Doe beroep op ouders bij tegengaan illegaal vuurwerk

De jaarwisseling is één van de hoogtepunten van het jaar, en tegelijkertijd als je kijkt naar voorgaande jaren en je ziet de vernielingen, brandstichting en overlast, één van de dieptepunten. Veel van deze schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk.

Het CDA Tilburg wil de strijd aanbinden met dit illegaal vuurwerk. “Bij het tegengaan van illegaal vuurwerk moeten we zowel repressief als preventief optreden. Hierbij moeten we de rol van de ouders niet vergeten.” Aldus Joost van Puijenbroek, raadslid CDA.

Slachtoffers

Dit jaar is er al eerder een dieptepunt bereikt door illegaal vuurwerk. In de nacht van 6 op 7 december overleed een niets vermoedende Jack Russel. Het beestje werd gedood door een ontploffende mortier. Jammerlijk is dit tragische incident slechts één van de vele voorbeelden.

Jaarlijks vallen er circa 700 vuurwerkslachtoffers waarvan tientallen blijvend letsel overhouden aan de viering van de jaarwisseling. “Afgelopen jaarwisseling zaten alle wachtruimtes van de Tilburgse ziekenhuizen vlak na twaalven al vol met slachtoffers met brandwonden en ernstigere verwondingen”.

Illegaal vuurwerk is populair, zeker bij jongeren. Niet voor niets vallen in deze leeftijdscategorie de meeste vuurwerkslachtoffers. Het CDA is van mening dat we dan ook zeker moeten kijken naar de rol van ouders bij het bestrijden van illegaal vuurwerk.

Motie actueel

Het CDA zal tijdens de raadsvergadering van 15 december een motie actueel indienen om de burgemeester op te roepen om ook de ouders van Tilburgse jongeren te betrekken bij de bestrijding van illegaal vuurwerk.

Het CDA wil een “vuurwerkbrief” sturen aan alle ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar waarin een dringend beroep op de ouders wordt gedaan om te voorkomen dat hun kinderen illegaal vuurwerk kopen.

Ook overweegt het CDA verdere maatregelen om het gebruik van illegaal vuurwerk tegen te gaan. Hierbij denkt de partij aan een breed pallet aan mogelijke maatregelen, van een afsteekverbod op bepaalde plaatsen tot het betrekken van vuurwerkslachtoffers bij de voorlichting aan jongeren op scholen. “De komende jaarwisseling moet uitwijzen welke maatregelen we in Tilburg het beste kunnen nemen. Maar doorgaan op de huidige weg is wat ons betreft geen optie.” aldus het CDA.

CDA rekent op de stad en hoopt op het stadhuis bij Respijthuis

De fractie van het CDA Tilburg heeft na de behandeling van het initiatiefvoorstel om te komen tot een Respijthuis in Tilburg besloten het initiatiefvoorstel voorlopig van de agenda te halen.

“Met dit initiatiefvoorstel stonden we pal voor de 20.000 mantelzorgers binnen onze gemeente, het enthousiasme in de stad is groot. Helaas laat het enthousiasme in het stadhuis nog even op zich wachten.” Aldus CDA-raadslid Rein Valk, die samen met commissielid Ernst van Wely het initiatiefvoorstel heeft ingediend.

Respijthuis

Een respijthuis is een huis waar zorgvragers voor bepaalde tijd kunnen verblijven, zodat de voor hen zorgende mantelzorgers even worden ontlast. Dit geeft mantelzorgers niet alleen gelegenheid om even de batterij op te laden, maar is ook een plek waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen.

In Alkmaar is sinds enkele jaren een respijthuis actief en met succes. Het CDA ziet een belangrijke toegevoegde waarde voor een dergelijk Respijthuis in Tilburg.

Het CDA probeerde met het initiatiefvoorstel ervoor te zorgen dat het stadhuis de stad uit zou dagen en zo de vestiging van een respijthuis zo initiëren. Het uiteindelijke initiatief zou moeten komen uit de bevolking en het beroepsveld. Helaas bleek er tijdens de behandeling van dit initiatiefvoorstel op 1 december nog geen warm onthaal in de raadzaal voor dit initiatief om de 20.000 mantelzorgers te kunnen ontzien.

Hoe verder

Hoewel het initiatiefvoorstel voorlopig van de agenda is laat het CDA het er niet bij zitten. “Het CDA hoopt dat wethouder Kokke net als het CDA het belang van een Respijthuis in Tilburg inziet en deze zal opnemen in zijn nota over respijtzorg die hij heeft aangekondigd na april 2015. “Als het respijthuis niet in deze nota voorkomt zullen wij dit middels een motie of amendement alsnog proberen te realiseren.” aldus Rein Valk.

Maar het CDA rekent erop dat het niet zo lang hoeft te duren. Rein Valk: “Veel betrokken partijen in de stad zijn enthousiast geworden voor dit idee, wij rekenen er dan ook op dat zij het er niet bij laten zitten en een burgerinitiatief zullen indienen om zo ook in Tilburg een respijthuis te realiseren.”

A58 verbreden indien Ruit niet doorgaat

Het CDA Tilburg wil dat de gemeente Tilburg actief gaat lobbyen om de eventueel vrijvallende middelen voor de Ruit om Eindhoven in te zetten voor een verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda.

Het CDA heeft derhalve de volgende vragen gesteld aan de wethouder:

1. Heeft het college kennisgenomen van de discussie en twijfel in de Tweede Kamer over de Ruit om Eindhoven?

2. Hoe ziet het college de uitkomsten en inhoud van de discussie in het licht van de, door het CDA Tilburg al vaker bepleitte, lobby voor verbreding van de A58 vanuit het oogpunt van bereikbaarheid van en het vestigings- en economisch klimaat en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid in onze stad?

3. Is het college alsnog toch bereid tot het opvoeren van de lobbyactiviteiten richting het ministerie van I&M en hier dan ook daadwerkelijk werk van te maken?

Hiermee hoeft wat ons betreft niet gewacht te worden tot deze vragen zijn beantwoord, maar had wat ons betreft gisteren al begonnen kunnen worden.

4. Is het college bereid die lobby niet alleen te beperken tot de provincie en/of het ministerie maar ook de leden van de Tweede Kamer nu actief te gaan informeren over de, blijkbaar reeds lange tijd gevoerde, lobby richting het ministerie en over de problemen die zich dagelijks afspelen op de A58 bij Tilburg?

5. Is het college bereid om samen met de bij een eventuele verbreding van de A58 betrokken gemeenten te kijken naar de mogelijkheden voor een (financiële) bijdrage?

6. Is het college bereid ons als raad met enige regelmaat op de hoogte te brengen van eventuele voortgang of ontwikkeling van het lobbyproces?

Bernolf en Maurice bedankt!

Bernolf en Maurice hebben zich de afgelopen jaren binnen het bestuur van onze afdeling ingezet voor het CDA. Een dankwoord van Marcel van den Hoven.

Aan mij als fractievoorzitter de eer, bij het nog niet voorhanden zijn van een partijvoorzitter, om een woord van dank aan jullie te richten.

Aan ieder tijdperk komt een einde. Zo ook aan het tijdperk Kramer en Roovers als vaste steunpilaren in het bestuur van onze afdeling.

Bernolf heeft twee volle bestuursperiodes deel uitgemaakt van ons afdelingsbestuur. Hij nam in zijn eerste periode het penningmeestersstokje over van Erik, die instroomde in de raad, en begon zijn tweede periode in een duo-voorzittersrol met Anne Zouridis. Anne moest vanwege privé omstandigheden echter al snel verstek laten gaan en Bernolf pakte daarop de voorzittersrol volledig op zich. Bernolf heeft in zijn bestuursperiode werk proberen te maken van het beter herkenbaar en toegankelijker maken van de van de CDA politiek voor de mensen die in Tilburg wonen en werken.

Maurice trad aan het begin van de vorige gemeenteraadsperiode op verzoek van de toenmalige voorzitter, Rene Vrieling, opnieuw toe tot het bestuur. Maurice maakte namelijk al eerder deel uit van het CDA Tilburg bestuur maar legde die taak toen, vanwege een studie, neer. Maurice werd in zijn nieuwe bestuursrol mede verantwoordelijk voor het functioneren van de fractie en bezocht dan ook menige dinsdag de fractievergaderingen.

Na het recentelijke vertrek van Brian als secretaris nam Maurice ook die rol op zich en ook die rol vervulde Maurice met verve.

Het bestrijden van versnippering in de raad en het creëren van een podium voor het CDA geluid waren belangrijke drijfveren voor Maurice.

Beide heren waren dus lange tijd bestuurlijk actief voor onze afdeling en maakten meerdere verkiezingen op alle niveaus mee. Vaak waren de uitslagen daarvan geen redenen tot vreugde en gaven zij blijk van een dalende trend. Daarnaast hebben er in hun bestuursperiode ook in onze afdeling wat strubbelingen voor gedaan, het waren woelige tijden.

Het dan nu ook mooi om te constateren dat Bernolf en Maurice ook hun bijdrage hebben geleverd aan het revitaliseren van onze afdeling. De saamhorigheid van de afgelopen verkiezingscampagne volgde zij op de voet en gaven reden tot hoop, de uitslag viel dan weliswaar wat tegen, maar de hervonden energie biedt kansen. En hoewel we nog geen voorzitter hebben, laten zij een bestuur achter dat ook weer blijk geeft van nieuwe energie en mogelijkheden. Hopelijk dat de verkiezingsuitslagen van vandaag in de herverkiezingsgemeenten en de komende provinciale verkiezingen de negatieve trend doorbreken en er derhalve alle reden is tot optimisme voor het Christen-Democratisch geluid.

Beste aanwezigen, het CDA, en zeker de afdeling Tilburg is zowel Bernolf als Maurice veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid en om daar blijk van te geven, ontvangen zij hierbij een kleine attentie!

Bernolf en Maurice, bedankt!

De stad, niet het stadhuis

Lees in dit bericht de bijdrage van onze fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Tilburg op 10 november.

Voorzitter, in april las ik het volgende verhaal in de krant. Op basisschool de Cocon in Alkmaar waren de wc’s zo smerig dat de leerlingen met buikpijn in de klas zaten. Bodil van 10 hield liever zijn plas op dan dat hij naar het toilet ging. Wat de directrice ook deed, extra schoonmaakbeurten, de kinderen er op aanspreken, niets hielp. Voorzitter, ze besloot het uiteindelijk anders aan te pakken. De schoonmaakster zouden de wc’s niet langer meer poetsen, maar iedere klas kreeg twee toiletten toegewezen. En, voorzitter, niet alleen kregen de leerlingen de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van deze wc’s, ze mochten er ook mee doen wat ze zelf wilden. Tegenwoordig hangen de wc’s vol met posters, maar het allerbelangrijkste; ze zijn schoon en netjes! De moraal van dit verhaal; samen kunnen we meer, ook in Tilburg! Vaak blijken mensen prima in staat, soms met een klein beetje hulp van de gemeente of omgeving, om tot oplossingen te komen voor uitdagingen waar zij als individu of wij als gemeente voor staan.

Een van de zeven principes van het CDA is dat wij uitgaan van “de samenleving, niet de overheid”. Dit principe vertaalt het CDA in Tilburg naar “de stad, niet het stadhuis”. In de programmabegroting zien we dit principe op diverse terreinen terugkomen. Zo stelt u zichzelf in het begrotingsboekwerk de vraag of burgerparticipatie niet moet zijn gebaseerd op wederkerigheid tussen overheid en burger. Ja natúúrlijk, is het antwoord van het CDA! Het is daarom dat wij recent ook een initiatiefvoorstel hebben ingediend dat inwoners van Tilburg het ‘recht’ moet verschaffen de gemeente uit te dagen bij het aanbesteden en uitvoeren van publieke taken. Beter bekend als het ‘Right to Challenge’.”

Maar van het CDA mag het principe “de Stad, niet het stadhuis” nog wel wat meer vorm krijgen. Daarom geven we, met verschillende moties, meer invulling aan dit principe. Bijvoorbeeld waar het gaat over de decentralisaties.

We staan immers nu echt aan de vooravond van grote transities en transformaties. De drie decentralisaties op het gebied van zorg, welzijn en participatie raken ons indirect allemaal. Vertrouwen is een belangrijk centraal thema, want uiteindelijk schept vertrouwen betrouwbaarheid. Vertrouwen in de beleidskaders, in de professionals op de werkvloer en de mensen in de stad. Desalniettemin houden wij onze oren en ogen open voor signalen vanuit de stad. Om zo te monitoren of plannen ook in de praktijk de gewenste uitwerking hebben. Bovendien zullen wij er voor waken dat de aller kwetsbaarste mensen in onze gemeente niet tussen wal en schip vallen. Daarom ook dat wij nog een sturingsvoorstel doen voor waar het gaat over de inzet van de egalisatiereserve 3D’s.

Een ander punt waarbij wij de samenleving willen uitdagen is bij initiatief te nemen voor de organisatie van een Nieuwjaarsdrink, naar Vlaams voorbeeld. Deze laagdrempelige ontmoeting voor en door de inwoners zelf heeft zijn positieve bijdrage aan de verbondenheid in de samenleving in Vlaanderen al ruimschoots bewezen.

Voorzitter, uitgaan van “de stad, niet het stadhuis” betekent niet dat we alles maar aan de stad over moeten laten. Als gemeente moeten we soms ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen en moeten we luisteren naar de signalen vanuit de stad. Daarom dat het CDA ook werk wil maken van de volgende zaken:

• bereikbaarheid van onze stad, door de verbreding van de A58 te bespoedigen door recent vrijgevallen geld te claimen;

• Het groenonderhoud in Berkel-Enschot (het liefst met de inwoners) een impuls te geven na klachten uit het dorp

• Als gemeente moderne communicatie middelen als WhatsApp in te gaan zetten voor communicatie met de stad.

Voorzitter, tenslotte nog een zorg of knipoog en een compliment. Het CDA ziet dat er voor 2015 slechts organisatiekosten voor twee verkiezingen zijn ingeboekt, terwijl de collega’s van VVD en PvdA in het kabinet juist zo hun best doen om de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 naar voren te halen. Moeten we niet serieus rekening houden met drie verkiezingen in het 2015?

En ik sluit af, voorzitter, met het compliment. Als CDA hechten we veel waarde aan degelijk en solide financieel beleid. Deze begroting en het meerjaren perspectief voldoen daar wat ons betreft aan. Een begroting waarin voor komend jaar geen lastenverzwaring aan de Tilburger wordt doorberekend en een begroting die bovendien meerjaren sluitend is. Hierdoor hoeven we dan ook, voor zover we nu kunnen overzien, de komende jaren geen bezuinigingen uit te voeren, die altijd negatief uitpakken voor de mensen en organisaties in onze stad. Zo geeft het stadhuis de stad de waardering en slagkracht die zij verdient.

CDA verwerpt motie van wantrouwen Burgemeester Noordanus

Het CDA Tilburg heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag tegen de motie van wantrouwen tegenover Burgemeester Peter Noordanus gestemd. De stemverklaring leest u hieronder.

Voorzitter, het CDA heeft met veel interesse kennis genomen van dit zware rapport met niet mis te verstane conclusies. Echter, het CDA verwerpt deze motie omdat wij deze zien als misplaatste stemmingmakerij. En wel om de volgende redenen:

• De motie bevat naast de verwijzing naar het rapport van de onderzoekscommissie geen enkel feit waar de indieners nog geen weet van hadden bij hun aantreden in maart;

• Daarnaast is de inkt van het rapport nog niet droog en dient de Tweede Kamer haar werk te doen alvorens de Gemeenteraad haar conclusies kan trekken.

Voorzitter, het CDA werkt niet mee aan misplaatste stemmingmakerij en zal deze motie dan ook niet steunen.

CDA verheugd met uitbreiding Tesla

Het CDA Tilburg heeft verheugd gereageerd op de komst van een tweede vestiging van Tesla in Tilburg.

Met de uitbreiding van Tesla in Tilburg wordt bevestigd dat onze gemeente een gunstig vestigingsklimaat bezit. CDA-wethouder Erik de Ridder heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een verdere (internationale) specificatie van het beleid wat nu resulteert in een nieuwe vestiging van Tesla.

CDA-Wethouder Erik de Ridder: ‘Het is geweldig nieuws dat Tesla nu al wil uitbreiden en dat ze een locatie hebben gevonden die dicht bij de huidige vestiging ligt. Het gaat goed met het bedrijf. We weten nog niet hoeveel arbeidsplaatsen erbij komen, maar de werkgelegenheid krijgt in ieder geval een positieve impuls.’ Er werken nu al zo’n 180 mensen voor Tesla in Tilburg.

CDA dient initiatiefvoorstel Right to Challenge in

Het Right to Challenge moet buurten, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties de mogelijkheid geven om overheidstaken over te nemen en op hun eigen manier uit te voeren.

Al enkele maanden is het CDA Tilburg druk bezig met het schrijven aan een voorstel rondom het Right to Challenge. Op initiatief van commissielid Ernst van Wely, raadslid Joost van Puijenbroek en fractiemedewerker Marcel Deryckere wil het CDA de Tilburgers daadwerkelijk de kans bieden om gemeentelijke taken op zich te nemen.

Met het Right to Challenge zouden verschillende maatschappelijke organisaties namelijk de mogelijkheid krijgen om de gemeente ‘uit te dagen’ wanneer zij denken een bepaalde taak beter uit te kunnen voeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beheer van buurthuizen of het groenonderhoud. Tilburgers kunnen hiermee publieke taken vormgeven op de manier die zij als wenselijk en efficiënt achten voor hun straat, buurt of wijk.

Kabinet wil afvaldumpers en wildplassers opnieuw vrij spel geven

Raadslid Marti de Brouwer is bezorgd over het voornemen van het kabinet om te stoppen met de vergoeding aan gemeenten voor de aanpak van overlast.

Deze bezuiniging van het kabinet zou al per 1 januari 2014 moeten ingaan. Dit zou betekenen dat de gemeente over minder middelen zal beschikken om overlast(gevers) aan te pakken. Het CDA heeft de Burgemeester gevraagd hoe de gemeente Tilburg met deze bezuiniging de overlast per 2015 wil aanpakken.

Inbreng CDA tijdens behandeling perspectiefnota

Lees hier het betoog van CDA-fractievoorzitter Marcel van den Hoven bij de behandeling van de perspectiefnota na.

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de perspectiefnota van dit nieuwe college. Een perspectiefnota die, vlak na het vaststellen van het nieuwe coalitieprogramma, een eerste doorkijkje geeft naar de wijze waarop dit college de komende jaren vorm en inhoud wil geven aan het beleid en de opgaven waar we als gemeente voor staan.Vanwege het feit dat het CDA achter het coalitieprogramma staat zal en kan onze inbreng vandaag beperkt zijn.

Voorzitter, het gaat in Tilburg op veiligheidsgebied steeds beter en toch weten we dat er een actieve criminele onderstroom in onze, ook Tilburgse, samenleving waarneembaar is die soms onder- en bovenwereld met elkaar verbindt. Wat het CDA Tilburg, maar ook vele anderen, betreft een ongewenste ontwikkeling die we, door verder in te zetten op een integrale aanpak vanuit gemeente, politie, justitie, belastingdienst en andere betrokken partijen, efficiënter, effectiever en hard moeten aanpakken. Wij zien dan ook uit naar de uitwerking van het in het coalitieprogramma aangekondigde plan van aanpak om de ontwrichtende, vaak wietgerelateerde, criminaliteit aan te pakken.Wij geven op voorhand alvast aan dat criminaliteit zich niet binnen gemeentegrenzen laat vangen en dringen dat ook aan op een aanpak die qua aanpak en financiering verder rijkt dan enkel onze gemeente. Daarnaast zou een aanpak van deze criminaliteit weer een bijdrage kunnen leveren aan het veiligheidsgevoel van onze Inwoners, want dat blijft nog altijd een aandachtspunt.Voorzitter, concreet,….. wanneer kunnen we dat plan van aanpak verwachten?

We staan aan de vooravond van grote en belangrijke transities op het gebeid van de WMO, de Jeugdzorg en participatie. Er zal een steeds grote beroep worden gedaan op de eigen kracht en het netwerk van burgers. Voor deze veranderingen is een nog sterkere sociale cohesie ons inziens noodzakelijk. Wij roepen het college om de uitwassen hiervan bij de uitvoering van het beleid op de drie transities steeds goed op het netvlies te houden.Zo moet er goed gekeken worden naar de mogelijkheden om mantelzorgers te ontzien en zogenaamde kangoeroewoningen kunnen hieraan een bijdrage leveren. De wetgeving die het plaatsen van deze zorgeenheden in de achtertuin van mantelzorgers mogelijk maakt wordt binnenkort gewijzigd waardoor het makkelijker wordt hiervoor toestemming te krijgen. Het CDA roept de wethouder op om dit na wijziging van de wetgeving snel en slagvaardig op te pakken.

Tilburg participeert op meerdere terreinen in regionale samenwerkingsverbanden. Maar door meer geld en verantwoordelijkheid te geven aan de regio plaatsen we een groter deel van ons beleid wel buiten onze directe invloedssfeer. Het CDA heeft er vertrouwen in dat de regio Hart van Brabant deze verantwoordelijkheid goed kan dragen. Anderzijds wordt het bij een groter wordende regio steeds belangrijker dat de raad zijn kaderstellende rol goed pakt. De komende tijd wil het CDA daarom graag de discussie aan hoe we deze rol vorm gaan geven.
We weten allemaal dat een gemeente geen banenmachine heeft of is. Maar de gemeente kan wel helpen, stimuleren en faciliteren. We zijn dan ook blij met de doorkijkjes op het gebied van de aanpak van jeugdwerkloosheid, de stimulering van de arbeidsmarkt, citymarketing en de ondersteuning aan ondernemers.Wij doen u bij motie nogmaals de suggestie om de mogelijkheid van het invoeren van zogenaamde kennischeques te onderzoeken.

Daarnaast dienen we motie in om de mogelijkheden te onderzoeken om de maatschappelijke stage voor scholieren in Tilburg te behouden. De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving, waardoor ze zich meer betrokken en verantwoordelijk kunnen gaan voelen voor de problemen in de samenleving. Bovendien; jong geleerd is oud gedaan en deze maatschappelijk verantwoordelijkheid is de basis voor de door ons gewenste sociale cohesie.

Voorzitter, ook op sportgebied liggen er een aantal opgaven. Te denken valt aan de herschikking van de voetbalcomplexen en de harmonisatie van de sporttarieven. We staan als sportstad goed aangeschreven en juist daarom zou het goed zijn om een visie topsport te ontwikkelen. We nodigen de wethouder in deze uit zich hierover uit te spreken. Met een motie over de Ireen Wust ijsbaan willen we een suggestie bieden om de problemen aldaar mogelijk het hoofd te bieden.Ten aanzien van de sportportefeuille vragen we de wethouder op zeer korte termijn aandacht te hebben voor het lichtprobleem bij Jong Brabant, die overigens zeer content zijn met hun kunstgrasveld en voor de stroperigheid van het proces rond Sportpark de Zeshoeven in Udenhout waar men graag aan de slag wil.

Verder willen we vanavond nog aandacht ragen voor het maatschappelijk fenomeen dat armoede heet. We hebben als stad een goed armoedebeleid en maken daar jaarlijks veel middelen voor vrij. Toch zien we nog steeds dat vele stadsgenoten het moeilijk hebben en problemen hebben om wekelijks rond te komen en deze groep lijkt nog altijd te groeien. Een deel van deze groep zal dan ook nog langjarig onder of tegen de armoedegrens blijven zitten en dan worden eenzaamheid en sociale uitsluiting heel vaak gemeen goed. Het CDA als gezinspartij vraagt nu extra aandacht voor de gevolgen hiervan voor kinderen, maar deed dat eerder bij de begrotingsbehandeling in 2012 ook al voor ouderen. Wat is overigens van de uitvoering van die motie ter bestijding van eenzaamheid bij destijds ouderen terecht gekomen? Het zou fijn zijn als we daarover voor de begrotingsbehandeling wat meer informatie kregen.

Afrondend voorzitter was ik afgelopen week bij de dorpsraad in Udenhout waar werd gesproken over het mogelijk wegvallen van het consultatiebureau en terugkomst van de stadswinkels. Graag zouden we over beide fenomenen op korte termijn horen wat de ontwikkelingen zijn.

Voorzitter, het CDA heeft oog voor de uitdagingen waar onze stad voor staat, ziet kansenvoor het verder brengen van onze gemeente en heeft vertrouwen in de in deze perspectiefnota geschetste grote lijnen. Wij kijken uit naar de concretisering hiervan in de begroting.