A58 verbreden indien Ruit niet doorgaat

Het CDA Tilburg wil dat de gemeente Tilburg actief gaat lobbyen om de eventueel vrijvallende middelen voor de Ruit om Eindhoven in te zetten voor een verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda.

Het CDA heeft derhalve de volgende vragen gesteld aan de wethouder:

1. Heeft het college kennisgenomen van de discussie en twijfel in de Tweede Kamer over de Ruit om Eindhoven?

2. Hoe ziet het college de uitkomsten en inhoud van de discussie in het licht van de, door het CDA Tilburg al vaker bepleitte, lobby voor verbreding van de A58 vanuit het oogpunt van bereikbaarheid van en het vestigings- en economisch klimaat en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid in onze stad?

3. Is het college alsnog toch bereid tot het opvoeren van de lobbyactiviteiten richting het ministerie van I&M en hier dan ook daadwerkelijk werk van te maken?

Hiermee hoeft wat ons betreft niet gewacht te worden tot deze vragen zijn beantwoord, maar had wat ons betreft gisteren al begonnen kunnen worden.

4. Is het college bereid die lobby niet alleen te beperken tot de provincie en/of het ministerie maar ook de leden van de Tweede Kamer nu actief te gaan informeren over de, blijkbaar reeds lange tijd gevoerde, lobby richting het ministerie en over de problemen die zich dagelijks afspelen op de A58 bij Tilburg?

5. Is het college bereid om samen met de bij een eventuele verbreding van de A58 betrokken gemeenten te kijken naar de mogelijkheden voor een (financiële) bijdrage?

6. Is het college bereid ons als raad met enige regelmaat op de hoogte te brengen van eventuele voortgang of ontwikkeling van het lobbyproces?

Bernolf en Maurice bedankt!

Bernolf en Maurice hebben zich de afgelopen jaren binnen het bestuur van onze afdeling ingezet voor het CDA. Een dankwoord van Marcel van den Hoven.

Aan mij als fractievoorzitter de eer, bij het nog niet voorhanden zijn van een partijvoorzitter, om een woord van dank aan jullie te richten.

Aan ieder tijdperk komt een einde. Zo ook aan het tijdperk Kramer en Roovers als vaste steunpilaren in het bestuur van onze afdeling.

Bernolf heeft twee volle bestuursperiodes deel uitgemaakt van ons afdelingsbestuur. Hij nam in zijn eerste periode het penningmeestersstokje over van Erik, die instroomde in de raad, en begon zijn tweede periode in een duo-voorzittersrol met Anne Zouridis. Anne moest vanwege privé omstandigheden echter al snel verstek laten gaan en Bernolf pakte daarop de voorzittersrol volledig op zich. Bernolf heeft in zijn bestuursperiode werk proberen te maken van het beter herkenbaar en toegankelijker maken van de van de CDA politiek voor de mensen die in Tilburg wonen en werken.

Maurice trad aan het begin van de vorige gemeenteraadsperiode op verzoek van de toenmalige voorzitter, Rene Vrieling, opnieuw toe tot het bestuur. Maurice maakte namelijk al eerder deel uit van het CDA Tilburg bestuur maar legde die taak toen, vanwege een studie, neer. Maurice werd in zijn nieuwe bestuursrol mede verantwoordelijk voor het functioneren van de fractie en bezocht dan ook menige dinsdag de fractievergaderingen.

Na het recentelijke vertrek van Brian als secretaris nam Maurice ook die rol op zich en ook die rol vervulde Maurice met verve.

Het bestrijden van versnippering in de raad en het creëren van een podium voor het CDA geluid waren belangrijke drijfveren voor Maurice.

Beide heren waren dus lange tijd bestuurlijk actief voor onze afdeling en maakten meerdere verkiezingen op alle niveaus mee. Vaak waren de uitslagen daarvan geen redenen tot vreugde en gaven zij blijk van een dalende trend. Daarnaast hebben er in hun bestuursperiode ook in onze afdeling wat strubbelingen voor gedaan, het waren woelige tijden.

Het dan nu ook mooi om te constateren dat Bernolf en Maurice ook hun bijdrage hebben geleverd aan het revitaliseren van onze afdeling. De saamhorigheid van de afgelopen verkiezingscampagne volgde zij op de voet en gaven reden tot hoop, de uitslag viel dan weliswaar wat tegen, maar de hervonden energie biedt kansen. En hoewel we nog geen voorzitter hebben, laten zij een bestuur achter dat ook weer blijk geeft van nieuwe energie en mogelijkheden. Hopelijk dat de verkiezingsuitslagen van vandaag in de herverkiezingsgemeenten en de komende provinciale verkiezingen de negatieve trend doorbreken en er derhalve alle reden is tot optimisme voor het Christen-Democratisch geluid.

Beste aanwezigen, het CDA, en zeker de afdeling Tilburg is zowel Bernolf als Maurice veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid en om daar blijk van te geven, ontvangen zij hierbij een kleine attentie!

Bernolf en Maurice, bedankt!

De stad, niet het stadhuis

Lees in dit bericht de bijdrage van onze fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Tilburg op 10 november.

Voorzitter, in april las ik het volgende verhaal in de krant. Op basisschool de Cocon in Alkmaar waren de wc’s zo smerig dat de leerlingen met buikpijn in de klas zaten. Bodil van 10 hield liever zijn plas op dan dat hij naar het toilet ging. Wat de directrice ook deed, extra schoonmaakbeurten, de kinderen er op aanspreken, niets hielp. Voorzitter, ze besloot het uiteindelijk anders aan te pakken. De schoonmaakster zouden de wc’s niet langer meer poetsen, maar iedere klas kreeg twee toiletten toegewezen. En, voorzitter, niet alleen kregen de leerlingen de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van deze wc’s, ze mochten er ook mee doen wat ze zelf wilden. Tegenwoordig hangen de wc’s vol met posters, maar het allerbelangrijkste; ze zijn schoon en netjes! De moraal van dit verhaal; samen kunnen we meer, ook in Tilburg! Vaak blijken mensen prima in staat, soms met een klein beetje hulp van de gemeente of omgeving, om tot oplossingen te komen voor uitdagingen waar zij als individu of wij als gemeente voor staan.

Een van de zeven principes van het CDA is dat wij uitgaan van “de samenleving, niet de overheid”. Dit principe vertaalt het CDA in Tilburg naar “de stad, niet het stadhuis”. In de programmabegroting zien we dit principe op diverse terreinen terugkomen. Zo stelt u zichzelf in het begrotingsboekwerk de vraag of burgerparticipatie niet moet zijn gebaseerd op wederkerigheid tussen overheid en burger. Ja natúúrlijk, is het antwoord van het CDA! Het is daarom dat wij recent ook een initiatiefvoorstel hebben ingediend dat inwoners van Tilburg het ‘recht’ moet verschaffen de gemeente uit te dagen bij het aanbesteden en uitvoeren van publieke taken. Beter bekend als het ‘Right to Challenge’.”

Maar van het CDA mag het principe “de Stad, niet het stadhuis” nog wel wat meer vorm krijgen. Daarom geven we, met verschillende moties, meer invulling aan dit principe. Bijvoorbeeld waar het gaat over de decentralisaties.

We staan immers nu echt aan de vooravond van grote transities en transformaties. De drie decentralisaties op het gebied van zorg, welzijn en participatie raken ons indirect allemaal. Vertrouwen is een belangrijk centraal thema, want uiteindelijk schept vertrouwen betrouwbaarheid. Vertrouwen in de beleidskaders, in de professionals op de werkvloer en de mensen in de stad. Desalniettemin houden wij onze oren en ogen open voor signalen vanuit de stad. Om zo te monitoren of plannen ook in de praktijk de gewenste uitwerking hebben. Bovendien zullen wij er voor waken dat de aller kwetsbaarste mensen in onze gemeente niet tussen wal en schip vallen. Daarom ook dat wij nog een sturingsvoorstel doen voor waar het gaat over de inzet van de egalisatiereserve 3D’s.

Een ander punt waarbij wij de samenleving willen uitdagen is bij initiatief te nemen voor de organisatie van een Nieuwjaarsdrink, naar Vlaams voorbeeld. Deze laagdrempelige ontmoeting voor en door de inwoners zelf heeft zijn positieve bijdrage aan de verbondenheid in de samenleving in Vlaanderen al ruimschoots bewezen.

Voorzitter, uitgaan van “de stad, niet het stadhuis” betekent niet dat we alles maar aan de stad over moeten laten. Als gemeente moeten we soms ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen en moeten we luisteren naar de signalen vanuit de stad. Daarom dat het CDA ook werk wil maken van de volgende zaken:

• bereikbaarheid van onze stad, door de verbreding van de A58 te bespoedigen door recent vrijgevallen geld te claimen;

• Het groenonderhoud in Berkel-Enschot (het liefst met de inwoners) een impuls te geven na klachten uit het dorp

• Als gemeente moderne communicatie middelen als WhatsApp in te gaan zetten voor communicatie met de stad.

Voorzitter, tenslotte nog een zorg of knipoog en een compliment. Het CDA ziet dat er voor 2015 slechts organisatiekosten voor twee verkiezingen zijn ingeboekt, terwijl de collega’s van VVD en PvdA in het kabinet juist zo hun best doen om de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 naar voren te halen. Moeten we niet serieus rekening houden met drie verkiezingen in het 2015?

En ik sluit af, voorzitter, met het compliment. Als CDA hechten we veel waarde aan degelijk en solide financieel beleid. Deze begroting en het meerjaren perspectief voldoen daar wat ons betreft aan. Een begroting waarin voor komend jaar geen lastenverzwaring aan de Tilburger wordt doorberekend en een begroting die bovendien meerjaren sluitend is. Hierdoor hoeven we dan ook, voor zover we nu kunnen overzien, de komende jaren geen bezuinigingen uit te voeren, die altijd negatief uitpakken voor de mensen en organisaties in onze stad. Zo geeft het stadhuis de stad de waardering en slagkracht die zij verdient.

CDA verwerpt motie van wantrouwen Burgemeester Noordanus

Het CDA Tilburg heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag tegen de motie van wantrouwen tegenover Burgemeester Peter Noordanus gestemd. De stemverklaring leest u hieronder.

Voorzitter, het CDA heeft met veel interesse kennis genomen van dit zware rapport met niet mis te verstane conclusies. Echter, het CDA verwerpt deze motie omdat wij deze zien als misplaatste stemmingmakerij. En wel om de volgende redenen:

• De motie bevat naast de verwijzing naar het rapport van de onderzoekscommissie geen enkel feit waar de indieners nog geen weet van hadden bij hun aantreden in maart;

• Daarnaast is de inkt van het rapport nog niet droog en dient de Tweede Kamer haar werk te doen alvorens de Gemeenteraad haar conclusies kan trekken.

Voorzitter, het CDA werkt niet mee aan misplaatste stemmingmakerij en zal deze motie dan ook niet steunen.