Kabinet wil afvaldumpers en wildplassers opnieuw vrij spel geven

Raadslid Marti de Brouwer is bezorgd over het voornemen van het kabinet om te stoppen met de vergoeding aan gemeenten voor de aanpak van overlast.

Deze bezuiniging van het kabinet zou al per 1 januari 2014 moeten ingaan. Dit zou betekenen dat de gemeente over minder middelen zal beschikken om overlast(gevers) aan te pakken. Het CDA heeft de Burgemeester gevraagd hoe de gemeente Tilburg met deze bezuiniging de overlast per 2015 wil aanpakken.

Inbreng CDA tijdens behandeling perspectiefnota

Lees hier het betoog van CDA-fractievoorzitter Marcel van den Hoven bij de behandeling van de perspectiefnota na.

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de perspectiefnota van dit nieuwe college. Een perspectiefnota die, vlak na het vaststellen van het nieuwe coalitieprogramma, een eerste doorkijkje geeft naar de wijze waarop dit college de komende jaren vorm en inhoud wil geven aan het beleid en de opgaven waar we als gemeente voor staan.Vanwege het feit dat het CDA achter het coalitieprogramma staat zal en kan onze inbreng vandaag beperkt zijn.

Voorzitter, het gaat in Tilburg op veiligheidsgebied steeds beter en toch weten we dat er een actieve criminele onderstroom in onze, ook Tilburgse, samenleving waarneembaar is die soms onder- en bovenwereld met elkaar verbindt. Wat het CDA Tilburg, maar ook vele anderen, betreft een ongewenste ontwikkeling die we, door verder in te zetten op een integrale aanpak vanuit gemeente, politie, justitie, belastingdienst en andere betrokken partijen, efficiënter, effectiever en hard moeten aanpakken. Wij zien dan ook uit naar de uitwerking van het in het coalitieprogramma aangekondigde plan van aanpak om de ontwrichtende, vaak wietgerelateerde, criminaliteit aan te pakken.Wij geven op voorhand alvast aan dat criminaliteit zich niet binnen gemeentegrenzen laat vangen en dringen dat ook aan op een aanpak die qua aanpak en financiering verder rijkt dan enkel onze gemeente. Daarnaast zou een aanpak van deze criminaliteit weer een bijdrage kunnen leveren aan het veiligheidsgevoel van onze Inwoners, want dat blijft nog altijd een aandachtspunt.Voorzitter, concreet,….. wanneer kunnen we dat plan van aanpak verwachten?

We staan aan de vooravond van grote en belangrijke transities op het gebeid van de WMO, de Jeugdzorg en participatie. Er zal een steeds grote beroep worden gedaan op de eigen kracht en het netwerk van burgers. Voor deze veranderingen is een nog sterkere sociale cohesie ons inziens noodzakelijk. Wij roepen het college om de uitwassen hiervan bij de uitvoering van het beleid op de drie transities steeds goed op het netvlies te houden.Zo moet er goed gekeken worden naar de mogelijkheden om mantelzorgers te ontzien en zogenaamde kangoeroewoningen kunnen hieraan een bijdrage leveren. De wetgeving die het plaatsen van deze zorgeenheden in de achtertuin van mantelzorgers mogelijk maakt wordt binnenkort gewijzigd waardoor het makkelijker wordt hiervoor toestemming te krijgen. Het CDA roept de wethouder op om dit na wijziging van de wetgeving snel en slagvaardig op te pakken.

Tilburg participeert op meerdere terreinen in regionale samenwerkingsverbanden. Maar door meer geld en verantwoordelijkheid te geven aan de regio plaatsen we een groter deel van ons beleid wel buiten onze directe invloedssfeer. Het CDA heeft er vertrouwen in dat de regio Hart van Brabant deze verantwoordelijkheid goed kan dragen. Anderzijds wordt het bij een groter wordende regio steeds belangrijker dat de raad zijn kaderstellende rol goed pakt. De komende tijd wil het CDA daarom graag de discussie aan hoe we deze rol vorm gaan geven.
We weten allemaal dat een gemeente geen banenmachine heeft of is. Maar de gemeente kan wel helpen, stimuleren en faciliteren. We zijn dan ook blij met de doorkijkjes op het gebied van de aanpak van jeugdwerkloosheid, de stimulering van de arbeidsmarkt, citymarketing en de ondersteuning aan ondernemers.Wij doen u bij motie nogmaals de suggestie om de mogelijkheid van het invoeren van zogenaamde kennischeques te onderzoeken.

Daarnaast dienen we motie in om de mogelijkheden te onderzoeken om de maatschappelijke stage voor scholieren in Tilburg te behouden. De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving, waardoor ze zich meer betrokken en verantwoordelijk kunnen gaan voelen voor de problemen in de samenleving. Bovendien; jong geleerd is oud gedaan en deze maatschappelijk verantwoordelijkheid is de basis voor de door ons gewenste sociale cohesie.

Voorzitter, ook op sportgebied liggen er een aantal opgaven. Te denken valt aan de herschikking van de voetbalcomplexen en de harmonisatie van de sporttarieven. We staan als sportstad goed aangeschreven en juist daarom zou het goed zijn om een visie topsport te ontwikkelen. We nodigen de wethouder in deze uit zich hierover uit te spreken. Met een motie over de Ireen Wust ijsbaan willen we een suggestie bieden om de problemen aldaar mogelijk het hoofd te bieden.Ten aanzien van de sportportefeuille vragen we de wethouder op zeer korte termijn aandacht te hebben voor het lichtprobleem bij Jong Brabant, die overigens zeer content zijn met hun kunstgrasveld en voor de stroperigheid van het proces rond Sportpark de Zeshoeven in Udenhout waar men graag aan de slag wil.

Verder willen we vanavond nog aandacht ragen voor het maatschappelijk fenomeen dat armoede heet. We hebben als stad een goed armoedebeleid en maken daar jaarlijks veel middelen voor vrij. Toch zien we nog steeds dat vele stadsgenoten het moeilijk hebben en problemen hebben om wekelijks rond te komen en deze groep lijkt nog altijd te groeien. Een deel van deze groep zal dan ook nog langjarig onder of tegen de armoedegrens blijven zitten en dan worden eenzaamheid en sociale uitsluiting heel vaak gemeen goed. Het CDA als gezinspartij vraagt nu extra aandacht voor de gevolgen hiervan voor kinderen, maar deed dat eerder bij de begrotingsbehandeling in 2012 ook al voor ouderen. Wat is overigens van de uitvoering van die motie ter bestijding van eenzaamheid bij destijds ouderen terecht gekomen? Het zou fijn zijn als we daarover voor de begrotingsbehandeling wat meer informatie kregen.

Afrondend voorzitter was ik afgelopen week bij de dorpsraad in Udenhout waar werd gesproken over het mogelijk wegvallen van het consultatiebureau en terugkomst van de stadswinkels. Graag zouden we over beide fenomenen op korte termijn horen wat de ontwikkelingen zijn.

Voorzitter, het CDA heeft oog voor de uitdagingen waar onze stad voor staat, ziet kansenvoor het verder brengen van onze gemeente en heeft vertrouwen in de in deze perspectiefnota geschetste grote lijnen. Wij kijken uit naar de concretisering hiervan in de begroting.

Meer aandacht nodig voor werkwijze bewindsvoering

Het CDA heeft het College, samen met Voor Tilburg, vragen gesteld over de werkwijze inzake de bewindsvoering.

Geacht college,

Op 15 juni jongstleden is een van de in Tilburg werkzame bewindvoerders om het leven gekomen. Deze bewindvoerder was zzp-er en aangesloten bij een grotere organisatie. In zijn bestand zaten ongeveer 140 cliënten en deze kwamen bijna allemaal uit Tilburg. Er zaten ook veel gecompliceerde zaken bij. Deze bewindvoerder voldeed aan de in de wet gestelde eisen, verder waren er geen voor dit werk geschoolde krachten in dienst.

Vanaf het begin hebben het CDA en Voor Tilburg de ontwikkelingen op de voet gevolgd en reeds meerdere malen vragen gesteld aan de wethouder. De afgelopen weken is er ook landelijk, op verzoek van het CDA Tilburg, meegekeken naar de ontwikkelingen en hoe de (nieuwe wetgeving) inzake bewindvoering wordt toegepast.

Het CDA en Voor Tilburg zijn van mening dat bij het toewijzen van cliënten aan een bewindvoerder door de rechtbank meer en beter naar eisen en uitvoering gekeken dient te worden dan nu het geval is. Uiteraard geldt als basis de wettelijke regeling maar daarnaast vind het CDA en Voor Tilburg dat er meer overleg en controle zou moeten zijn om wildgroei en excessen te voorkomen. De rechtbank is de organisatie die toewijst en dient te controleren.

Vandaar wil het CDA samen met Voor Tilburg de volgende vragen stellen:

1. Is het mogelijk om de gewijzigde wettelijke regels nu al toe te passen? En zo ja, is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de rechtbank om te overleggen of zij de gewijzigde wettelijke regels om als bewindvoerder(s) werkzaamheden uit te voeren (te gaan voeren), nu al toe kunnen en willen passen. En of zij bereid zijn om voor de bestaande kantoren tussentijds te controleren of deze op schema liggen om aan de nieuwe eisen te voldoen?

2. Is het college bereid om in overleg te treden met de rechtbank om te bewerkstelligen dat zij een antecedentenonderzoek uitvoeren naar bewindvoerders die zich in Tilburg willen vestigen of die cliënten uit Tilburg aan willen nemen?

3. Is het college bereid om in samenspraak met de rechtbank te bekijken of het mogelijk is om per bewindvoerder maximaal 80 cliënten toe te wijzen indien er sprake is van een gemiddeld bestand en maximaal 60 bij een bestand met overwegend gecompliceerde zaken, om zo de kwaliteit van de bewindvoerders te kunnen bewaken?

4. Is het college bereid om samen met de rechtbank te kijken naar de klachten over en door de bewindvoering? En daar op adequate wijze actie op te ondernemen en daar waar nodig de samenwerking met het betreffende bureau te beëindigen?

5. Is het college bereid om wisselingen van bewindvoerder alleen nog te vergoeden indien de rechtbank van mening is dat er een onherstelbare breuk is en de bewindvoerder geen oplossing kan bieden, waarbij wisselingen op eigen verzoek door cliënt zelf moet worden betaald.

6. Is het college bereid om bij de rechtbank aan te dringen om te controleren of er vervanging is tijdens afwezigheid van de bewindvoerder(s) en dat deze vervanging ook voldoet aan de wettelijke regels als ware het een zelfstandige bewindvoerder?

7. Is het college bereid om te de mogelijkheid van een gemeentelijk bewindvoerderskantoor te onderzoeken, om zo de dienstverlening vanuit 1 “loket” te organiseren.

Houd Willem II-gevangenis open met Noorse gevangenen!

CDA-raadslid Marti de Brouwer heeft vandaag het college gevraagd onderzoek te doen of het mogelijk is Noorse gevangenen naar de Tilburgse Willem II-gevangenis te halen. Hiermee zouden honderden banen gered kunnen worden. U kunt de vragen aan het college hieronder lezen.

Geachte College,

Honderden Noorse criminelen zullen in Nederland hun straf gaan uitzitten. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maandag aangekondigd. Het kabinet stelt cellen beschikbaar omdat hier leegstand is, terwijl Noorwegen een tekort heeft.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste Noren naar Nederland komen en in welke gevangenissen ze komen. Het gaat om mensen die nog minstens 2 jaar moeten uitzitten, anders is het volgens het ministerie de moeite niet waard om ze naar Nederland te brengen.

Er komen geen gevangenen met „een vluchtrisico of maatschappelijk risico“ waar de gevangenissen niet op gebouwd zijn. De Noren zullen bovendien niet naar buiten gaan, voor verlof of na vrijlating, benadrukt het ministerie. Zodra ze worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving, moeten de gevangenen terug naar Noorwegen. In de gevangenissen gelden Noorse regels en er komt een Noorse directeur.

Volgens Teeven is de komst van de Noren goed voor de banen van gevangenismedewerkers. Vanwege bezuinigingen werkt Teeven aan de sluiting van 19 gevangenissen en drie tbs-klinieken.

Sinds 2010 zitten er al ongeveer 500 Belgen in de Tilburgse gevangenis.

Het CDA ziet hier mogelijkheden omdat de overeenkomst met België over huisvesten van gedetineerden in de loop van 2016 afloopt. Op deze manier zouden de werkgelegenheid voor onze regio gewaarborgd kunnen blijven.

Vandaar wil het CDA de volgende vragen stellen:

1. Ziet het college hier ook kansen?

2. Zou het college en dan met name de burgemeester in contact willen treden met staatssecretaris Teeven om de mogelijkheden van een overeenkomst betreffende de opvang van Noorse criminelen in Tilburg te onderzoeken?

In afwachting van uw antwoorden verblijven wij.

Namens de fractie CDA Tilburg, Berkel‐Enschot en Udenhout

Claudia Dankers en Marti de Brouwer

Geef de Tilburgers het Right to Challenge!

Categorie: Tilburg
Maandag heeft het CDA Tilburg een initiatiefvoorstel rondom het Right to Challenge aangekondigd. Dit ‘recht’ moet Tilburgers meer mogelijkheden geven tot het overnemen van gemeentelijke taken.

Het CDA wil inwoners van de gemeente Tilburg het zogenaamde ‘Right to Challenge’, het recht om de gemeente ‘uit te dagen’, geven. Dat kondigde commissielid Ernst van Welij vandaag aan in de vergadering van de themacommissie Bestuur, tijdens de behandeling van de Informatienota Uitvoeringsagenda Burgerparticipatie.

Het ‘Right to Challenge’, dat in Engeland inmiddels landelijk beleid is, houdt in dat een groep burgers, of leden van bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties, die menen een publieke dienst zelf beter te kunnen organiseren, het recht heeft om de gemeente ‘uit te dagen’. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moet de gemeente de betreffende dienst (opnieuw) aanbesteden en burgers in de gelegenheid stellen zelf een offerte uit te brengen. Blijken welzijn, financiering e.d. daarin inderdaad te zijn geborgd én verbeterd, dan moet de dienst worden overgedragen. Zo kunnen kleine, compacte diensten als buurtonderhoud, groenbeheer en wijkwerk, waarvan inwoners denken dat deze efficiënter en effectiever kunnen worden geregeld, door burgers zélf worden overgenomen.

Volgens het CDA past het ‘Right to Challenge’ uitstekend bij de huidige politieke tijdgeest, waarin een steeds groter beroep op de samenleving zelf wordt gedaan, en bij een gemeente waarbinnen de kracht van de stad niet in het stadhuis maar in de gemeente zelf zit: in datgene wat inwoners met elkaar tot stand kunnen brengen, in bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties. Juist daarom zou invoering van het ‘Right to Challenge’ ook in Tilburg serieus moeten worden onderzocht, vindt het CDA.

Commissielid Ernst van Welij, die samen met Cécile van Berkel en Joost van Puijenbroek het initiatiefvoorstel namens de CDA-fractie voorbereidt: “Met de invoering van het ‘Right to Challenge’ komen we niet alleen tegemoet aan de eisen en omstandigheden van de huidige politieke tijdgeest, maar ook en nog belangrijker: we geven ruim baan aan de deskundigheid, het enthousiasme en de creativiteit van de inwoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot”.

De CDA-fractie legt op dit moment de laatste hand aan de technische details van het initiatiefvoorstel, dat binnenkort zal worden ingediend.