Inbreng Marcel van den Hoven debat coalitieakkoord

Op maandag 19 mei vond het debat over het coalitieakkoord 2014-2018 plaats. Lees hieronder de inbreng van onze Fractievoorzitter Marcel van de Hoven

Voorzitter,

Het CDA steunt dit coalitieakkoord van harte. Met D66, SP en GroenLinks hebben we een akkoord weten te maken dat uitgaat van een gedeelde inhoudelijke koers, een gezamenlijk mensbeeld en toekomstperspectief voor onze stad. Een akkoord dat beantwoordt aan de vragen van deze tijd; een gedegen transitie van rijkstaken op zorg en arbeid, een stevige inzet op de economische ontwikkeling van onze stad en een tandje bij op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. En voorzitter, dat alles binnen heldere, gedegen financiële kaders. Voorzitter, een akkoord waar het CDA, maar ook Tilburg, mee vooruit kan!

Een jaar geleden zijn wij als CDA al gestart met de voorbereidingen voor dit akkoord en leverden wij de eerste bouwstenen aan. We formuleerden toen het programma waarmee wij als partij aan de verkiezingsstrijd zouden gaan deelnemen. Samen met de leden destilleerden we uit dat programma 13 speerpunten en die 13 dienden als meetlat waarlangs we dit akkoord hebben gelegd en gemeten.

Sociale cohesie, schone stad en fatsoen moet je doen

In onze 13 speerpunten nemen sociale cohesie, fatsoen en een schone stad een belangrijke plek in. Niet de overheid maar de mensen in de stad staan centraal. De kracht zit in onze stad of het nu gaat om het er samen voor zorgen dat niemand in deze stad buiten de boot valt, of dat het gaat om de verantwoordelijkheid voor de aanpak van plekken in onze stad die verloederd zijn, of als het gaat over het vorm geven aan een adequate aanpak van overlast en crimineel gedrag van overlastgevende en criminele elementen in onze stad. Samen kunnen we meer! Maar de gemeente moet dan wel haar verantwoordelijkheid nemen.

Het is dan ook goed te constateren dat we met dit akkoord een bezuiniging op de schuldhulpverlening niet effectueren en we in dit akkoord het beleid ten aanzien van de aanpak van hot spots, ofwel de rotte plekken aanpak, voortzetten. En we maken in dit akkoord middelen vrij om de gemeentelijke basisadministratie op orde te brengen en te houden om daarmee fraude en criminaliteit te bestrijden.

Menselijke maat, dienstverlening dichtbij en senioren

Met de opgaven die vanuit de drie transities op ons afkomen en de bezuiniging die het kabinet inboekt, zullen we meer en meer een beroep moeten gaan doen op de mensen in onze stad en goed na moeten denken hoe we met minder middelen zoveel mogelijk zorg kunnen bieden. In Tilburg willen we mensen, zowel jong als oud, de zorg geven die ze nodig hebben. Met het sociaal fonds hebben we een zichtbare buffer gecreëerd voor het geval de middelen in een bepaald jaar echt niet toereikend zijn. Mensen zijn in onze gemeente dus verzekerd van zorg en hulp ook als het geld vanuit de huidige PvdA/VVD regering echt opdroogt!

Dat we zorgvuldig omgaan met vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente wordt van essentieel belang. Het CDA brak in de verkiezingstijd al een lans voor de realisatie van een respijthuis om deze geweldige mensen bij tijd en wijlen even te ontzien van hun zorgtaak en bracht hiertoe zelfs tijdens de verkiezingsstrijd al relevante partijen bij elkaar om de haalbaarheid te onderzoeken. Dit akkoord onderschrijft het belang hiervan en het nieuwe college wil hiertoe dan ook een volgende stap zetten.

Vrijwilligers, het cement van onze samenleving, konden altijd al op de steun en warme aandacht van het CDA rekenen en ook dat zal in de komende vier jaar niet veranderen. Hun bijdrage aan onze gemeente op velerlei terreinen is dusdanig groot dat waardering uitspreken, faciliteren en ondersteunen wel het minste is wat we voor hen kunnen doen.

Voorzitter,

Het voorstel tot het heropenen van de stadswinkels kent inmiddels vele vaders. Maar het was het CDA die dit punt daadwerkelijk op de onderhandelingstafel legde, verdedigde en waarmaakte. En dan niet twee, maar gewoon alle eerder gesloten stadswinkels weer open om daarmee de dienstverlening in Udenhout en Berkel-Enschot, maar ook in Noord én de Reeshof weer dichtbij de mensen te laten plaatsvinden. Natuurlijk moet je dat op een effectieve, efficiënte en bij deze tijd passende wijze doen, maar je moet het wel doen! In het verlengde daarvan doen we nu dan ook alvast een vriendelijk beroep op het nieuwe college om op korte termijn nog eens naar de sluiting van het consultatiebureau in Udenhout te kijken. Mogelijk dat een handige combinatie van voorzieningen hier uitkomst kan bieden.

Tilburg, een stad die werkt!

We weten allemaal dat een gemeente geen banenmachine heeft. Maar de gemeente kan wel helpen. Wij zijn dan ook blij met het feit dat het akkoord inzet op een sterk economisch profiel en samen met de ondernemers wil werken aan een economisch klimaat waarin ruimte is voor ontwikkeling, groei en initiatieven.

Goed ook om te constateren dat de inzet op het versterken van de arbeidsmarkt, de economie, van acquisitie en van citymarketing, niet alleen met de mond gebeurd, maar dat daar ook middelen voor vrijgemaakt worden.

En dan de ambitie van deze coalitie ten aanzien van de jeugdwerkloosheid. De aanpak van dit probleem vraagt om een brede samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid en vraagt om een scala en soms op de persoon afgestemde interventies. Het is dan ook, wat het CDA betreft, prima als hier middelen voor vrijgemaakt worden. Het CDA doet u graag alvast de suggestie van het inzetten van kennischeques cadeau.

Trots op de stad

Als partij met een lange historie en verbondenheid met onze stad en gemeente, doet het ons goed dat het aankomende college het belang van zowel materieel als immaterieel erfgoed van onze stad en gemeente inziet en daar behoudend mee wil omgaan. Bij de invulling van de Spoorzone, bij het vormgeven van de structuurvisie 2040, bij het omgaan met panden met een cultuurhistorische waarde of bij het faciliteren van evenementen met een lange en rijke historie willen we in dit akkoord ruimte creëren, zodat we trots kunnen zijn op wat we als stad en dorpen hadden, hebben en houden.

Veilig opgroeien, ruimte voor initiatief

Het gaat in Tilburg op veiligheidsgebied steeds beter en toch weten we dat er een actieve criminele onderstoom in onze, ook Tilburgse, samenleving waarneembaar is. Door verder in te zetten op een integrale aanpak vanuit gemeente, politie, justitie of belastingdienst moeten frauduleuze praktijken eerder waarneembaar worden en kan de daar vaak dieper onderliggende, vaak maatschappij ontwrichtende criminaliteit efficiënter en wat het CDA betreft harder worden aangepakt. Vandaar ook dat wij extra middelen vrij maken voor het op orde brengen en/of houden van de basisadministratie, wij achter de harde aanpak van de vaak wietgerelateerde criminaliteit blijven staan en wij onze burgemeester zullen steunen als hij met goed doordachte plannen komt om nog specifieker en doeltreffender hufters, fraudeurs en maatschappijontwrichtende criminele activiteiten aan te pakken.

In dit akkoord wordt ruimte geboden voor initiatief vanuit de stad. We zagen daar in het verleden al mooie voorbeelden van en zien nu bijvoorbeeld in de groep actieve mensen rond het Hart van Brabantpark nog zo’n initiatief dat wij als CDA de moeite waard vinden. Het zou bij het verder invulling geven aan het gebied van het voormalige van Gend en Loosterrein een interessante ontwikkeling kunnen zijn en rekenen er dan ook op dat de nieuwe wethouder op dit dossier dat gesprek zal aangaan.

Daarnaast herkent het CDA zich in, de in dit akkoord, ingezette lijn over het anders gaan organiseren van het beheer en eigendom van onze buurthuizen. Mensen moeten hier zelf maatschappelijk in mee kunnen participeren en daar waar mogelijk zelf kunnen bepalen waar en hoe deze ‘buurthuizen van de toekomst’ zich gaan ontwikkelen.

Duurzaamheid

Voorzitter, het CDA nam het revitaliseren van bedrijventerreinen en meer mogelijkheden voor het gebruik van zonne- en windenergie in het kader van zorgvuldig omgaan met onze beschikbare ruimte en energiebronnen op in haar 13 speerpunten. Zaken die wij ook in dit akkoord realiseerden en die in samenspraak met het bedrijfsleven en met andere partners verder vorm krijgen.

Financiën op orde, inwoners ontzien en lage lokale lasten

Wie CDA zegt, zegt degelijk en duurzaam financieel beleid! Dat hebben we in de afgelopen vier jaar laten zien en daar gaan we uiteraard mee door!

We zorgen in dit akkoord voor een buffer voor de transities, investeren in onze economie, werkgelegenheid en onderwijs. In dienstverlening dichtbij de burger en in de leefbaarheid in onze stad en dorpen en dat alles zonder daarvoor de kosten af te wentelen op de inwoners van onze gemeente.

Het kabinet van VVD en PVDA heeft de lasten voor onze inwoners al teveel verhoogd en lokaal matigen wij dus de woonlastenontwikkeling door de eerder ingeboekte OZB-verhoging te halveren en een slimme inzet van onze egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

We brengen daarmee onze gemeente verder en ontzien daarbij de inwoners en houden de woonlasten laag. We geven daarmee dan ook invulling aan het voor het CDA kenmerkende degelijke financiële beleid.

Lef

Voorzitter, ik rond af.

Het CDA vindt het voorliggende akkoord een eigentijds akkoord. Een akkoord dat niet op voorhand al helemaal is dichtgetimmerd, maar op onderdelen ruimte laat voor een dialoog met de stad en met de raad als geheel, zowel coalitie en niet-coalitiepartijen. Sommige partijen echter , zo konden wij al in het Brabants Dagblad lezen, zijn van mening dat er te weinig lef spreekt uit dit akkoord. Niets is, wat ons betreft, minder waar! Voorzitter, deze coalitie breekt immers met de bestuurscultuur van de afgelopen jaren waarin alle belangrijke beslissingen vooraf tot de vierkante millimeter waren dichtgetimmerd. Voorzitter, we duwen op belangrijke dossiers niet een lijn door omdat we dat met elkaar af hebben afgesproken maar we gaan graag het debat aan. En voorzitter, bovenal steunt deze coalitie op een gedeelde inhoudelijke koers, een gezamenlijk mensbeeld en toekomstperspectief voor onze stad, waarbij we als overheid dichtbij mensen willen staan in plaats van dat we besturen op basis van een numerieke meerderheid. Dat voorzitter, dat is pas lef!

Met dit akkoord waarborgen we het karakter van onze stad, zorgen we ervoor dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien, laten we onze ondernemers ondernemen, waken we ervoor dat niemand buiten de boot valt, en dragen we zorg voor een goed woon- en leefklimaat voor álle generaties. Dat is immers wat Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot van deze coalitie in het algemeen en van het CDA in het bijzonder mogen verwachten: het lef om Tilburg en haar inwoners perspectief te bieden. En nu gaan we aan de slag, want er is ontzettend veel te doen

CDA stelt vragen over speeltuintje Distelbergstraat

Na aanleiding van een brief van een Reeshofbewoner stelt het CDA wethouder Blauwbroek de volgende vragen over het speeltuintje aan de Distelbergstraat.

Afgelopen week ontvingen alle raadsleden een brief van een bewoner in de Reeshof over overlast in de speeltuin aan de Distelbergstraat. In het verleden was deze speeltuin bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Maar helaas is het bord wat dit aangaf verwijderd. Sindsdien wordt de speeltuin gebruikt als trapveldje met de nodige overlast van dien.

In de brief van 12 mei valt te lezen hoe een betrokken buurtbewoner meermaals tevergeefs contact heeft proberen te zoeken met de gemeente om tot een oplossing voor de aanhoudende overlast te komen. Echter, steeds zonder reactie en zonder resultaat.

Dit leidt voor de CDA-fractie tot het stellen van de volgende vragen:

1. Zijn de betreffende meldingen over overlast bekend bij de gemeente Tilburg? Om hoeveel meldingen gaat het? Heeft, en zo ja welke, acties heeft de gemeente ondernomen om de overlast te stoppen?

2. Zijn er naar aanleiding van deze meldingen terugkoppelingen geweest naar de melder? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

3. Is het juist dat vanuit de gemeente was toegezegd een ballenvanger te plaatsen en dat deze toezegging later is ingetrokken? Zo ja, waarom is deze toezegging ingetrokken?

4. Is de wethouder bereid de nodige maatregelen te nemen om overlast voor omwonende te beperken en hierin tenminste de volgende maatregelen te overwegen:

– het terugplaatsen van het bord waarop sluiting na zonsondergang, een maximale leeftijd tot 12 jaar en een verbod op voetballen staat;

– extra toezicht op overlast door Buurt Actie Reeshof en/of politie;

– het plaatsen van een ballenvanger;

– een eventuele herinrichting van de speeltuin?

Marcel van den Hoven unaniem verkozen tot fractievoorzitter

De CDA fractie heeft dinsdagavond Marcel van den Hoven unaniem aangesteld als fractievoorzitter.

Sinds de verkiezingen van 19 maart nam lijsttrekker Erik de Ridder de rol van fractievoorzitter van de Tilburgse CDA-fractie op zich. Met de voordracht van De Ridder als wethouder was het voor de fractie noodzakelijk een nieuwe fractievoorzitter aan te stellen. Marcel van den Hoven was in de afgelopen raadsperiode al enkele jaren fractievoorzitter. Volgens de fractieleden heeft hij tijdens die periode al menig maal laten zien over de kwaliteiten en kunde te beschikken om deze functie op zich te nemen. De fractie was dan ook unaniem in haar oordeel en benoemde Van den Hoven voor een nieuwe periode tot fractievoorzitter. Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 mei zal Van den Hoven opnieuw het fractievoorzitterschap op zich nemen. Erik de Ridder wordt tijdens dezelfde vergadering wederom voorgedragen als wethouder.

Stoplichten op kruising Noordhoekring/Elzenstraat!

Na tijden van klachten en discussies zijn vandaag eindelijk de stoplichten op de kruising tussen Elzenstraat en Noordhoekring geplaatst.

Het CDA heeft (verkeers)veilige en leefbare wijken hoog in het vandaal staan en is daarom ook erg blij en opgelucht dat de stoplichten op de kruising van de Noordhoekring en de Elzenstraat er nu staan. Vandaag was namelijk eindelijk de dag van de daadwerkelijke plaatsing! Wij wensen de buurtbewoners en schoolgaande kinderen van de Bomenbuurt een veilige oversteek!