Berichten

CDA respecteert besluit Peter Noordanus om te stoppen als burgemeester van Tilburg

Vandaag maakte burgemeester Peter Noordanus bekend dat hij per 1 oktober 2017 zijn functie van burgemeester van Tilburg neer zal leggen. Het CDA respecteert dit besluit en wil haar dank uitspreken voor de niet aflatende inzet van Peter in de afgelopen zeven jaar.

Peter Noordanus heeft zijn functie van burgemeester zeer goed ingevuld en heeft veel resultaten geboekt voor onze stad. Hierbij heeft hij steeds adequaat zijn netwerk ingezet.  We hebben Peter leren kennen als een harde werker, een goede netwerker en een man die veiligheid, misdaadbestrijding en aanpak coffeeshops hoog in het vaandel heeft staan. Met name op dit laatste terrein zullen we Peter Noordanus zeker nog gaan missen.

CDA stelt vragen over voorgenomen illegale wietteelt in Tilburg

Het Brabants Dagblad kopte recent dat de coffeeshophouders in Tilburg wiet willen gaan telen in de Willem II-kazerne. Ook werd bekend dat de gemeente Tilburg bezig is met de voorbereidingen voor “legale” wietteelt.

Het CDA heeft grote moeite met deze berichten. Marcel van den Hoven: “Zolang de Eerste Kamer nog niet haar standpunt heeft bepaald of indien zij niet instemt is én blijft wietteelt verboden, onwettig en derhalve illegaal.”

De CDA-fractie heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de voorbereidingen van de (nu nog) illegale wietteelt.

Ontwikkelingen in verkoop MIDI theater

Twee weken geleden ontvingen we als CDA fractie het collegebesluit om over te gaan tot daadwerkelijke juridische levering van het Midi pand aan de kopers hiervan, waardoor zij in de mogelijkheid worden gebracht het pand door te verkopen.

Hiermee lijkt een einde te gaan komen aan een langslepend dossier dat vele verliezers kende. Het CDA Tilburg is echter van meet af aan helder geweest over de aankoop van Midi en ontwikkeling tot theater. Het CDA was hier destijds op tegen en heeft daar ook de consequenties van aanvaard, wat leidde tot de val van het toenmalige college en het uit de coalitie zetten van het CDA.

In de daarop ingestelde enquêtecommissie die de hele gang van zaken moest onderzoeken, namen we wel weer onze verantwoordelijkheid en werd onder leiding van CDA-er Kasper Groten een grondig onderzoek uitgevoerd met een heldere uitkomst over de toenmalige gang van zaken.

De realiteit was echter wel dat het Midi pand door het nieuwe college, zonder CDA,  wel was aangekocht en de gemeente met een niet te exploiteren theater zat opgescheept. Een uiteindelijke verkoop werd een voor de hand liggende optie die dan ook werd geëffectueerd. Dat hiermee een flink financieel verlies moest worden genomen was onvermijdelijk en dat verlies werd drie jaar geleden dan ook ingeboekt en verwerkt.

 

Het nu vanuit de juridische verplichting daadwerkelijk ook leveren van het pand dat we een aantal jaren geleden al hebben verkocht is juridisch en praktisch onontkoombaar en het enige mogelijke.

 

Voor het CDA en de gemeente komt hiermee nu dus een einde aan een beladen dossier met een turbulente geschiedenis. Wij hopen nu op een in het gebied passende herontwikkeling en zullen daar waar dat mogelijk is op (bij)sturen.

 

De fractie van de LST diende afgelopen maandag echter een motie actueel in, die de raad en daarmee ook de CDA Tilburg fractie voor een duivels dilemma plaatste. Zij vroegen om een integriteitsonderzoek naar het handelen van een voormalige wethouder en een onderzoek naar het verloop van het verkoopproces.

Vóór een onderzoek stemmen zou de twijfel over de integriteit en fouten in het verkoopproces doen toenemen terwijl daar geen enkel aanwijsbaar feit voor te vinden is.

Tegen het onderzoek stemmen zou het beeld kunnen oproepen dat we dat niet willen omdat er iets te verbergen is, waarvoor ook geen enkel aanwijsbaar feit is. Beide antwoorden zouden dus fout zijn en verkeerd uitgelegd (kunnen) worden.

He volledige dossier is openbaar, de verkoopprijs is in lijn met de vastgestelde taxatiewaarde, de financiële pijn is inmiddels genomen, wij hebben als fractie antwoorden op al onze vragen en zouden daarmee geen reden hebben om een onderzoek te wensen, maar……

We wilden wel gehoor geven aan de vele vragen, twijfels, oordelen, etc. die er ten aanzien van dit dossier in de stad leven en die door een onderzoek zouden kunnen worden weggenomen. Er bleek echter al een juridische procedure te lopen, aangespannen door een andere bieder die meent dat de gemeente in zijn richting niet correct heeft gehandeld. Om dat proces niet te verstoren wilden we de uitspraak hierover afwachten en dan alsnog het onderzoek laten uitvoeren.

In samenspraak met enkel andere fracties wilden wij hiervoor een motie opstellen, maar die ruimte werd ons door de indiener niet geboden. Hij staakte de beraadslaging door de motie aan te houden. Het uiteindelijk effect is hetzelfde, met het risico dat door nieuwe ontwikkelingen de steun voor een onderzoek afbrokkelt.

Wordt vervolgd dus…….

CDA-er Marti de Brouwer is Tilburgse politicus van het jaar 2016

Gisteren werd na afloop van de begrotingsbehandeling de Tilburgse politicus van het jaar 2016 bekend gemaakt. De verkiezing werd georganiseerd door de nieuwswebsite Tilburgers.nl. In de afgelopen maanden mochten bezoekers van de website aangeven wie de titel het meest verdiende.

CDA-raadslid Marti de Brouwer pakte met 262 punten de titel. Hij liet met 192 punten verschil de concurrentie ruimschoots achter zich.

Enkele reacties van de stemmers waren: “Zet zich onvermoeibaar in voor de zwakkere uit de samenleving.” “Maakt beloftes waar, harde werker en altijd positief. Neemt mensen serieus. Weet waar hij mee bezig is.” “Marti ziet de mensen echt en luistert naar problemen.”Marti staat echt klaar voor arme medemensen in Tilburg, een man met groot hart van goud.” “Marti zal zich altijd voor 100% inzetten voor de mensen die het minder goed hebben in onze gemeente.” “Marti is betrokken, heeft aandacht en doet wat hij belooft!” “De heer de Brouwer is een van de weinige mensen die ik ken die de politiek ingegaan zijn om anderen te helpen en voor anderen een verschil te maken. Hij is zeer integer, ontzettend bereid om ook zelf zijn handen uit de mouwen te steken en zéér begaan met mensen die het minder getroffen hebben. Ik verdenk hem er zelfs sterk van dat hij mensen met armoedeproblemen ook uit eigen zak helpt, wat in deze wereld van alleen maar “graaiers” echt een uitzondering is. Een politicus uit duizenden!”

CDA goed vertegenwoordigd in top 15

Naast Marti de Brouwer stonden ook diverse andere CDA-ers hoog genoteerd. In de top 11 staan maar liefst 5 CDA-ers. Wethouder Erik de Ridder staat op 4, op plaats 9, 10 en 11 vinden we respectievelijk CDA-raadsleden Claudia Dankers, Joost van Puijenbroek en fractievoorzitter Marcel van den Hoven.

Bekijk de hele ranglijst op de website van Tilburgers.nl.

De begroting maakt keuzes voor een beter Tilburg

Onderstaande spreektekst is op maandag 7 november uitgesproken door fractievoorzitter Marcel van den Hoven.

Voorzitter, op 12 oktober presenteerde onze landelijk lijsttrekker Sybrand Buma het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hierbij stelde hij zichzelf de vraag; “Is dit het land wat wij door willen geven aan onze kinderen? Ik denk dat hier weinig mensen volmondig ja op zeggen!” was zijn conclusie.

Ik stelde mij dezelfde vraag na het lezen van deze begroting. Is dit de stad die wij door willen geven aan onze kinderen? Ik denk dat veel inwoners van onze stad en dorpen hier wel ja op zullen zeggen.

Dit komt mede doordat het beleid van de gemeente Tilburg, ik kan wel zeggen gelukkig, is gestoeld op 5 belangrijke uitgangspunten van het CDA. Namelijk een sterke samenleving, waarde en tradities, een eerlijke economie, familie en gezin en zorgen voor elkaar.

Sterke samenleving

Voorzitter, een sterke samenleving bestaat uit vitale gemeenschappen in dorpen en steden, waar mensen meedoen en naar elkaar omzien. In die sterke samenleving stellen we grenzen zodat mensen zich veilig en thuis voelen, en meer baas zijn over hun eigen leven en hun eigen omgeving. Helaas moeten we ook constateren dat er een harde kern blijft die deze basiswaarde ondermijnt. Wietkwekers, drugsdealers, mensen die frauderen met uitkeringen en lafaards die ouderen in hun eigen woning overvallen moeten we te vuur en te zwaard blijven bestrijden. Het CDA is dan ook blij te zien dat de taskforce, die goed werk verricht tegen de ondermijnende criminaliteit, in ieder geval tot 2019 blijft bestaan.

Waarde en tradities

Voorzitter, onze waarden en tradities zijn geen vlucht terug naar een geromantiseerd verleden maar een stevig fundament onder een nieuwe gezamenlijke toekomst. Niet om mensen uit te sluiten, maar om iedereen duidelijk te maken dat de keuze voor een beter Nederland en Tilburg ligt in een samenleving van verbondenheid, openheid en innovatie.

Een van de waarden waar Tilburg om bekend staat is haar gastvrijheid. Ook voor Nederlanders met een migratieachtergrond.  Op dit gebied zullen we de komende jaren een flinke opgave te verwerken krijgen. Voorzitter, dit kunnen we maar een keer doen en moeten we daarom goed doen. Dit rechtvaardigt wat het CDA betreft dan ook dat binnen de begroting hier de noodzakelijke ruimte voor gecreëerd wordt.

Ook moeten we oog blijven houden voor de typisch Tilburgse tradities. Het is dan ook goed te zien dat in de nieuwe cultuurnota erfgoed een plek heeft gekregen en dat ook de Tilburgse Kermis een doorontwikkeling kan doormaken die haar positie en functie ook voor de komende jaren veilig stelt. Misschien in dit licht ook goed om alvast rekening te houden met het lustrum dat Kruikenstad in 2018 mag gaan vieren.

Eerlijke economie

De keuzes voor een stad die we door willen geven, vertalen we ook in een eerlijke economie. Het CDA ziet in het feit dat de begroting, ondanks de turbulentie op het gebied van gemeentefinanciën, meerjarig sluitend is en in het feit dat de woonlasten verwaarloosbaar stijgen (ong. 50 cent per maand) duidelijk de hand van het CDA in deze coalitie. Anderzijds zien we ook dat er voldoende ruimte is om door te blijven bouwen aan de ambities van dit college en deze coalitie, zoals bijvoorbeeld, hier naast deze raadzaal, aan onze vernieuwde binnenstad of de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als De zwaluwbunders en Wijkevoort. Deze ontwikkelingen stemmen het CDA tot meer dan tevredenheid.

 Zorg voor elkaar

De  belofte van zorg voor elkaar doen we ook als samenleving. Als iedereen weer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten verzekerd is. Dit uitgangspunt zien we terug in de sociale kant van deze begroting. Bijvoorbeeld door het vooralsnog vasthouden aan de huidige inzet van de huishoudelijke hulp. Dit biedt voor veel Tilburgers die hierop aangewezen zijn de mogelijkheid voor het behouden van hun zorg op maat! Want zoals het CDA Tilburg stelt; Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee geholpen is.

Familie en gezin

In die sterke samenleving als Tilburg staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis in familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Hier hebben we als stad nog een uitdaging waar het gaat om de mantelzorger. Als aanvulling op deze begroting willen wij, als CDA,  een pleidooi houden voor een stevige verankering van Mantelzorg in de in ontwikkeling zijnde Sociale Agenda. Wat hebben we op dit gebied al in onze gemeente, maar vooral ook wat missen mantelzorgers nog en hoe kunnen we dat als gemeente regelen of in beleid verankeren? Het zou goed zijn als de totstandkoming van deze Mantelzorgpargraaf in die Sociale Agenda in samenspraak met de stad en met name belanghebbenden tot stand zou komen.

Voorzitter, afsluitend… Het CDA Tilburg ziet in deze begroting, zoals gesteld, keuzes die zullen leiden tot een beter Tilburg en wijst daarbij op het evenwicht dat in deze begroting zichtbaar is tussen middelen die beschikbaar zijn voor groen, stenen en mensen. Het is en blijft goed leven in Tilburg!

 

Begroting 2017 maakt keuzes voor een beter Tilburg

Vandaag presenteerde het college van Burgemeester en wethouders de programmabegroting 2017 voor de gemeente Tilburg. Het CDA ziet in deze begroting dat de politiek keuzes maakt voor een beter Tilburg.

Lage woonlasten
Het CDA ziet in het feit dat de begroting, ondanks de turbulentie op het gebied van gemeentefinanciën, meerjaren sluitend is en in het feit dat de woonlasten verwaarloosbaar stijgen (ong. 50 cent per maand) duidelijk de hand van het CDA in deze coalitie. “En dat er hierdoor meer dan voldoende ruimte is om door te blijven bouwen aan de ambities van dit college voor onze gemeente, stemt het CDA tot meer dan tevredenheid”, aldus fractievoorzitter Marcel van den Hoven.

Veiligheid
De aandacht die dit college heeft voor de ondermijnende criminaliteit en de aanpak van hufterigheid passen meer dan goed bij de aandacht die het CDA hiervoor in haar programma en de afgelopen jaren heeft gevraagd.
De middelen voor de aanpak voor de wietgerelateerde en ondermijnende criminaliteit in onze stad zijn tot 2019 gedekt en bieden daarmee de ruimte om hier meerjarig tegen op te blijven treden en ook de aanpak van fraudeurs met gemeentelijke uitkeringen passen prima in de lijn die het CDA Tilburg hiermee voor ogen had.

Werken aan de stad
Het CDA Tilburg is verder trots op de vooruitgang en ontwikkeling die overal in onze stad in de fysieke en sociale zin zichtbaar is.

Het Piushavengebied nadert haar voltooiing en is verworden tot een geliefd woon- en verblijfsgebied. De Spoorzone groeit gestaag door, de ontwikkeling van de binnenstad raakt in een stroomversnelling en de groei van de werkgelegenheid krijgt meer ruimte door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Allemaal fysieke ingrepen die dit college succesvol heeft opgepakt of daadkrachtig heeft doorgepakt.

Daarnaast is er ook aandacht voor de sociale kant van onze stad. Bijvoorbeeld door het vooralsnog vasthouden aan de huidige inzet van de huishoudelijke hulp. Dit biedt voor veel Tilburgers die hierop aangewezen zijn de mogelijkheid voor het behouden van hun zorg op maat! Want zoals het CDA Tilburg stelt; “Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee geholpen is!”.

Het CDA pleit ook al vele jaren voor aandacht en zorgvuldig omgaan met materieel en immaterieel erfgoed. Het is dan ook goed te zien dat in de nieuwe cultuurnota erfgoed een plek heeft gekregen en dat ook de Tilburgse Kermis een doorontwikkeling kan doormaken die haar positie en functie ook voor de komende jaren veilig stelt.

Wat zou het CDA Tilburg nog graag willen zien?
Bij de behandeling van de begroting zal het CDA Tilburg, als aanvulling op de vandaag gepresenteerde plannen, een pleidooi houden voor een gemeentelijke Mantelzorgvisie en -aanpak. Wat hebben we op dit gebied al in onze gemeente, maar vooral ook wat missen Mantelzorgers nog en hoe kunnen we dat als gemeente regelen of in beleid verankeren? “Het zou goed zijn als de totstandkoming van deze Matelzorgvisie en –aanpak in samenspraak met de stad en met name belanghebbenden tot stand zou komen en de mogelijkheden van de ‘Right to Challengeaanpak’ hierin een plek zou krijgen”, zo roept het CDA Tilburg het college op.
Ook zullen we tijdens de begrotingsbehandeling pleiten voor een wijze van communiceren en dienstverlening vanuit de gemeente die beter is afgestemd op de doelgroep waarvoor die is bedoeld. “Een jongere benader je nu eenmaal anders dan een oudere inwoner van onze stad. Zo is een jongere mogelijk meer bereid tot het sturen van een Whatsapp bericht of het kijken van een filmpje via een QR-code en vindt een oudere inwoner het nog fijn om zaken op papier te krijgen of in een persoonlijk gesprek zaken te kunnen regelen”, zo stelt van den Hoven.

Tot slot
Het CDA Tilburg ziet in deze begroting, zoals gesteld, keuzes die zullen leiden tot een beter Tilburg en wijst daarbij op het evenwicht dat in deze begroting zichtbaar is tussen middelen die beschikbaar zijn voor groen, stenen en mensen. Het is en blijft goed leven in Tilburg!

CDA verslaat D66!

op zaterdag 1 oktober vond op de roeibaan bij de Tilburgse Open Roeivereniging de jaarlijkse ‘Moordregatta’ plaats. Gedurende de gehele dag was het een drukte van jewelste op de roeibaan waar naast de wedstrijden tussen roeivereningingen en -teams ook de ‘bedrijvenregatta’ werd geroeid.

Het team van het CDA Tilburg, bestaande uit Marco Stevens (voorzitter), Erik de Ridder (wethouder),Marcel van den Hoven (fractievoorzitter) en Evert Robben (CDA-lid) trainde de afgelopen weken een paar keer om goed voorbereid de boot in te kunnen gaan en de strijd aan te kunnen gaan met 15 andere ‘bedrijven’. Onder de tegenstanders zaten teams uit de vluchtelingenopvang Fatima, een team van ASVZ uit Udenhout, diverse teams van scholen en twee teams van D66.

Na een fikse 1.000 meter regatta en later een helse 500 meter sprint bleek het team van begeleiders en cliënten van ASVZ de terechte winnaar. Echter bleek tjjdens de prijsuitreiking ook dat het CDA-team het, voor een eerste keer, helemaal niet zo slecht had gedaan en een nette 10e plek pakte. Saillant detail was natuurlijk wel dat de beide boten van D66 op een respectievelijke 16e en 11e plek eindigden en we dus met recht kunnen stellen dat in deze race het CDA team D66 heeft verslagen! En met twee verkiezingen op komst smaakt dat naar meer! #samenkunnenwemeer!

CDA wil coffeeshops in buurt scholen overdag sluiten

Op vrijdag 5 augustus berichtte diverse media dat volgens een uitspraak van de rechter, de gemeente Amsterdam een regel mag opleggen die afdwingt dat coffeeshops die in een straal van minder dan 250 meter in de buurt van een school liggen gesloten zijn op tijden dat de school open is.

Naar aanleiding van deze uitspraak wil CDA Tilburg dat deze regel ook in Tilburg wordt ingevoerd. Fractievoorzitter Marcel van den Hoven heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Peter Noordanus, verantwoordelijk voor het softdrugsbeleid en handhaving in de stad.

Van den Hoven: “Aangezien het CDA Tilburg het liefst alle coffeeshops uit het Tilburgse straatbeeld ziet verdwijnen, maar weet dat dat binnen de huidige landelijke gedoogconstructie en onder het huidige lokale politieke gesternte helaas een brug te ver is, ziet het CDA Tilburg in de Amsterdamse maatregel wel een stapje in de goede richting.”

Het CDA ziet het liefst dat deze regel gaat gelden voor alle onderwijsgebouwen, van basisschool tot universiteit.

Perspectiefnota 2017: Oog voor alle Tilburgers

Onderstaande spreektekst is op 11 juli uitgesproken door fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2017.

Voorzitter, voordat we beginnen aan de behandeling van deze stukken wil het CDA graag een compliment maken aan onze ambtelijke organisatie en de auditcommissie voor het door hen verzette werk. De voorliggende stukken zijn onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen. Het verdient dan ook een pluim dat alles op tijd klaar was en dat we bovendien ook nog eens een goedkeurende verklaring van de accountant hebben mogen ontvangen. Chapeau!

Denkt u, als eerste kritische opmerking, ook aan hun veiligheid in dit gebouw, want is die nog te garanderen?

  • Voorzitter, het gaat goed met Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.
    De Piushaven bruist, al zou een mogelijke aanstelling van een havenmeester een welkome aanvulling zijn.
  • De val van de V&D leidde niet tot de gevreesde neergang van onze binnenstad maar bleek juist de sleutel tot het nieuwe masterplan, waardoor Tilburg inmiddels landelijk een voorbeeld is geworden. Het detailhandelsfonds zou hier nog een goede bijdrage aan kunnen leveren. Ziet de wethouder hier mogelijkheden toe?
  • Verder draaien de vier stadswinkels weer op volle toeren, is er oog voor de minder bedeelden in onze gemeente, is Koningsoord in Berkel-Enschot vlot getrokken, lijkt sport op orde te komen en zijn we financieel gezond.

Maar, voorzitter, waar gewerkt wordt, vallen spaanders! En het werk is nooit klaar! Het CDA ziet dan ook nog voldoende uitdagingen of zaken die voor verbetering of verandering vatbaar zijn. Uitdagingen waarvoor de antwoorden en oplossingen deels binnen het gemeentehuis liggen, maar veelal ook gevonden kunnen worden in de samenleving.

Verbondenheid
Veel inwoners zien de gemeente als een entiteit waar zijn geen binding mee hebben. Een instantie die ervoor zorgt dat het huisvuil wordt opgehaald, dat hun buurt wordt onderhouden en die zorgt dat bij hevige regenval iedereen droge voeten houdt. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is niet meer vanzelfsprekend en de binding met de gemeente is minder geworden. Hoe komt dit voorzitter? Is dat omdat men het gevoel heeft niet gezien te worden door de politiek? Hoewel de bezoekers van de meedenkavond van 27 juni daar geen last van leken te hebben, maar toch…

Mantelzorgers
Je zult maar de dagelijkse zorg hebben voor een zieke partner en die zorg wordt eigenlijk te zwaar. Uit ondermeer het onderzoek van BeBright voor de sociale agenda en tijdens de interviews tijdens de dag van de verantwoording kwam duidelijk naar voren dat mantelzorgers overbelast dreigen te raken en het gevoel hebben weinig steun te krijgen.

Het CDA heeft hiervoor de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd om nog betere ondersteuning van Mantelzorgers te realiseren. Respijtzorg via een Respijthuis blijft hoog op ons wensenlijstje staan. Wij geven niet op en blijven hiervoor strijden.

Of stel je bent deze zieke partner en je bent genoodzaakt om met een rollator te lopen en bij het oversteken blijken de planologen jouw vergeten te zijn en moet daardoor halsbrekende toeren uithalen om de stoep af en op te kunnen. Maar ook invalidentoiletten in de binnenstad blijven een chronisch probleem, wat we nu echt samen met alle betrokkenen op moeten pakken.

Klein leed
Of stel je bent maar lid van het Sint Joris gilde en je weet nog altijd niet of je in dit jaar het traditionele koningsschieten wel kunt organiseren, omdat je niet weet of het terrein nog wel beschikbaar is omdat het plaats moet maken voor voetbalvelden.
Of je bent inwoner van Berkel-Enschot en je ziet dat de stadswinkel weer wordt geopend maar anderzijds de goedlopende milieustraat wordt gesloten. Kan dit niet anders?
Of je staat onder bewind en jouw bewindvoerder berooft zichzelf van het leven en jij zit tijden zonder geld en per slot van rekening blijkt hij er ook een potje van te hebben gemaakt. Is het idee van het CDA voor gemeentelijke bewind voering dan geen beter idee?

Werkgelegenheid
Voorzitter wat moet je als modaal verdienende hardwerkende werknemer als jouw werkgever plotseling failliet gaat? Tilburg heeft veel projecten opgestart om aan de onderkant van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren en werkzoekenden in deze categorie aan een baan te helpen. Begrijpelijk, maar toch willen wij ook aandacht vragen voor de middenmoot van de arbeidsmarkt.
Het aantrekken van bedrijven met hoogwaardige arbeid zorgt ervoor dat het gemiddeld inkomen in onze stad wordt verhoogd wat een positief effect heeft op de economie in onze stad. Dit zal op termijn ook banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt opleveren.

Woningbouw
Een andere uitdaging voor dit college ontstaat, wat ons betreft, op de woningmarkt. Huishoudens met een inkomen vanaf € 34.000 kunnen niet in de sociale huursector terecht, maar kunnen een dure commerciële huurprijs vaak ook niet opbrengen. En in de koopsector zijn woningen vaak ook niet bereikbaar voor deze doelgroep vanwege financieringsnormen, geen vaste arbeidscontracten, noodzakelijke flexibiliteit, ed. Deze mensen zitten op dit moment klem. U snapt welk gevoel bij deze mensen knaagt als zij vervolgens lezen dat de overheid, overigens terecht, alles in het werk stelt om statushouders te plaatsen.
Het CDA is dan ook blij met het voornemen van het college om de woningbouwplannen op deze situatie aan te gaan passen.

Groenonderhoud
Voorzitter, veel inwoners van onze gemeente voelen zich ook niet gehoord waar het gaat om groenonderhoud in onze stad. Steeds meer klachten bereiken ons van mopperende bewoners die geconfronteerd worden met de uitwassen van ons nieuwe beleid op groenonderhoud.
Grasvelden worden niet meer gemaaid, hondenpoep niet meer opgeruimd en tuinen overwoekerd door hardnekkige planten uit de bermen. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van ons beleid. Het CDA roept het college dan ook op werk te maken van het aanpakken van de uitwassen van ons nieuwe groenbeleid.
Het kan en mag niet meer zo zijn dat een Inwoner van de Reeshof maar liefst driemaal klaagt over overwoekerend onkruid wat zijn tuin teistert zonder dat wij hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Burgerparticipatie
Voorzitter, We moeten met elkaar werk blijven maken van de manier waarop de gemeente zichzelf verbindt aan de stad en de dorpen. Het uitgangspunt voor overheidsparticipatie moet niet liggen binnen deze vier muren, binnen werkgroepen of denktanks, maar juist bij de groepen waar we mee moeten samenwerken: de samenleving. Zij moeten weten dat zij worden gezien en gehoord!
Bijvoorbeeld als een inwoner de gemeente uitdaagt met ” dat kan ik beter”….. In de nota wordt in mooie bewoordingen beschreven hoe het zou moeten zijn, maar bewijst het enige tot nu toe bekende voorbeeld uit de Acaciastraat dat de werkelijkheid hier nog niet bij aansluit. De invulling zal het komende jaar een stuk concreter moeten! Het CDA zal daar continue aandacht voor blijven vragen.
En het wordt wat het CDA betreft dan ook tijd om nu al na te gaan denken over een logische vervolgstap. Namelijk het invulling te geven aan een door ons en, zo bleek de 27ste, ook van de samenleving lang gekoesterde wens, het buurtbudget. Geef mensen meer zeggenschap over hun buurt en faciliteer dat!

Senioren
Voorzitter, wij willen ook pleiten voor meer oog voor de ouderen in de samenleving. Als het gaat over sport hebben wij tegenwoordig een formeel overlegorgaan in de vorm van de Tilburgse Sportraad. Waarom zouden we dit niet ook doen voor een andere, niet uit te vlakken doelgroep binnen onze gemeente, de senioren! De ANBO, KBO en OTO hebben al meermaals aangegeven hiertoe bereidt te zijn. Is het college dat ook?

Voorbeeldfunctie
Maar er ligt tenslotte ook een opdracht voor ons als gehele politiek. We zullen als partijen meer gezamenlijk op moeten trekken met steeds de samenleving als uitgangspunt. We moeten laten zien dat we oog hebben voor wat er speelt in buurten en wijken, we moeten meer met elkaar discussiëren over de inhoud en wat we hiermee willen bereiken in plaats van elkaar de maat te nemen, de zwarte piet toe spelen of vliegen af te vangen.
Teveel partijen staan landelijk, maar helaas soms ook gemeentelijk tegenover elkaar. Van oudsher is het CDA de partij die weet dat je zo in de samenleving niet veel voor elkaar krijgt, wij doen dan ook niet mee aan deze polarisatie en zoeken oplossingen vanuit het midden en het overleg. Van hieruit bieden we perspectief, bouwen we aan vertrouwen en geven we invulling aan onze voorbeeldfunctie, die niet mag worden onderschat.

Voorzitter, het is onze taak als politiek om te laten zien dat wij oog hebben voor de zorgen van Tilburgers. Of het nu gaat over mantelzorg, werkgelegenheid of binding met jouw buurt of dorp: Wij hebben oog voor alle Tilburgers!

Wij hebben er vertrouwen in dat het college samen met de raad en de stad de handschoen oppakt, doorgaat met het goede werk en het laten zien van de goede resultaten die dit oplevert voor de stad en de Tilburgers! Het CDA blijft dan ook gaan voor een beter Tilburg!g