Inbreng Marcel van den Hoven debat coalitieakkoord

Op maandag 19 mei vond het debat over het coalitieakkoord 2014-2018 plaats. Lees hieronder de inbreng van onze Fractievoorzitter Marcel van de Hoven

Voorzitter,

Het CDA steunt dit coalitieakkoord van harte. Met D66, SP en GroenLinks hebben we een akkoord weten te maken dat uitgaat van een gedeelde inhoudelijke koers, een gezamenlijk mensbeeld en toekomstperspectief voor onze stad. Een akkoord dat beantwoordt aan de vragen van deze tijd; een gedegen transitie van rijkstaken op zorg en arbeid, een stevige inzet op de economische ontwikkeling van onze stad en een tandje bij op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. En voorzitter, dat alles binnen heldere, gedegen financiële kaders. Voorzitter, een akkoord waar het CDA, maar ook Tilburg, mee vooruit kan!

Een jaar geleden zijn wij als CDA al gestart met de voorbereidingen voor dit akkoord en leverden wij de eerste bouwstenen aan. We formuleerden toen het programma waarmee wij als partij aan de verkiezingsstrijd zouden gaan deelnemen. Samen met de leden destilleerden we uit dat programma 13 speerpunten en die 13 dienden als meetlat waarlangs we dit akkoord hebben gelegd en gemeten.

Sociale cohesie, schone stad en fatsoen moet je doen

In onze 13 speerpunten nemen sociale cohesie, fatsoen en een schone stad een belangrijke plek in. Niet de overheid maar de mensen in de stad staan centraal. De kracht zit in onze stad of het nu gaat om het er samen voor zorgen dat niemand in deze stad buiten de boot valt, of dat het gaat om de verantwoordelijkheid voor de aanpak van plekken in onze stad die verloederd zijn, of als het gaat over het vorm geven aan een adequate aanpak van overlast en crimineel gedrag van overlastgevende en criminele elementen in onze stad. Samen kunnen we meer! Maar de gemeente moet dan wel haar verantwoordelijkheid nemen.

Het is dan ook goed te constateren dat we met dit akkoord een bezuiniging op de schuldhulpverlening niet effectueren en we in dit akkoord het beleid ten aanzien van de aanpak van hot spots, ofwel de rotte plekken aanpak, voortzetten. En we maken in dit akkoord middelen vrij om de gemeentelijke basisadministratie op orde te brengen en te houden om daarmee fraude en criminaliteit te bestrijden.

Menselijke maat, dienstverlening dichtbij en senioren

Met de opgaven die vanuit de drie transities op ons afkomen en de bezuiniging die het kabinet inboekt, zullen we meer en meer een beroep moeten gaan doen op de mensen in onze stad en goed na moeten denken hoe we met minder middelen zoveel mogelijk zorg kunnen bieden. In Tilburg willen we mensen, zowel jong als oud, de zorg geven die ze nodig hebben. Met het sociaal fonds hebben we een zichtbare buffer gecreëerd voor het geval de middelen in een bepaald jaar echt niet toereikend zijn. Mensen zijn in onze gemeente dus verzekerd van zorg en hulp ook als het geld vanuit de huidige PvdA/VVD regering echt opdroogt!

Dat we zorgvuldig omgaan met vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente wordt van essentieel belang. Het CDA brak in de verkiezingstijd al een lans voor de realisatie van een respijthuis om deze geweldige mensen bij tijd en wijlen even te ontzien van hun zorgtaak en bracht hiertoe zelfs tijdens de verkiezingsstrijd al relevante partijen bij elkaar om de haalbaarheid te onderzoeken. Dit akkoord onderschrijft het belang hiervan en het nieuwe college wil hiertoe dan ook een volgende stap zetten.

Vrijwilligers, het cement van onze samenleving, konden altijd al op de steun en warme aandacht van het CDA rekenen en ook dat zal in de komende vier jaar niet veranderen. Hun bijdrage aan onze gemeente op velerlei terreinen is dusdanig groot dat waardering uitspreken, faciliteren en ondersteunen wel het minste is wat we voor hen kunnen doen.

Voorzitter,

Het voorstel tot het heropenen van de stadswinkels kent inmiddels vele vaders. Maar het was het CDA die dit punt daadwerkelijk op de onderhandelingstafel legde, verdedigde en waarmaakte. En dan niet twee, maar gewoon alle eerder gesloten stadswinkels weer open om daarmee de dienstverlening in Udenhout en Berkel-Enschot, maar ook in Noord én de Reeshof weer dichtbij de mensen te laten plaatsvinden. Natuurlijk moet je dat op een effectieve, efficiënte en bij deze tijd passende wijze doen, maar je moet het wel doen! In het verlengde daarvan doen we nu dan ook alvast een vriendelijk beroep op het nieuwe college om op korte termijn nog eens naar de sluiting van het consultatiebureau in Udenhout te kijken. Mogelijk dat een handige combinatie van voorzieningen hier uitkomst kan bieden.

Tilburg, een stad die werkt!

We weten allemaal dat een gemeente geen banenmachine heeft. Maar de gemeente kan wel helpen. Wij zijn dan ook blij met het feit dat het akkoord inzet op een sterk economisch profiel en samen met de ondernemers wil werken aan een economisch klimaat waarin ruimte is voor ontwikkeling, groei en initiatieven.

Goed ook om te constateren dat de inzet op het versterken van de arbeidsmarkt, de economie, van acquisitie en van citymarketing, niet alleen met de mond gebeurd, maar dat daar ook middelen voor vrijgemaakt worden.

En dan de ambitie van deze coalitie ten aanzien van de jeugdwerkloosheid. De aanpak van dit probleem vraagt om een brede samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid en vraagt om een scala en soms op de persoon afgestemde interventies. Het is dan ook, wat het CDA betreft, prima als hier middelen voor vrijgemaakt worden. Het CDA doet u graag alvast de suggestie van het inzetten van kennischeques cadeau.

Trots op de stad

Als partij met een lange historie en verbondenheid met onze stad en gemeente, doet het ons goed dat het aankomende college het belang van zowel materieel als immaterieel erfgoed van onze stad en gemeente inziet en daar behoudend mee wil omgaan. Bij de invulling van de Spoorzone, bij het vormgeven van de structuurvisie 2040, bij het omgaan met panden met een cultuurhistorische waarde of bij het faciliteren van evenementen met een lange en rijke historie willen we in dit akkoord ruimte creëren, zodat we trots kunnen zijn op wat we als stad en dorpen hadden, hebben en houden.

Veilig opgroeien, ruimte voor initiatief

Het gaat in Tilburg op veiligheidsgebied steeds beter en toch weten we dat er een actieve criminele onderstoom in onze, ook Tilburgse, samenleving waarneembaar is. Door verder in te zetten op een integrale aanpak vanuit gemeente, politie, justitie of belastingdienst moeten frauduleuze praktijken eerder waarneembaar worden en kan de daar vaak dieper onderliggende, vaak maatschappij ontwrichtende criminaliteit efficiënter en wat het CDA betreft harder worden aangepakt. Vandaar ook dat wij extra middelen vrij maken voor het op orde brengen en/of houden van de basisadministratie, wij achter de harde aanpak van de vaak wietgerelateerde criminaliteit blijven staan en wij onze burgemeester zullen steunen als hij met goed doordachte plannen komt om nog specifieker en doeltreffender hufters, fraudeurs en maatschappijontwrichtende criminele activiteiten aan te pakken.

In dit akkoord wordt ruimte geboden voor initiatief vanuit de stad. We zagen daar in het verleden al mooie voorbeelden van en zien nu bijvoorbeeld in de groep actieve mensen rond het Hart van Brabantpark nog zo’n initiatief dat wij als CDA de moeite waard vinden. Het zou bij het verder invulling geven aan het gebied van het voormalige van Gend en Loosterrein een interessante ontwikkeling kunnen zijn en rekenen er dan ook op dat de nieuwe wethouder op dit dossier dat gesprek zal aangaan.

Daarnaast herkent het CDA zich in, de in dit akkoord, ingezette lijn over het anders gaan organiseren van het beheer en eigendom van onze buurthuizen. Mensen moeten hier zelf maatschappelijk in mee kunnen participeren en daar waar mogelijk zelf kunnen bepalen waar en hoe deze ‘buurthuizen van de toekomst’ zich gaan ontwikkelen.

Duurzaamheid

Voorzitter, het CDA nam het revitaliseren van bedrijventerreinen en meer mogelijkheden voor het gebruik van zonne- en windenergie in het kader van zorgvuldig omgaan met onze beschikbare ruimte en energiebronnen op in haar 13 speerpunten. Zaken die wij ook in dit akkoord realiseerden en die in samenspraak met het bedrijfsleven en met andere partners verder vorm krijgen.

Financiën op orde, inwoners ontzien en lage lokale lasten

Wie CDA zegt, zegt degelijk en duurzaam financieel beleid! Dat hebben we in de afgelopen vier jaar laten zien en daar gaan we uiteraard mee door!

We zorgen in dit akkoord voor een buffer voor de transities, investeren in onze economie, werkgelegenheid en onderwijs. In dienstverlening dichtbij de burger en in de leefbaarheid in onze stad en dorpen en dat alles zonder daarvoor de kosten af te wentelen op de inwoners van onze gemeente.

Het kabinet van VVD en PVDA heeft de lasten voor onze inwoners al teveel verhoogd en lokaal matigen wij dus de woonlastenontwikkeling door de eerder ingeboekte OZB-verhoging te halveren en een slimme inzet van onze egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

We brengen daarmee onze gemeente verder en ontzien daarbij de inwoners en houden de woonlasten laag. We geven daarmee dan ook invulling aan het voor het CDA kenmerkende degelijke financiële beleid.

Lef

Voorzitter, ik rond af.

Het CDA vindt het voorliggende akkoord een eigentijds akkoord. Een akkoord dat niet op voorhand al helemaal is dichtgetimmerd, maar op onderdelen ruimte laat voor een dialoog met de stad en met de raad als geheel, zowel coalitie en niet-coalitiepartijen. Sommige partijen echter , zo konden wij al in het Brabants Dagblad lezen, zijn van mening dat er te weinig lef spreekt uit dit akkoord. Niets is, wat ons betreft, minder waar! Voorzitter, deze coalitie breekt immers met de bestuurscultuur van de afgelopen jaren waarin alle belangrijke beslissingen vooraf tot de vierkante millimeter waren dichtgetimmerd. Voorzitter, we duwen op belangrijke dossiers niet een lijn door omdat we dat met elkaar af hebben afgesproken maar we gaan graag het debat aan. En voorzitter, bovenal steunt deze coalitie op een gedeelde inhoudelijke koers, een gezamenlijk mensbeeld en toekomstperspectief voor onze stad, waarbij we als overheid dichtbij mensen willen staan in plaats van dat we besturen op basis van een numerieke meerderheid. Dat voorzitter, dat is pas lef!

Met dit akkoord waarborgen we het karakter van onze stad, zorgen we ervoor dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien, laten we onze ondernemers ondernemen, waken we ervoor dat niemand buiten de boot valt, en dragen we zorg voor een goed woon- en leefklimaat voor álle generaties. Dat is immers wat Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot van deze coalitie in het algemeen en van het CDA in het bijzonder mogen verwachten: het lef om Tilburg en haar inwoners perspectief te bieden. En nu gaan we aan de slag, want er is ontzettend veel te doen

CDA stelt vragen over speeltuintje Distelbergstraat

Na aanleiding van een brief van een Reeshofbewoner stelt het CDA wethouder Blauwbroek de volgende vragen over het speeltuintje aan de Distelbergstraat.

Afgelopen week ontvingen alle raadsleden een brief van een bewoner in de Reeshof over overlast in de speeltuin aan de Distelbergstraat. In het verleden was deze speeltuin bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Maar helaas is het bord wat dit aangaf verwijderd. Sindsdien wordt de speeltuin gebruikt als trapveldje met de nodige overlast van dien.

In de brief van 12 mei valt te lezen hoe een betrokken buurtbewoner meermaals tevergeefs contact heeft proberen te zoeken met de gemeente om tot een oplossing voor de aanhoudende overlast te komen. Echter, steeds zonder reactie en zonder resultaat.

Dit leidt voor de CDA-fractie tot het stellen van de volgende vragen:

1. Zijn de betreffende meldingen over overlast bekend bij de gemeente Tilburg? Om hoeveel meldingen gaat het? Heeft, en zo ja welke, acties heeft de gemeente ondernomen om de overlast te stoppen?

2. Zijn er naar aanleiding van deze meldingen terugkoppelingen geweest naar de melder? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

3. Is het juist dat vanuit de gemeente was toegezegd een ballenvanger te plaatsen en dat deze toezegging later is ingetrokken? Zo ja, waarom is deze toezegging ingetrokken?

4. Is de wethouder bereid de nodige maatregelen te nemen om overlast voor omwonende te beperken en hierin tenminste de volgende maatregelen te overwegen:

– het terugplaatsen van het bord waarop sluiting na zonsondergang, een maximale leeftijd tot 12 jaar en een verbod op voetballen staat;

– extra toezicht op overlast door Buurt Actie Reeshof en/of politie;

– het plaatsen van een ballenvanger;

– een eventuele herinrichting van de speeltuin?

Marcel van den Hoven unaniem verkozen tot fractievoorzitter

De CDA fractie heeft dinsdagavond Marcel van den Hoven unaniem aangesteld als fractievoorzitter.

Sinds de verkiezingen van 19 maart nam lijsttrekker Erik de Ridder de rol van fractievoorzitter van de Tilburgse CDA-fractie op zich. Met de voordracht van De Ridder als wethouder was het voor de fractie noodzakelijk een nieuwe fractievoorzitter aan te stellen. Marcel van den Hoven was in de afgelopen raadsperiode al enkele jaren fractievoorzitter. Volgens de fractieleden heeft hij tijdens die periode al menig maal laten zien over de kwaliteiten en kunde te beschikken om deze functie op zich te nemen. De fractie was dan ook unaniem in haar oordeel en benoemde Van den Hoven voor een nieuwe periode tot fractievoorzitter. Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 mei zal Van den Hoven opnieuw het fractievoorzitterschap op zich nemen. Erik de Ridder wordt tijdens dezelfde vergadering wederom voorgedragen als wethouder.

Stoplichten op kruising Noordhoekring/Elzenstraat!

Na tijden van klachten en discussies zijn vandaag eindelijk de stoplichten op de kruising tussen Elzenstraat en Noordhoekring geplaatst.

Het CDA heeft (verkeers)veilige en leefbare wijken hoog in het vandaal staan en is daarom ook erg blij en opgelucht dat de stoplichten op de kruising van de Noordhoekring en de Elzenstraat er nu staan. Vandaag was namelijk eindelijk de dag van de daadwerkelijke plaatsing! Wij wensen de buurtbewoners en schoolgaande kinderen van de Bomenbuurt een veilige oversteek!

CDA Tilburg unaniem achter coalitieakkoord

Tijdens de ledenraadpleging van het CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot hebben de leden unaniem ingestemd met het coalitieakkoord 2014-2018.

Zowel leden als onderhandelaars tonen zich verheugd met het bereikte resultaat, dat Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot de komende jaren ‘samen vooruit’ zal helpen.

Het CDA heeft in dit akkoord duidelijke onderhandelingsresultaten bereikt.

Voorzitter Bernolf Kramer roemt de inzet van fractie, campagneteam en onderhandelaars: “De geleverde inspanningen van de afgelopen periode hebben zich uitbetaald in een coalitieakkoord waarin veel typische CDA-punten te herkennen zijn en de menselijke maat leidend is. Het verraste mij dan ook niet dat de leden met volle overtuiging hebben onderschreven.”

De leden omarmen de heropening van de eerder gesloten stadswinkels in De Reeshof, Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg Noord, een van de belangrijkste speerpunten uit de verkiezingscampagne en het CDA programma. Het CDA is ervan overtuigd dat met een nieuwe invulling van de decentrale stadswinkels de dienstverlening en nabijheid van de gemeente zal worden verbeterd.

Het CDA is verheugd dat de stevige ambities van deze nieuwe coalitie ook gepaard gaan met een sterk gematigde ontwikkeling van de lokale woonlasten én een solide financieel CDA beleid. Tegelijkertijd krijgt het economisch beleid een impuls en investeren we extra in de bestrijding van jeugdwerkloosheid, richting een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Daarmee bieden we Tilburgse jongeren een perspectiefrijke toekomst!

Het CDA vindt het belangrijk dat iedere Tilburger de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Met dit coalitieakkoord blijft de Tilburger van een goede zorg verzekerd. Dit geldt zowel voor de zorg aan onze oudere inwoners als voor diegenen die zijn aangewezen op hulp vanuit bijvoorbeeld Jeugdzorg. Extra aandacht is er voor gewaardeerde mantelzorgers door het streven naar een door het CDA bepleite Respijthuis.

Met het coalitieakkoord en deelname aan het college via lijsttrekker Erik de Ridder zien de leden van het CDA de komende periode met vertrouwen tegemoet. Er is ruimte en ambitie om de komende jaren een stevig beleid te voeren, en daarbinnen een herkenbaar CDA geluid te laten horen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot. Samen vooruit!

Sjef Robben Lid in de Orde van Oranje-Nassau

CDA-commissielid en oud-raadslid Sjef Robben is tijdens de lintjesregen geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wij willen Sjef feliciteren met deze welverdiende onderscheiding en hem nogmaals hartelijk dank toewensen voor zijn grote inzet binnen het CDA in Tilburg.

CDA stelt vragen over toename geweldsincidenten in de Reeshof

De CDA-fractie heeft het college art. 47 vragen gesteld over de gevoelsmatige toename aan geweldsincidenten in de Reeshof.

Geachte College,

In de afgelopen week lazen we in het Brabants Dagblad een tweetal artikelen over geweldsincidenten in de Reeshof. Eén berichtte over een straatroof op de Reeshofdijk op zondag 30 maart jl. en het tweede artikel ging over een geweldsmisdrijf op de Bijsterveldenlaan op maandag 31 maart jl..

Gevoelsmatig lijken ook de berichten over inbraken in de Reeshof ons vaker te bereiken dan voorheen.

Wij kennen ook de inzet van onze burgemeester op het terrein van veiligheid en weten dat hij daar erg actief in opereert.

Dit noopt de CDA fractie tot het stellen van de volgende vragen:

– Kan de burgemeester, liefst met cijfers onderbouwd, aangeven of er inderdaad een feitelijke toename over de afgelopen maanden waarneembaar is van het aantal geweldsdelicten, berovingen en inbraken in de Reeshof? Of is hier sprake van een gevoelsmatige toename?

– Is de burgemeester het met ons eens dat in beide gevallen de berichtgeving en de voorvallen geen positieve bijdrage leveren aan het veiligheidsgevoel van Reeshofbewoners?

– Is de burgemeester het met ons eens dat gerichte communicatie over de voorvallen en eventuele afwikkeling daarvan mogelijk onveiligheidsgevoelens zouden kunnen wegnemen?

– Is de burgemeester derhalve bereid, wanneer het inderdaad gaat om een feitelijke toename, om op (zeer) korte termijn schriftelijk, dan wel mondeling in de commissie leefbaarheid, een toelichting te geven over de aanpak om deze toename ten positieve te keren?

– Is de burgemeester bereid om, als het een gevoelsmatige toename is, hierover ook actief te communiceren met de Reeshofbewoners, bijv. middels een artikel in de wijkkrant?

Namens de fractie CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

Marti de Brouwer, Claudia Dankers en Sjef Robben

Inbreng fractievoorzitter Erik de Ridder bij debat over coalitievorming

Lees hier de inbreng van CDA-fractievoorzitter Erik de Ridder zoals uitgesproken op 27 maart tijdens de raadsvergadering over de voorgenomen coalitiebesprekingen.

Mijnheer de voorzitter,

 
Gisteravond zag ik mezelf toevallig terug op Omroep Tilburg, in een interview op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zag er niet al te fris uit, al zeg ik het zelf. Het was dan ook een uur of 2 ’s nachts, en het CDA stond op dat moment op 2 zetels verlies in de “voorlopige definitieve uitslag” die u toen net had uitgesproken. Mijn voorkomen van dat moment weerspiegelde het gevoel dat leefde binnen het CDA. We voelden ons verslagen. Korte tijd later vernamen we gelukkig nog dat we een restzetel hadden gekregen, waarmee het verlies met -1 iets draaglijker werd.

 
Ik postte die nacht op twitter “we zijn verslagen maar niet verloren.” Met hart en ziel hadden we campagne gevoerd om het CDA weer eens te laten winnen. Dat was al te lang geleden. Ik kijk met veel waardering terug op de campagne, waarin we straat voor straat in gesprek gingen over de gewenste koers voor Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot. De campagne gaf ons veel energie. Maar op 20 maart moest de knop om, en de stad bestuurd.

 
Voorzitter,

Als wij vanuit het CDA de uitslag van 19 maart op ons laten inwerken, zien wij het volgende beeld.

Dankzij de winst van D66 en het teleurstellend, maar bescheiden, verlies van het CDA wint het politieke midden. Ondanks de winst van de SP en het behoud van zetels door Groenlinks verliest links flink. Rechts verliest. En lokaal wint, maar alleen LST, voor de rest is lokaal wat ons betreft vooral versnipperd. 

 
We kunnen lang stil staan bij wat het CDA had gedaan als wij de grootste waren geworden op 19 maart. Helaas is ons dat niet gelukt. Het is daarom dat het CDA een bescheiden houding heeft aangenomen sinds de verkiezingen. D66 is de grootste; zij hebben de lead.

 
Voorzitter,

In het gesprek met de informateur hebben we gevraagd om te zoeken naar een stabiel bestuur, niet alleen qua meerderheid, maar ook, of juist, inhoudelijk. Een bestuur dat wat het CDA betreft niet noodzakelijkerwijs dezelfde overweldigende meerderheid hoeft te hebben als in de afgelopen periode. Een college van 5 wethouders heeft altijd onze voorkeur gehad. Zo ook nu. De stabiliteit moet ook niet volgen uit sec een numerieke meerderheid, maar uit een gedeelde visie op waar de stad naartoe moet. Tilburg staat immers voor een aantal grote uitdagingen. Het CDA wil de komende periode gebruiken om Tilburg verder vooruit te helpen. “Samen vooruit” is niet voor niets ons motto.

 
Het CDA is blij met de constatering van de informateur dat, en ik citeer “Voor alle fracties van enige omvang geldt dat zij zich bereid hebben getoond om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.” En dat “De bereidheid om daarbij over onderlinge verschillen heen te stappen en pragmatisch afspraken te maken groot was.” Ook de bevinding dat er binnen de raad de sterke behoefte bestaat aan stabiliteit en constructieve samenwerking, niet alleen binnen een te vormen coalitie, maar ook binnen de raad als geheel, doet het CDA deugd. Deze bevindingen bieden een goede basis voor een periode van stabiel bestuur, waar onze stad mee vooruit kan.

 
Samen vooruit in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van onze stad, en de grote opgaven die hier liggen. Denk aan de Spoorzone, de Piushaven, het winkelrondje en de gemeentelijke huisvesting. Maar denk ook aan de verdere versterking van ons vestigingsklimaat, oa door vitale bedrijventerreinen en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Stilstand is achteruitgang, en Tilburg moet juist vooruit!

 
Maar het CDA wil ook samen vooruit in maatschappelijke opgaven. De komende jaren staan in het teken van de drie grote transities op wmo/zorg, jeudzorg en participatie. Dit vraagt om een samenhangende visie op mens en maatschappij. Op zorgen voor en verzorgen van. En op participatie en op solidariteit. 

 
Voorzitter, ik rond af.

 
De informateur komt tot het advies om voor de formatie uit te gaan van vier partijen, te weten D66, de SP, Groenlinks en het CDA. Samen zijn zij, inmiddels, goed voor 25 van de 45 raadszetels. Een ruime meerderheid. Met 5 wethouders kunnen zij een evenwichtig bestuur samenstellen. Een ruimere meerderheid is geen doel op zich. Stabiliteit volgt zoals gezegd wat het CDA betreft niet uit een grotere numerieke meerderheid of meer portefeuillehouders, maar uit een gedeelde inhoudelijke visie op de stad. Ook wil het CDA nadrukkelijk op zoek naar allianties en verbinding, ook buiten de coalitie. De opgaven en ambities zijn te groot om alleen te steunen op een coalitiemeerderheid, en verdienen het om gedragen te worden door raad en stad.

 
De komende weken moeten uitwijzen in hoeverre we als beoogd coalitiepartijen ook in staat zullen zijn om de gewenste gezamenlijke visie op de stad, en de ruimtelijk-economische en maatschappelijke opgaven vorm en inhoud te geven, en met elkaar een stabiele koers vooruit uit te stippelen.

 
Het CDA stapt hier vol vertrouwen in. Een eerste verkenning van de inhoudelijke programma’s van onze beoogd coalitiepartners stemt ons hoopvol. Er liggen stevige opgaven die discussie en inzet zullen vragen van alle betrokkenen. Maar het gaat dan ook ergens om. Tilburg verdient een stabiel en stevig bestuur. Ik spreek graag het vertrouwen uit in dit voorstel en de beoogd coalitiepartners met wie wij graag in overleg treden.

 
Ik zou willen zeggen: samen vooruit.

CDA neemt initiatief voor Tilburgs Respijthuis

Respijthuis moet mantelzorgers in Tilburg ontlasten

Het CDA Tilburg heeft in de afgelopen maanden onderzocht wat nodig is voor de

realisatie van een Tilburgs Respijthuis. Een respijthuis is een huis waar zorgvragers voor bepaalde tijd kunnen verblijven, zodat de voor hen zorgende mantelzorgers even worden ‘ontlast’. In een tijd waarin, als gevolg van de diverse bezuinigingen en transities van rijkswege, de druk op mantelzorgers steeds groter wordt, pleit het CDA voor meer aandacht voor en ondersteuning van deze onmisbare mensen.

Een respijthuis geeft mantelzorgers niet alleen gelegenheid om even de batterij op te laden, maar is ook een plek waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Ervaringen uit Alkmaar, waar op initiatief van Iris Zeijlemaker al enige tijd een respijthuis succesvol in bedrijf is, tonen dit aan. Recent hebben Rein Valk en Ernst van Wely, trekkers van dit initiatief namens het CDA Tilburg, gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van o.a. De Wever, MEE en WonenBreburg om maatschappelijk draagvlak voor een Tilburgs Respijthuis te organiseren. Alle gesprekspartners, onder wie Willem Kieboom (De Wever), Marijke van Weert (MEE) en Johan Dunnewijk (Wonen Breburg) toonden zich zeer enthousiast en hebben hun medewerking aan het project toegezegd. Vervolgstap is nu het maken van een plan van aanpak met alle betrokken organisaties, waartoe het CDA Tilburg op korte termijn een rondetafelbijeenkomst zal organiseren. CDA-lijsttrekker Erik de Ridder over het respijthuis: “Mantelzorgers verdienen groot respect en waardering voor hun inzet. Mantelzorg is geen keuze, want mensen ontkomen er niet aan, en de zorg neemt vaak alleen maar toe. Juist daarom wil het CDA mantelzorgers ontlasten door een volwaardig Respijthuis in te richten, zoals dat in Alkmaar al bestaat”.