Blog – Laatste Nieuws

Reactie CDA op profielschets Burgemeester

“Voor ons ligt de profielschets voor de functie van Burgemeester in Tilburg, Udenhout en B-E. Alle genoemde onderdelen in deze functie zijn voor ons belangrijk. Wij willen graag meegeven wat voor het CDA belangrijk is. Naast de genoemde taken is de ‘persoon’ die deze functie uitvoert belangrijk voor ons. De nieuwe burgemeester moet zich herkennen in de nieuwe ontwikkelingsfase waarin Tilburg verkeert.

Afgelopen tijd is er veel geïnvesteerd en gebeurd in onze stad. De kunst is nu om de bestaande Tilburgse cultuur om te buigen van ‘doe maar gewoon’ naar ‘ ben fier op je stad’. Koningsdag was hier een mooi voorbeeld van dat het leeft en kan in deze stad…

dit echter niet alleen voor bezoekers, maar zeker ook voor onze inwoners. Die verbindende factor in deze functie wordt in de komende jaren alleen maar belangrijker, zowel tussen bewoners alsook met de verschillende andere partijen in de stad. Gevoel voor de verschillende verhoudingen in de stad is daarbij een must.

De nieuwe burgemeester zal deze nieuwe transitie mede vorm moeten geven, ook binnen de gemeentelijk organisatie. Kortom zijn we op zoek naar: een dynamische verbinder.

CDA: “Tilburg is de groeibriljant van Brabant!”

Afgelopen zaterdag tijdens de CDA100 sprak iemand over Tilburg als de parel van Brabant tussen Den Bosch en Breda. Een positieve omschrijving van onze stad, maar naar de mening van het CDA toch niet de juiste. Want wie 100 jaar geleden door Breda of Den Bosch liep, zou op de dag van vandaag nog heel veel herkennen en zal over 100 jaar waarschijnlijk tot dezelfde conclusie komen. De historische binnensteden hebben zo hun charme, maar veranderen doet er niet veel.
Nee, voorzitter dan Tilburg. Wie er 100 jaar geleden liep en dat kon vergelijken met vandaag moet bekennen dat de stad is doorontwikkeld van een aaneenschakeling van dorpen naar een volwaardige stad. En zoals de ontwikkelingen er nu voor staan zal over 100 jaar wederom de conclusie getrokken kunnen worden dat de stad ook dan is doorgegroeid op alle fronten. Tilburg was anders, is anders en wordt anders! Tilburg is constant in beweging en groeit!
En daarom voorzitter is het vergelijk van Tilburg met een parel niet treffend genoeg, want ook een parel is en blijft dezelfde parel. Het CDA zou het vergelijk met een groeibriljant veel passender voor Tilburg vinden, groeiend en aan verandering onderhevig. Tilburg, de groeibriljant van Brabant!

En voorzitter, hoewel het formele afscheid nog even op zich laat wachten, wil het CDA hier al vast haar waardering en dank uitspreken voor de onmiskenbare bijdrage die onze burgemeester aan die groei en doorontwikkeling heeft geleverd!

Sociaal
Collega’s, het is goed om te zien dat het college ook in de laatste perspectiefnota van deze collegeperiode in staat is om het stevige ambitieniveau van de afgelopen jaren vast te houden. Je ziet het om je heen in onze gemeente: hier wordt hard gewerkt aan een stad waar het goed toeven is. Kijk naar de bouwprojecten in Spoorzone (de bieb, het spoorpark, het nieuwe busstation), de binnenstad (Pieter Vreedeplein, Primark, stadskantoor 1 straks), Koningsoord waar een echt bruisend dorpshart ontstaat. Ja, in de afgelopen jaren zijn we erin geslaagd de geformuleerde ambities waar te maken.

Maar dit college kenmerkt zich meer dan eerdere colleges ook juist door navenant te investeren in mensen. Zie de extra impulsen in het armoedebeleid, waar straks met de besteding van de Klijnsma middelen nog weer een extra accent kan worden gezet (waar het CDA overigens nog wel wat suggesties voor heeft). Maar denk ook aan de extra middelen voor arbeidsparticipatie, het programma op onderwijs en arbeidsmarkt én het in deze perspectiefnota aangekondigde schuldenoffensief.

De opgave om er voor te zorgen dat de tweedeling in onze samenleving actief wordt bestreden en dat we er voor moeten zorgen dat het voor alle mensen in onze gemeente mogelijk moet zijn om gebruik te maken van al die nieuwe voorzieningen lijkt ons bij dit college niet aan dovenmansoren gericht.

Rentmeesterschap
Voorzitter, de afgelopen jaren zijn we met onze CDA wethouder van financiën in diverse gradaties scherp, scherper of nog scherper aan de wind gegaan op het financieel beleid. In tijden van crises werd de tering naar de nering gezet en moesten we stevig bezuinigen. Hierin namen ook wij onze verantwoordelijkheid.

En van die soberheid plukken we nu de vruchten. We kúnnen in Tilburg investeren, we kúnnen in Tilburg ons sociaal beleid meer dan op orde houden. En we houden de lasten laag.

Het siert het college dat het zoekt naar een balans in het vol gas richting de finish gaan, dus blijven investeren, ook in hun laatste begroting deze periode, maar tegelijkertijd hierbij ook oog te houden voor de toekomst. Eerder is weleens gezegd dat het college er “lustig op los investeert” (BD) maar dit college investeert met beleid, in dingen die er voor de inwoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot toe doen. Ik noemde eerder de voorbeelden al.

Maar wat nog meer
Maar ondanks die balans blijft ook het CDA nog wensen houden die we dit college graag richtinggevend voor de begroting zouden willen meegeven.

Zo wijzen wij in deze op door ons al vele malen geuite zorgen ten aanzien van de bereikbaarheid van onze stad, dagelijkse files op de A58, een dreigende 8 maanden durende afsluiting van de N65, zaken die voor die bereikbaarheid niet goed zijn. Wij vernemen dan ook graag hoe het college de, naar wij hopen, onophoudende lobby voor verbetering van de bereikbaarheid voert en tot welke betere resultaten die lobby leidt. En in het verlengde daarvan horen wij ook graag of het college lobbyt voor een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en net buiten de stad liggende zorginstellingen met het openbaar vervoer.

Ook vragen wij aandacht voor de Kanaalzone. Enerzijds liggen er nog diverse terreinen in dit deel van Tilburg al jaren braak en zou het goed zijn als er samen met ontwikkelaars naar gekeken wordt hoe deze tot ontwikkeling kunnen worden gebracht en anderzijds moet er voor de huidige gebruikers duidelijkheid zijn over wat wel en niet kan en moet er eenheid zijn in het gemeentelijk handelen bij aanvragen voor verandering van bestemmingen.

Wij zouden het college mee willen geven om verenigingen die klem zitten met hun huisvesting duidelijkheid te verschaffen en zaken niet af te wachten of huurcontracten steeds met een maand te verlengen en daarmee onzekerheid te laten bestaan. Denk aan het St. Jorisgilde, de naastgelegen hondenvereniging, tafeltennisvereniging Irene of voetbalvereniging Were Di. Verenigingen die stuk voor stuk vele leden hebben, bestaansrecht hebben en recht hebben op waardering voor hun sociale meerwaarde en daarom recht hebben op duidelijkheid en ondersteuning in die richting van de gemeente.

En voorzitter, daar komen we weer,… die waardering en ondersteuning moet er ook zijn voor de mantelzorgers in onze stad! Wat overigens ook geldt voor de sociaal actieve 55-plussers, de senioren of ouderen in onze stad. De provincie schrapte alle subsidies aan de seniorenorganisaties en gaf hen mee bij gemeentes aan te kloppen. Hoe gaat u hier mee om? Staat u hiervoor open en bent u bereid hierover het gesprek met hen te voeren?
En laten we onze teleurstelling richting de raad dan ook maar niet onder stoelen of banken steken, het blijft een gemiste kans dat deze raad wel bereid is tweemaal per jaar te spreken met de woningbouwverenigingen, de wijkraden en het primair onderwijs, maar eerder niet diezelfde tijd wil vrijmaken om met seniorenorganisaties in gesprek te gaan over hoe we Tilburg ook wat seniorenvriendelijker zouden kunnen maken. We doen een nieuwe poging!

Ten aanzien van het onderhoud van de groenvoorzieningen in onze gemeente bereiken ons bij tijd en wijlen toch nog altijd geluiden over het niet naar behoren uitvoeren van het groenonderhoud in wijken. Afgelopen jaar spraken we hier tijdens de perspectiefnota ook al over. Het kan liggen aan een verkeerd verwachtingspatroon bij de inwoners van onze gemeente en dan dient er nadere uitleg te worden gegeven aan die inwoners over wat zij mogen verwachten. Wij gaan er van uit dat het college hier toe bereid is via de daarvoor beschikbare kanalen. Maar, het kan er ook op duiden dat onderaannemers zich soms minder strak aan de prestatieafspraken houden en wij vragen het college dan ook hier nogmaals kritisch naar te kijken en waar nodig handhavend op te treden.

En als laatste willen we een passage uit het verslag van de auditcommissie extra voor het voerlicht brengen. Het betreft de passage over de borging van de interne mobiliteit, naast de externe instroom. Het is, zoals de auditcommissie aangeeft, niet slecht dat er vers bloed de ambtelijke organisatie in komt, maar in het kader van duurzame inzetbaarheid, ontwikkelkansen van mensen stimuleren en het bevorderen van doorgroeimogelijkheden voor zittend personeel, onderstrepen wij de aanbeveling van de auditcommissie om in het wervingsbeleid ook de interne mobiliteit te benoemen en te borgen. Het budget voor strategisch HRM-beleid biedt hiertoe in ieder van alvast een kans.

Afrondend voorzitter, stevenen we gelukkig af op weer een structureel sluitende begroting, we hoeven niet te bezuinigen komende jaren, en we dragen de gemeentefinanciën netjes over aan onze opvolgers. En dat is prettig, want het CDA zal komende verkiezingen weer groeien, en dan is het prettig dat we ook dan kunnen blijven investeren in onze stad.

Reactie CDA op profielschets Burgemeester

“Voor ons ligt de profielschets voor de functie van Burgemeester in Tilburg, Udenhout en B-E. Alle genoemde onderdelen in deze functie zijn voor ons belangrijk. Wij willen graag meegeven wat voor het CDA belangrijk is. Naast de genoemde taken is de ‘persoon’ die deze functie uitvoert belangrijk voor ons. De nieuwe burgemeester moet zich herkennen in de nieuwe ontwikkelingsfase waarin Tilburg verkeert.

Afgelopen tijd is er veel geïnvesteerd en gebeurd in onze stad. De kunst is nu om de bestaande Tilburgse cultuur om te buigen van ‘doe maar gewoon’ naar ‘ ben fier op je stad’. Koningsdag was hier een mooi voorbeeld van dat het leeft en kan in deze stad…

dit echter niet alleen voor bezoekers, maar zeker ook voor onze inwoners. Die verbindende factor in deze functie wordt in de komende jaren alleen maar belangrijker, zowel tussen bewoners alsook met de verschillende andere partijen in de stad. Gevoel voor de verschillende verhoudingen in de stad is daarbij een must.

De nieuwe burgemeester zal deze nieuwe transitie mede vorm moeten geven, ook binnen de gemeentelijk organisatie. Kortom zijn we op zoek naar: een dynamische verbinder.

De begroting maakt keuzes voor een beter Tilburg

Onderstaande spreektekst is op maandag 7 november uitgesproken door fractievoorzitter Marcel van den Hoven.

Voorzitter, op 12 oktober presenteerde onze landelijk lijsttrekker Sybrand Buma het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hierbij stelde hij zichzelf de vraag; “Is dit het land wat wij door willen geven aan onze kinderen? Ik denk dat hier weinig mensen volmondig ja op zeggen!” was zijn conclusie.

Ik stelde mij dezelfde vraag na het lezen van deze begroting. Is dit de stad die wij door willen geven aan onze kinderen? Ik denk dat veel inwoners van onze stad en dorpen hier wel ja op zullen zeggen.

Dit komt mede doordat het beleid van de gemeente Tilburg, ik kan wel zeggen gelukkig, is gestoeld op 5 belangrijke uitgangspunten van het CDA. Namelijk een sterke samenleving, waarde en tradities, een eerlijke economie, familie en gezin en zorgen voor elkaar.

Sterke samenleving

Voorzitter, een sterke samenleving bestaat uit vitale gemeenschappen in dorpen en steden, waar mensen meedoen en naar elkaar omzien. In die sterke samenleving stellen we grenzen zodat mensen zich veilig en thuis voelen, en meer baas zijn over hun eigen leven en hun eigen omgeving. Helaas moeten we ook constateren dat er een harde kern blijft die deze basiswaarde ondermijnt. Wietkwekers, drugsdealers, mensen die frauderen met uitkeringen en lafaards die ouderen in hun eigen woning overvallen moeten we te vuur en te zwaard blijven bestrijden. Het CDA is dan ook blij te zien dat de taskforce, die goed werk verricht tegen de ondermijnende criminaliteit, in ieder geval tot 2019 blijft bestaan.

Waarde en tradities

Voorzitter, onze waarden en tradities zijn geen vlucht terug naar een geromantiseerd verleden maar een stevig fundament onder een nieuwe gezamenlijke toekomst. Niet om mensen uit te sluiten, maar om iedereen duidelijk te maken dat de keuze voor een beter Nederland en Tilburg ligt in een samenleving van verbondenheid, openheid en innovatie.

Een van de waarden waar Tilburg om bekend staat is haar gastvrijheid. Ook voor Nederlanders met een migratieachtergrond.  Op dit gebied zullen we de komende jaren een flinke opgave te verwerken krijgen. Voorzitter, dit kunnen we maar een keer doen en moeten we daarom goed doen. Dit rechtvaardigt wat het CDA betreft dan ook dat binnen de begroting hier de noodzakelijke ruimte voor gecreëerd wordt.

Ook moeten we oog blijven houden voor de typisch Tilburgse tradities. Het is dan ook goed te zien dat in de nieuwe cultuurnota erfgoed een plek heeft gekregen en dat ook de Tilburgse Kermis een doorontwikkeling kan doormaken die haar positie en functie ook voor de komende jaren veilig stelt. Misschien in dit licht ook goed om alvast rekening te houden met het lustrum dat Kruikenstad in 2018 mag gaan vieren.

Eerlijke economie

De keuzes voor een stad die we door willen geven, vertalen we ook in een eerlijke economie. Het CDA ziet in het feit dat de begroting, ondanks de turbulentie op het gebied van gemeentefinanciën, meerjarig sluitend is en in het feit dat de woonlasten verwaarloosbaar stijgen (ong. 50 cent per maand) duidelijk de hand van het CDA in deze coalitie. Anderzijds zien we ook dat er voldoende ruimte is om door te blijven bouwen aan de ambities van dit college en deze coalitie, zoals bijvoorbeeld, hier naast deze raadzaal, aan onze vernieuwde binnenstad of de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als De zwaluwbunders en Wijkevoort. Deze ontwikkelingen stemmen het CDA tot meer dan tevredenheid.

 Zorg voor elkaar

De  belofte van zorg voor elkaar doen we ook als samenleving. Als iedereen weer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten verzekerd is. Dit uitgangspunt zien we terug in de sociale kant van deze begroting. Bijvoorbeeld door het vooralsnog vasthouden aan de huidige inzet van de huishoudelijke hulp. Dit biedt voor veel Tilburgers die hierop aangewezen zijn de mogelijkheid voor het behouden van hun zorg op maat! Want zoals het CDA Tilburg stelt; Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee geholpen is.

Familie en gezin

In die sterke samenleving als Tilburg staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis in familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Hier hebben we als stad nog een uitdaging waar het gaat om de mantelzorger. Als aanvulling op deze begroting willen wij, als CDA,  een pleidooi houden voor een stevige verankering van Mantelzorg in de in ontwikkeling zijnde Sociale Agenda. Wat hebben we op dit gebied al in onze gemeente, maar vooral ook wat missen mantelzorgers nog en hoe kunnen we dat als gemeente regelen of in beleid verankeren? Het zou goed zijn als de totstandkoming van deze Mantelzorgpargraaf in die Sociale Agenda in samenspraak met de stad en met name belanghebbenden tot stand zou komen.

Voorzitter, afsluitend… Het CDA Tilburg ziet in deze begroting, zoals gesteld, keuzes die zullen leiden tot een beter Tilburg en wijst daarbij op het evenwicht dat in deze begroting zichtbaar is tussen middelen die beschikbaar zijn voor groen, stenen en mensen. Het is en blijft goed leven in Tilburg!

 

Erik de Ridder: “Tilburg legt zich niet neer bij de totaal geflopte wet werk en zekerheid”

Onderstaande speech sprak wethouder Erik de Ridder uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA Tilburg op 9 januari 2016:

Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes,

Allereerst wens ik u graag een zalig nieuwjaar. Dat het voor u en de uwen een jaar mag worden met voorspoed, gezondheid, liefde en betrokkenheid.

Aan het begin van een nieuw jaar is het altijd goed om je positie te bepalen. Wat heeft het vorige jaar ons gebracht? 2015 was voor mij persoonlijk een bijzonder spannend en leerzaam jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de lokale politiek. Aan ons thuisfront veranderde begin vorig jaar het een en ander, zoals u wellicht weet. En dat relativeert behoorlijk. Alles wat het jaar daarna nog te bieden had staat in geen verhouding tot dit bijzondere moment.

Maar dat wil niet zeggen dat er verder niks is gebeurd natuurlijk. Het zal u niet ontgaan zijn dat ik politiek wat onder vuur heb gelegen afgelopen jaar. Ik zal vandaag niet te uitgebreid ingaan op het dossier stadskantoor 1, het winkelrondje en de Primark, omdat daar al – meer dan – genoeg over geschreven is, en het debat nog uitgebreid in 2016 zal worden gevoerd. Wat ik alleen wil onderstrepen is dat we niet uit het oog moeten verliezen waarvoor we het deden – en doen: de al tientallen jaren gekoesterde wens en geconstateerde noodzaak om onze binnenstad te versterken. Wat er qua besluitvorming en referendum verder ook gaat gebeuren, ik zal me blijven inzetten op die versterking van de binnenstad. De recente faillissementen in de retail onderstrepen de noodzaak eens te meer: alleen sterke binnensteden zullen deze kaalslag overleven. En Tilburg, hoe zeer wij onze stad ook waarderen en zullen verdedigen, is simpelweg niet vanzelf sterk genoeg om te winnen in aantrekkingskracht van Den Bosch, Breda, of zelfs Eindhoven.Maar genoeg over dit dossier.

Er is iets anders dat ik met u wil delen. Ik maak me namelijk zorgen. En ik deel aan de hand van die zorgen graag een aantal van mijn ambities voor 2016. Want ik ben ervan overtuigd dat het nog niet te laat is.

Ik zei al, ik maak me zorgen. Toevallig zag ik gisteravond op Nieuwsuur een uitzending waarin de politieke leiders van SP, D66 en ons CDA aan het woord kwamen over de tweedeling in de samenleving. Het is iets dat ik ook in Tilburg zie gebeuren.

En dan bedoel ik niet de tweedeling van Piketty die een tweedeling beschrijft door verschillen in vermogen, bijvoorbeeld tussen generaties. Ouderen hebben bezit opgebouwd, en jongeren kunnen deze vermogens niet bereiken. Grote vermogens worden ondertussen groter, en daarmee de tweedeling ook. Maar die tweedeling bedoel ik niet.

Ook bedoel ik niet de tweedeling die de SP leider Roemer beschreef gisteravond, in de vorm van een tweedeling door verschillen in inkomen. Hieruit haalt Roemer een missie voor nivellering, lage lonen laten stijgen en hogere inkomens aanpakken. Met vaak slechts enkele uitschieters valt de SP dan maar gemakshalve iedereen aan die z’n kop boven het maaiveld uitsteekt. Dit is ook niet wat ik bedoel.

Ik bedoel een tweedeling door verschillen in kansen! Verschil in kansen is van alle jaren en alle generaties. Daarvan hebben we ook in Tilburg de voorbeelden gezien, oa in het fantastische boek van onze Jan Timmermans, over de geschiedenis van sociale woningbouw, wonen als textielarbeider eind voor-vorige, begin vorige eeuw.

Ik hoor onze Sybrand Buma in Nieuwsuur gisteravond zeggen dat het niet mogelijk is om de verschillen in de samenleving helemaal weg te nemen. Het CDA wil een schild zijn voor de zwakkeren. In dat laatste herken ik me. In dat eerste, dat we hebben te accepteren dat er verschillen zijn en blijven in onze samenleving, dat kan en wil ik niet accepteren. Zeker niet, nu onder invloed van het VVD/PvdA kabinet hard wordt gewerkt aan het versterken van de verschillen in kansen. Dat er verschillende kansen zijn voor verschillende mensen op verschillende momenten, a la. Maar een structurele eenzijdigheid in wie kansen krijgt en wie niet, dat is ongewenst, maar een rechtstreekse uitkomst van sommig goed bedoeld maar zwaar mislukt beleid van het dramatische kabinet Rutte 2. Ze zijn erop gebrand om “de rit uit te zitten”, maar het zou ze sieren als ze erkenen dat hun uitruilkabinet de belofte – pardon, geen enkele belofte – heeft waargemaakt. Ik noem een paar voorbeelden.

– flex nul-uren (WWZ)

– definitie van werk (mantelzorg)

– studie (leenstelsel)

– nuggers (vluchtelingen)

– over de hoofden van de mensen

– granieten bestand

– jeugdzorg – pleegzorg

– mensen met een beperking – de grootste beperking zit in of ze wel goed worden gekeurd..!

– tweede & derde generatie allochtonen wegzetten

En dan heb ik het nog niet over de manier waarop dit kabinet zich verhoudt tot gemeenten en provincies, omdat dat vooral zorgen zijn van politici. Denk aan de bijdrage die Brabant ontvangt uit het provinciefonds: waar andere provincies de miljoenen bijschrijven, draagt Brabant af aan den haag! Of denk aan de nieuwe verdeelmodellen, die gemeenten soms tientallen procenten tekorten opleveren… Of aan de zogenaamde opschaling van gemeenten (alle gemeenten moesten 100.000+ worden) – de opschaling flopte totaal – maar de kortingen blijven gewoon staan…

U hoort, het zijn en blijven spannende tijden. 2016 is hierin een jaar dat het kabinet zal proberen te maskeren wat allemaal is mislukt. Bijvoorbeeld door wat lastenverlichting via belasting verlaging. Maar het nieuwe belastingstelsel, met de echte oplossingen voor de echte problemen, blijft uit. Of door nog wat extra banenplannen en sectorplannen, om te verbloemen dat de wet werk en zekerheid totaal is geflopt.

In Tilburg leggen we ons hier niet bij neer. Wij gaan, zoals ons motto was bij de gemeenteraadsverkiezingen, samen vooruit. Samen met onze werkgevers, onze maatschappelijke organisaties, onze inwoners, onze wel goedwillende vertegenwoordigers van de Rijksoverheid,

SAMEN VOORUIT.

Wij vinden onze weg slalommend door de puinhopen van Rutte 2. Manoeuvrerend langs de systeemfouten die de afgelopen tijd alleen maar groter zijn geworden. Zoals ooit de voetgangers tussen station Tilburg universiteit en de universiteitscampus niet de door de gemeente bedachte wandelroute langs het grasveld liepen, maar hun eigen weg vonden dwars eroverheen. De gemeente kwam later tot inzicht en verhardde dit olifantenpaadje alsnog. Samen vooruit.

Noem het innovatie. Noem het Social Innovation. Noem het hoe u wilt, maar ik wens het u toe in 2016.

Gelukkig nieuwjaar.

Spreektekst noodopvang vluchtelingen in st. Jozefzorg

Onderstaande spreektekst is uitgesproken door CDA-raadslid Marti de Brouwer tijdens het raadsdebat over noodopvang van 400 vluchtelingen in St Jozefzorg in de wijk Fatima op 5 oktober 2015.

Dank u wel voorzitter, eerst wil het CDA alle insprekers en bezoekers bedanken voor hun tips, opmerkingen en aanwezigheid. Het is niet niks om hier in te komen spreken of zelfs aanwezig zijn bij een debat over zo’n beladen onderwerp.

Wij besluiten vanavond niet over het collegebesluit dat over de komst gaat, wij praten alleen over een maatregelenpakket om de komst en verblijf in goede banen te leiden.

Het CDA is in eerste plaats een voorstander van opvang in de regio en dat gebeurd ook in grote getale. Vele miljoenen vluchtelingen worden opgevangen in Turkije, Irak, Jordanië en andere landen in de regio. Enkele honderduizenden komen naar Europa, tienduizenden naar Nederland en 400 naar Tilburg. Hier mogen we als stad toch niet van wegkijken, dit aantal moet toch op te vangen zijn, dit moeten we als stad doen en niet als Fatima alleen, ook al is de locatie daar gelegen.

Het CDA is van mening dat daar waar gevraagd word om humanitaire hulp, wij deze hulp moeten bieden. Immers in deze situaties is de bescherming van de menselijke waardigheid in het gedrang en is het wat ons betreft de plicht van iedereen om bij te dragen aan het verminderen van menselijk lijden. Wij staan dan ook achter het besluit van het college om 400 asielzoekers binnen onze stad op te vangen.

De laatste weken heeft het CDA goed geluisterd naar de inbreng vanuit de wijk en veel mensen gesproken, zowel voor- als tegenstanders. De punten die steeds naar voren komen zijn drie punten:

 • de late communicatie
 • het onveilige gevoel
 • behoefte aan toezicht in de wijk

Voorzitter, enerzijds kunnen wij ons het gevoel dat bij de buurtbewoners leeft,dat de aankondiging overkomt als een overval, goed voorstellen. Anderzijds zien we ook dat eerdere communicatie niet mogelijk was omdat er nog geen besluit genomen was. Het is goed te zien dat het College op dezelfde dag dat zij het besluit nam de dialoog met de buurt is aangegaan. Deze dialoog mag niet stoppen na vanavond.

Wat veiligheid betreft, is dit geen taak voor de politie, COA of gemeente alleen. Een veiliger Tilburg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maatregelen zoals het instellen van een team Leefbaarheid en Veiligheid, een versterking van het wijkteam bij de politie en de extra inzet van gemeentelijke toezichthouders zijn een goede zaak. Maar dat kan niet zonder de maatregelen waarbij ook buurtbewoners worden betrokken. Een permanente bereikbaarheid van het COA per telefoon en een WhatsApp-groep verhogen de meldingsmogelijkheden en hiermee de betrokkenheid. Belangrijk is wel dat er actief iets gedaan wordt met deze meldingen uit de buurt. Kan de wethouder toezeggen de Raad periodiek op de hoogte te houden van het aantal meldingen uit de buurt en de acties die hieraan zijn gekoppeld? Op deze wijze kunnen ook wij als Raad de vinger aan de pols houden. Ik doe hier ook een oproep aan de heer Marcel Timmermans, als voorzitter van de bewonerswerkgroep Fatima, om zitting te nemen in de beheerscommissie om ook hier de stem van de bewoners van Fatima te laten horen en daar waar nodig als intermediair tussen partijen onderling op te treden.

Voorzitter, Verder wil het CDA nog een keer een oproep doen om voor zoveel mogelijk activiteiten te zorgen. In de jaren dat er aan de Vlashoflaan een AZC was werkte ik bij Lips en werden wij geconfronteerd met asielzoekers die meerdere keren per week kwamen vragen of ze alsjeblieft iets mochten komen doen. Ze zaten daar maar en mochten verder niets, waardoor de verveling toesloeg. Diep geraakt werd ik en veel van mijn collega’s als je de verhalen hoorde die achter de man of vrouw zaten. Voor de mensen die “Wit Licht” nog nooit gezien hebben, een film die gaat over het leven van een kindsoldaat, zou ik zeggen kijk daar eens naar. Een van de vluchtelingen die lang bij mij gewerkt heeft had zo’n achtergrond. Zo heeft iedere vluchteling zijn of haar eigen verhaal en neem van mij aan dat zijn geen verhalen waar wij mee zouden willen ruilen.

Het doet het CDA deugt te zien dat er al diverse initiatieven en aanbiedingen zijn om dit programma met betrekking tot activiteiten vorm te geven. Kan de wethouder aangeven over wat voor initiatieven het hier gaat en hoeveel uur programma wij naar verwachting kunnen gaan bieden aan de bewoners van de noodopvang?

Het CDA zou graag een evenwichtige samenstelling zien van de toekomstige bewoners van St. Jozefzorg. Wij begrijpen dat het COA niet kan sturen op wie zich melden als asielzoeker in ons land.  Toch willen wij gehoor geven aan de oproep vanuit de buurt om te komen tot zo veel mogelijk opvang voor gezinnen. In dit kader vraag ik de wethouder vast onderzoek te doen naar welke vormen van scholing er te regelen zijn en wanneer er zich docenten onder de vluchtelingen bevinden deze daar waar mogelijk in te zetten bij dit onderwijs.

Voorzitter, Laten we eindigen met mijn favoriete zin:  Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen.

Reactie CDA op stijging zwemtarieven

Vanmorgen werd in de themacommissie Leefbaarheid een initiatiefvoorstel om de stijging van de zwemtarieven terug te draaien besproken.Het CDA beseft zich dat het de week tegen de eenzaamheid is. Zoals de in sprekers al duidelijk aangaven.  fifty-fit is meer dan in het zwembad duiken, het gaat om dat kopje koffie erna. Tarief stijging mag nooit zorgen dat mensen afhaken. Laat staan dat belangrijke kopje koffie niet drinken. De sociale basis in haar volle glorie. Samen tegen eenzaamheid. Het kan niet zo zijn dat deze forse tarief stijging er voor zorgt dat er mensen afhaken, laat staan dat belangrijke kopje koffie niet meer drinken.

Zoals eerder hebben wij heel duidelijk gemaakt: een verhoging van 40 % vinden wij te hoog. Kijk naar alle oplossingen, zoals bijvoorbeeld de temperatuur te verlagen.

Ons belangrijkste argument: meer inkomsten is wat ons betreft niet zeker door deze tarief stijging. Kijk bijvoorbeeld wat in Eindhoven gebeurde.

Het sociale aspect mag niet vergeten worden.

Stapsgewijs invoeren is wat ons betreft een veel betere en eerlijkere optie.

Wij blijven, net als iedereen is deze commissie, groot voorstander van Sport op orde.

Maar vragen de wethouder met klem om dit nogmaals te bekijken. Want dit is geen sport op orde.

Spreektekst uitwijkpakket

Onderstaand de spreektekst van de CDA-fractie tijdens het debat over het voorgenomen uitwijkpakket voor 2016.

Voorzitter een lijst met maar liefst 105 uitwijkmogelijkheden, mogelijke ombuigingen of bezuinigingen. Maar net welke naam je het wilt geven. Als het CDA kijkt naar deze lijst en de keuzes die het college hierin maakt zien wij een evenwichtig pakket aan maatregelen. Toch hebben wij nog wel enkele wensen en bedenkingen die wij graag met het college delen. Deze wensen en bedenkingen hebben we onderverdeeld in drie categorieën:

 • Consistent beleid
 • Penny wise pound foolish
 • Betrokken Tilburgers

Consistent beleid

Het CDA is een partij die hecht aan betrouwbaar bestuur. Dit betekent ook dat we van mening zijn dat beleid dat wij vaststellen ook voorzien moet worden van de benodigde middelen. Het bevreemd ons dan ook het college een bezuiniging van 10% op evenementensubsidies heeft opgenomen. Wat het CDA betreft is dit niet in lijn ons evenementenbeleid, onze aanpak citymarketing en onze visie op detailhandel in het centrum.

We zetten op alle fronten in om de verblijfsduur van bezoekers in ons centrum te verlengen en ons centrum aantrekkelijk te houden en daar waar kan nog aantrekkelijker te maken. Graag horen wij van het college hoe zij de voorgenomen bezuiniging op evenementsubsidies zien in relatie tot de ambities van langere verblijfsduur in het centrum en ons eerder vast college nog eens onderzoeken of binnen het culturele veld geen verdere besparingen te halen zijn.

Tenslotte is het een consistente gedragslijn van het CDA om niet zo maar in te stemmen met verhogingen van de parkeertarieven. Bij de laatste stijging gaf wethouder jacobs aan dat hiermee de tarieven de komende jaren niet zouden hoeven te stijgen. Nu wordt hier in het uitwijkpakket toch nadrukkelijk naar gehint.

Door de toewijzing van de beleidscapaciteit aan de parkeerxploitatie zullen de parkeertarieven moeten worden verhoogd. De exacte stijging is nog niet doorgerekend. Het CDA heeft hier moeite met een verdere stijging van de parkeertarieven. Zeker gezien er naar onze informatie nog een boventalligheid zit binnen de parkeerexploitatie.  Wat het CDA betreft dienen we eerst deze boventalligheid op te lossen alvorens we de parkeertarieven verder laten stijgen.

Penny wise pound foolish

Voorzitter, het CDA heeft zo zijn bedenkingen bij enkele opties in het ombuigpakket als het gaat om de vraag of ze wel opleveren wat we verwachten.

Als eerste kunnen we de besparing op de regio Hart van Brabant niet eenzijdig opleggen. Hiervoor is afstemming met de partners in de regio noodzakelijk. Pas na akkoord binnen de regio kan de besparing worden gerealiseerd. Het lijkt dus voorbarig deze bezuiniging nu al op te nemen.  We horen dan ook graag van het college in hoeverre zij verwachten dat deze besparing ook echt in te boeken zal zijn?

Ook stelt het CDA zo haar vraagtekens bij de bezuiniging op Contour de Twern. Wij zien zeker mogelijkheden tot besparingen binnen Contour de Twern maar vrezen dat als we de besparing  alleen willen binnen de welzijnsactiviteiten en dan met name in de “nulde lijn” dat we in de toekomst worden geconfronteerd met alleen maar hogere kosten voor zorg.  Kan het college aangeven waarom zij ervoor kiest juist op dit vlak de besparing op te leggen? Is het college bereid te overwegen om de voorgenomen besparing om te zetten naar een taakstellende bezuiniging voor de gehele organisatie van Contour de Twern?

Horende de insprekers kunnen we onze vraagtekens zetten bij de haalbaarheid van het stoppen van budgetbeheer met ingang van 1 januari 2016. Het zou goed zijn als het college kijkt naar de haalbaarheid van een overgangsregeling om de dienstverlening op peil te houden voor cliënten in financiele problemen.

Voorzitter ook met betrekking tot de besparing op cameratoezicht heeft het CDA haar bedenkingen. Op de dagen dat de bemensing weg zou vallen heeft zo’n 16% van de meldingen betrekking op winkeldiefstal waarop direct actie ondernomen kan worden. Dit kan straks niet meer. Een aderlating voor dienstverlening aan winkeliers in ons centrum die in veel gevallen toch al onder druk staan. Het CDDA stelt dan ook  haar vraagtekens of de kosten voor extra toezicht en handhaving op termijn wel opweegt tegen de bezuinigingen.

Betrokken Tilburgers

Voorzitter, naast betrouwbaar bestuur staat het CDA ook voor betrokken Tilburgers.  Betrokkenheid begint bij het informeren van onze inwoners. Al eerder was het CDA niet heel gelukkig met het verminderen van informatievoorziening middels StadsNieuws. Wij wijzen er nog maar eens op dat naar schatting zo’n 12.500 Tilburgers zijn zonder internetaansluiting. Het betreft hier voornamelijk, maar zeker niet alleen ouderen. Het CDA vindt het belangrijk dat alle Tilburgers op een laagdrempelige manier toegang hebben tot informatie over hun gemeente. Graag horen we van het college hoe zij denkt deze informatievoorziening ook in de toekomst te borgen als de informatiepagina’s in het StadsNieuws zouden komen te vervallen.

Het CDA staat voor een samenleving waarbij wij Tilburgers betrekken bij de stad en hen aanzetten en ondersteunen om hun steentje aan de Tilburgse samenleving bij te dragen. In dit licht zet het CDA haar vraagtekens bij het wegbezuinigen van de bladkorven.  Veel dorps- en wijkbewoners vegen niet alleen hun tuin maar ook hun straat schoon en verzamelen de bladeren in deze korven.Als het aan het CDA ligt zouden we dit soort betrokkenheid juist toejuichen. Deze Tilburgers zouden we niet moeten demotiveren door te melden dat zij de bladeren die ze van straat vegen voortaan maar in hun groenbak moeten  gooien.  Daarom zou het college er wat het CDA betreft goed aan doen deze bezuiniging voor relatief kleingeld op het hele pakket niet door te voeren.  Hetzelfde geldt voor ons voor de voorgenomen bezuiniging op TOG.

Spreektekst verbouwing stadskantoor 1 en winkelrondje

UITGANGSPUNT

Het voor ons liggende Raadsvoorstel is tweeledig:

 1. het aantrekkelijker maken van de binnenstad waardoor het verblijfsklimaat aangenamer wordt en de bezoekersaantallen worden verhoogd. Door verbetering van de winkelstructuur van het kernwinkelgebied, de aanpassing en het verbeteren van de verblijfsomgeving van SK1 (het Willemsplein en de aansluiting met  het Willemsplein en Cityring/Koningsplein.
 2. Dit in combinatie met de ontwikkeling rond het huidige SK3, MAX-gebouw en de verbouwing van SK1.

CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK SK1 / SteenhuisMEURS

UITKOMST IN GROTE LIJNEN:

Gebouw Kraayvanger heeft waarde.

 • historisch
 • stedenbouwkundig
 • architectonisch

Een aantal zaken uit dit onderzoek is meegewogen in het concept van DeDrieArchitecten in april 2015 en heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp.

Voor een aantal partijen/insprekers zijn de aanpassingen niet ver genoeg gegaan. Vanuit hun optiek en professie heb ik daar respect voor.

We HEBBEN ONS goed GEINFORMEERD of laten informeren 

Met meerdere partijen uit de stad hebben we gesprekken gevoerd, ofwel in fractieverband of individueel.

Ook hebben we de nodige informatie gelezen gedurende het gehele proces vanaf 2010 tot heden. Uit de hoeveelheid info kunnen we in ieder geval opmaken dat de besluitvorming over een lange periode en in verschillende samengestelde coalities heeft plaatsgevonden.

We zijn bij meerdere informatiebijeenkomsten aanwezig geweest zoals o.a. eind vorig jaar met CAST, bijeenkomst met de ondernemers binnenstad en ondernemers(partijen). Ook hebben we ons georiënteerd in en bij andere steden. Tijdens de hoorcie visie binnenstad/ detailhandel hebben we veel informatie en suggesties gekregen.

Ook partijen die niet vanuit hun professie hebben gereageerd (burgers) hebben we om reacties gevraagd.

Waarom dan toch afwijken van het Cultuur Historisch onderzoek?

Wij willen het verblijfsklimaat van de binnenstad verbeteren.  We hebben nu de kans om dit integraal aan te pakken met een nieuwe winkelstructuur, mogelijkheid om > meer exclusieve winkelruimtes in te vullen, huidige omgeving te verbeteren en te verbinden dmv aanpassing van de openbare ruimte. Daarom kiezen wij bewust voor het bebouwen van de Noordkant met winkels onder de plint en de hoekpartijen. Wij denken dat we met het winkelrondje een kwaliteitsslag kunnen maken en beter uitgerust zijn voor de toekomst. Onderscheidend zijn in type winkels, meer aandacht voor het verblijf in de stad kan hiermee worden ingevuld. Evenals een meer bovenregionale uitstraling van de stad die op dit moment onvoldoende wordt benut. We weten een ding zeker: als we niets doen wordt ook de huidige leegstand niet opgelost….

Ik kom hier later nog op terug.

INFORMATIE AAN INWONERS

Voorzitter als een ding ons in de afgelopen periode is opgevallen, dan is het hoe verschillend informatie wordt gelezen, gehoord of doorgegeven. Communicatie blijft een lastig begrip.

Het heeft ons veel tijd en energie gekost om de juiste informatie en afwegingen te communiceren omtrent dit voorstel. Dit betekent dat wij daar dus onvoldoende in zijn geslaagd. Ik zeg bewust ‘ wij’, omdat het ook onze taak is.

Vraag: we zouden graag van het college vernemen op welke wijze zij het beoogde plan verder in de stad gaat communiceren.

2e termijn voorstellen:

 • allerlei organisaties + belangengroepen info sturen die ze aan hun leden kunnen doorsturen
 • website
 • stadswinkels, wijk- en buurtwinkels schriftelijke info leggen

Renovatie STADSKANTOOR 1

Bij de renovatie van het Stadskantoor 1 zijn voor ons de functionele uitgangspunten belangrijk, met daarbij oog voor de Cultuur Historische waarde en de samenhang met het Paleis-raadhuis. Voor een groot gedeelte zien we die terug in het aangepaste Stedenbouwkundig plan in zowel de aangepaste architectuur als de openbare ruimte.

Het functionele hebben we gesplitst in 3 functie’s, nl:

 • kantoorfunctie
 • bestuursfunctie
 • publieksfunctie

In de rapportage van Steenhuis/Meurs wordt aangegeven dat de opzet, functionaliteit en betekenis van Stadhuizen wezenlijk anders is, dan 40 jaar geleden.

Tevens heeft de Raad uitgesproken dat bij de renovatie, het uitgangspunt duurzaamheid een belangrijke factor is bij de uitvoering van het plan. Met dit voorstel wordt hier invulling aan gegeven en wel alsvolgt.

 

De  Kantoorfunctie: met het clusteren van de verschillende kantoorlocaties in de stad naar de binnenstad in SK1 en 2 wordt hieraan voldaan. Voor het ambtelijk apparaat is dit ook noodzakelijk dat men elkaar spreekt, ziet en hoort. Hiermee kan een betere invulling gegeven worden aan het ‘nieuwe werken’: zoals flexibele werkplekken, het werken in een netwerk organisatie. Ook wordt met de renovatie tegemoetgekomen aan de noodzakelijke verbetering van de werkomstandigheden die op dit moment niet meer van deze tijd zijn.

Het gebouw is na ruim 40 jaar gebruik, gewoon ‘ op’..

Bestuursfunctie: dit betreft de functie voor zowel het college als de gemeenteraad. Ook voor de nieuwe bestuursvorm (duale stelsel) is dit een belangrijk onderdeel. Meer transparantie en betere bereikbaarheid en zichtbaarheid.

Publieksfunctie: dit laat zich vertalen in de makkelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid van het te verbouwen Stadskantoor, de raadszaal, publieksfuncties. Het ontwerp laat ook duidelijk zien dat door het gelijkvloerse en transparantie van het gebouw dit tot uiting komt. Dit sluit feitelijk aan bij het originele ontwerp van het huidige stadskantoor 1 dat in een later stadium steeds meer is ontkracht.

Nog belangrijke  items voor het CDA

Raadszaal

In uw voorstel hebt u aangegeven dat de raadszaal verplaatst wordt boven de ingang van het gebouw.

Vraag: we zouden wat meer argumenten willen horen over de verplaatsing van de Raadszaal.

Wat betekent het architectonisch en financieel als de Raadszaal blijft zitten?

Stadswinkel

De verplaatsing van de stadswinkel naar Sk2 is voor het CDA  een lastige afweging geweest. Uw argumentatie daarbij is dat u dit doet omdat  de publieke dienstverlening hiermee geoptimaliseerd wordt. Wij begrijpen de argumenten van het college, maar zouden aan de wethouder  willen vragen of u ons kunt laten zien hoe u de Stadswinkel in Sk2 hebt bedacht? Kunt u ons hierover wat meer informatie verschaffen. 

Kunt u ook al aangeven waar u de tijdelijke stadswinkel  (tijdens verbouwing SK1) wilt plaatsen?

WINKELRONDJE

Voor het CDA is het uitbreiden van het aantal vierkante meters geen doel op zich. Vanuit de verschillende onderzoeken komt echter naar voren dat Tilburg meer structuur kan en moet brengen in het zogenaamde ‘ winkelrondje’. Dit, omdat de huidige structuur met name wordt bepaald door een rondje op en neer door de Heuvelstraat en het dwaalgebied.  Dit is niet voldoende om als een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied bekend te staan.

Het winkelrondje moet een natuurlijke routing worden met winkels, verblijfplaatsen die er toe doen.  Dat betekent dat zichtbaar moet zijn vanuit de huidige winkelroute (Heuvelstraat)  ‘ waar, wat’ te zien en te beleven is.  Dit is in het huidige Stedenbouwkundig Plan vorm gegeven door de grote ‘ hoekwinkels’.  Het moet meer een mix en match worden. Ook in relatie met de omgeving, bewoners, cultuur, horeca. De huidige openingstijden laten het toe dat het verblijf in de binnenstad mogelijk is.  Mede hierdoor wordt winkelen aantrekkelijker, uitdagender, meer een beleving in een aangename verblijfsomgeving.  Bij zowel de voor- als tegenstanders van het winkelrondje komt steeds naar voren dat: er meer beleving nodig is, we ons aanbod moeten verruimen om zowel Tilburgers als regiobezoekers naar de binnenstad te krijgen. Dan zullen we ervoor moeten zorgen dat we ook wat te bieden hebben wat anders is, dan wat er al is.

Misschien saillant detail: in 2009 hebben we een referendum gehouden over de de mall. Tegenstemmers (o.a. burgers, het CDA en Frans van Aarle) waren tegen, met als belangrijkste argument: versterk de binnenstad. En dat doen we nu….

Daaruit voortgekomen is de binnenstadsvisie. Nu hebben we een unieke en eenmalige kans om de binnenstad te verfraaien, naar een hoger niveau te brengen en je te profileren als een echte centrumstad. Zie ook de aanbevelingen vanuit de hoorcie detailhandel.

Zoals eerder aangegeven hebben we in het coalitie akkoord bepaald dat we daarvoor een sterke trekker voor het gebied nodig hebben. Dit is ingevuld met de komst van Primark. Echter deze keten alleen is niet voldoende.

Met Multi Vastgoed als investeerder voor de winkels in de plint en de hoeken van SK1 denken we de juiste partner te hebben. Zij hebben in hun brief aangegeven dat zij zeker mogelijkheden zien om de binnenstad te versterken.

Voor het CDA gelden daarbij een aantal belangrijke uitgangspunten die door het college meegenomen kunnen worden in de verdere onderhandeling en voor een gedeelte zijn toegezegd:

 • een substantieel deel van de winkels zal ingevuld moeten worden door nieuwkomers
 • we vragen Multi Vastgoed de bereidheid uit te spreken om de invulling te doen in samenspraak met een stevige adviescommissie
 • de hoekwinkels die een behoorlijk aantal vierkante meters bevatten worden de ‘ uithangborden’ voor de bezoekers die vanuit de Monumenten-, Heuvel- en de Willem 2 straat de route richting Stadhuisstraat moeten nemen. Dit om het winkelrondje daadwerkelijk in te kunnen vullen. Dit betekent dat deze winkels extra aandacht verdienen bij de invulling, namelijk anders en vernieuwend.

INRICHTING OPENBAAR GEBIED

Ik wil hierbij onderscheid maken in:

 • de stenen en straatmeubilair
 • groen en bomen

Stenen en straatmeubilair

Bij de inrichting van het gebied Noordkant zoekt u aansluiting bij de Heuvelstraat. Ik neem aan dat u hiermee de plavuizen en straatmeubilair bedoeld. In het meegestuurde visualisatieplan van de zuidkant hebt u een eerste mogelijke schets gegeven van uw plannen. Dat lijkt hoopgevend, maar gaan we nog uitgebreid over discussiëren. Maar van de, in dit voorstel, te nemen besluit over de Noordkant hebben we geen visualisatie. En dat vinden we wel belangrijk ook in combinatie met de aankleding van de Kattenrug.

Vraag: kunt u ons voor de komende raadsvergadering een beeld geven van de intenties van aankleding  en het groenplan van het gebied aan de noordkant? Zodat we een beter beeld krijgen van wat uw invulling van dit gebied behelst?

Groen en bomen

De monumentale platanen. We hebben de rapportage van  het ‘groeiplaats onderzoek’ plataan Stadhuisplein gelezen. Het CDA verwacht dat het college de adviezen hierover integraal overneemt. We willen geen risico lopen dat er schade wordt toegebracht aan deze monumentale bomen.

Vraag: –   gaat het college dit advies integraal opvolgen?

 • we hebben begrepen dat dit mogelijk een aanpassing van het huidige

ontwerp SK1 vraagt. Het rapport geeft aan dat dit aanpassing van het huidige ontwerp van de ‘ gaanderij’  behoeft. Kunt u ons hierover iets meer vertellen hoe u dit gaat oplossen?

 1. Bomen: Voor ons is het verlies van de huidige 43 bomen zeker ook belangrijk. Uit de beantwoording van de technische vragen van D’66  blijkt dat u de huidige bomen gaat verplaatsen of met herplant plicht komt. Toezegging??

Indien u ons meer inzicht geeft over de groene invulling van de Noordkant kunnen we aangeven of de compensatie groen voor ons voldoende is.

Voor ons is het belangrijk dat de functies van SK1 en SK2 mede door de aankleding en openheid van het Willemsplein en ingang van het Stadskantoor goed wordt ingevuld. De 1e schetsen hebben we gezien.  Wij vragen u bij de verdere uitwerking de intentie overeind te houden dat het een ontmoetingsplaats is en de samenhang met de Kerk, Schouwburg, Paleis Raadhuis in het plan tot uiting komt. Ook de huidige monumenten die op het huidige plein staan, horen hierin een plaats te krijgen. Ik weet dat we er nog over komen te spreken. Maar de aankleding is voor ons wel belangrijk omdat we nu de kans hebben om de omgeving behoorlijk te verbeteren en het een belangrijk onderdeel is van het versterken van het beoogde verblijfsklimaat.

Ook verlichting hoort hier bij, zeker in de smallere passages tussen Oost- en westkant van SK1.

BEVOORRADING

In uw voorstel hebt u aangegeven op welke wijze u de bevoorrading van de winkels Stadhuisstraat wilt gaan invullen. Met de door u voorgestelde normale route kunnen we instemmen. Met uitzondering van de ‘escape’ – route. Inmiddels heeft D’66 hiervoor een alternatief aangedragen die ook onze voorkeur heeft/had.

Uit de beantwoording van deze technische vraag begrijpen we dat dit ook mogelijk is en serieus meegenomen wordt.

Vraag: klopt dit.

Indien alsnog niet mogelijk: toezegging om hiermee terug te komen naar de Raad daar dit ten koste gaat van het groen/aankleding van het Willemsplein.  De breedte  tussen Kerk/Stadskantoor is m.n. vanwege visuele  redenen (zicht vanuit Monumentenstraat/Heuvelstraat) bepaald, maar daarom is het des te belangrijker om niet te beperken in omgevingsgroen.

PLEINEN

KONINGSPLEIN

Bij de nota detailhandel heb ik reeds aangegeven dat  Tilburg geen gelukkige hand heeft qua pleinen.  Het Koningsplein ziet er vreselijk uit. Het is een koud, winderig, ongezellig plein wat nou niet uitnodigt om er eens gezellig rond te lopen.

Als we een zak met geld hadden zouden we als CDA zeggen: ‘ gooi de Oostkant plat, maak een mooie verbinding met de Piushaven en laat het leven door er een andere invulling aan te geven. Echter die zak met geld hebben we niet. Wel hebben wij al eerder de opmerking gemaakt dat een goede versmarkt een goede oplossing zou zijn. De toenmalig woordvoerder TVP heeft  eerder een motie voor een zondagsmarkt ingediend. We hebben inmiddels begrepen dat er op dit moment ook andere initiatieven.

Naast deze ideeen en initiatieven zou het CDA het volgende voor het Koningsplein willen voorstellen, we kunnen dit namelijk niet los zien van de huidige ontwikkeling rond SK1 en 2.

Namelijk:

 • geen winkelfunctie meer voor Koningsplein
 • huidige winkels verplaatsen naar binnenstad
 • maak een Masterplan voor dit gebied
 • neem de huidige initiatieven ter harte en integreer deze.
 • maak het groen, maar dan zo dat kermis en evenementen kunnen plaatsvinden. B.v. door gebruik te maken van ‘ hangtuinen’ (een beproefd concept in het buitenland en bij o.a. Rabobank Utrecht en meerdere hotels). Ook voor de omliggende bewoners eens een wat aardiger aanblik. En sluit goed aan bij het onlangs gereedgekomen appartementengebouw met kleine stadstuin.
 • Zorg bij invulling omgeving zuidkant SK1 voor een goede verbinding

Met Cityring en Koningsplein, Schouwburg

Vraag: is het college bereid dit mee te nemen in het Masterplan?  Toezegging?

PIETER VREEDEPLEIN

Bewust neem ik ons betoog dit plein mee. Mede omdat meerdere insprekers dit plein ter sprake brengen. Men ziet de ontwikkeling in de omgeving van SK1 als een bedreiging.

Ik heb als ondernemer geleerd dat bedreigingen als een kans gezien moeten worden.

Vraag: u hebt onlangs aangegeven dat u vorige week  in gesprek zou treden met Wereldhaven. Kunt u hierover iets vertellen?

 Het CDA hoopt dat we met de nieuwe investeerder Wereldhave meer kans hebben op het meedenken in mogelijke ontwikkelingen voor dit plein. Bij de notitie van de raadswerkgroep detailhandel / Binnenstad visie hebben we al aangegeven dat  de

leegstand op het huidige plein en de nog steeds niet opgevulde lege plek, dit plein niet verdiend. Tijdens de inspraakavond hoorden we gelukkig dat er alsnog invulling komt en dat stemt ons tevreden.

Voordat nu collega’s mijn betoog aangrijpen om te zeggen: zie je wel… wil ik een ander geluid laten horen.

We zouden graag zien dat pandeigenaren eens anders zouden willen kijken naar de huidige mogelijkheden.

 • Zoals een andere manier van denken bij de invulling van de leeg staande panden. B.v. meerdere huurders in een winkelpand. In verschillende plaatsen gebeurt dit al.
 • We hebben aangegeven dat er subsidie mogelijkheden zijn voor startende ondernemers. Tot op heden hebben we daar nog weinig van gezien of gehoord.
 • Pandeigenaren zullen water bij de wijn moeten doen met het vragen van hun huurprijzen. Zoals iedereen aangeeft: tijden zijn veranderd, er wordt minder rendement behaald.

Maar dit hebben we ook meegemaakt bij de huizenprijzen en kantoor-/bedrijfslocaties. De hoofdprijs wordt niet meer betaald. Blijkbaar is dit nog niet tot iedereen doorgedrongen.

 • Grenzend aan de loop vanuit het Veemarktkwartier met culturele en vernieuwende ondernemers, zou hier een andere/ thematische invulling van winkels kunnen komen. Wellicht > ambachtelijk, gelieerd aan culturele instellingen, musea, etc. Maak meer thematische clusters van winkels, we zijn een stad van maakindustrie. Laat dit zien!
 • Zorg ervoor dat het meer een verblijfslocatie wordt, wellicht ook met andere bestemmingen.
 • Er is voor de binnenstad provinciegeld beschikbaar, maak er gebruik van.

BEWEGWIJZERING EN ROUTING

Eerder hebben we al eens gepleit voor een goede bewegwijzering en routing naar de diverse winkelstraten en parkeerterreinen. We hebben begrepen dat dit wordt opgepakt.

Er is met de komst van de cityring wel een extra (ongewilde) barrage voor het bereik van de parkeergarage Pieter Vreedeplein gekomen als je vanuit de Noordoostkant (dus langs Interpolis) de stad binnenkomt.

Dan word je of rechts (Spoorzone) verwezen of linksaf naar de Heuvelring. Dan is de 1e garage Heuvelpoort/Emmapassage. Daarmee mis je wel de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein, zeker als je de weg niet goed kent in Tilburg. Niemand maakt namelijk ‘ het cityrondje’ Noordhoekring – Spoorlaan – Pieter Vreedeplein.

Vraag:

Wij willen dan ook graag dat u onderzoekt of er een aparte P-baan(dit hoeft maar een klein stukje te zijn, bv langs het oude postkantoor samen met bus-/taxi) kan komen op de Spoorlaan. Dit zou het bezoek aan het P. Vreedeplein aanzienlijk kunnen vergroten. En daarmee ook de bezoekersaantallen.

HUIDIGE BINNENSTAD

Aan de hand van de uitkomsten en adviezen van de werkgroep detailhandel, de aanstelling van de kwartiermaker, oprichting OFT-fonds, hebben we gepoogd om in onze rol als facilitator mede invulling te geven aan de ontwikkeling van de binnenstad.

We beseffen heel goed dat het niet makkelijk is in deze tijd. Maar nogmaals, dit geldt voor heel veel ondernemers. Het vergt echter een andere manier van denken en kijken naar nieuwe kansen.

We zijn dan ook blij dat er ondernemers zijn die wel tevreden zijn met de huidige ontwikkelingen, zoals het BMT/OFT. Ook dit geluid mag worden uitgedragen.

We zouden als gemeente nog eens  extra kunnen meedenken naar mogelijkheden om de binnenstad ook daadwerkelijk te promoten naar burgers en regio. Wellicht met behulp van Citymarketing.

B.v:

 • het nog meer uitdragen van de verschillende mogelijkheden die er nu al zijn door de flexibele bestemmingen. Nu is het al mogelijk om naast winkels ook andere bestemmingen in b.v. de Heuvelstraat in te vullen. Hiermee verhoog je het verblijfsklimaat.
 • Verloedering tegen te gaan, door een strengere handhaving van de leegstandsverordening. Nu is er  een ‘ kunstmatige’ leegstand doordat er te hoge huren worden gevraagd.
 • We hebben begrepen dat er financiële middelen beschikbaar zijn om verloedering tegen te gaan.

Vraag:

Gaat het college bovenstaande inspanningen nog meer concretiseren zodat er synergie ontstaat in de diverse ontwikkelingen?

AFSLUITEND 

Het CDA vindt dat dit debat gepolariseerd wordt gevoerd en geen recht doet aan het doel: ‘ het versterken van de binnenstad en het verblijfsklimaat in Tilburg.

Met alleen winkels plaatsen zijn we er niet. Wat maakt ons dan NOG MEER onderscheidend  van anderen (als je die term al zou willen gebruiken)?  We hebben oog voor het DNA van deze stad, namelijk: studentenstad (dus die willen > verblijfsmogelijkheden),  we zijn een ‘ doen’  stad, het gezamenlijk optrekken van ondernemers/ cultuursector/onderwijsvoorzieningen/ dienstverleners, maakt het dat we hiermee een kans hebben om gebruik te maken van de sterkte van Tilburg: gebruik maken van de netwerken, cultureel ondernemerschap, de schouders er onder zetten en trots zijn op de stad: dat zijn de sterktes die hiermee invulling krijgen. Er is nergens zo’n

grote cohesie in een gemeenschap dan in Tilburg.  Dit moeten we ook verder uitnutten. Alleen het plaatsen van winkels is dus niet voldoende.  Maar geeft  wel meer kansen. Ook de steunbetuiging van SOBT, OFT, BMT onderstreept dit initiatief en we nemen hun opmerkingen ook graag mee bij dit plan.

Daarom kiezen wij er als CDA voor om mee te denken hoe dit vorm te geven en daarbij willen en durven wij keuzes te maken.  We gaan daarom niet mee in alle (vanuit de professie) wenselijke keuzes van de verschillende insprekers. Maar het is op sommige punten ook een elitaire discussie.  Het blijft altijd een lastige discussie en kwetsbaar gebeuren: Cultureel Erfgoed en moderne gebouwen.

Mooiheid en functionaliteit gaan niet altijd samen!

En ja: er moet nog verder gesproken worden met omwonenden…

En ja:  er moet nog gekeken worden naar de invulling van een groene omgeving…

En ja: er moet zeker nog gewerkt worden aan de communicatie: zowel tijdens als na de invulling en restauratie

Maar duizenden Tilburgers en mensen uit de regio die niet inspreken zijn het met ons eens: we hebben een gezamenlijk belang namelijk de binnenstad aantrekkelijker maken voor alle groepen die hier willen verblijven! Daarmee onderstrepen wij de oproep van het BMT!

Perspectiefnota 2016: Keuzes maken voor het Tilburg van onze kinderen en kleinkinderen

Onderstaand de spreektekst zoals deze door fractievoorzitter Marcel van den Hoven is uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen van de perspectiefnota 2016.

Voorzitter, tijdens de meivakantie genoot ik samen met mijn gezin van een rustige vakantie in Zeeland. Met een gezin bestaande uit een vader, moeder en twee dochters zit daar altijd wel een winkel moment in, waar de vader zich ondergeschikt maakt aan de drang om de kledingkast van de dames aan te vullen. Mijn oudste dochter, inmiddels 16 jaar, heeft daarvoor sinds een tijdje de beschikking over haar eigen kleedgeld.

De oudste verkeerde in een goede vakantiestemming en meende aan het eind van de dag de rekening bij vader te kunnen neerleggen. De mededeling dat ze daar eerder al kleedgeld voor had ontvangen en ze daar de rekening van moest betalen viel haar dan ook wat tegen.

De les die zij die dag leerde was dat geld uitgeven uiteindelijk betekende dat ze keuzes moest maken. Immers haar kleedgeld had ze mogelijk liever aan andere zaken uit willen geven.

Deze anekdote, leert ons als gemeente dat ook wij ons geld maar één keer uit kunnen geven en dus keuzes moeten maken. Het CDA kiest er dan voor om keuzes te maken voor een Tilburg dat ook op de lange termijn leefbaar en betaalbaar is en blijft. Hiermee dienen we niet alleen het ik en nu, maar het wij en later!

Kijkend naar het perspectief dat ons college ons hier voorlegt, toont dit de noodzaak aan om goed na te denken over de keuzes die gemaakt moeten worden om ook op de lange termijn het huishoudboekje op orde te houden. De spaarpotten raken leeg en de risico’s nemen, mede door het huidige kabinetsbeleid, alleen maar toe. Denk alleen al aan de bewuste herverdeling van de uitkeringsmiddelen, waardoor grote gemeenten er enorm op achteruit gaan. Voor Tilburg praten we dan al snel over zo’n 14 miljoen en de waarschuwing van het college op dit terrein is dan ook terecht!

Wat ons betreft is het dan ook goed dat dit college werkt aan een uitwijkpakket met ruimtescheppende maatregelen. Wat het CDA betreft moeten de ruimtescheppende maatregelen zoveel mogelijk gezocht worden aan de kostenkant. Denk aan besparingen, efficiënter werken, minder inhuur derden, etcetera. En ga niet meteen voor de “gemakkelijke” weg van de inkomstenkant.

Voorzitter, het aantal gezinnen dat in armoede leeft is opnieuw gestegen. Van de ouders met minderjarige kinderen leefde in Tilburg 1 op de 7 minstens een jaar in armoede.

Nog voor de zomervakantie zal het college aan de commissie Sociale Stijging een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voorleggen. Het uitgangspunt is niet om meer geld uit te geven om armoede te verminderen maar om het slimmer en eerlijker te verdelen. Wij leveren hieraan als CDA graag onze inhoudelijke bijdrage.

Daar komt bij dat recentelijk in het nieuws kwam dat meer en meer mensen in de financiële problemen komen door stijgingen van huren en gemeentelijke lasten. Het CDA hecht dan ook aan de uitspraak in ons coalitieakkoord, dat Tilburg een stad moet blijven met betaalbare woonlasten. Als gemeente moeten we alles in het werk stellen om onnodige lastenverzwaring te voorkomen.

Wij vragen het college te onderzoeken hoe in Arnhem een bezuiniging van maar liefst 10 miljoen wordt behaald en hoe dit in Tilburg ook kan worden ingevoerd. In het project ‘van wijken weten’ dat de gemeente Arnhem uitvoert, worden taken op wijkniveau, in samenspraak met bewoners, ingericht, waardoor ze een flinke besparing denken te kunnen realiseren van 10% van het budget voor onderhoud. In Tilburg zou met deze verhouding de begroting in één klap sluitend zijn!

Ten aanzien van de drie decentralisaties kunnen we constateren dat de zachte landing gerealiseerd lijkt te zijn. Nu komt de fase van de transformatie. We weten immers allemaal dat de meegekomen middelen op de lange termijn niet voldoende zullen zijn. Het CDA roept u dan ook op snel te komen met een integrale visie op de drie domeinen. Wat mensen nodig hebben moet, wat het CDA betreft daarbij leidend zijn, niet de procedures of de instituties! Graag horen wij van de betreffende wethouders hoe en wanneer wij hier meer gaan horen en zien.

Het CDA verbaast zich verder over de nog altijd niet voorhanden zijnde echte concreetheid van de impulsen op het gebied van Onderwijs en Cultuur en roept het college met klem op hier voor de begroting invulling aan te geven.

Naast een betaalbare gemeente streeft het CDA ook naar een goede leefbaarheid in wijken en dorpen. Allereerst willen we felicitaties overbrengen aan het college en aan de inwoners van onze dorpen met de heropening van de stadwinkels aldaar. Dienstverlening dichtbij draagt bij aan een verhoogd gevoel van leefbaarheid voor nu en later.

Maar voorzitter, Tilburg stijgt weer op de AD misdaadmeter naar een ongewenste 11e plek. Nog net genoeg om onze doelstelling, uit de top 10 blijven, te realiseren maar het wordt krap aan. De afgelopen week besproken Kadernota Veiligheid lijkt hierin een aantal stappen in de goede richting, maar alertheid blijft meer dan geboden!

En ook op het gebied van de A58 blijft het, naar ons idee, al weer te lang stil. Nu ook het sprookjesakkoord van de provincie inmiddels de focus legt op de A58, wordt het tijd om spijkers met koppen te slaan. Pak de handschoen op, neem de regie en verlos Tilburg nu en in de toekomst van dagelijkse files ter hoogte van de afritten de Baars, Centrum en Reeshof.

Voorzitter, afrondend constateren we dat ondanks dat de bodem van de spaarpot in zicht is, we niet op onze handen hoeven te gaan zitten, maar dat we, net als mijn dochter, vooral slim en toekomstgericht moeten gaan denken. Niet voor ieder feestje een nieuwe outfit, maar een aantal kledingstukken die makkelijk te combineren zijn. Zo komt ze zonder veel geld uit te geven toch steeds weer stralend voor de dag, zowel nu als later!

Laat de kinderen van Tilburg niet de kinderen van een onbetaalde rekening worden!