Behoed onze stad voor de verspilling van 2,65 miljoen en geef de binnenstad de kans die ze verdient!

Verslag dag van de mantelzorger

Dinsdag 10 November was de dag van de Mantelzorger en het CDA Tilburg wilde op deze dag de Mantelzorgers in het zonnetje zetten.  Via KBO, een oproep in het Stadsnieuws, Contour de Twern en  het CDA Netwerk werden er 27 Mantelzorgers bezocht door de Tilburgse CDA Raadsleden Claudia Dankers en Rein Valk. De mantelzorgers werden verrast met een bloemetje.

Er zijn in Nederland 2,7 miljoen Mantelzorgers , in onze stad  wordt geschat dat er een kleine 4000 Mantelzorgers actief zijn.

Een Mantelzorger is iemand die meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor zijn partner, kind, familielid of vriend zorgverlening biedt.

Vanuit de christendemocratische uitgangspunten mag je verwachten dat mensen verantwoordelijkheid nemen en voor elkaar zorgen wanneer dat nodig is.

De dag was vermoeiend maar zeer inspirerend. We werden overal hartelijk ontvangen en hebben veel levensverhalen aangehoord.  Diep zijn wij geraakt door de tomeloze inzet van de bezochte Mantelzorgers . We zullen niet alle bezoeken aan u voorleggen maar een aantal hiervan willen we toch onder de aandacht brengen.

 • Een man van 89 jaar verzorgd  nog iedere dag zijn dementerende vrouw.  Voor het doen van boodschappen of voor een biljartmiddag moet hij zijn kinderen vragen in huis te komen omdat hij zijn echtgenote niet alleen kan laten.
 • Een Mantelzorger heeft haar zus in huis genomen die ernstig ziek is en lijdt aan depressiviteit. Ook hier is 24 uur per dag hulp noodzakelijk en kan de woning slechts sporadisch voor het doen van boodschappen in de buurt worden verlaten.
 •  Hoog bejaarde Mantelzorger verzorgd haar dementerende echtgenoot  en kan ook nauwelijks haar woning verlaten. Haar vier kinderen wonen buiten de stad en hebben drukke banen en nauwelijks tijd  om de moeder te ondersteunen. Opname in een verzorgingsthuis van haar man wil ze niet. Ik zal mijn man blijven verzorgen tot ik echt niet meer kan vertelde ze ons.

Conclusies uit gesprekken.

Door de inzet van Mantelzorgers worden kosten voor de zorg aanzienlijk beperkt. Schatting is moeilijk maar we moeten denken aan Miljarden extra Zorgkosten indien Mantelzorgers de zorgtaken niet zouden uitvoeren.

 • Mantelzorgers raken overbelast waardoor er een grote kans is dat zorg voor de Mantelzorger zelf noodzakelijk wordt.
 • Om de overbelasting te voorkomen is het nodig dat Mantelzorgers een Time Out  krijgen.  Een Respijthuis biedt deze mogelijkheid.
 • Erkenning van de Mantelzorger ontbreekt. Zo is het Mantelzorgcompliment door het geven van een cheque van  200 Euro onlangs door de Gemeente ingetrokken.
 • Mantelzorgers maken extra kosten en komen hierdoor in de financiële problemen.
 • De Mantelzorger ervaart weinig erkenning van de overheid en weet vaak de weg niet in de bureaucratische regelingen.

Hoe nu verder?

De bezoeken hebben aangetoond dat Mantelzorgers de pareltjes van de samenleving zijn en dat aandacht en ondersteuning van deze groep een permanent aandachtspunt moet  blijven.  De aandacht kunnen wij als CDA Tilburg concretiseren door de volgende acties te ondernemen.

 1. Permanente aandacht voor Mantelzorgers door het bezoeken van deze groep om verhalen vanuit het veld te kunnen vertalen in het doen van concrete voorstellen in Commissies en Raad.
 2. Het in contact treden met Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers,  om informatie te verkrijgen over regelingen en adviezen voor een betere facilitering van de Mantelzorger in Tilburg.
 3. Verdere  intensivering van overleg met diverse gremia ( Thebe, Contour de Twern , zorgverzekeraars etc )  die direct of indirect met de Mantelzorg problematiek bekend zijn.
 4. Uitdragen via Marketingactiviteiten en bovengenoemde acties dat CDA Tilburg de partij is voor de Mantelzorger in onze stad.

Spreektekst begroting 2016

Voorzitter, vandaag bespreken we de begroting 2016. Allereerst wil het CDA deze gelegenheid gebruiken om het college te complimenteren met deze CDA-begroting. Wij zijn trots op deze begroting! Trots omdat het huishuidboekje op orde is. Wij vinden het belangrijk dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Binnen de uitgaven is er een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen. Geld voor Tilburgers die het nodig hebben en geld voor ambities en uitdagingen waar we als gemeente mee te maken hebben.

We zijn ook trots omdat het evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit, waar het CDA als sinds jaar en dag voor staat, terug te vinden is in deze begroting. Het evenwicht dat in deze begroting zit tussen het stimuleren van het eigen initiatief en het bieden van een helpende hand waar nodig is. Mantelzorgers, pleegouders, vrijwilligers kunnen wat dat betreft altijd op de warme belangstelling, steun en waardering van het CDA rekenen. Het CDA ziet namelijk een taak voor iedere Tilburger of dit nu is doordat hij een baan of een eigen zaak heeft, vrijwilligerswerk doet bij de sportvereniging of mantelzorgers is.

Het is voor het CDA belangrijk dat we toezeggingen ook waar maken. Daarom zijn wij ook blij te zien dat de woonlasten niet noemenswaardig stijgen!

Wat er nog wel verbeterd kan worden is de concreetheid. In deze begroting zouden wat ons betreft doelstellingen en KPI’s op diverse terreinen scherper en ambitieuzer geformuleerd mogen worden. Wij begrijpen dat niet alles smart, concreet en meetbaar geformuleerd kan worden. Bij het economisch actieplan zagen wij hiervan echter een mooi voorbeeld hoe dit wel kan. En ook de recent vastgestelde cultuuragenda en de daaruit voortvloeiende cultuurnota zou een  mooie aanleiding zijn om deze ambitie en duidelijk KPI’s wel in te zetten.

een baan of een eigen zaak

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Daar moeten we zuinig op zijn! Het CDA is dan ook blij te zien dat het college ruimte heeft gevonden voor het blijvend ondersteunen van startende en het ontlasten van kleine ondernemers.

vrijwilligerswerk

Voorzitter, voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeen, zorginstellingen, bedrijven, ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Vertrouwen is belangrijk. Niet alles hoeft volgens de regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Dit jaar berekent het CBS dat 49% van de Nederlanders vrijwilligerswerk verricht.  Een mooie ontwikkeling. Ook het beleid de gemeente Tilburg richt zich steeds meer op de vrijwillige inzet van onze inwoners. Het door het CDA bepleitte, en inmiddels door het college ingevoerde right to challenge biedt inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de kans om op eigen initiatief taken van de gemeente over te nemen.

Maar voorzitter, de nota over de invoering is erg technisch en veel van de programma’s van eisen zijn niet te begrijpen door mensen buiten de gemeentelijke organisatie. Hier liggen nog kansen voor dit college. Ga actief de straat op om uit te leggen wat het right to Challenge inhoudt. Herschrijf programma’s in een taal die inwoners ook begrijpen. Zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt en zij ook echt gebruik kunnen gaan maken van hun nieuw verworven recht tot uitdagen.

Het CDA roept het college om binnen de bestaande budgetten ook ruimte te zoeken voor ontlasting van kleine stichtingen die zich bezig houden met herdenkingen van onze vrijheid. Deze worden op dit moment belast met een legesheffing van € 236,40 per stichting. Het totaalbedrag voor de gemeente bedraagt maar € 715,20.  Deze heffing is dus voor ons verwaarloosbaar, maar voor hen onevenredig zwaar. We horen graag van het college of zij bereid zijn de ruimte hiertoe te zoeken.

Sportclubs

Ook veel Tilburgs zijn actief binnen sportverenigingen. Dit juichen wij toe. Niet alleen vanuit gezondheidsoverwegingen maar bovenal ook vanuit het sociale aspect binnen deze clubs. Het CDA zal kritisch meedenken bij het uitwerken van sport op orde, wat vorm gaat krijgen bij de perspectiefnota 2017. Onze voorwaarde is een evenwichtige beoordeling van de economische factoren en daarnaast ook het menselijke en sociale aspect.

Het CDA stelt nogmaals nadrukkelijk haar vraagtekens bij de geprognotiseerde bezoekersaantallen van de zwembaden en ijshallen. Het college geeft aan dat deze zijn gebaseerd op bezoekersaantallen uit het verleden, echter het CDA vreest dat resultaten uit het verleden, mede gezien prijsstijgingen,  geen garanties zullen bieden voor de toekomst.

Mantelzorg

Voorzitter, ook de zorg is aan het veranderen. Professionele zorg is inmiddels een samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. Daar moet de gemeente ruimte voor maken. Van de one size fits all mentaliteit naar kijken wat iemand echt nodig heeft en waar hij mee geholpen is. Soms een trampoline om zelf op te kunnen veren, soms een vangnet waar nodig en in andere gevallen helemaal niets omdat iemand in staat is met zijn omgeving zelf op te lossen.

Daarin spelen mantelzorgers een grote rol. Hun belangeloze inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Wij zien echter dat de rol van een mantelzorgers steeds zwaarder wordt en daar hoort ondersteuning van de gemeente bij. Het CDA zou het toejuichen als binnen het Programma ven Eisen Sociaal werk 2016 ook ruimte wordt geboden aan kleinere innovatieve  initiatieven en de gelden dus niet automatisch worden toegekend aan Contour de Twern. Wat ons betreft zou het college hierbij mogen onderzoeken om een deel van de innovatiegelden binnen het egalisatiefonds in het kader van de WMO in te zetten om organisaties uit te dagen tot het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven om mantelzorg te ontlasten.

Voorzitter, morgen is het de dag van de mantelzorgers. Een goed moment om aandacht te besteden aan het belang van dit onvrijwillige vrijwilligerswerk. Het CDA ziet ook daarin een taak voor zichzelf. Wij gaan dan ook morgen de straat op om tientallen mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Voorzitter, zoals gezegd zijn wij trots op deze begroting. Hier en daar hebben we nog een opmerking geplaatst of wens geuit en vragen wij om uw mening of bereidheid.

In deze begroting herkennen wij immers waar we als CDA voor staan. Een goede balans in verantwoordelijkheid en solidariteit. Het evenwicht dat in deze begroting zit, wat ons betreft, tussen het stimuleren van het eigen initiatief en het bieden van een helpende hand waar dat nodig is.

We wonen immers met z’n allen in deze mooie gemeente in wisselwerking met anderen. De begroting gaat er vanuit dat iedere Tilburger verantwoordelijkheid draagt. Een taak voor iedere Tilburger, zoals het CDA dat in haar uitgangspunten heeft staan. Of dit nu is doordat hij of zij een baan of een eigen zaak heeft, vrijwilligerswerk doet bij de sportvereniging of mantelzorger is. Iedereen levert een bijdrage aan deze stad. Maar als iemand dat echt niet kan, dan mag je solidariteit verwachten. Deze begroting staat gelukkig ook voor dat uitgangspunt en zorgt er voor dat mensen die het nodig hebben, geholpen worden. Die combinatie houdt de balans in evenwicht, precies in het midden! En daar voorzitter, daar in het midden kunt u altijd op het CDA rekenen.

CDA Tilburg verguld met komst hostel in Dwaalgebied

Recent werd bekend dat er in het rijksmonument aan de Stationsstraat 41 een hostel wordt gevestigd. Dit budgethotel voor jongeren gaat zo’n 60 bedden tellen. Het CDA Tilburg heeft verguld gereageerd op dit nieuws.

“Met de komst van dit hostel gaat een lang gekoesterde wens van het CDA in vervulling. Een dergelijke verblijfsaccommodatie is een mooie aanvulling op alles wat onze gemeente al op het gebied van toerisme te bieden heeft.” aldus Cecile van Berkel, raadslid CDA Tilburg.

Al in 2009 heeft het CDA gepleit voor de komst van een hostel in onze binnenstad. Op dat moment bleek dit geen haalbare kaart. Nu 6 jaar later zetten twee jonge ondernemers alsnog hun schouders eronder. Het CDA wenst Marion Leijtens en Koen Molkenboer veel succes met de opening en exploitatie.

CDA wil aanpak lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen

Vandaag meldde het Brabants Dagblad dat de wachtlijst voor de sociale huurwoningen wederom langer is geworden. De oorzaak hiervan is velerlei. Maar een van de reden is dat woningbouwverenigingen meer behoefte hebben aan goedkope bouwgrond en zij hiervoor de politiek nodig hebben. Het CDA heeft al meerdere keren aangedrongen op het snel in orde brengen van de voorraad sociale huurwoningen. Daarom hebben we de volgende vragen:

 1.  welke inspanningen heeft het college verricht om de wachttijd voor een sociale huurwoning terug te brengen?
 2. Heeft het college de, mede door ons, geopperde ‘omkatting’  van bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen naar sociale huur appartementen opgepakt? Wat is het resultaat?
 3.  Heeft het college kennis genomen van de wens van de woningcorporaties om meer goedkope bouwgrond? Wat heeft u ondernomen?
 4. Bent u van mening dat we nav de recente cijfers opnieuw met corporaties aan tafel moeten om de woningconvenanten bij te stellen?
 5. Gezien de grote nood aan sociale huurwoningen ‘ bent u van plan om aan te sturen op een (beter) beleid tav het ‘scheefwonen’? Wanneer wilt u ons hierbij informeren en/of betrekken?
 6. Hebt u het beleid tav het ‘ scheefwonen’ besproken met de woningcorporaties en wat is hiervan het resultaat?
 7. Zijn er landelijk andere initiatieven bekent die mogelijk kunnen leiden tot een kortere wachtlijst voor sociale huurwoningen?

Spreektekst noodopvang vluchtelingen in st. Jozefzorg

Onderstaande spreektekst is uitgesproken door CDA-raadslid Marti de Brouwer tijdens het raadsdebat over noodopvang van 400 vluchtelingen in St Jozefzorg in de wijk Fatima op 5 oktober 2015.

Dank u wel voorzitter, eerst wil het CDA alle insprekers en bezoekers bedanken voor hun tips, opmerkingen en aanwezigheid. Het is niet niks om hier in te komen spreken of zelfs aanwezig zijn bij een debat over zo’n beladen onderwerp.

Wij besluiten vanavond niet over het collegebesluit dat over de komst gaat, wij praten alleen over een maatregelenpakket om de komst en verblijf in goede banen te leiden.

Het CDA is in eerste plaats een voorstander van opvang in de regio en dat gebeurd ook in grote getale. Vele miljoenen vluchtelingen worden opgevangen in Turkije, Irak, Jordanië en andere landen in de regio. Enkele honderduizenden komen naar Europa, tienduizenden naar Nederland en 400 naar Tilburg. Hier mogen we als stad toch niet van wegkijken, dit aantal moet toch op te vangen zijn, dit moeten we als stad doen en niet als Fatima alleen, ook al is de locatie daar gelegen.

Het CDA is van mening dat daar waar gevraagd word om humanitaire hulp, wij deze hulp moeten bieden. Immers in deze situaties is de bescherming van de menselijke waardigheid in het gedrang en is het wat ons betreft de plicht van iedereen om bij te dragen aan het verminderen van menselijk lijden. Wij staan dan ook achter het besluit van het college om 400 asielzoekers binnen onze stad op te vangen.

De laatste weken heeft het CDA goed geluisterd naar de inbreng vanuit de wijk en veel mensen gesproken, zowel voor- als tegenstanders. De punten die steeds naar voren komen zijn drie punten:

 • de late communicatie
 • het onveilige gevoel
 • behoefte aan toezicht in de wijk

Voorzitter, enerzijds kunnen wij ons het gevoel dat bij de buurtbewoners leeft,dat de aankondiging overkomt als een overval, goed voorstellen. Anderzijds zien we ook dat eerdere communicatie niet mogelijk was omdat er nog geen besluit genomen was. Het is goed te zien dat het College op dezelfde dag dat zij het besluit nam de dialoog met de buurt is aangegaan. Deze dialoog mag niet stoppen na vanavond.

Wat veiligheid betreft, is dit geen taak voor de politie, COA of gemeente alleen. Een veiliger Tilburg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maatregelen zoals het instellen van een team Leefbaarheid en Veiligheid, een versterking van het wijkteam bij de politie en de extra inzet van gemeentelijke toezichthouders zijn een goede zaak. Maar dat kan niet zonder de maatregelen waarbij ook buurtbewoners worden betrokken. Een permanente bereikbaarheid van het COA per telefoon en een WhatsApp-groep verhogen de meldingsmogelijkheden en hiermee de betrokkenheid. Belangrijk is wel dat er actief iets gedaan wordt met deze meldingen uit de buurt. Kan de wethouder toezeggen de Raad periodiek op de hoogte te houden van het aantal meldingen uit de buurt en de acties die hieraan zijn gekoppeld? Op deze wijze kunnen ook wij als Raad de vinger aan de pols houden. Ik doe hier ook een oproep aan de heer Marcel Timmermans, als voorzitter van de bewonerswerkgroep Fatima, om zitting te nemen in de beheerscommissie om ook hier de stem van de bewoners van Fatima te laten horen en daar waar nodig als intermediair tussen partijen onderling op te treden.

Voorzitter, Verder wil het CDA nog een keer een oproep doen om voor zoveel mogelijk activiteiten te zorgen. In de jaren dat er aan de Vlashoflaan een AZC was werkte ik bij Lips en werden wij geconfronteerd met asielzoekers die meerdere keren per week kwamen vragen of ze alsjeblieft iets mochten komen doen. Ze zaten daar maar en mochten verder niets, waardoor de verveling toesloeg. Diep geraakt werd ik en veel van mijn collega’s als je de verhalen hoorde die achter de man of vrouw zaten. Voor de mensen die “Wit Licht” nog nooit gezien hebben, een film die gaat over het leven van een kindsoldaat, zou ik zeggen kijk daar eens naar. Een van de vluchtelingen die lang bij mij gewerkt heeft had zo’n achtergrond. Zo heeft iedere vluchteling zijn of haar eigen verhaal en neem van mij aan dat zijn geen verhalen waar wij mee zouden willen ruilen.

Het doet het CDA deugt te zien dat er al diverse initiatieven en aanbiedingen zijn om dit programma met betrekking tot activiteiten vorm te geven. Kan de wethouder aangeven over wat voor initiatieven het hier gaat en hoeveel uur programma wij naar verwachting kunnen gaan bieden aan de bewoners van de noodopvang?

Het CDA zou graag een evenwichtige samenstelling zien van de toekomstige bewoners van St. Jozefzorg. Wij begrijpen dat het COA niet kan sturen op wie zich melden als asielzoeker in ons land.  Toch willen wij gehoor geven aan de oproep vanuit de buurt om te komen tot zo veel mogelijk opvang voor gezinnen. In dit kader vraag ik de wethouder vast onderzoek te doen naar welke vormen van scholing er te regelen zijn en wanneer er zich docenten onder de vluchtelingen bevinden deze daar waar mogelijk in te zetten bij dit onderwijs.

Voorzitter, Laten we eindigen met mijn favoriete zin:  Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen.

CDA pleit voor behoud speelveldje Bomenbuurt

In de kinderrijke bomenbuurt weten veel kinderen het speelveldje te vinden aan de St Caeciliastraat/Elzenstraat, grenzend aan het terrein van de voormalige Vormenfabriek (oude locatie Hall of Fame). Met de ontwikkeling van het terrein van de Vormenfabriek worden nog meer jonge gezinnen aan deze kinderrijke buurt toegevoegd. Groot was dan ook de verbazing bij de fractie van het CDA toen wij vernamen dat met deze ontwikkeling het zo geliefde speelveldje juist zou verdwijnen. In de buurt is inmiddels een petitie gestart tegen deze ontwikkeling.

De buurt kent al niet zo veel speelgroen. Juist voor jonge kinderen is de aanwezigheid van speelplaatsen belangrijk. Het CDA wil daarom graag dat dit speelveldje voor de buurt behouden blijft.

Bovenstaande leidt voor de CDA fractie tot de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Is het college op de hoogte van de petitie die in de bomenbuurt rondgaat tegen het verdwijnen van het speelveldje? (Zie publicatie in wijkkrant)

2. Deelt het college het beeld dat de CDA fractie heeft van de bomenbuurt: een kinderrijke buurt waar veel jonge gezinnen met jonge kinderen wonen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de CDA fractie eens dat een kinderrijke buurt ook kindvrienlijk moet zijn, inclusief passende voorzieningen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college net als het CDA van mening dat een speelveldje zoals aan de St Caeciliastraat/Elzenstraat uitstekend past in een kinderrijke buurt als de bomenbuurt? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt het college de mening van het CDA dat het ongewenst is dat veel jonge kinderen in de toekomst de drukke en gevaarlijke Hart van Brabantlaan moeten oversteken om nog te kunnen spelen op een speelveldje? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom houdt het college het verdwijnen van dit speelveldje niet tegen?

6. Is het college bereid om de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Vormenfabriek zodanig aan te passen dat het speelveldje behouden kan blijven? Zo nee, waarom niet?

7. Mocht het college hiertoe niet bereid zijn, op welke wijze denkt het college het gat op te vullen dat hiermee ontstaat voor de vele jonge kinderen in de bomenbuurt?

Het college zal deze vragen binnen 4 weken beantwoorden.

CDA vraagt naar impact van een mogelijk Tilburgs referendum

Met het behalen van de voldoende handtekeningen door het actiecomité ‘GeenPeil’ lijkt een landelijk referendum aanstaande. Inmiddels blijkt uit berichtgevingen dat de kosten hiervan oplopen tot mogelijk meer dan € 30 miljoen.

Ook in Tilburg is een initiatief gestart om een referendum te houden over het complexe dossier Stadskantoor 1, mits de initiatiefnemers afdoende handtekeningen weten te verzamelen. Het CDA is geschrokken van de kosten van het GeenPeil referendum en heeft een aantal vragen over het Tilburgse initiatief”.

 1. Wat waren de kosten van het referendum omtrent de Mall?
 2. Heeft het college een raming gemaakt over de te verwachten kosten bij een referendum omtrent Stadskantoor 1?
 3. Gezien de complexiteit van het dossier is het niet eenvoudig een eenduidige allesomvattende vraagstelling te formuleren. Heeft het college een beeld bij deze vraagstelling en denkt het college deze vraagstelling allesomvattend te kunnen formuleren in slechts een vraag? Hoe moet deze vraag er volgens u uit zien?
 4. Kan het college enig beeld schetsen over mogelijke (niet financiële) gevolgen voor Tilburg indien een lokaal referendum doorgang zal vinden?

Het college van B&W zal deze vragen binnen 4 weken beantwoorden.

Reactie CDA op stijging zwemtarieven

Vanmorgen werd in de themacommissie Leefbaarheid een initiatiefvoorstel om de stijging van de zwemtarieven terug te draaien besproken.Het CDA beseft zich dat het de week tegen de eenzaamheid is. Zoals de in sprekers al duidelijk aangaven.  fifty-fit is meer dan in het zwembad duiken, het gaat om dat kopje koffie erna. Tarief stijging mag nooit zorgen dat mensen afhaken. Laat staan dat belangrijke kopje koffie niet drinken. De sociale basis in haar volle glorie. Samen tegen eenzaamheid. Het kan niet zo zijn dat deze forse tarief stijging er voor zorgt dat er mensen afhaken, laat staan dat belangrijke kopje koffie niet meer drinken.

Zoals eerder hebben wij heel duidelijk gemaakt: een verhoging van 40 % vinden wij te hoog. Kijk naar alle oplossingen, zoals bijvoorbeeld de temperatuur te verlagen.

Ons belangrijkste argument: meer inkomsten is wat ons betreft niet zeker door deze tarief stijging. Kijk bijvoorbeeld wat in Eindhoven gebeurde.

Het sociale aspect mag niet vergeten worden.

Stapsgewijs invoeren is wat ons betreft een veel betere en eerlijkere optie.

Wij blijven, net als iedereen is deze commissie, groot voorstander van Sport op orde.

Maar vragen de wethouder met klem om dit nogmaals te bekijken. Want dit is geen sport op orde.

Spreektekst uitwijkpakket

Onderstaand de spreektekst van de CDA-fractie tijdens het debat over het voorgenomen uitwijkpakket voor 2016.

Voorzitter een lijst met maar liefst 105 uitwijkmogelijkheden, mogelijke ombuigingen of bezuinigingen. Maar net welke naam je het wilt geven. Als het CDA kijkt naar deze lijst en de keuzes die het college hierin maakt zien wij een evenwichtig pakket aan maatregelen. Toch hebben wij nog wel enkele wensen en bedenkingen die wij graag met het college delen. Deze wensen en bedenkingen hebben we onderverdeeld in drie categorieën:

 • Consistent beleid
 • Penny wise pound foolish
 • Betrokken Tilburgers

Consistent beleid

Het CDA is een partij die hecht aan betrouwbaar bestuur. Dit betekent ook dat we van mening zijn dat beleid dat wij vaststellen ook voorzien moet worden van de benodigde middelen. Het bevreemd ons dan ook het college een bezuiniging van 10% op evenementensubsidies heeft opgenomen. Wat het CDA betreft is dit niet in lijn ons evenementenbeleid, onze aanpak citymarketing en onze visie op detailhandel in het centrum.

We zetten op alle fronten in om de verblijfsduur van bezoekers in ons centrum te verlengen en ons centrum aantrekkelijk te houden en daar waar kan nog aantrekkelijker te maken. Graag horen wij van het college hoe zij de voorgenomen bezuiniging op evenementsubsidies zien in relatie tot de ambities van langere verblijfsduur in het centrum en ons eerder vast college nog eens onderzoeken of binnen het culturele veld geen verdere besparingen te halen zijn.

Tenslotte is het een consistente gedragslijn van het CDA om niet zo maar in te stemmen met verhogingen van de parkeertarieven. Bij de laatste stijging gaf wethouder jacobs aan dat hiermee de tarieven de komende jaren niet zouden hoeven te stijgen. Nu wordt hier in het uitwijkpakket toch nadrukkelijk naar gehint.

Door de toewijzing van de beleidscapaciteit aan de parkeerxploitatie zullen de parkeertarieven moeten worden verhoogd. De exacte stijging is nog niet doorgerekend. Het CDA heeft hier moeite met een verdere stijging van de parkeertarieven. Zeker gezien er naar onze informatie nog een boventalligheid zit binnen de parkeerexploitatie.  Wat het CDA betreft dienen we eerst deze boventalligheid op te lossen alvorens we de parkeertarieven verder laten stijgen.

Penny wise pound foolish

Voorzitter, het CDA heeft zo zijn bedenkingen bij enkele opties in het ombuigpakket als het gaat om de vraag of ze wel opleveren wat we verwachten.

Als eerste kunnen we de besparing op de regio Hart van Brabant niet eenzijdig opleggen. Hiervoor is afstemming met de partners in de regio noodzakelijk. Pas na akkoord binnen de regio kan de besparing worden gerealiseerd. Het lijkt dus voorbarig deze bezuiniging nu al op te nemen.  We horen dan ook graag van het college in hoeverre zij verwachten dat deze besparing ook echt in te boeken zal zijn?

Ook stelt het CDA zo haar vraagtekens bij de bezuiniging op Contour de Twern. Wij zien zeker mogelijkheden tot besparingen binnen Contour de Twern maar vrezen dat als we de besparing  alleen willen binnen de welzijnsactiviteiten en dan met name in de “nulde lijn” dat we in de toekomst worden geconfronteerd met alleen maar hogere kosten voor zorg.  Kan het college aangeven waarom zij ervoor kiest juist op dit vlak de besparing op te leggen? Is het college bereid te overwegen om de voorgenomen besparing om te zetten naar een taakstellende bezuiniging voor de gehele organisatie van Contour de Twern?

Horende de insprekers kunnen we onze vraagtekens zetten bij de haalbaarheid van het stoppen van budgetbeheer met ingang van 1 januari 2016. Het zou goed zijn als het college kijkt naar de haalbaarheid van een overgangsregeling om de dienstverlening op peil te houden voor cliënten in financiele problemen.

Voorzitter ook met betrekking tot de besparing op cameratoezicht heeft het CDA haar bedenkingen. Op de dagen dat de bemensing weg zou vallen heeft zo’n 16% van de meldingen betrekking op winkeldiefstal waarop direct actie ondernomen kan worden. Dit kan straks niet meer. Een aderlating voor dienstverlening aan winkeliers in ons centrum die in veel gevallen toch al onder druk staan. Het CDDA stelt dan ook  haar vraagtekens of de kosten voor extra toezicht en handhaving op termijn wel opweegt tegen de bezuinigingen.

Betrokken Tilburgers

Voorzitter, naast betrouwbaar bestuur staat het CDA ook voor betrokken Tilburgers.  Betrokkenheid begint bij het informeren van onze inwoners. Al eerder was het CDA niet heel gelukkig met het verminderen van informatievoorziening middels StadsNieuws. Wij wijzen er nog maar eens op dat naar schatting zo’n 12.500 Tilburgers zijn zonder internetaansluiting. Het betreft hier voornamelijk, maar zeker niet alleen ouderen. Het CDA vindt het belangrijk dat alle Tilburgers op een laagdrempelige manier toegang hebben tot informatie over hun gemeente. Graag horen we van het college hoe zij denkt deze informatievoorziening ook in de toekomst te borgen als de informatiepagina’s in het StadsNieuws zouden komen te vervallen.

Het CDA staat voor een samenleving waarbij wij Tilburgers betrekken bij de stad en hen aanzetten en ondersteunen om hun steentje aan de Tilburgse samenleving bij te dragen. In dit licht zet het CDA haar vraagtekens bij het wegbezuinigen van de bladkorven.  Veel dorps- en wijkbewoners vegen niet alleen hun tuin maar ook hun straat schoon en verzamelen de bladeren in deze korven.Als het aan het CDA ligt zouden we dit soort betrokkenheid juist toejuichen. Deze Tilburgers zouden we niet moeten demotiveren door te melden dat zij de bladeren die ze van straat vegen voortaan maar in hun groenbak moeten  gooien.  Daarom zou het college er wat het CDA betreft goed aan doen deze bezuiniging voor relatief kleingeld op het hele pakket niet door te voeren.  Hetzelfde geldt voor ons voor de voorgenomen bezuiniging op TOG.